Quy trình vận hành tua bin thủy lực potx

18 721 4

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 01:20

  MỤC LỤC  !!"   #$%&'%()*&%+,- !./0123 45678 95: 8#;5: #<6=>?@A8 B5: 8#;5: #<6=>?4C D8 3=>?8#;1E?FGA8 HIG4=08 J3=>? @A8 K3 @A3?<LFM8 "3  N?8 O3 12?8 !P3 @AA13Q CA=R 8 !! FG4=8 S?<@ @R  PHẦN II. PHẠM VI ÁP DỤNG TUV@L@ @A@6C=4 : W9PBXQ YQH!P :@R   Z [@A84C D@ D??=\U   <?0F@ 3]V    ^<D?UVU30?U T PHẦN III. TÀI LIỆU LIÊN QUAN !  ]/0_=R?[`@A@50[=a?8S5FG A@=R?[`@A18N0:?L: 8  5@b=R?[` c1d B1/FGA@A@=R  9!"   #$%e%f,* CHÝÕNG I GIỚI THIỆU CHUNG I. GIỚI THIỆU VỀ TUABIN THỦY LỰC 0/W3 48FMW9PBXQYQH!P32 Z? =g 4C[2?MU1h?iB1 S?47VZ  !9Pjk8l?  F]@R32 3SQ01  ;M@ 30? ]iFS?58 ]i@ ]imh?i &LFM=g  >iL: nop#%q*S?U :?[^1 1 Kj1 II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT !i1 Q:r 6 s J!8K QN0r  s  HJ8P Q:Mr  s HB8O 9S?47 QS?47VZ rZ?@R  s !998Hjk QS?47R7rZ?@RtJP8Hs !B98JHBjk B==g?=R Uu0  @#  9!8 B 4 &=\?FN6u S? H!PP H&=\?FN32  !!PP J: iU Q&VZ !9Hv?1w Qh?: 9JPv?1w KLUu0 LFh?h x y1N1 "L 0w=R >@#  Q98K O47 z Q/@# O8PH{ Q/tJP8H@#t!B98JHBjk O8J{ !PjSu UN 9"HPP9  B!"   !!53|?a !PHP !90i=\?3? x  =R? !HP8B !B}=R?3 Q:4~ .?_ !9 Q0/[^_ •XJ Qi50@[^_ • 50_ JP P  •  i?[y?_ JH P  Qi50@4~ .?_ • 50_ JP P  •  i?[y?_ JH P  QjZ [^ x =\?rNyMs J!H QjZ [^ HKH QjZ [^6rNyMs JHP Q==g?=R _ !H8" B  !}=R?[=R Q:4~ .?_ !P Q0/[^_ •XJ Qi50@[^_ • 50_ HH P  •  i?[y?_ JP P  Qi50@4~ .?_ • 50_ JH P  •  i?[y?_ KP P  QjZ [^ x =\?rNyMs BKH QjZ [^ B!H QjZ [^6rNyMs BH Q==g?=R  K8" B  Qi=R ^@0  9" P  !H}a Q:4~ .? !9 Q0/[^ •XJ Qi50@[^ • 50 HH P  •  i?[y? JP P  Qi50@4~ .? • 50 JP P  •  i?[y? JH P  QjZ [^ x =\?rNyMs HOP  !"   QjZ [^rNyMs HP QjZ [^6rNyMs JP Q==g?=R  J B  !JZ =R m30?h?60c Qj6  !H8"O Qj !H8!O !K€32 Q•1  €32  P89H‚P8Bj1 Q==g?ƒ„ !P8" B ?\ !"# Q: i1 9P{r9Hv?1ws Q•1 1 P8HH‚P8Kj1 Q•1 <?3S03 !Bj1 !OIM?.F~0 N f!PP III. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TUABIN III.1. Bánh xe công tác !…6u S? =g ]F]iF:8/0y  i1A=g  w l?g1 7†*•3!Bj0r=„?=„?0/XjXKB 71XQJjs@R @A ;=g?N7!B{ 3S@{Fu8=g c131@ N6 /  ]/0‡ 9IR1: 6u S? @R32 5503LSuU[=R LF@ d?L7@550 ;M0@]6u S? i  [ˆ[?‡ JA6u S? 550 01~1  S?@ 4C Dƒ/ S?3=\?FS? ^?3=R U!HP 0 @FS? ^?5Z?47‡ K€32 6u S? =g ‰g1@R6u S? ‡ O…6u S? @@[=R=g ]F]550F6u S? . =g 03Fƒ300183|?=g? 6u S? @32  ;M =g a3@[=R‡ !PIu>?D~1[=R6u S? @~13 / ; S:?65 l2 N 03\32 @6u S? Fƒ3001F ^]‡ III.2. Nắp tuabin !c1 ;iLM V=g 7 5   @1 >7 5   ]i @Ad?L7‡ Bc1=g c1@Rv? €FN6u S? Š‡ IM3Fu>?D  v? €FNŠ@i? 6u S?  S?U: :d>:rPs@V3N:6Z?6?U=\?FN‹v?‡ HI05?3:??Dc1@6u S? =g ?51l?:??5 16:?:?65'??51FS? ;7FŒ@]=0d    ]0F M 3V/ ]==g?65‡ J/@V3N32 6Uc1=g :3Ni €32 ‡  H!"   K ^: ? 71FN=g :3NM ? 71FN]:?6530? ]im h?i‡ "c1=g :3N  / S3„@  v? €FN[m? 0  =R?=R  •?=  Ld/ S3„ @L Ž‡ Oc1 ;=\r!9s^:l?~1FS??Ž[m?M0=\?1  _ Q…:rPs^:?D   =R?@6u S? ‡ QrP"s^:=g :3NL3=\?FN?Dc1@6u S? ‡ !P=R •3ŽU €32 =g @L:?„=R  / l?=\?:? 5d>0/ : h?60c‡ !90=R 4 :=g  l?„@Al?c1 :V 3c18i„@ @i„[1E?5„@A@=g  LFMi?\   5]Z &i? „„@  F;LFM0/ FS?7=R ‡ :?0=R c1 ;F5.?0=R ?71^‰?=g? =R •U  v? €FNr €s32 >  LF@A677 FS??A1=R  III.3. Vành đế có vành dưới !] ;F] 7@=g  ? 71 m?@Ri@[=R ;M] =g ‡ 9[=RF]l?S?@R@]@=g  3L1^ ^] M0[aU?]?[=R ;  7/ l?~1FS??ŽŒ@0    =R?=R 8  / [ˆ[?S3„:@R< =R?=R ‡ III.4. Các vành chắn zích zắc tĩnh (đệm chèn bánh xe công tác) jii?h@ c•N •c Šl?~1FS??Ž ;M]=g  c1@c d>c1@@[=R @=g ]F]L1^@ ;M]@L1N3Uc1FS?150[a0ic18 6u S? @3001‡  @ c•N •c Š 01~16u S? [ M[| 32 30?F FR1:dN  32 =g  Fƒ3001 III.5. Các Jng đệm chèn kín cánh hướng nước  @3@[=R  =R?=R  ;  v? €FNd Œ @0   =R?M?5:4•3Ž=R F   =R?=R =g ;?/‡  50[=a?@]  v? €FN=g  FS? ^ 07 Zi1A0 ‡ : i•3ŽU   =R?550ƒ„!PP4/?3V i=R V Z  III.6. Ống xả '?650/:?Fz8d30?:?65=g :1l?iR1~1[ !J8:]10/Fzi0/:]1<0/ x  DA‡  J!"   #^3  S:?6581N‰g1@R@[=R8=g  ]/0l?~1FS? ?Ž#^~1FS??Ž=g F~0[HPP@L1N[=R @6u S? ‡ CFM3 ; x  DA@R L 0"PP@ L3i?JPP8 ;5 L=g :3N/0/ S  S:?65‡ I?4 S? =g  ? 71M12 @2 S? FM3850[=a?@4C D6u S? I?4 S? 0?h480i?a m?@R3? ]V0 N g1M[ˆ[?c1d‡ :?=\?:?8  ^0@  12FF M0=\?@?/   [0i?14730?:?657 5  ^:1 8=\?:? •?=:? =\?:?=g  ]/0y~1FS??ŽV3N  ^015 ;z x | =„? Z?@RS x =g 4C[2?30?  C?S x   ]/0 %%%K:?0 /@=\?:? :?0 /=g c1dM0 /=R 30?:?65@=\?:?1  ‰]Z =R /= x =\?:?0 / ;F5.?0 / 0i=R 30?i‰30?\?rPBs?\‡ …30?:?658 ;:3Ni:=R ƒ| ~1>1^717 :? 65M=R @ /3?:=g c1di=R c3 l?~1 c  cM?. 5  53 R|@0=\?:?0 /=R c3 l? ~1=g  :Vl?S?8@ ;M0[a=g  @0 /@=\?:? l?~1FS??ŽM0=R y:?65@L?=R> 0T!98P @ 0/@Š8@Al? ;3g \[^ >4 0T!B8OP …„[^[i? m?@R  :?L V1  0F]:@R4u @0003ML FM  @‡ &M0 /=R 30?:?65@h?60c ‹6:??=R  ;:3N  :?[`=R ‘PP@  ‹0FNj‹:?65=g  /1/=R U@144  C@/= III.8. Buồng xoắn, stato buồng xoắn và ống nối 03h?60c=g  1^8h?60c=g  995‡ 403h?60c@0/:?:=g ]F]M V?=g 7 5   5  ;M6730?  LF@A.6 V‡ ’1^ : h?60c=g :3N  =\?:?M0=R •3Ž>c1 ‡ I€u0h?60c CFM3 x • ;=\?FN"PP ;5L8 =g cS?y?0@=g l?1“?@RLd30? h? 60c‡ j‹ ;ii  ^0>@V3N:==g 6 V30?C?S  x M0==g?=R l?1=„?11ku3QIuu[ ^0ku3Q Iuu[=g 4C[2? 0@ ?447 30?4:UT@A  %%%O=R?=R   =R?=R @@L Ž=g ]F]M V?   @ SuC?=g N0ySu0=g 3S x    =R?=R  30?UTC?S x 8 •?=  Su7FŒ ;M67F @A‡ &M?5:M•3Ž=R U =R?=R 15 . Ž ”Au0  K!"   =\?]16w F =R?>@V3N;?00‡   =R?=R  ;6=R?;?/y@V3Ni>R7]@V3N: iFS?5‡ 7 5  /  @L Ž@   =R?=R =g :3N30? i150@8=g c1d3c1@@[=R8  /  ;Mc1`l?@A S3„@  v? €FN ;Mc1`l? 04‰?g1„ 7LFM ML Ž   =R?=R =g ]F]M[ˆ[? 0@ FM350[=a?8 4C D8c1d8 Ž@0[a0i‡  v? €FN=g :3NFS? ŽM50@  / S3„ •  ?. d  @A3c`30?=R –   ] „FN‡ j‹ =R?=R 0d  „ 7F] ;=g c1di S?c  TM1N 50@50@] =R?;7h?i@R    =R?F ‡ „ 7[`i? ;F5.?50@M =R?=R FS?V=ƒ?30? 3=\?g1 ;@A/F—?D =R??;?‡ 4u @00030/i?F~1 ;F5.?1:g1M/031 R7 ^]M0    =R?F1 [^71730?LF@A  x =\?@4 :’‹ :T4u @0003 ;i1A?5 7^ :4u @0003=g ]F] ;ML Ž L[  ^‡  4u @0003=g 3?V  ]VF; „FNl :V c  c   =R?=R >@V3N;? ]VF;4u @0003=g c13@L Ž ;M@Ai?l?6  j‹6 ;‹657:@R  12F:?@@FM?c  1F] FM3@65FS?FN30?6‡ 30??]? ;  ]Vd4˜[m?M50[=a?84C D@0 ]VL Žl?1.?[i? %%%!P32 @  i1A?~1:32 32 =g  ]/0l?  3€LF:~1g1F9Pj ;  d N 3@[=R[m?M?~1:l?S? %%%!!}=R? }=R?=g c1d>1^3 m? c1j‹‰=R?4b V ?=g 4U@ 2  32 ]: ih?: R7  ‡ }=R?=g S3„l?[^u0FM^0 =a?Z @L Ž ==g?[^84u .?‰=R?=g 1g1F@ ;F5.?L Ž3? ™@V3N y?4u .?‡ }=R?=g c1d40 04[ M“?Z? 32 l 2 N  . Ž80[a‰a‰803\@3001 ;M  =g ‡ …30?‰=R? ;il?=R FM?:? i ;M 0c1FS?5=>?]  4u .?‰=R?0d   =\?:?=R  7 5  ^: 71@65=R @R  :?60c i=g c1 d1N?0M Z[^@:3N40 0=R •3Ž/  @V3N7:FS?|@0‰ =R?0d M Z[^‡ }=R?=g :3N  i1AMc1d  F]@ 5]i‰ =R?i3Ld 4u .?F?5FS?=g @=gUJH 0   "!"   i[^FS?=g @=gUHH 0 ‡ 30?|3=\?g1@A ‰8=R FS?=g <A1@0 :?[^S3„@FS? ;=g?[^/0|UZ 0d ‰7[0•3Ž[^8 4: „0d 3[^y7FŒi1A0‡   5]Z [^ •?= 5]=R 30?[^=g  ? 71M1 N 50@ i?50@ }=R?@:?[^S3„=g ]F]M‰U@R: ih?:  01~1R7F   =R?=R >30?.rPHs1wFS??<3= ƒ?‡ }=R?@:?[^S3„=g ]F]M‰ ;M[y?y ]i @A x =\?0d h?: FS??<3=ƒ?F=R @`=g  ? 71‡ …11S3„N g1F@A>: i7115=g  wšd ‡ f2? 2 Ž0U43 ]1Z [^‰=R?=g c1d ;?0u0 N@ L 0‡ R2 N | 4/ [^VFŒ8:?[^S3„=g 3?VirP!si | [^ :V@rP9s^::? ;@F;@c1V1mg1M7:@R | [^<[i?…M Z[^=g ]F]M7:@R  :? ? 71@ 65[^  :?7:=g VFN30? ]i@A x =\?  ‰‡ 5]FS?]1M=g :3N/‰=R?M?4i5032  R7  %%%!9& €32  & €32 0/=R?<8Ld~1FS??Ž8 ;M] €32 l?@ = €32 4C D@0@   ]  €32  ;F5.?][ˆ[?FS? ^150[a32 ‡  i1A :V? €32 =g  ]/0y‰?g1 #Su8  i1A]16w @R €32 =g  ]/0y@A :? 4‡ & €32 =g  ? 71=R .=g | 4/ @R1 M?. ?y4/84ƒ0d @A/F  ;M|@0 €‡ =R •3Ž=g ?0@=R?=R •3Ž@0:?0=R ‡ =R > €32 =g  ? 71>rP9si|  ] FM  3?3b8i@ i[1E?j‹i| =g  ? 71=R yrP9s?h ? 71i A1==g?=R =g L Ž>@F III.13. Nạp khí  ;3?V=\?:?M/1FS?FN 06u S? F‰ @A05@30?  LF@AF M/=g ?R/550  4[0i? S?47@[0i?14730?:?65  O!"   CHÝÕNG II CÁC QUI ÐỊNH VỀ AN TOÀN Điều 1.I50[=a?  ]Vz  Ž 01~1D??=\. U0/0@L4C D@@Az 8.| 00i?3=R F @ @R  ]V Điều 2.Ž 01~1@0h?60c:?658F.„ /h?60c:?65 @ ;  110 ^]IS? 01~1> C@ CA=R ;?   C@S?8 C•F?=\123 i S?  =F01] S?  Điều 3. Ž 01~1@0h?60c:?65F ;N79?=\@ ;T i S@LFM384C D?=\?40d ?=\ Ž3 ]1 ;Ti0N7A %%% Điều 4.&M?. d  3=\?g1?M 0?=\8 ^15d  M 0 ^]F4C D#5 c?h:?i?LFM@ ?5147:?jo@LFS?] S?@ FS? • ƒ;?> =R? Điều 5.I]   S?@ 4C D4u @0003@  =\?:?[^ jo0d  „ 7U =R?15/ C@ CA=R @0 /=\?:? 1  Điều 6.I?@ 0d [y?[1E?7Z?   „ 7 U =R?=_@L Ž8?l?83L0d  U?l?  !P!" [...]...Nhà máy thủy điện Sê San 4 SS4.QT /VH CHÝÕNG III VẬN HÀNH TUABIN I ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH TUABIN Điều 7 Phạm vi vận hành tuabin phải tuân thủ theo đặc tính vận hànhcủa nhà chế tạo Điều 8 Không cho phép vận hành tuabin khi: 1 Có những va đập, tiếng ồn và những hiện tượng khác ảnh hưởng đến quá tŕnh làm việc bh nh thường của tuabin; 2 Nhiệt độ dầu và nhiệt độ séc măng các... QTVH&XLSC tua bin thủy lực 15/18 Nhà máy thủy điện Sê San 4 SS4.QT /VH CHÝÕNG IV CÁC SỰ CỐ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ Điều 25 Mức nước nắp tua bin tăng cao: 1 Hiện tượng Tín hiệu mức nước nắp tua bin tăng cao tác động 2 Nguyên nhân a Bục nắp tua bin, hoặc bục các mặt bích của ống nước, khí cắm vào nắp tua bin; b Đệm chèn trục tua bin bị hư hỏng; c Tắc đường tự chảy Đồng thời bơm hút nước nắp tua bin không... cho phép; 4 Áp suất dưới nắp tua bin, chèn trục, buồng xoắn, ống xả 5 Sự làm việc tốt của các bộ phận chèn trục; 6 Th nh trạng làm việc của bơm hút nước nắp tua bin; 7 Th nh trạng thoát nước phần tự chảy trên nắp tua bin QTVH&XLSC tua bin thủy lực 13/18 Nhà máy thủy điện Sê San 4 SS4.QT /VH Điều 20 Tổ máy phải được dừng khẩn cấp do bảo vệ tác động hoặc do nhân viên vận hành thao tác trong các trường... việc của bộ điều tốc - Hư hỏng bộ xử lư – dự pḥng của bộ điều tốc - Hư hỏng thiết bị chỉ báo tốc độ - Mức dầu bể xả MHY tuabin quá thấp - Quá áp lực bh nh dầu MHY 3 Có tín hiệu cảnh báo, dừng tuabin, hạ phai vận hành – sự cố cửa nhận nước, sau QTVH&XLSC tua bin thủy lực 14/18 Nhà máy thủy điện Sê San 4 SS4.QT /VH đó cắt máy cắt đầu cực và dập từ khi: - Nhiệt độ dầu ổ đỡ tăng cao đến 600C - Nhiệt độ dầu... thấp đến 315mm - Mức nước nắp tuabin quá cao đến 450mm - Độ rung giá chữ thập trên, giá chữ thập dưới, nắp tuabin tăng cao - Khe hở ổ hướng trên, ổ hướng dưới, ổ đỡ tăng cao - Độ đảo trục tổ máy tăng cao - Mức dầu MHY tuabin giảm thấp - Mức dầu MHY tuabin giảm quá thấp (có 2 cảm biến cùng tác động) - Sụt áp ḍng dầu điều tốc 4 Có tín hiệu cảnh báo, dừng tuabin, hạ phai vận hành – sự cố cửa nhận nước,... năm điểm; 14 Tiến hành nạp nước vào buồng xoắn ống xả tuabin; 15 Sau khi nạp nước phải kiểm tra ṛ rỉ toàn bộ tuabin II VẬN HÀNH BẰNG TAY VÀ TỰ ĐỘNG TUABIN Điều 13 Tuabin thuỷ lực phải làm việc ở chế độ điều chỉnh tự động Việc chuyển điều tốc sang chế độ bằng tay chỉ thực hiện khi thử nghiệm lần ðầu, xử lý sự cố tổ máy hoặc khi thử nghiệm theo chýõng trình Điều 14 Khởi động thử nghiệm không tải lần đầu... điểm sự cố c Cô lập tổ máy, báo phân xưởng sửa chữa xử lư Điều 31: Mức nước nắp tuabin tăng quá cao báo tín hiệu 1 Hiện tượng: a Có tín hiệu cảnh báo mức nước tuabin tăng cao 2 Nguyên nhân: a Hư hỏng chèn trục tuabin làm mức nước nắp tua bin tăng cao b Các đường tự chảy thoát nước nắp tua bin bị tắc, các bơm thoát nước nắp tuabin hư hỏng hoặc không làm việc tự động 3 Xử lư: a Th m mọi cách xử lư chỗ tắt... nhận nước; 4 Hư hỏng một trong các bơm dầu áp lực hoặc bộ phận đóng tự động các bơm dầu đó; 5 Áp lực nước chèn trục bị mất hoặc nhỏ hơn áp lực cho phép; 6 Chất lượng dầu không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành; 7 Hư hỏng van phá chân không; 8 Hư hỏng hệ thống phanh hoặc các guốc phanh đang nâng Điều 10 Chỉ được vận hành tuabin khi hệ thống điều khiển tự động tuabin đảm bảo khả năng: 1 Dừng và khởi động tổ... Ðiều 12 Chuẩn bị cho vận hành tuabin lần ðầu hoặc sau sửa chữa lớn nhý sau: 1 Tất cả các van trên các đường ống dầu, nước và không khí đúng phương thức vận hành Kết quả thử nghiệm áp lực của tất cả đường ống đạt yêu cầu Tất cả các đường ống không bị tắc nghẽn và đă tháo các bích bịt tạm thời; 2 Kiểm tra trạng thái mở của tất cả các đường ống thoát nước ṛ rỉ trong quá tŕnh vận hành; 3 Kiểm tra khe... trục các ổ: ổ đỡ, ổ hướng máy phát, ổ hướng tua bin tăng cao tác động dừng máy 1 Hiện tượng: a Tổ máy tự động dừng theo tŕnh tự sự cố cơ b Tại tủ *CMB10 GH003 báo hiệu độ rung tăng cao c Có tín hiệu âm thanh sự cố 2 Nguyên nhân: a Do tổ máy làm việc với ḍng 3 pha không cân bằng lớn; tua bin làm việc ngoài vùng cho phép QTVH&XLSC tua bin thủy lực 17/18 Nhà máy thủy điện Sê San 4 SS4.QT /VH b Khe hở các . !P!"   CHÝÕNG III VẬN HÀNH TUABIN I. ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH TUABIN &LK#/@@A15<u0d N@A. 9!"   #$%e%f,* CHÝÕNG I GIỚI THIỆU CHUNG I. GIỚI THIỆU VỀ TUABIN THỦY LỰC 0/W3 48FMW9PBXQYQH!P32 Z? =g. ;Vƒ?™00d  =ƒ?FS?@FM343>@L   i1 Ðiều 12. Chuẩn bị cho vận hành tuabin lần ðầu hoặc sau sửa chữa lR nhý sau: !7 5  @3  =?:?[^8=R
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình vận hành tua bin thủy lực potx, Quy trình vận hành tua bin thủy lực potx, Quy trình vận hành tua bin thủy lực potx, PHẦN III. TÀI LIỆU LIÊN QUAN, III. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TUABIN, CÁC QUI ÐỊNH VỀ AN TOÀN, II. VẬN HÀNH BẰNG TAY VÀ TỰ ĐỘNG TUABIN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn