TOEIC_STRATEGIES.pdf

5 817 18
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2012, 20:59

Định hướng trong học và thi toeic ịđãẳạằơđằằ đãạợỡơđơằạãằ-đơáằèẹìíễẹềèẻểèáằắằ-ơâĐơđằđằđạôạằơằ-ơã-ơẻằẳơễã-ơằỳ-ằàơẫđãơằơỉẹẻèèẻểèáằắằ-ơâĐơạằơđằẳĐơơàằơáằèẹìíã-ơếâơáằơằ-ơứèáã-ằ-àâơáằđơ-ồàâơáằã-ơđôẵơã-ụàâáâôẵáơãằĐôáêằũữéđẵơãẵằơàãạđơ-ơáằơằ-ơũìĐôẳKơáêằôẵáơãằụơáằảô-ơđẵơãẵằơáằđơ-Đôằằẳơãđêằơáằ-ơũễằđơáằLơđãẵà-Kơáằơằ-ơũệậèịẹẻèỉèèơ-ụáằơáĐẳãằđũơắằẳằđĐũẫàằôằđĐũĩđằ--ãẵđơắằẵơáằ-ũèãằạáãđắẵàũịằạã-ằàãạạã-áđãạáơâĐãơáằđãạũơâú-ôạđủáãạáđơằãắđằà-ơũằơ-ằằăằđẵã-ằđđằ-áãđắằđằằơằđãạơáằơằ-ơắôãẳãạũơơáằắơáđũịđãạơâằẵã-âãơáĐôũịđãạĐôđìĩâãơáĐôũịđãạâơẵáâãơáĐôũĩậẻìềèỉèèẻằăũịđằơáằũơđằơẵáĐôđắẳĐắằơâằằđơ-ũìĐôẳKơàâ-âằđụạôằ--ũểàằêằđĐ-đàằăơơđằẳãạôằ-ơã-ơáơĐôKđằơ-ôđằắôơũíằắẵàơơá-ằơằđãĐôáêằơãằũẻòĩìềéđơởổìẵằơằằơằẵằ-ứỡẽôằ-ơã-ữ ầôâãđằẳãẵằơằ-ằơằẵằ-ẳẵá-ằơáằắằ-ơâđẳđáđ-ằơẵằơằằẵáằũơđơằạãằ-èáằđằđằơâ àãẳ-ẵáãẵằ-ổùũêẵắôđĐổầôô-ơàâơáằằãạ ơáằ-ằơằẵằẳơáằẵáãẵằ-ũợũạđđổầôô-ơàâơáằđơ-ằằẵá ơáằã--ãạâđẳũèáằ-ằôằ-ơã-ẵáằẵàĐôđàâằẳạằạđđũĩằẵãẳằ ẵáãẵằơáã-ôằ-ơãã--àãạũèáãàắôơơáằêẵắôđĐđ -ơôẳĐơáằạđđũããơằĐ-âằđ-Đôàâ đằâđạũèđãẵà-íơáằẳ-ằằãơáằĐáêằĐẵáãđ-ã-ơẵàũũ-ơẵà áô-ằắũâđằáô-ằẵũôơáô-ằẳũ-ơđằáô-ằũáằK--ơãẵãạãơâđà-áằá-ơáằôũũáâằêằđắũằêằơáôạáẵũắôơẳũằơáằằ--éđơờổđđđẻằẵạãơãứợẽôằ-ơã-ữ ầôâãđằẳ-ằơằẵằ-âãơáôđâđẳ-đáđ-ằ-ôẳằđãằẳũầôô-ơẵá-ằơáằằ âãơáã-ơàằũơđơằạãằ-èáã-đơơằ-ơ-ĐôđạđđũèáãàẵđằôĐắôơơáằạđđãằẵá-ằơằẵằũùũẻằẳơáằâáằ -ằơằẵằũợũéĐơơằơãơơáằâđẳứ-ữảô-ơắằđằ đảô-ơơằđ ơáằôẳằđãằẳâđẳ-ũớũẫáằđằơáằâđẳã-ôẳằđãằẳụàđã--ãạâđẳ-ũèđãẵà-ằêằđĐằâằđằ đêãẳằẳWWáằãạãơã áâWWãơK-ạẳđãêãạ đWũũũệãẳáằđ--ã-ơẵằ âãáằĐôWWôđơôơằ ìẵKơãẳWW-áằKẳằãêằđơáằ-ằ ằãạẳẳđằ--WWơáằ ì-ằằáãụìâãWWâằ-áôẳĐơ ôđơãẵàằơ-WWơáằơằẵáằđ-áằ ẵằ-ơWãơà-ãơK- ạãạơđãWWơáđâằđơáằơđãàã--Wèáằđằđằơâ-ằẵơã-ứễã-ơằãạẳẻằẳãạữẳộđơ-ơơáằèẹìíũễã-ơằãạíđằáằ-ã ẻằẳãạéđơùổéãẵơôđằ ợẽôằ-ơã-éđơợổẽôằ-ơãẻằ--ằ ớẽôằ-ơã-éđơớổáđơíêằđ-ơã- ớẽôằ-ơã-éđơỡáđơèà- ợẽôằ-ơã-éđơởổìẵằơằằơằẵằ- ỡẽôằ-ơã-éđơờổđđđẻằẵạãơã ợẽôằ-ơã-éđơộổẻằẳãạíđằáằ-ã ỡẽôằ-ơã-èơổùẽôằ-ơã- èơổùẽôằ-ơã-èãằổỡởãôơằ- èãằổùáôđùởãũễã-ơằãạíđằáằ-ãéđơùổéãẵơôđằổợẽôằ-ơã- ầôâãáằđỡ-áđơ-ơơằằơ-ắôơãẵơôđằũíá-ằơáằ-ơơằằơơáơắằ-ơẳằ-ẵđãắằ-âáơĐô-ằằãơáằãẵơôđằũơđơằạãằ-ùũĩKơ ã-ơằơơáằã-ơđôẵơã-ũợũẽôãẵàĐ-ơôẳĐơáằãẵơôđằ-ũớũèáãàắôơã-ãơáằãẵơôđằỏđằơáằĐẳãạỏđằơáằĐỏèđãẵà-éđãơằđ đãơáằđơáằĐ ẳã-ĐáằôơơáằãơđơáằơắằũáằKôơơáằằơĐơắằũéđơợổẽôằ-ơãẻằ--ằổớẽôằ-ơã- ầôâãáằđôằ-ơãẳơáđằằđằ--ằ-ũíá-ằơáằẵđđằẵơđằ--ằũơđơằạãằ-èáằđằđằơâàãẳ-ôằ-ơã-ổùũẽôằ-ơãâđẳứ-àãạđãđơãữổợũòôăããđãằ-ứ-àãạđĐằ-ủ-âằđữổằơẵũễã-ơằẵđằôĐơơáằãđ-ơâđẳ ơáằôằ-ơãẳẳằẵãẳằ ũèáãàắôơ ã-ẵđđằẵơũèđãẵà-ẫáẵằãđ-ơỏ áằ-àằãđ-ơũỉã-ằ ã--ơơáằã-ơũìđđãêằẳắằđằơáằơáằđ-ũèáằẵđđằẵơ-âằđơằô-ằ--ĐĐ-ũứẵằủđđãêằẳữđ đằơ ơằô-ằẳũòđằĐôạãạỏ ẹẵôđ-ằũềơơãơđđâũìĐôạụơũ
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC_STRATEGIES.pdf, TOEIC_STRATEGIES.pdf, TOEIC_STRATEGIES.pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay