báo cáo thực tập tại khách sạn HaNoi Daewoo

58 704 3
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 18:55

Du lịch là một thuật ngữ từ lâu đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người, nó đã dần trở thành một hiện tượng phổ biến trên phạm vi toàn thế giới. Ngành công nghiệp du lịch đã là một trong những ngành kinh tế phát triển nhanh và trở thành một thành phần vô cũng quan trọng trong cơ cấu kinh tế của nhiều quốc gia. Do nhu cầu về du lịch đã dần trở thành nhu cầu cần thiết, thậm trí là thiết yếu của con người để phục hồi sức khỏe, nghỉ ngơi, tham gia vào các hoạt động giải trí,… Hơn nữa du lịch mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho hầu hết các quốc gia và thu hút một lượng lao động làm việc trong ngành. Vì vậy, các nước đều coi du lịch là “ngành kinh tế mũi nhọn”, “ngành công nghiệp không khói”.Ngành du lịch nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng đã trở thành vấn đề hết sức quan trọng có tầm chiến lược trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và phát triển các ngành khác đặc biệt là ngành kinh doanh khách sạn. Sự ra đời của hàng loạt các khách sạn đã làm nổi bật và sôi động thêm thị trường cung ứng du lịch và làm tăng bầu không khí cạnh tranh giữa các khách sạn.    LỜI MỞ ĐẦU  !""#"$%&"'()*"+,$-$./$"!012"3"4 52 $%6728$9)*:;$"+,"$ !"2<$"6=$%>?@2A$"+-$>B 02"C$"A%212D %$E$%$%2<>:)* !""+C$%$&$%$%$F2$"A>G""+2H$ $I$0"+,"$ !""$>;$0EJ$%.I$"+5$%"+C$%K3F2$"A LI$2M.N%2IDC$;0M:)*:;$"+,"$$;;$"2A"8 "# "+O"2A"PALIC$$%672)H>QR2STFU/8$%V$%K28"I %2I 0CGCB")!$%%242"+O8WK$$&I: I$%B2$%R$$%CB2"<1$C ;A"G.N%2I0"X" !"6=$%IC)!$% 02<"+C$%$%$DY 0#P8G$61)MC2:Z$%$F2$"A J2$5$[8Z$%$E$%$%2<> FE$%F92[D %$:$92$%0:2<"I $92+2-$%)*"+,"$03$)M A"ST.I$"+5$%9"; 2A$6="+C$%"2A$"+Y$E$%$%2<>CG82<$)B2 CG)3"$610>G""+2H$G$%$FG\)]@2<"$%$F2$:CI$FG SB$D^_+I)72LI$%CB"GFGSB$)* $?2@#"0SE2)!$%"- " "+67$%$%T$%:0 "`$%@;FE$%FOB$"+I$%2&IGFG SB$D a!""+C$%$&$%FGSB$bSICIC3>$3"!28$c "B2"+$%"( LI"L)E!2\$%IPB$RLd<"K !$%8 %;$G"+$%"( 0`$CG8 "6K$% B28"2O$8K.I$$%CB2%2ICLIO$>L8$%3>);P)LG :0Q`$N$%8$%V$%K28!2$%8"2<6128WDe$%012"+I$%"2A"@"2<$ $%282<$)B2f$($02-$$`$%)!$%8P-$$%2<>8WGSB$!2I/gCC  !"_I5$h"6,$%C:FG"+C$%0$%C2$61DB2)(P8:FGSi )6="+42$%2< Fj$%VC$4C$3"D +C$%"72%2I$k"G$%"_"#>8/ )*9K!2)6=)A$"_"#>"B2 GSB$!2I/gCCD(PK!2%2X>S2$02-$X$%/ 9"H"2A>#$8 "Y 2H0 ./$012 E2"+67$% 02<"_"A8)2MF2<$)H0#$:Q$% $&$%F2A$"T)*)6=5"#>,"+67$%)H>($"O8$%2-$TCB")!$%LI     FGSB$"+C$%"3"4Gl$0_K@4$DK$"A$&I8)(PJ$%K!2C$ "+67$%$Y$$#$)G$%2G8)6=)X$%8FG.I$2<.4)C"BCLI Y$8 J$%$6)G$%2G"+Y$)!8F4$`$%"2A>"85_LI m2S2$02-$D 6=S_61$%:n$8V@4C$2<""Y$LIG";PECI4$"+F2$ :CI$8)]@2<"";PmY$dC$%o24$%02-$"+_"2A>61$%:n$$9 "+C$% .G"+Y$)2"_"#>0 @GCGCDR$%"72)6=S_%2X>)pLIGE8X8 I$8"+C$%FGSB$X$%/ )*+X"+I)6=$&$%@25@?OD2X>/ 9 !"G2$Y$);P)L0"C$:2<$K$0M0I2"+q0"; .I$"+5$%LI.4$"+ "+C$%F2$:CI$FGSB$)R$%"729)2MF2<$FA"=>F2A$"T)*50C CB")!$%F2$:CI$:0QFGSB$"_"A0>($"O8)G$%2G$&$%F2A$ "T)9"+C$%@2@GCGC"_"#>$PD!2:$%@GCGC"_"#>)6=2I k 6K$%r 6K$%sr?$%.I$0MFGSB$!2I/gCCD 6K$%tr($"OCB")!$%S4$u3"F2$:CI$LIFGSB$!2 I/gCCD 6K$%krG$%2G$%0MFGSB$!2I/gCC0)$61$%)M"2 "N"$%2<>D G2%P-$8$%Ptv"G$%t$` twsxD ^2$02-$     CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ KHÁCH SẠN HÀ NỘI DAEWOO.  Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn. 1.1.1. Tên và địa chỉ của khách sạn. GSB$!2I/gCC !""+C$%$&$%FGSB$bSIC@#$3" "B2!28"CBB"B2$%IP"+$%"( LI"L)E8FGSB$!2I/gCC9 @M:P0MSyCB")!$%0FGSB$9"2A"FASI$%"+5$%82<$)B2012 "; $Y$@IC.G"4$>ND'F2)6I0CCB")!$%$` szz{)A$$IP8 FGSB$E$_I5$$%);LIFG:"+C$%0$%C2$61D \-$G^B$rG^B$!2I/gCCD \-$%2IC:.N"ArIC2I/gCCC"/D \IV"+QS,O$)]""B2r^Nk{w>N2 a*8IY$8"$>N!2D \2<$"CB2rwxkvksbwww o|Iurwxkvksbbvv \} I2rSI/S~:I/gCCC"/DC  \•/@S2"/r"">r€€gggD:I/gCCC"/DC \dC%CLIFGSB$r 1.1.2. Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của khách sạn. GSB$!2I/gCCFGSB$bSIC2<$)I$%$c "+-$)67$% 2 a*8!28$c "+C$%2-$=>+$%"( "6K$% B2LIE$%"P I/ID(P !"FGSB$9SN6=$%>q$%1$$3""+C$%"$>N !28)6=u/ @2H"6=$%LIS_>G""+2H$8"$06=$%LI$M$F2$"A ,yI8WD012$&$% NSy.I$"+5$%SIr     _G$u(P:_$%FGSB$)6=@•");F,2E$%"'"G$%k$` szzk )A$"G$%x$` szz{C$"$:_G$8)R$%"72FGSB$)20CCB")!$%8 S1 K$SC012FACB{"G$%D ;$"H"6K$% B2)6=u(P:_$%012"?$%SN0N$);"6ss‚"+2<)E\ IaƒD(PE$%"+Y$LIS_=>"G"P<"072%2&I#>)C$I/gCCLI $N0E$%"Pa!"$2-$I$/DN2"G$N$• %2& ‚w„?>;$0>OI2-$:CI$2<"I )9$%%9>>;$q$B2D G$%x$` szz‚FGSB$!2I/gCC)6=E$%$#$"$ 02-$LI"#>)C$$&$%FGSB$1$"+-$"A%212r/d/I:2$%C"/C…/ •C+:om2@IC%R kstFGSB$B$%SI$%"+-$"C$"A%212D ` szzz8FGSB$)6=3>T$%V^\sxwwsC<"N$%.4$ h E2"+67$%002$:_FGSB$);"2-$)6=3>T$%V$P\:C"? T†LIT3>D ` twwkFGSB$)*)CB"%242FGSB$"N"$3"2<"I 8)R$%"72 +I$#>(B@!GFGSB$^^o•d}d^8 !""+C$%$&$%"#> )C$"2A>"0F2$:CI$FGSB$$%);A%2128)B2:2<$C(B @!GFGSB$9"2<$$%2SI$%"+5$%$%);D H"'F2@•");CB")!$%8GSB$!2I/gCC)*902$:_)9$ "2A>$2MO$FGIC3>.N"A$6r • %P-$?$%@O"6$61!$%qIu*!2L$%lI2<"I 8E$%ma672 ‡k€ss€szz{ˆD • ?$%"N$%$N8E$%2 ‰C$%^I ‡sz\st€ssszz{ˆD • !"+6,$%N>q$%aƒ8Š$%•22I C/$‡sx\sb€k€twwwˆD • ?$%"N$%CIj8Š$%•22I ‹/……/+SC$2$"C$0<$3"$($8@ 2I+PC:I 2$"C$‡s{\sv€ss€twwwˆD • ?$%N$%%I8Š$%I:2 2+"2$‡tv€t\t€k€twwsˆD • !+6,$%%5I2%2ICaƒ8Š$%a+DC2$Cg/‡tx\t‚€‚€twwsˆD     • L"61$%#"4$8Š$%‹$22+CC2Œ 2‡t‚\tv€x€twwtˆD • ?$%"N$%2%/+2IoL"d2-$ 2$(28Š$%S/%$@ISI$•C‡s‚\ sv€x€twwbˆD • L"$61!$%qI($:($+$%CIRŽ C0$($8‡s{\ sz€ss€tww{ˆD • 9L"$61!$%qI($:($+$%CIoŠ$%#>#$Y$‡tw\ tt€st€twssˆD • WWWWW • ]@2<"0C"G$%st$` twwk8FGSB$)6=5$ "?$%$:2$0 )9$"2A>G.I$TI/^}•I /ttoS_F2<$"H"IC1$$3"2<"I D • B2!2$%"6=$%)V$3>ICo•;$"T‡•^}abˆ80C"G$%sw$` twwx8FGSB$I/gCC02$:_$K2)6=5$)H"2A$$‘FA"$B>sk "$02-$ 12LI•^}a012S_"I :_0T$%F2A$LIkz%P-$"L.N %2Ie$%G!"+6,$%8B2ST.G$ • (PJ$%FGSB$O$"TLI!2$%•}tww{8!"2CI# C$0JtwwvD 1.1.3. Quy mô hoạt động của khách sạn. GSB$bSIC!2I/gCC"5IB"+-$ !"0"+O)•)I"B2yI$%’ >OI"(P!2\$%IPB$E$%02-$Ld<8GS($@IP.N"AxwF DG SB$)6=u(P:_$%012"C$@!:2<$"OtzDbww t DGSB$$c "+C$%.;$ "H"+$%"( "6K$% B2I/IS2$/SS/$"+/+C >/u@IC%R r • FGSB$!2I/gCCr  xss>q$%"+C$%)99kx>q$%^2"/8s>q$%C$%2I8s>q$%?$%"N$% 0s>q$%)B2STD  q$%F2-0J1$$3"!28STTI{wwFGD  "?TS_F2<$$%C2"+72-$)A$sbwwFGD  9"12sk>q$%5>D  E$%%2I$%]> ]"-$"12sDskk “D      dFGSB$:P$3",!29@H@K2$%C2"+72:2vw FA"=>0124$ .I$067$(P4$)!)GCD  dFGSB$bSIC%;$+$%"( !2$%N%2I$3"‡xF ˆ8)N2:2<$B2 ^T.G$”8%;$B2^T.G$#"8%I8DDD • `$!C"-r  szk`$!012);P)LG"2<$$%28:0Q;$"2A"C !"!SN$%P-$ "l$8SI$%"+5$%8%R r - ts`$!s@R$%$%Lrb{Dwk “f - bz`$!t@R$%$%Lr‚{Dk{ “f - zk`$!k@R$%$%Lrz‚Dkt “oswkDbs “f - tw`$!x@R$%$%LrsszD{k “D  9"+I$%@);P)LG)R$!2"3"CS2$CB"%2I)Y$D  GFG,`$!)6=$%3>);P)LG:0Q >q$%8@GCO88 2$"/+$/"8Gu/,5S2$)258,FG)20CGF"+$%"( 8F IS• LI"$>ND  0_C$"C$P-$"O$8"P<")N2I$"C$D`$!Sy:Q$%$%G :0QSTFU/8@H@K28)2:BC"+C$%067$0F02K2C"+•/ D • 0`$>q$%C"-r  sb`$!$%6+!$%tsD‚ts t :2<$"O0`$>q$%B$%•C"-D  $%3>);P)LG:0QC !"0`$>q$%SI$%"+5$%82<$)B2D  0Q‘"($8@4C0<)–$%3>D  qI$0`$>q$%I/IS2$/SS/$"/+)6=$2MST.G$_I5$$6r^T .G$$N8V8dI$8DDD0GE$%"P1$_I5$D GSB$!2I/gCC:C !"E$%"P"2A"FA$!2"3"LIaƒ0 E$%"PF2A$"+XLI$N"2A"FAD12F2A$"+X@-$$%C2 I$%"O$ 2<$)B2$6$%$!2"3"@-$"+C$%S_FA"=>2C%2&I"O$"+I$%"+5$% "2<$$%2LI>6K$%(P0$—"%24$:3 G>LI>C$%G\E$%D< "N$%>q$%N0:0QLI!2I/gCC)6="2A"FASI$%"+5$%)4 @4C3"6=$%LI !"FGSB$.N"AbSICD '$%P"$#>)20CCB")!$%C)A$$IPFGSB$2-$"Q)9$ $&$%6="FG"' 52 2M$"+-$"?.N0"+-$"A%21286=$%FG)A$     FGSB$$%P$%)E$%T$%"UP"O$03"6=$%>Q0QLIFGSB$D /C"N$%F-6=$%FG$` $` twss)9$vwD‚vb6="0C)A$$` $IP 6=$%FG0n$"2A>"Q"`$%D+C$%SN)C$FG)A$012FGSB$8FG SB$+3"($B$)6=$K2)9$"2A>$&$%)B2@2H8.I$T3>IC"+C$% 0$%C2$610)2H "?T./$"!$&$%!5>8!2$%.I$ "+5$%8"2<0)G 612,2<"I D H>Q0Q 52$;F2$:CI$8FGSB$"+I$%@ !">q$%B2 "2<012:2<$"O-$"12bbz t 8STTI"N2)I-$"12vww$%672De$%sk >q$%5>012:2<$"OFG$I)6=@N"+O !"GFCG$%)B""+-$";$%k FGSB$!2I/gCCJ$% !"_I5$h"6,$%012GP-;0M!2 $%8!2"4C012.P E0'I>42>e=>012 52CB2Y$S_F2<$D-$B$ )9$&$%"+I$%"2A"@"N2"($8)!2$%J$($02-$S_F2<$P-$$%2<>8:P :]$F2$$%2< 8>Q0Q)GC8"#$"Y$D GSB$@IC%R x$$%0t.;P@I+012G$—"Ž "_>C$% >X"'I…/+C /$I:/\$$%.N"A>Q0Q@……/""'SG$%)A$"N2f^2F CI:\$$%+$%NP-$0MŽ "_LI)3"$61+$%CI012)I :B$%G 9$`$o•f}:C\$$%#"4$>Q0QG 9$`$"P<"072 LIuTS,>e"I$%8I C+"0dIF/2/g^FPdC$%/G.;P@I+8$K2 FG$%)6="#$6,$%FE$%%2I$"CG$%)G$%8FE$%FO"+C$%$"N2 )I 0n$9"H%]>%pFG$%8"+IC)?2E$%02<F2$:CI$D +$%"( H:Q"HY$0` S9STFU/012@H@K2$%C2"+72 :2vw —"CstwwFG8GSB$9F2-0J1$012STTI{wwFG 0 !"F067$SI$%"+5$%DE$02-$@H@K2+!$%+*2012FS2$"G2 "6K2uI$+3""O=>012GS_F2<$$%C2"+729STTI-$"12 skwwFGD +-$A"8FGSB$!2I/gCCS,& !"@!S6"#>!25I%2 %2G"+$3"2<"I D2<$$IP"+C$%FGSB$0n$q$K$sDwww@T"+I$     %2G"+D!S6"#>$P$c F•>G>q$%0GF0_E$%!$%"+C$% FGSB$DQ0Q$;"6,$%"T$%<"#"LI:FGF2)A$FG SB$D c $%IP@-$B$E$%02-$L<"K !$%8012.P E+!$%1$8: 0Q"2<$O8$($02-$>Q0Q)GC8P-$$%2<>8FGSB$!2I/gCC )2H $%V$%K2C$4C012:FG"+C$%0$%C2$61F2)A$012"L)E !2$92+2-$%0)3"$612<"I $92$%D  Tên, ngành kinh doanh của khách sạn. 1.2.1. Những dịch vụ chủ yếu trong khách sạn. 1.2.1.1. Kinh doanh dịch vụ lưu trúr CB")!$%F2$:CI$O$"X"0N$);"61$$3"0 I$%B2:CI$" 1$LPAF2$:CI$@R$%>q$%D  Các hạng buồng, phòng. GSB$$%3>xss>q$%$%V+!$%+*20"2<$$%28)6="+I$%"+O 012"E$% 3 G>8"+I$%$*e$%012$!2"3"%mIC3>D+I$%"2A"@ 2<$)B2e$%:0QP-$@2<")A$"'$%2"2A"$U$3"$c  I$%B2 FY$%V"6%2*$8"C42 G20"+42$%2< F9.-$"12FG$%D • q$%/u/rq$%/u/"B2FGSB$!2I/gCC)6="2A"FA$!2 "3"SI$%"+5$%012:2<$"O@M ]"kx t D6=@N"+O,G";$%k8x8b8{8‚8 vLIFGSB$D3"4G>q$%)M9yIS?1$$Y$+I"$>ND • q$%+I$:/u/rq$%+I$:/u/"B2FGSB$!2I/gCC9 >C$%G"+I$%"+O$!2"3"SI$%"+5$%012:2<$"O@M ]"kx t D6=@N "+O,G";$%"'{)A$";$%skLIFGSB$D3"4G>q$%)M9yIS? 1$$Y$+IRLd<D • q$%@rc "+-$";$%sx)A$";$%s‚8>q$%@012:2<$"Okx t 8 FA"=>"+I$%"2A"@"2<$$%20:0QP-$@2<"CFG"B2@ dC$%/D • q$%2IY$rxx>q$%%2I)Y$)6="2A"FAC%2I)Y$%R I2$%672 1$0I2"+•/ 012 !">q$%$%L1$0 !">q$%$%L)E2De$%012);P     )LG"+I$%"2A"@8R@K28%9"+•/ "+C$%$0$%C2"+728GF-$ "+PM$Y$C"+•/ WDD • q$%/u/^2"/0@^2"/r12:2<$"O@M ]"{z\‚b t 8G>q$% /u/^2"/0@^2"/@IC%R  !">q$%$%L+!$%+*20 !">q$%  02<+2-$%@2<"D • q$%^/$I"C+^2"/rt>q$%^/$I"C+012:2<$"Oswk t 012"; $Y$+I "C$4$"$>N8)6="2A"FA:P-$:G$%8"I$012%I  F/ "+I$%$*"BC4 %2GC$"C$"6%2*$D • q$%?$%N$%rc "+-$";$%IC$3"LIFGSB$8>q$%?$% "N$%>4$G$$&$%%Y"N")˜>$3"LIFGSB$!2I/gCCDq$% 9:2<$"O@M ]"+!$%tw{ t )6="+I$%"+O$!2"3"SI$%"+5$%8IC3> 0"; $Y$"P<")˜>@IC.G""$>N0RLd<"K !$%D • q$%C$%2Irq$%+!$%tvv t 012"; $Y$ !"@-$S_$!$$> LI"$>N8@-$F2IS_P-$@Y$8"l$]$%LIE$%02-$(PuI$0R $61Dq$%C$%%2IS_>I"+!$"2$"A8F—C—CLIF2A$"+X?)2H$ 0)6K$%)B2012"2<$$%22<$)B28SI$%"+5$%$3""B2!2Dk>q$%$%L +!$%+*2012>q$%"• 2<$)B28@$"+I$%)2H )E28@HSQ0@R$"• 8 !" >q$%"IP)R1$0$2M"L.;$GCD Các kiểu buồng: R$%)K$8@R$%)E28@R$%@I8@R$%@N$8@R$%"E$% $I8@R$%2M$FM8@R$%)N2:2<$8@R$%:$C$%672"$"#"8@R$%Sg2"/ ‡"2A"FA9$@A>ˆD b. Khu Căn Hộ và Văn phòng cho thuê: "+$%"( I/I.;$"H);"2-$)6=u(P:_$%"B2!28@IC %R FGSB$bSIC!2I/gCC8F`$!IC3>0"qI$0`$ >q$%2<$)B2D     • Khu căn hộ cao cấp:szk`$!bSIC)6="2A"FA+3""Ž  ƒ8+!$% +*20"2<$$%2012FE$%%2I$"CG$%)*$%8"#$:Q$%"N2)IG$SG$%"_ $2-$D!2"3"IC3>8:0Q:5$@R$%$%$%P8@*2)#u/+!$% +*28<"N$%I$$2$tx%27DDDDQ"Hr  `$  !  ^20/+  I+:/$r c  "+C$%  FE$  02-$  P-$  "l$  LI  .;$  "H I/ID12:2<$"Ob{ t 8`$!%R s@R$%$%L0s>q$%FG $%3>);P)L"+I$%"2A"@;$"2A"DE$%S3""N2)Ik$%672D  `$!C:/$I+:/$r`$!t>q$%$%L2<$)B2012:2<$"OFC4$% ‚‚ t %R  !">q$%FG+2-$%@2<"8 !">q$%$%L1$0 !">q$% $%L"67$%DE$%S3""N2)Ix$%672D  `$!I"2$ 2"Pr12:2<$"O"'z‚\swx t 8`$!@I>q$%$%L "2A"FA"($:Q$%G$SG$%"_$2-$"BCFE$%%2I$"CG$% G"8012$ @A>2<$)B28C$4CC%2I)Y$C]@B$@™"Q5>DE$%S3""N2)I b$%672D  `$!2I C$:} @ISSPre=>012G%2I)Y$)I$%"Y F2A  !"`$ !"B2!2"+C$%F2)2:E$%"GC]PH$)A$)$6"B2"L )ED12:2<$"OFC4$%stw t 8`$!012x>q$%$%L@IC%R >q$% FG1$0$@A>2<$)B2D3"4G"2<$$%2bSICFGJ$%)6=2 )]" I$%B2 E2"+67$%SN$%"C42 G2$3"DE$%S3""N2)I{$%672D 3"4`$!)M9r  2A"FA"I$D  !2"3"IC3>D  0Q:5$@R$%c$%$%PD  0Q>q$%tx%27D  0Q%2]"D  <"N$%I$$2$tx%27D  *2)mu/+!$%+*2D  aGP>G"D  [...]... doanh và Marketing) Khách du lịch đến với khách sạn Hà Nội Daewoo không chỉ có khách nội địa mà còn có nhiều khách quốc tế Qua bảng thống kê trên ta thấy, khách Việt Nam ( khách nội địa) đến với khách sạn rất ít mà phần lớn là khách quốc tế Tỷ lệ khách đông nhất là khách Nhật Bản với 21.628 lượt khách chiếm 21,11% (năm 2013), đứng thứ hai là khách đến từ đất nước Hàn Quốc với 14.725 lượt khách chiếm 17,77%... hiện nhiều khách sạn khác nhau trên cùng một thị trường, điều đó cho thấy các khách sạn phải cạnh tranh với nhau về giá cả, chất lượng,… để thu hút được nhiều khách và tăng doanh thu Khách sạn Hà Nội Daewoo là một khách sạn 5 sao có tiếng trên thị trường kinh doanh khách sạn tại Hà Nội không nằm ngoài xu thế phát triển đó Bảng 2.4: Cạnh tranh về kinh doanh dịch vụ lưu trú của khách sạn Hà Nội Daewoo với... chiếm 17,77% (năm 2013) Như vậy, khách sạn Hà Nội Daewoo đang hướng tới thị trường khách quốc tế và tập trung vào thị trường khách Châu Á 21 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD -   - Cùng với việc tăng lượng khách đến với khách sạn, hoạt động kinh doanh của các dịch vụ lưu trú, ăn uống, bổ sung,… cũng đem lại nguồn lợi nhuận tương đối lớn cho khách sạn trong giai đoạn nền kinh kế... buồng, về dịch vụ của khách sạn, phương tiện đi lại, dịch vụ vui chơi giải trí,…  Giai đoạn 2 : Check – in (giai đoạn khách đến khách sạn) Các hoạt động trong giai đoạn khách đến khách sạn bao gồm: đón tiếp, làm thủ tục nhập phòng và cung cấp thông tin cho khách Nhân viên lễ tân phải 13 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD -   - xác định tình trạng đặt phòng của khách trước khi làm... những hoạt động kinh doanh quan trọng của các khách sạn là kinh doanh dịch vụ ăn uống Đối tượng khách không chỉ phục vụ khách lưu trú mà cả khách vãng lai Khách sạn có hệ thống nhà hàng lớn nhất thành phố: 11 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD -   - • Khách sạn có 4 nhà hàng và 2 bar, có một phòng tiệc lớn có sức chức khoảng • 400 khách dự tiệc Cụ thể: La paix: nhà hàng phục... ĐH KINH TẾ VÀ QTKD -   - 64.30 USD – thấp hơn giá bình quân tại khách sạn Metropole 11.27 USD Công suất sử dụng phòng của khách sạn Hà Nội Daewoo đứng thứ 2 sau khách sạn Horison (55.44%) 2.1.2 Phương pháp định giá và mức giá hiện tại của một số mặt hàng chủ yếu của khách sạn 2.1.2.1 Phương pháp định giá phòng Khách sạn Hà Nội Daewoo có 411 phòng, trong đó có 34 phòng Suite, 77 phòng Club, 66... Khách sạn xác định chi phí trung bình cho một bữa ăn, cho một thực khách trên cơ sở mức lợi nhuận dự kiến mà khách sạn mong đợi, sức chứa, thời 29 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD -   - lượng mở cửa trong tuần, trong năm, số vòng quay chỗ ngồi Tổng doanh thu trong năm Chi phí TB/bữa ăn /khách = Chỗ ngồi*lượt khách/ ngày*số ngày mở cửa/năm Đối với sản phẩm tự chế của khách sạn. .. vụ khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách Giá bán các dịch vụ bổ sung trong khách sạn Daewoo được xác định theo công thức: 31 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD -   - Giá dịch vụ = giá thành + lợi nhuận + VAT Giá dịch vụ bổ sung căn cứ vào số lượng yêu cầu của khách, chi phí mà khách sạn phải bỏ ra để có được dịch vụ cung cấp cho khách Trong một số trường hợp, khách. .. khách sạn Daewoo đã chứng tỏ là một khách sạn đẳng cấp quốc tế, là lựa chọn của nhiều du khách cũng như quan chức cấp cao trên thế giới khi đến Hà Nội – Việt Nam Song, trong nền kinh tế đang phục hồi và phát triển nói 32 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD -   - chung và ngành du lịch nói riêng, khách sạn cũng đã áp dụng nhiều hình thức quảng bá khách sạn, thu hút du khách, ... tranh với các khách sạn khác trong nội thành Hà Nội Một số hình thức mà khách sạn đã áp dụng như: • Quảng cáo: Bao gồm các hoạt động giới thiệu và truyền đi các thông tin về sản phẩm, về hình ảnh của khách sạn nhằm kích thích khách hàng, nâng cao uy tín cho khách sạn và tăng cường khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cũng như sức cạnh tranh trên thị trường kinh doanh khách sạn VD: + Khách sạn có sử dụng . SCG""C$@! 2>OLI:CI$$%2<>8"+46K$%C$($02-$D • Khối thực hiện  !>#$‘"($ N2012FGSB$8@!>#$‘"($@!>#$.I$"+5$%$3"8$9)6=C2 @!
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tại khách sạn HaNoi Daewoo, báo cáo thực tập tại khách sạn HaNoi Daewoo, báo cáo thực tập tại khách sạn HaNoi Daewoo, b. Khu Căn Hộ và Văn phòng cho thuê:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn