Tóm tắt lý thuyết phần esta - lipit ppt

6 1,320 23
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 10:21

. cấu tạo -Có nhiều nhóm OH kề nhau -Có nhóm CHO -Có nhiều nhóm OH kề nhau. -Không có nhóm CHO - Có nhiều nhóm OH kề nhau. - Hai nhóm C 6 H 12 O 5 - Mạchxoắn. -Nhiềunhóm C 6 H 12 O 5 -Mạch. ngưng - Các axit-6-aminohexanoic và 7-aminoheptanoic có phản ứng trùng ngưng khi đun nóng tạo ra polime thuộc loại poliamit. n H-NH-[CH ] CO-OH ( NH-[CH ] CO ) n + n H O policaproamit (nilon-6) t 2 5 5 2. protein: a) Phản ứng thủy phân: +) Với peptit: H 2 N- | C H-CO-NH- | C H-COOH+H 2 O enzim hay t ,H o  → + NH 2 - | C H-COOH + NH 2 - | C H-COO R 1 R 2 R 1 R 2 +) Với protein: Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt lý thuyết phần esta - lipit ppt, Tóm tắt lý thuyết phần esta - lipit ppt, Tóm tắt lý thuyết phần esta - lipit ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn