Đề cương ôn thi tốt nghiệp địa lí 12 - Việt nam trên đường đổi mới và hội nhập ppsx

33 403 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 02:20

   !"!!"!!#!$!%&'()*+ ,-!#  !"#$"% &'()!$*+, %+$ /012$3-4, 5667"890$:;<+=:;($>?$"@ 4,5A$$%($%-'064:B, .,/0.) 90C +=)$3D$0$01EF2$32$3G C%&"+D$0$/4$1$-=@H90<H IJ'B!+A$E:$"&K1$, IL!$*M:$"!$M=N+O&K1$BP%, I59A$%-Q!$!."$$, !,12" %+K!:R$64:B:$"&K1$:S($,T40!+Q+U-V$ :$M0"W0@01E, 5+19W:$":!%F+4X90<X90YG, Z#:$"*(ON2$3!$3+4$!F$0;[:)\9 ;[:)\\\\\G Z#:$"N-KDB*(ORSF6!V:$"[+$*0! V.%,,,G, A$E'('+Q$$3-0$0;-3]B%, ,3!%4"-!)("2! ,-!# 5"$$5=!-&"B%M:$""$$+U04Q!:$"" $$:), ^$3%0-$.B%_`a_FbG?6Ac%7%3^$3de$.f5g 90Y, .,12" 5h+=$9FgJ_iJ\G U04Q!:$":%[:P?302$A L!$*4$#W=0%0$&:U4(3(=2EU0'2$3! EU0239,5OA&:U0W1 5,67- 8 !9:;! !"!< 5)$3$"-Q9W+$+2$$&c%+c$$0], j$3#"kE!B%M:$"lA, U04Zjjj $M:$"$@ L!$*?M8?3$.02$A,U04!$*"$!(m =;+ , 8  n0Wk%+2B%?!=.?!+2J#='0:)2%0!,o$!5 7TZ%0$% j34+1+ p %-k I^P+1qq, Ir$+1qq,, ^$3%0/%$"$!-m+O%s_/%$"$!C$*+22%5!$?6(# ^$3%0n0[0h$$A@ ,>;+ ,?@ J$3k+-$M!$+,YY:0 Y C$.$$ ILk%C $!5t$+A?$.$$($:0 Y ILk%5'$!TY:0YZ%0$%#:0Y ILk%+2%%0$!?$*($YH:0 %c+-R+cc%$7=+5A`%Fr!jGj`%F uG, .,?.A J$3k:$3:0Yv0Vnội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa ^V?$*$!!7$%57L$-$$d%-%$&$%`$%Z%0$% !,? r:2$%?%V0.-KD:2$$4+1% 5,BC!D ,BC'2 ^Ok+O%-k7$+O$.$.0%k$3+$U0$c0V%, ^Ok+O%-k-KD4.E)'c%$.$.E)hM$.E$ :!E ZcE)'!(%(4M)$.'!C w%02w5'N+1%, rc:9n0Vc$M$.%$?K-x-m4! .,BC'(=EF=*+4"-!G - Về kinh tế: IZc$M-Q$+*!$*M$%thông đường bộ, đường biển, đường hàng không$!."$$4+$M:$3)$3kE!0Wy%1$$! :."$#k I^V?$*1-$c!$*!:$"F:%$!2$v+!?  $E$%2?$*(-OG, - Về văn hoá – xã hội5-Q$%E?6Q!8OV!$* $!-!$M!:)2%0s, - Về chính trị và quốc phòng%cOk+z?$37%[W:)2%0_, C$*+2c{P%7%[21&'()!$*:$"?3+ H=IJ!7KL$A+ Lãnh thổ Việt nam gắn liền với lịch sử phát triển của trái đất, bao gồm 3 giai đọan o$%$+45$M%0?$ o$%$+4ZD:$"4 o$%$+45':$"4 ,M%;'.Hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam,^$!+z+$*0E% '-$%$+4D:S($-OEy!$*B%-KD$3%0,C +=!+'Y; 90:"h!+'$390:S($qq$390 Z;($>%0140$|.=-KD%$3% Z!+$M:$3D+O%-k}E#:%$+#+$3 ,M%;();%,Là giai đoạn tạo địa hình cơ bản, có tính chất quyết định đến sự phát triển của tự nhiên$!+z+$*0E% 5A$$%($>%Z!+'$390:"h!+'H$390$7%+4$DE$ E$:S($q,$390 T$%$+4c$M?$"+1040~-OEy!$*)$.% ^M#?+4$-KD%$3%+K+Q6/:$:"h$%$+4 5,M%;1N();%,Giai đoạn cuối cùng trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ$!+z+$*0 E% J$>%A$$% -OEy6!$*-KD,J$>%!+'H$390 $"($>+"% ZO!+1040~+1:$"4j0%-%%8?$"+D$:kc7$02 = T$%$+4$"m$3!+$M:$3)$.-0+%c+$M:$3)$. % O<@PQ!'"RS ,<T!A!"!DL - Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp - Cấu trúc đia hình nước ta khá đa dạng, gồm 2 hướng chính Ij5'? 2%0F:*.!(Kh$$.?$*G Ij}F:*.!(Kh$$.?$*G - Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa - Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người ,$!("2!L ,U"2!RS O%6h$ V?S< .W! o$$4^Vh$k%4E2jvB"-+v$h$, ov04 cánh cung-0W1Mk%? +2m0-4$W5%0,O%6Z%&# D?$", j$.%W5'C &2%0 Zc!--Sông gâm, Ngân sơn, Bắc sơn, Đông triều,5N!(Kh$-! -x`2=`2#`2-m%0,Zc!:$h$+!2$Wj$%Z% ?n,o$!+v?n-!V+v$h$($0, V?S1N:.W! o$$4n0$8%E2jvE2Z, z+$*0Địa hình cao nhất nước ta(KjT$.`#FL%&$%0G,Z!(K h$5'? 2%0&N$8%-Z%.+!2$F%.`#T%d1 Z'G, j$.5'? 2%0 Zc04kĐông là Dãy Hoàng liên sơn; Tây là dãy Pu đen đinh, Pu sam sao: ở giữa là các sơn nguyên, cao nguyên đá vôi Phông thổ, Tả phìn, Sín chảy, Sơn la, Mộc châu,•N$8%!(Kh$-!-xE2E2dK V?S1XQW! o$$45/`2Z$(Kh$C4dK j'? +2%0, Các dãy núi song song, so le nhau dài nhất, cao ở hai đầu, thấp ở giữa Phía bắc-Vh$Q(3%giữa-V+!2$t?6nam-Vh$ k%5'5/%$.j",Zc!04h$+'0%?$*(KjE#(KC40K V?S1XQ3 o$$4/%0C40K+"P"  C Các khối núi cao nguyên theo hướng Đông bắc- Tây nam j$.5'? 2%0 Z!%.++R?%(%L-%: :T :d#2T'0^$.?M0z?n€ +1%&"=0,,Z!?!?6.&N+v$Wk%'4E)?+$&@ <L.$.L":?R"&"Z*$"$8%Vh$+v?n• -2%0?1 .YU"2!R.Z V<R.Z!N"7 v?nE2jv+v?nE2ZyT, [<T!A!" IM-Y+v?n- IM+Q6.#EW!Em-h.!O?$*2 IO%6#+$?n€ I5-Q$!$*'-h% [<R.Z7 \R IJ$3k6:0 Y Iv?n?v$m(VE%E2jvE25!$?6 Iv?nc6%0$!%WWLk%'%5'? (=%?$*c01E :B}+v$ ICM0z?O$% $M2+v?nc+.?%B.+cY-4$+V E%+.+VE%$+. Iv?n-Q$!$*'-h% [<R.Z7 K"% IJ$3k6:0 Y IQ?v$+(E25$ME2j Iv? c6%+O%6:!?n€(=/5'? & 2%0=--KDc+O%6B Iv?nc04-$E2}$nO,c+]+0z+VE%, ^V+v?nc!VBv5!0A$5@$!T&. Iv?n-Q$!$*'-h% [<R.Z].A IJ$3k6:0 Y IZB"(VE%?$*?v$+ ,$M!kVE%,j|$M%?O$%  $M+v?nR, IZ!+v?n-v?nE20KE2Z‚+v?nE2ZE25 Cv,,, IO%6$%-0(Kgiáp biển là cồn cát, đầm phá; ở giữa thấp trủng; bên trong đã bồi tụ thành đồng bằng I5-Q$!$*'2$3 :2-Q$ v-h% 5,1);;!)'!D!$!("2!RSR.Z%$A()[*+ ,U"2!RS * Thế mạnh Z!mỏ nội sinhWV+v$h$-Q$+*!$*!2$3, Tài nguyên rừng$cM=-$$$M-$7{$"0$.?$*E$ /$3+$-Q$!$*-'0$3 CM0z%.?n€-Q$$3&'()!vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc Z!(}E2W0$Mh$ctiềm năng thuỷ điện lớnFE2E2v%$,,,G, ^$:k0!0ƒ+|$MVW#$;0!D$$" T4`%L%5%0-Q$!$*(-O * Hạn chế Địa hình bị chia cắt mạnh$ME2E$ƒ0)EA('W4$$% 2$3:%$!$.$%-:$"$8%!0$M, J0%$M+1(-0$Mh$-#$&%nhiều thiên tai-x7S&c$0}&4 -W+4$!+@K}!E$+1+,Z!$.%$:!-0%+!E#0V S4$q .,U"2!R.Z - Thuận lợi: IPhát triển nền nông nghiệp nhiệt đới+%(4!-4$2E+z?$3-4, IZ!v-Q$$.$.:!:!E„E-'0E, IT#$c+$M:$3+*!!:2$3!'0 #04$q - Hạn chế:5A&.O$Mthiên tai?K-m4!,,, ^1!"#_7N"7W!!D.A ,U$4"$'A<  C$*2-01V?$*1F$.m:0 Y G-@%$5!$?6(# T?$*#+$:k n0V$3+$U0$c0V%, ,`_!DA< )3 rkAcC$*2.:k%0%k$(#+$M}%-Q0%$M+1U0 #+$B%:2:k.<X, O%6!3E$!$VN?$*+%(4 5$.$.$.V?$*h:!E$E 5$.%$?KE4-W?A?$*!?%! a19F? U"F?9 ,1!@ - Biểu hiện: I5D?@&4-!'?@&4(#7%90, I$3+1?690.Y  Z, I5DE$A /$A, - Nguyên nhân%n0V1$k" .,Jb=9 - Biểu hiện ITQ0%?690%Y00,d%'?:2+MEA+c$c 00, I1U0:2:k%.<X'?nU0-2(# - Nguyên nhân: I%n0V1$k. Io$!?$*+2, IZc$c0V% !,MF? %n0V1$k".c$ck4+17%90@#%l WB%!:$:k4+1N0V% VM%??  - Biểu hiện I5/!+"! I5D$/!%•$?$% Ij@+2?  IL40$W/(KC40KW%?  I_W0$M? y%+=0V%-4:2y%$0V%-4U0c0%V - Nguyên nhân Ir$:2:k-4/!%•$?$%D$%'-4$0V%c0% V I%n0V1$k"OWB%!:$:k4+1 N0V% VMF??; - Biểu hiện: I5A$$%/!+"! Ij$c5'%0 IL40$ I_W=0V%4:$:kU0/_+1(#D$'0%W%0 ?15'.,JWB%(K5AE#.W5?15'? :2, Z$0V%4:$:k/_1(#D$'%0%W%0?15'., o$c0V%5'%0V(K1$m$3+$'0@% - Nguyên nhân I:$:2:kcU0/_1(#D$% I%n0V1$k"OWB%!:$:k4+1 N0V% )N?(" d$M:kk%? 0V%+2-40V%4cU0 d$M:kk%%00V%0%0V%:2 5'.5?1cE)+$-M0V%0%0V%:2 ,$!c2($! d<L * Biểu hiện •'0)04W0$M+v$h$ Cv$m%W+v?n4-E2 * Nguyên nhân I%c:k$3+$U0$c0V% IO%6c+1(- I%04(>?Oc% .dX G=@=7, * Biểu hiện d4-$E2}$(+z@#%cYHE2c+1($.:0 `2}$$M$VE% Z"+1N0V% *Nguyên nhân I%c:k$3+$U0$c0V%-Q0%- IO%6$% 04 Id%N0V% !d<@ * Biểu hiện t!6…N%-$-7!66++zV:k$3+$U0 (>?OE!$!$c% * Nguyên nhân %c:k$3+$U0$c0V% t!6…N%-$($>%04 $3+1%+1U0- &X * Biểu hiện Rừng rậm nhiệt đới ẩm là rộng thường xanh+zV:k$3+$U0 5$$E$=-$$3+$$"0" Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit-7%$.?$* $.$.$3+$U0$c0V% * Nguyên nhân %c:k$3+$U0$c0V%cE)'c% $3+1%+1U0- 5d`_!D9F?)%;7#*"@7- * Anh hưởng đến sản xuất nông nghiệp M$3U0%-Q$+*!$*M2$3-h%9m+%(4!'v 2$!$*0262w-'0:"Q,,, rc:9Tx-m4!:kA$$":2D+O *Anh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống - Thuận lợi+*!$*!-'0$3„Eo5^5(-Oq+U044 +1:%$!&'()0V%:2, - Khó khăn: IZ!4+1$%2$(-O2$3:%$!lW)$" B%E)'0V%:k"+1E2, I1U0%':c:9$370!0c$"?O2E, IZ!$.%$0%?K-x-m4! I^($>?$"?AB%A$$"(-0%+!E#0VS4$:2c 'W-+"E&+A$E, Id2$A$.$.(>?OE!$ 1NF&; ,1NF]%W!3 ,>c+W!e/(KC40KW%G Zc:$*khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với mùa đông lạnh $3+1?690.a % ?$.+1$3+1?690- L'Y0V%-mùa đôngmùa hạ Z7%D?$"-đới rừng nhiệt đới gió mùa 5=E$c!loại nhiệt đới chiếm ưu thế, .,>c+3ef&+:;!6+_%Y rk0%tính chất cận xích đạo gió mùa nóng quanh năm $3+1?690.I % ?$.+1$3+1?690R L'Y0V%-mưakhô Z7%D?$"đới rừng cận xích đạo gió mùa 5=E$0%đặc trưng xích đạo và nhiệt đơí$$M-$ ,1N%$]%< [1N: ,?.A'g! ^V?$*%-=($3k+-$M 5$.$.V?$*%+%(4$c$.?$*$.$.$3+$U0$c0V% .,?R.Z].A - Đồng bằng Bắc bộ và Đồng bằng Nam bộ Iv?n0W1$!?K$$M€M0-m+O%0W12‚ IL$.$.h&%#$%+D$N0V% - Dãy đồng bằng ven biển Miền trung: Iv?n|%?O$% $M+v?nR+A?A?$*:h:B $M0-m+O%|$"$!$V?$*E' IZ!(4+O%6OWB%?$* I5$.$.: $3++%$:S000W$$M09(-O!$* :$"?$* !d?RS 5:$Vh$Đông bắc0%E !$$3+$6WV+v$h$Tây bắcc 7%$3+$U0$c0V%WV5'? 7%$.$.$V2+$ Sườn đông Trường sơn0V%0%+26Tây nguyên-4$-0V%:2,Tây nguyên 0V%0%6?.Trường sơn đôngO!+1B%$c':2c 5,1NF]%!% ,<F? †0$MC c+1%?6($H00$M%0c+1%($0, rknhiệt đới?$*$3R3,1U0%+D$V#$/:2+"U0 5+%$cYc0+ Ic0đất phù sa$"0YX($3k)$.v0VE%[VE%0zVE%] +! Ic0đất feralit$"0#HX($3k)$. `$v0!3E$!$$3+$ IHệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh + Các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa: rừng thường xanh, rừng nữa rụng lá và rừng thưa nhiệt đới khô .,<!F?S d$MC c+1%/H0+"YH00$M%0c+1%/w0+"+1% YH0, Khí hậu mát mẽ0%$M+1U09 j3E$!$+%(4 I‡+1%/H0+"H0Rừng nhiệt đới lá rộng và lá kim phát triển trên đất feralit có mùn I‡+1%.H0/!$*:S0 IĐất feralit có mùn và đất mùn !,< F?S!F Z%/YH0W F;cWjT$.`#G rkck2+$ B"-+0V2 Hd$!' 8 2 5.0$M d$MC 2C C C1 d$M5'C ^C 5 C1 d$M%05C1%0 C1 L40$ ^V+v$h$4E2 jv+v?nE2jv ^Vh$84E2jv +"(K?40K 5/H  CW&, O% Zh+O%7%3$ j%%0F5tG+O%6# +$D+O 5':$"4'" Zh+O%7%3$ ^'%0F5tG,O%%D +O':$"4'04 Z!:2$h$D!?M0zE# .?c0}!% .?%(%  p %6 ZB"-+v$h$,1% ?6H0c$Mh$ +!2$h$} +v?n0W2+O%6 ?A?$*+%(4 O%6%#k+1 (-B"-' ? w+2%0$!?M0z E#.%.+v ?n$8%h$ ZB"-%.E# . v?n%0?1€ 0W1 r! E o$:!E%E q Zc+$"0E 20$% J=:kc8-Q-?2&$ W5'. rk dV%+2-40V%4c 0%$M ZO!+1B%+O%6c $c# L'0V%0%0V% :2 `2 }$ J+zN5C } Zc+1(-N '+2-B" J+z `$ $3+$!$3+$ $3+$ $3+$&k+4 C$`y(m?3$.$.$. dXK&g.#%":7 dX":#":f - Biểu hiệnJ$3k/9-Q/$0 - Nguyên nhân: Iˆ/)$./.E$$0 Iˆ/v9 Ir%$!%Q-k IL!/ - Biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng I0?E)7-kB%MEy(m?3$./ I5$*:%$-?3!$*/$%7MEy(m+?3/2 (' I5)$3$"-Qv$3%/ .dX":#&&;7h! - Biểu hiện:%ck+%(4E$[%+%?OE$0,`=-$E$ c&$0c#3B - Nguyên nhân Ir%$!7!0@ Ig$>002$AE - Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học I•'()0W13A7$%!:?v$.$. IC%`!+R^$3%0 It$+ p $3:%$! dXK&g.#%":@ *Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất @#%cY$3%($3k+c/$3%+Ey(m2$3?67'+= A$%bA$,5$3%+%Ey(m ‰ +v?nc.6%}-4$ WV+v$h$?O!$c%z *Nguyên nhân L!/ Z%!%Q-k Š$>002$A+ * Các biện pháp bảo vệ đất j4"&c$0}+WV+v$h$ C3!$*/ O%+O'('0$Mh$ Zc:"40W1($3k+2$3 5'0%Ey(m$37$.+ Cc'$4kQ Z2$>0+(!c%[ 5dXK&g.#%":($! 5$.Ey(m$37$":$30$.+0?'?n}2 $>0@# 5$.:!E7-kz~$3:%$!:!E,5!-Kk'2$>0 5$.(-O?v24!$.(-O?37%:2?O2$>0!$* (-OE$!$ r%$!Ey(mQ-k?M8!v$.:!:k$.?$* I,#% %!- d#% ZcY+M02$A+!7%'0W%$3% 5640'?nE$!$ 5642$>002$A ,67-!D:)".$G!- ,+% * Hoạt động của bão ở Việt nam 5A$$%4+1/!H:"h!,z?$3-!!Y?K4 +104 dV%?K0(=/C %0, CK4+104WN?$*5C1,%0C1kOWB%?K 5?60‹$90c/+"#?K * Hậu quả của bão d%-.($31F00G'h+v1+A$%2 5B$M('%-00zVN?$*, o$c04-0-hM!y%=1+$3%",,, Š$>002$A'(O?3 * Biện pháp phòng chống bão J)?!k&!M7!66($*B%#?K 52?!M+!!WM+-$M, ZB3+.:]N?$*, `#!(':$c?K04, Z-x-mW+v?n&c$0}-x7SW0$Mh$, .,3g= -Nới diễn rav?nE2jvv?nE2Zy- - Hậu quả Io'-m.($31 I_A+"4+1E&F-2$3-'0$3G+A$E - Biện pháp IT0!269-xB$M IC3/ !dJi4"j - Nơi diên ra:J$>%04:)+v$h$ - Hậu quả: IT00-B) I+%$(>&c$0} - Biện phápt$4!+$*0('!$*B-Q$v/()?!-x7S &d\;$ - Nới diễn ra: $.@# - Hậu quả Io'$"$.0[W+"E&E$4 Io'!/ - Biện phápv/!$*!26B-Q$ d<@ - Nơi xảy ra5'? 5'.V?$*%0?1 - Hậu quả'$34$-MA$B% 5d)b!4"-!'.#%":  J63E$!$!7!6E$%$N 0?E)$cMN 0?$3Ey(mQ-k$.$.$.+$M:$*$3Ey(m$$4c*mv$ +Q 0?-Q02$AVQ$.=1EB%A$ L++4$4!$('ED+O('EW0@'?n$:9Ey(mQ-k!$ .$.$. 9/%2$>002$A:$*0E!?302$A klO,<m<ln6/o3Xpk>\o3p/o3q3qr1` ,3! &N=!F'"c&N!, 90YH('E%-<$3A$@_."$$, v-%+1(v$(OA$.m1-?.4+c'W4$$$7"$3-0 '%-Q1E, Zc('1+2-A$r$F<H,YXG :"4.E@04('1+%(49!qŒ}.-3M6+1!$* :$"-+$$!('1kA$0@E}, ,/N7-E=&N7-s, J'E%9%+z?$3-y%$":„••HX<Y,X, 5A$:•YY}YX+K$0+!:*Œ}%0‹$909#$3A$, `@S !$*:$"?35d5'%-Q1E, J'Eƒ+1D$-%+1:HX('EƒN0$"0YXD$$;XFYG, TTT(v$(ƒ.9+1E!4?.4+c:c:9$$7"$3-0, 5,X2N &N!( '" d+1('EYA$b:0 Y FYHG'?:2+M d>N ( '"tR.Zu'S v?nb($3kw$"0b('EC`j%,YYA$b:0 Y -= , d$Mh$b($3k$"0b('E5'.<A$b:0 Y 5'C HA$b:0 Y  .d>N ( '"t   5)4 I22Xc&$0, I5OYHXc&9, .'B%('E+2$%9%'?%Q-kr5r5•j-OEy:%$ !-KD, [...]... nông nghiệp nhiệt đới 2 Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới : - Nền nông nghiệp nước ta hiện nay tồn tại song song nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa - Đặc điểm chính của nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa Nền nông nghiệp cổ truyền (đặc điểm, phân Nền nông nghiệp sản xuất hang hóa (đặc bố) điểm,... vụ *Phân bố - Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia…………… - Các trung tâm có ý nghĩa vùng…………… - Các trung tâm có ý nghĩa địa phương……… d) Vùng công nghiệp: * Đặc điểm - Vùng lãnh thổ rộng lớn - Bao gồm nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối lien hệ trong sản xuất và có nét tương đồng trong quá trình hình thành và phát triển - Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu... công nghiệp – xây dựng và dịch vụ Tổng số GDP trong đó + Nông- lâm- ngư + Công nghiệp- xây dựng + Dịch vụ - Kim ngạch xuất khẩu chiếm 64,5% so cả nước 3/ Ba vùng kinh tế trọng điểm: a/ Vùng KTTĐ phía Bắc *Qui mô - Gồm 8 tỉnh - Diện tích: 15,3 nghìn km2 (4,7%) - Dân số: 13,7 triệu người (16,3%) - Tổng số GDP trong đó + Nông- lâm- ngư + Công nghiệp- xây dựng + Dịch vụ *Thế mạnh -. .. nổi tiếng ở Cà Ná, Sa Huỳnh… 3/ Phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng: a/ Phát triển công nghiệp: - Hình thành các trung tâm công nghiệp: Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thi t công nghiệp chủ yếu là cơ khí, chế biến nông-lâm-thuỷ sản, sản xuất hàng tiêu dùng - Bước đầu thu hút đầu tư nước ngoài vào hình thành các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất -Với việc hình thành vùng kinh tế trọng điểm... công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước; + Cơ cấu ngành công nghiệp đang có sự chuyển dịch • Công nghiệp khai thác………………………(dẫn chứng biểu đồ trang 113 sgk) • Công nghiệp chế biên……………………… • Công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước……………… - Nguyên nhân: + Điều kiện trong nước và thế giới + Chính sách phát triển công nghiệp của việt nam. .. trạng -Việc nuôi trồng thủy sản nước lợn,nước mặn phát triển khá nhanh đã làm thay đôi rõ nét cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển -Các tỉnh khai thác, đánh bắt nhiều………………… 3 Hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng GTVT a/ Phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm và các trung tâm công nghiệp chuyên môn hóa: - Một số ngành CN trọng điểm: + công nghiệp khai thác crom, thi c + công nghiệp. .. nước và xuất khẩu Than dùng trong nhà máy luyện kim, nhiệt điện như Uông Bí (150 MW), Uông Bí mở rộng (300MW), Na Dương (110MW), Cẩm Phả (600MW)… - Sắt ở Yên Bái, kẽm-chì ở Bắc Kạn, - Dồng-vàng ở Lào Cai, - Bô-xit ở Cao Bằng -Thi c Tĩnh Túc, sx 1000 tấn/năm tiêu dùng trong nước & xuất khẩu - Apatid Lào Cai, khai thác 600.000 tấn/năm dùng để sản xuất phân bón - Đồng-niken ở Sơn La - Cơ cấu công nghiệp. .. Bà trên sông Chảy (110MW) - Đang xây dựng thuỷ điện Sơn La trên sông Đà (2.400MW), Tuyên Quang trên sông Gâm (342MW) - Phát triển thủy điện cần chú ý sự thay đổi môi trường 3/ Trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt & ôn đới * Tiềm năng - ất: feralít trên đá phiến, đá vôi và đá mẹ khác; đất phù sa cổ, đất phù sa ở các cánh đồng giữa núi: Than Uyên, Nghĩa Lộ, Điện Biên… -Khí... phục vụ - Hình thành trong những năm 90 - Khu công nghiệp do chính phủ quyết định thành lập - Năm 2007 cả nước có 150 khu, trong đó có 90 khu đi vào hoạt động *Phân bố:Tập trung ở ĐNB, ĐBSH, DHMT c) Trung tâm công nghiệp * Đặc điểm: - Gằn liền với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi - Bao gồm nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp có mối quan hệ chặc chẻ với nhau - Có các xí nghiệp nồng cốt và bỗ... liệu nông sản - Các xí nghiệp không có mối lien hệ với nhau * Phân bố:có nhiều ở Tây Bắc, Tây Nguyên b) Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao: * Đặc điểm - Khu vức có vị trí thuận lợi, có ranh giới rỏ rang, không có dân cư ở - Tập trung tương đối nhiều các xí nghiệp công nghiệp có khả năng hợp tác sản xuẩt cao - Sản xuất phục vụ tiêu dung trong nước và xuất khẩu - Có các xí nghiệp bỗ trợ và . w%02w5'N+1%, rc:9n0Vc$M$.%$?K-x-m4! .,BC'(=EF=*+4" ;-! G - Về kinh tế: IZc$M-Q$+*!$*M$%thông đường bộ, đường biển, đường hàng không$!."$$4+$M:$3)$3kE!0Wy%1$$! :."$#k I^V?$*1 - $c!$*!:$"F:%$!2$v+!?. &2%0 Zc! -  - Sông gâm, Ngân sơn, Bắc sơn, Đông triều,5N!(Kh$ - ! -x`2=`2#`2-m%0,Zc!:$h$+!2$Wj$%Z% ?n,o$!+v?n - !V+v$h$($0, V?S1N:.W! o$$4n0$8%E2jvE2Z, z+$*0 Địa.  5)4 I22Xc&$0, I5OYHXc&9, .'B%('E+2$%9%'?%Q-kr5r5•j-OEy:%$ !-KD, j7`y(m-Kk:2Q -{ -% +1:c:9:%$!$.?3 02$A H,)b!$A&N 7- bv7K&g!F"4"#"R%! 5.M)$3kE!rjjJ`c$37, L'?(' -% +1Q -{ $8%!V, t4ckE!kQn0+!@&"*(O#('E22 O, dW1OA&:U -% +1+U04+4A$ -% +1c%M%c! 2$3, L!$*2$3W0$Mh$W22n0Ey(m$+%v -% +1B%+, klw,J`<x3MklyJk6 ,3"R% v -% +1(v$(J'E4(1:$"W%$"0YXDE('FY$3A$G 0‹$909#$3 -% +1, T -)  - Q7"+O!$*:$"+, A$ -% +1=VE!4c:$$30E&, Z - Q -% +1+Q'%v -% +1+K7%+4$"0YX, ^Œ%+!@.=$3% - -% +1c6+1%, Z - Q -% +1!V:2+v+M, ZcE). -3 :! - M - Q -% +1$8%O22, ,Q!@"% a/
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi tốt nghiệp địa lí 12 - Việt nam trên đường đổi mới và hội nhập ppsx, Đề cương ôn thi tốt nghiệp địa lí 12 - Việt nam trên đường đổi mới và hội nhập ppsx, Đề cương ôn thi tốt nghiệp địa lí 12 - Việt nam trên đường đổi mới và hội nhập ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn