ngân hàng các cấu trúc tiếng Anh thông dụng

66 381 2
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 23:00

. NGÂN HÀNG CÁC C U TRÚC TI NG ANH THÔNG D NGẤ Ế Ụ TO BE (OR LINKING VERBS) To be badly off: Nghèo xơ xác� To be. successful: Thành công một cách mỹ mãn • To be hungry for fame: Khao khát danh vọng • To be hungry for sth: Khao khát điều gì • To be in (secret) communication with the enemy: Tư thông với quân địch •. in good spirits: Vui vẻ; khí sắc vui vẻ • To be in good, bad odour: Có tiếng tốt, tiếng xấu • To be in good, bad repute: Có tiếng tốt, xấu • To be in great form: Rất phấn khởi • To be in great
- Xem thêm -

Xem thêm: ngân hàng các cấu trúc tiếng Anh thông dụng, ngân hàng các cấu trúc tiếng Anh thông dụng, ngân hàng các cấu trúc tiếng Anh thông dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn