cac bai toan ve so hoc va hinh hoc

2 478 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 21:00

Cac bai toan ve so hoc va hinh hoc Chuong I : so hoc Bai 1: a, 437 – 189 – 11 = 437 – (189 + 11) = 437 – 200 = 237 b, (317 + 483) – 283 = 317 + (483 – 283) = 317 + 200 = 517 c, 323 – (223 – 150) = (323 + 223) + 150 = 100 + 150 = 250 d, 323 – (400 – 177) = (323 + 177) – 400 = 500 - 400 = 100 Bai 2 : a, 2 x 31 x 12 + 4 x 6 x 42 + 8 x 27 x 3 = 24 x 31 + 24 x 42 + 24 x 27 = 24 x (31 + 42 + 27) = 24 x 100 = 2400 b, 36 x 28 + 36 x 82 + 64 x 69 + 64 x 41 = 36 x (28 + 82) + 64 x (69 + 41) = 36 x 110 + 64 x 110 = 110 x (36 + 64) = 110 x 100 = 11000 Bai 3 : Tim 4 so tu nhien chan lien tiep co tong bang 5420 Bai lam Ta co so do : So 1 : So 2 : 2 So 3 : 4 So 4 : 6 So thu 1 la : (5420 – 12) : 4 = 1352 So thu 2 la : 1352 + 2 = 1354 So thu 3 la : 1354 + 2 = 1356 So thu 4 la: 1356 + 2 = 1358 DS : So 1: 1352 So 2 : 1354 So 3: 1356 So 4 : 1358 Chuong 2: hinh hoc Bai 1 : Hinh thang ABCD co day AB = 27 cm , day lon CD = 48cm. Neu keo dai day nho them 5 cm thi ditch cua hinh thang tang them la 40 cm2 . Tinh dien tich hinh thang ? Bai lam A 27cm B 5 40cm D C 48cm Bai lam Chieu cao cua hinh thang ABCD la : 40 x 2 : 5 = 20 cm Dien tich hinh thang da cho la : (27 + 48) x 16 : 2 = 600 cm2 DS: 600cm2 . Cac bai toan ve so hoc va hinh hoc Chuong I : so hoc Bai 1: a, 437 – 189 – 11 = 437 – (189 + 11) = 437 – 200 = 237 b, (317. 11000 Bai 3 : Tim 4 so tu nhien chan lien tiep co tong bang 5420 Bai lam Ta co so do : So 1 : So 2 : 2 So 3 : 4 So 4 : 6 So thu 1 la : (5420 – 12) : 4 = 1352 So thu 2 la : 1352 + 2 = 1354 So. = 1354 So thu 3 la : 1354 + 2 = 1356 So thu 4 la: 1356 + 2 = 1358 DS : So 1: 1352 So 2 : 1354 So 3: 1356 So 4 : 1358 Chuong 2: hinh hoc Bai 1 : Hinh thang ABCD co day AB = 27 cm , day
- Xem thêm -

Xem thêm: cac bai toan ve so hoc va hinh hoc, cac bai toan ve so hoc va hinh hoc, cac bai toan ve so hoc va hinh hoc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn