Chuyên đề Địa Lý

5 334 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 19:00

REèN LUYN Tặ DUY NHN QUA TRONG CHặNG TRầNH ậA LYẽ LẽP 6 I.Thóỳ naỡo laỡ mọỳi quan hóỷ nhỏn quaớ ? Trong chổồng trỗnh õởa lờ phọứ thọng, caùc mọỳi quan hóỷ nhỏn quaớ coù mọỹt vở trờ rỏỳt quan troỹng, bừt nguọửn tổỡ tờnh chỏỳt tọứng hồỹp cuớa khoa hoỹc õởa lờ. Nừm õổồỹc caùc mọỳi quan hóỷ nhỏn quaớ, hoỹc sinh seợ vỏỷn duỷng õóứ giaới thờch õổồỹc nhióửu hióỷn tổồỹng, quaù trỗnh õởa lờ dióựn ra trong mọi trổồỡng tổỷ nhión vaỡ kinh tóỳ - xaợ họỹi. Tuy nhión do trong mọn õởa lờ coù rỏỳt nhióửu mọỳi quan hóỷ khaùc nhau, nón vióỷc xaùc õởnh mọỳi quan hóỷ nhỏn quaớ cỏửn phaới õổồỹc coi troỹng reỡn luyóỷn cho hoỹc sinh. Tuy nhión, õóứ hoỹc sinh xaùc õởnh õuùng mọỳi quan hóỷ nhỏn quaớ, trổồùc hóỳt giaùo vión cỏửn phaới phỏn bióỷt nguyón nhỏn vồùi nguyón cồù, õióửu kióỷn. *Nguyón nhỏn laỡ hióỷn tổồỹng laỡm naớy sinh ra hióỷn tổồỹng khaùc, trong mọỳi quan hóỷ vồùi hióỷn tổồỹng khaùc. Nguyón nhỏn gỏy ra kóỳt quaớ. Vờ duỷ : Do Traùi ỏỳt tổỷ quay quanh truỷc tổỡ Tỏy sang ọng nón sinh ra ngaỡy õóm *Nguyón cồù laỡ mọỹt sổỷ kióỷn naỡo õoù xaớy ra trổồùc kóỳt quaớ, nhổng khọng sinh ra kóỳt quaớ, coù lión hóỷ vồùi kóỳt quaớ nhổng laỡ lión hóỷ bón ngoaỡi, khọng baớn chỏỳt. Vờ duỷ : Nồi coù õổồỡng bồỡ bióứn nhióửu vuợng vởnh kờn gioù, nhióửu cổớa sọng thỗ nồi õoù coù khaớ nng phaùt trióứn giao thọng õổồỡng bióứn. ổồỡng bồỡ bióứn chố laỡ õióửu kióỷn chổù khọng phaới nguyón nhỏn. ióửu kióỷn khaùc nguyón nhỏn ồớ chọự õoù laỡ tọứng hồỹp nhổợng hióỷn tổồỹng khọng phuỷ thuọỹc vaỡo nguyón nhỏn nhổng laỷi coù khaớ nng sinh ra kóỳt quaớ, tham gia mọỹt caùch tỏỳt yóỳu vaỡo quaù trỗnh sinh ra kóỳt quaớ. Trong vióỷc xaùc õởnh caùc mọỳi quan hóỷ nhỏn quaớ, sổỷ nhỏửm lỏựn thổồỡng nũm ồớ nguyón nhỏn vaỡ õióửu kióỷn. Mọỳi quan hóỷ nhỏn quaớ laỡ mọỳi quan hóỷ mọỹt chióửu, trong õoù coù nguyón nhỏn vaỡ kóỳt quaớ. Trong chổồng trỗnh õởa lờ ồớ phọứ thọng, caùc mọỳi quan hóỷ nhỏn quaớ coù nhióửu daỷng khaùc nhau. Dổỷa vaỡo tờnh chỏỳt mọỳi quan hóỷ nhỏn quaớ coù thóứ phỏn bióỷt mọỳi quan hóỷ nhỏn quaớ õồn giaớn vaỡ mọỳi quan hóỷ phổùc taỷp. - Mọỳi quan hóỷ nhỏn quaớ õồn giaớn : 1 nguyón nhỏn sinh ra 1 kóỳt quaớ. Vờ duỷ : Caỡng lón cao khờ aùp caỡng giaớm. - Mọỳi quan hóỷ nhỏn quaớ phổùc taỷp: + Nhióửu nguyón nhỏn sinh ra 1 kóỳt quaớ. Vờ duỷ õởa hỗnh õổồỹc taỷo thaỡnh do kóỳt quaớ phọỳi hồỹp bồới nọỹi lổỷc vaỡ ngoaỷi lổỷc. Hay : Khờ hỏỷu ồớ mọỹt nồi naỡo õoù laỡ kóỳt quaớ cuớa sổỷ taùc õọỹng cuớa nhióửu nhỏn tọỳ: vở trờ õởa lờ, õởa hỗnh, lồùp phuớ thổỷc vỏỷt, + Mọỹt nguyón nhỏn sinh ra nhióửu kóỳt quaớ. Vờ duỷ : Buỡng nọứ dỏn sọỳ ồớ caùc nổồùc õang phaùt trióứn gỏy aùp lổỷc nỷng nóử lón taỡi nguyón mọi trổồỡng, chỏỳt lổồỹng cuọỹc sọỳng vaỡ phaùt trióứn kinh tóỳ. + Cạc mäúi quan hãû nhán qu näúi liãưn nhau, tảo ra mäüt chùi quan hãû nhán qu. Vê dủ : Giọ ma Âäng bàõc trn vãư miãưn Bàõc nỉåïc ta nhiãût âäü hả tháúp tråìilảnh nhỉỵng ân chim khäng chëu rẹt di cỉ vãư phỉång Nam. II. Rn luûn mäúi quan hãû nhán qu trong chỉång trçnh âëa lê låïp 6: 1.Giạo viãn cáưn nghiãn cỉïu ké chỉång trçnh âãø xạc láûp cạc mäúi quan hãû nhán qu trong tỉìng chỉång, tỉìng bi âãø cọ kãú hoảch thiãút kãú giạo ạn ph håüp. 2.Xáy dỉûng hãû thäúng cáu hi thêch håüp âãø cọ thãø phạt huy âỉåüc trê lỉûc hc sinh trong viãûc gii quút cạc mäúi quan hãû nhán qu theo nhiãưu hỉåïng, cọ thãø âi tỉì ngun nhán âãún kãút qu hồûc ngỉåüc lải, tỉì kãút qu âãún ngun nhán. Vê dủ : Rn luûn cho hc sinh mäúi quan hãû nhán qu sau: Kãút qu Giạo viãn giụp hc sinh tçm âãún ngun nhán bàòng hãû thäúng cáu hi: Vç sao trong cng mäüt lục ạnh sạng Màût Tråìi khäng thãø chiãúu sạng ton bäü bãư màût Trại Âáút ? nãúu hc sinh khäng tr låìi âỉåüc, giạo viãn cọ thãø hi tiãúp : Nãúu bãư màût Trại Âáút l màût phàóng thç ạnh sạng Màût Tråìi cọ thãø chiãúu sạng ton bäü cng lục khäng? Giạo viãn lm thê nghiãûm âãø hc sinh quan sạt. Âãún âáy, hc sinh s dãù dng nháûn tháúy ngun nhán: Ngun nhán Kãút qu Trong quạ trçnh rn luûn mäúi quan hãû nhán qu cáưn chụ dáùn dàõt hc sinh âi tỉì dãù âãún khọ, tỉì âån gin âãún phỉïc tảp v phi âm bo tênh hãû thäúng thç hc sinh måïi nàõm bàõt âỉåüc váún âãư dãù dng, vê dủ : Gii thêch hiãûn tỉåüng “ trãn Trại Âáút, nåi no cng cọ ngy v âãm diãùn ra liãn tủc “ åí âáy cọ hai cáu hi âỉåüc âàût ra : Tải sao trãn Trại Âáút nåi no cng cọ ngy v âãm ? v tải sao ngy âãm lải diãùn ra liãn tủc ? Giạo viãn phi giụp hc sinh tr låìi âỉåüc hai cáu hi trãn l do Trại Âáút tỉû quay quanh trủc / liãn tủc. Âäúi våïi cạc mäúi quan hãû nhán qu phỉïc tảp , âãø rn luûn cho hc sinh, giạo viãn cáưn phi thäng qua cạc mäúi quan hãû trung gian âãø dáùn dàõt hc sinh nàõm âỉåüc bn cháút ca quan hãû nhỉng nháút thiãút phi âm bo tênh lägic âãø hc sinh nháûn thỉïc âỉåüc âáu l ngun nhán cå bn, âáu l ngun nhán trung gian . Trong cng mäüt lục, ạnh sạng Màût Tråìi khäng thãø chiãúu sạng ton bäü bãư màût Trại Âáút Do Trại Âáút hçnh cáưu Cng mäüt lục, ạnh sạng Màût Tråìi khäng thãø chiãúu sạng ton bäü bãư màût Trại Âáút Vờ duỷ : Nguyón nhỏn Kóỳt quaớ óứ hióứu õổồỹc mọỳi quan hóỷ nhỏn quaớ naỡy, hoỹc sinh cỏửn nừm õổồỹc nhióửu mọỳi quan hóỷ trung gian. Giaùo vión phỏn tờch cho hoỹc sinh bũng hóỷ thọỳng caùc cỏu hoới dỏựn dừt kóỳt hồỹp vồùi hỗnh veợ phoùng to trón baớng: Kóỳt quaớ Nguyón nhỏn Kóỳt quaớ Nguyón nhỏn Nguyón nhỏn Kóỳt quaớ Caùc mọỳi quan hóỷ nhỏn quaớ nọỳi lióửn nhau maỡ nguyón nhỏn cuớa hióỷn tổồỹng naỡy laỡ kóỳt quaớ cuớa hióỷn tổồỹng kia, vờ duỷ trổồỡng hồỹp sau õỏy: Kóỳt quaớ nguyón nhỏn - Kóỳt quaớ nguyón nhỏn Ngoaỡi ra coỡn coù nhổợng mọỳi quan hóỷ nhỏn quaớ maỡ õóứ hióứu õổồỹc baớn chỏỳt cuớa noù, hoỹc sinh phaới coù khaớ nng tổ duy, phỏn tờch, tọứng hồỹp caùc mọỳi quan hóỷ khaùc nhau õóứ õi õóỳn kóỳt luỏỷn, vờ duỷ : Hióỷn tổồỹng muỡa vaỡ ngaỡy õóm daỡi, ngừn ồớ hai nổớa cỏửu Khi chuyóứn õọỹng quanh Mỷt Trồỡi, caùc nổớa cỏửu Bừc vaỡ Nam lỏửn lổồỹt ngaợ vóử phờa Mỷt Trồỡi Vỗ sao nổớa cỏửu Bừc vaỡ Nam lỏửn lổồỹt ngaợ vóử phờa Mỷt Trồỡi? ọỹ nghióng cuớa truỷc Traùi ỏỳt khọng thay õọứi khi chuyóứn õọỹng quanh Mỷt trồỡi Vỗ sao coù luùc nổớa cỏửu Bừc vaỡ Nam nhỏỷn õổồỹc nhióửu nhióỷt vaỡ aùnh saùng coù luùc nhỏỷn õổồỹc ờt nhióỷt nhióỷt vaỡ aùnh saùng ? Nổớa cỏửu Bừc vaỡ Nam lỏửn lổồỹt ngaợ vóử phờa Mỷt Trồỡi. Do coù luùc nhỏỷn õổồỹc nhióửu nhióỷt vaỡ aùnh saùng, coù luùc nhỏỷn õổồỹc ờt nhióỷt vaỡ aùnh saùng Sinh ra hióỷn tổồỹng muỡa vaỡ ngaỡy õóm daỡi ngừn khaùc nhau ồớ hai nổớa cỏửu. Giồỡ khu vổỷc bón phaới sồùm hồn giồỡ khu vổỷc bón traùi Khu vổỷc giồỡ bón phaới õổồỹc chióỳu saùng trổồùc khu vổỷc giồỡ giồỡ bón traùi Vỗ Traùi ỏỳt quay tổỡ Tỏy sang ọng Vuỡng xờch õaỷo coù khờ aùp thỏỳp Vuỡng X coù nhióỷt õọỹ cao, khọng khờ nồớ ra bay lón cao Kãút qu Ngun nhán Kãút qu Ngun nhán Nhỉ váûy viãûc hçnh thnh khu khê ạp cao åí vng 30-40 0 Bàõc v Nam khäng phi do nhiãût m do âäüng lỉûc ca khê quøn ( khäng khê tỉì xêch âảo bäúc lãn cao däưn vãư v làõng xúng ) Ngun nhán Kãút qu Thäng qua viãûc gii quút cạc mäúi quan hãû nhán qu chụng ta cn cọ thãø giạo dủc cho hc sinh thỉïc bo vãû mäi trỉåìng, giạo dủc dán säú, chàóng hản: Ngun nhán Kãút qu Ngun nhán Kãút qu Ngun nhán Kãút qu III. Kãút lûn: Bäü män âëa l, d l âëa l tỉû nhiãn hay âëa l kinh tãú - x häüi âãưu mang âàûc trỉng chỉïa âỉûng nhiãưu mäúi quan hãû nhán qu, do âọ viãûc rn luûn tỉ duy nhán qu cho hc sinh trong bäü män âëa l 6 l viãûc lm hãút sỉïc quan trng. Chè cọ qua rn luûn tỉ duy nhán qu hc sinh måïi nàõm âỉåüc bn cháút ca cạc sỉû váût v hiãûn tỉåüng âëa l mäüt cạch sáu sàõc,lm nãưn mọng âãø cạc em tiãúp thu kiãún thỉïc måïi dãù dng hån, tỉì âọ giụp cạc em lm ch âỉåüc cạc kiãún thỉïc â hc v váûn dủng chụng mäüt cạch nhưn nhuùn vo thỉûc tiãøn cüc säúng. Thäng qua viãûc rn luûn tỉ duy nhán qu cn Vng vé tuún 30 - 40 0 Bàõc v Nam cọ khê ạp cao Khäng khê làõng xúng åí vng vé tuún 30 - 40 0 Bàõc v Nam. Khäng khê bë nẹn chàût. Sỉû chãnh lãûch khê ạp giỉỵa XÂ v vé tuún 30-40 0 Bàõc v Nam + sỉû tỉû quay quanh trủc ca Trại Âáút Sinh ra giọ Máûu dëch Chàût phạ rỉìng, âäút rỉìng lm ráùy L lủt táûp trung, âäüt ngäüt, låí âáút, âáøy nhanh quạ trçnh xọi mn âáút. Khai thạc rỉìng v sàn bàõn thụ rỉìng bỉìa bi Gäù qu, âäüng váût qu hiãúm bë cản kiãût , tuût chng. Dán säú tàng nhanh Gáy sỉïc ẹp lãn TNMT; nh hỉåíng tåïi cháút lỉåüng cüc säúng v sỉû phạt triãøn kinh tãú - x häüi taỷo ra cho hoỹc sinh sổỷ hổùng thuù hoỹc tỏỷp bọỹ mọn õọửng thồỡi phaùt huy khaớ nng tổ duy cuớa mọựi hoỹc sinh .
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Địa Lý, Chuyên đề Địa Lý, Chuyên đề Địa Lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay