Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên pps

167 510 2
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 16:20

. khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên . 1.2. Mục đích của đề tài - Lựa chọn được giống đậu tương nhập. Phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1. Điều tra thực trạng sản xuất đậu tương tại Thái Nguyên. 31 2.3.2. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên. Xác định và giới thiệu một số giống đậu tương có khả năng sinh trưởng phát triển tốt trong vụ Xuân và vụ Đông ở Thái Nguyên. - Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng đậu tương, góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên pps, Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên pps, Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn