Ô nhiễm môi trường nước sông ở TP Đà nẵng pot

31 529 3
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 15:20

Đ I H C ĐÀ N NGẠ Ọ Ẵ Đ I H C ĐÀ N NGẠ Ọ Ẵ 10 MTLT 10 MTLT TR NG Đ I H C BÁCH KHOAƯỜ Ạ Ọ TR NG Đ I H C BÁCH KHOAƯỜ Ạ Ọ NHÓM 4 NHÓM 4 GVHD GVHD : : HOÀNG HẢI HOÀNG HẢI “ “ Thành phố đẹp nhưng hơi…hôi !” Thành phố đẹp nhưng hơi…hôi !” Đó là lời nhận xét của đa số khách du lịch Đó là lời nhận xét của đa số khách du lịch đến tham quan Đà Nẵng - nơi đang tiến đến đến tham quan Đà Nẵng - nơi đang tiến đến thành phố môi trường. Tình trạng ô nhiễm thành phố môi trường. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước,đặc biệt là nước mặt(ao, hồ, nguồn nước,đặc biệt là nước mặt(ao, hồ, sông, suối,…) đang diễn ra ngày càng nóng sông, suối,…) đang diễn ra ngày càng nóng bỏng và ở mức đáng báo động. bỏng và ở mức đáng báo động. LỜI MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU BÀI THUY T TRÌNH G M 4 PH NẾ Ồ Ầ BÀI THUY T TRÌNH G M 4 PH NẾ Ồ Ầ I. K T LU NẾ Ậ I. K T LU NẾ Ậ II. NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHI MỄ II. NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHI MỄ III. TÌNH TR NG Ô NHI M VÀ NH H NGẠ Ễ Ả ƯỞ III. TÌNH TR NG Ô NHI M VÀ NH H NGẠ Ễ Ả ƯỞ IV. Đ XU T Ý KI NỀ Ấ Ế IV. Đ XU T Ý KI NỀ Ấ Ế - Ngu n n c m t (sông, su i, bi n,…) c a ồ ướ ặ ố ể ủ - Ngu n n c m t (sông, su i, bi n,…) c a ồ ướ ặ ố ể ủ thành ph b ô nhi m nghiêm tr ng.ố ị ễ ọ thành ph b ô nhi m nghiêm tr ng.ố ị ễ ọ - Ch t l ng ngu n n c b suy thoái, h y ấ ượ ồ ướ ị ủ - Ch t l ng ngu n n c b suy thoái, h y ấ ượ ồ ướ ị ủ ho i th m th y sinh v t trong n c, nh h ng ạ ả ủ ậ ướ ả ưở ho i th m th y sinh v t trong n c, nh h ng ạ ả ủ ậ ướ ả ưở tài nguyên kinh t v n có trong ngu n n c .ế ố ồ ướ tài nguyên kinh t v n có trong ngu n n c .ế ố ồ ướ - Phát sinh mùi hôi gây ra b nh t t, m t c nh ệ ậ ấ ả - Phát sinh mùi hôi gây ra b nh t t, m t c nh ệ ậ ấ ả quan thành ph , không đ đi u ki n phát tri n ố ủ ề ệ ể quan thành ph , không đ đi u ki n phát tri n ố ủ ề ệ ể lên thành ph Môi tr ng.ố ườ lên thành ph Môi tr ng.ố ườ I. KẾT LUẬN I. KẾT LUẬN - N c th i công nghi pướ ả ệ - N c th i công nghi pướ ả ệ + Khu công nghi p Hòa Khánhệ + Khu công nghi p Hòa Khánhệ + Khu công nghi p Th Quangệ ọ + Khu công nghi p Th Quangệ ọ - N c th i sinh ho tướ ả ạ N c th i sinh ho tướ ả ạ + Công viên 29/3 + Công viên 29/3 + B u Th c Gián – Vĩnh Trungầ ạ + B u Th c Gián – Vĩnh Trungầ ạ + Sông Phú L cộ + Sông Phú L cộ II. NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHI MỄ II. NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHI MỄ 1. N c th i công nghi pướ ả ệ 1. N c th i công nghi pướ ả ệ a) Khu công nghi p Hòa Khánhệ a) Khu công nghi p Hòa Khánhệ - Hi n nay, n c KCN Hòa Khánh ô nhi m ệ ướ ễ - Hi n nay, n c KCN Hòa Khánh ô nhi m ệ ướ ễ n ng.ặ n ng.ặ - M c dù KCN Hòa Khánh có tr m x lý n c ặ ạ ử ướ - M c dù KCN Hòa Khánh có tr m x lý n c ặ ạ ử ướ th i nh ng hi n nay m i ch có 27/139 doanh ả ư ệ ớ ỉ th i nh ng hi n nay m i ch có 27/139 doanh ả ư ệ ớ ỉ nghi p đ u n i h th ng n c th i đ n tr m ệ ấ ố ệ ố ướ ả ế ạ nghi p đ u n i h th ng n c th i đ n tr m ệ ấ ố ệ ố ướ ả ế ạ x lý.ử x lý.ử III. TÌNH TR NG Ô NHI M VÀ NH H NGẠ Ễ Ả ƯỞ III. TÌNH TR NG Ô NHI M VÀ NH H NGẠ Ễ Ả ƯỞ - Qua l y m u n c th i ki m nghi m c a ấ ẫ ướ ả ể ệ ủ Trung tâm K thu t môi tr ng Đà N ng (S ỹ ậ ườ ẵ ở TN-MT) m t s khu v c trong KCN Hòa ở ộ ố ự Khánh, Đà N ng cho th y hàm l ng ch t ô ẵ ấ ượ ấ nhi m BODễ 5, COD, SS đ u v t tiêu chu n ề ượ ẩ cho phép. T i đ ng s 3 KCN, hàm l ng Fe đã ạ ườ ố ượ v t chu n quy đ nh 1,43 l n. N c th i sau h ượ ẩ ị ầ ướ ả ệ th ng x lý v t 17 l nố ử ượ ầ so v i tiêu chu n cho ớ ẩ phép. - L ng n c th i c a KCN th i ra kho ng ượ ướ ả ủ ả ả - L ng n c th i c a KCN th i ra kho ng ượ ướ ả ủ ả ả 4.000m 4.000m 3 3 /ngày đêm, th nh ng doanh nghi p ế ư ệ /ngày đêm, th nh ng doanh nghi p ế ư ệ gom v h th ng x lý n c th i ch ề ệ ố ử ướ ả ỉ gom v h th ng x lý n c th i ch ề ệ ố ử ướ ả ỉ kho ng 2.000mả kho ng 2.000mả 3 3 /ngày đêm. /ngày đêm. - Ch t đ c xianua đ c th i ra do nh ng ho t ấ ộ ượ ả ữ ạ - Ch t đ c xianua đ c th i ra do nh ng ho t ấ ộ ượ ả ữ ạ đ ng liên quan đ n công nghi p kim, c khí. Đã ộ ế ệ ơ đ ng liên quan đ n công nghi p kim, c khí. Đã ộ ế ệ ơ nhi u năm nay n c th i c a các nhà máy t ề ướ ả ủ ừ nhi u năm nay n c th i c a các nhà máy t ề ướ ả ủ ừ khu công nghi p Hòa Khánh đ u th i tr c ti p ệ ề ả ự ế khu công nghi p Hòa Khánh đ u th i tr c ti p ệ ề ả ự ế ra h B u Tràm và sông Cu Đê, gây ô nhi m ồ ầ ễ ra h B u Tràm và sông Cu Đê, gây ô nhi m ồ ầ ễ n c c a các sông h này. ướ ủ ồ n c c a các sông h này. ướ ủ ồ * Tình tr ng ô nhi mạ ễ * Tình tr ng ô nhi mạ ễ * nh h ng Ả ưở * nh h ng Ả ưở Ru ng lúa c a ng i dân thôn Trung S n b th i r ộ ủ ườ ơ ị ố ễ Ru ng lúa c a ng i dân thôn Trung S n b th i r ộ ủ ườ ơ ị ố ễ và ch t d n do n c b ô nhi m t KCN Hòa Khánh.ế ầ ướ ị ễ ừ và ch t d n do n c b ô nhi m t KCN Hòa Khánh.ế ầ ướ ị ễ ừ M t con kênh b ô nhi m do n c th i t KCN Hòa ộ ị ễ ướ ả ừ M t con kênh b ô nhi m do n c th i t KCN Hòa ộ ị ễ ướ ả ừ Khánh. Khánh. [...]... nước thải trên cả địa bàn quận Thanh Khê và một phần nước thải ở bãi rác Khánh Sơn ở đầu nguồn sông Miệng cống lớn ở ngay cửa sông Phú Lộc ồ ạt xả nước vào sông và kéo theo những đám bọt trắng đặc cả mặt sông Nước thải cũng khiến vùng biển dưới chân cầu Phú Lộc trở nên đen ngòm * Biện pháp khắc phục - Thả các thực vật có thể hấp thụ hết các chất ô nhiễm đó Cách này vừa ít tốn kém, vừa kinh tế; chưa... thuyền, nước rút để lộ lên lớp bùn xanh đen, ruồi nhặng bu đầy Người dân thu gom cá, nghêu, cua ghẹ chết trắng tại cồn cát vinh Mân Quang (phường Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) Cá chết ở vịnh Mân Quang - dân lãnh đủ Cá tại vịnh Mân Quang chết trắng do ô nhiễm nguồn nước thải từ khu công nghiệp Thọ Quang 2 Nước thải sinh hoạt a.Công viên 29/3 * Nguồn gây ô nhiễm - Do hệ thống thu gom nước thải ô thị...* Đối với môi trường - Đến nguồn nước hồ Bầu Tràm và sông Cu Đê - Phát sinh mùi gây ô nhiễm môi trường không khí * Đối với con người - Đến tình trạng sức khỏe về: da, hô hấp, đường ruột, mắt, - Đến đời sống sinh hoạt b) Khu công nghiệp Thọ Quang - Mỗi ngày có hơn 1.000m3 nước thải chảy trực tiếp ra biển chưa qua xử lý từ KCN Thọ Quang - Kết... vượt 1,5 lần Nước thải từ KCN dịch vụ thuỷ sản chưa được xử lý xả thẳng ra biến đang gây ô nhiễm nghiêm trọng cho âu thuyền Thọ Quang Vỡ bồn chứa nước thải 3000m3/ngđ tại nhà máy xử lý nước thải thuỷ sản Thọ Quang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Bồn chứa nước thải bị vỡ gây hậu quả nghiêm trọng Cống nước thải Âu thuyền Thọ Quang 3 cống nước thải kích thước lớn, đặc sánh lại, mùi hôi thối bốc lên... được vào lòng hồ - Nước thải và các chất thải do dịch vụ xung quanh thải vào hồ * Tình hình và ảnh hưởng       Rộng gần 25ha, nằm hai bên tuyến đường Hàm Nghi Là một vùng ao tù nước đọng, bùn lầy và ô nhiễm Những ngày nắng nóng, khi đi qua hồ này phải nín thở vì hồ bốc mùi nặng gây hôi thối Nước trong hồ có màu đen, tảo lam dày đặc c Sông Phú Lộc       Ô nhiễm nặng là do tiếp nhận nước thải trên cả... nhiều loại cá chết tấp vào quanh bờ hồ ở hồ Công viên 29/3 Cá chết hàng loạt ở hồ công viên 29/3 Tảo lam dày đặc ở hồ công viên 29/3 Hồ có dấu hiệu bị ô nhiễm hữu cơ, hàm lượng kim loại nặng trong nước như đồng, chì cao + Hàm lượng ôxy trong nước thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn phục vụ cho đời sống thủy sinh (> 5 mg/l) Cá ngáp nổi lên mặt nước và chết hàng loạt, mực nước hồ rất thấp (0,1 - 2 m), lớp bùn... nước thải ô thị chưa triệt để Nước thải sinh hoạt chảy vào hồ - Nước mưa chảy tràn cuốn theo chất ô nhiễm vào hồ - Chất thải từ các quán nhậu xả trực tiếp vào hồ, làm nước hồ có mùi tanh, cá chết, làm mất mỹ quan và phát sinh ruồi muỗi - Quanh khu vực hồ còn có đến bảy hệ thống cống nước thải xả trực tiếp từ các khu dân cư, bốc mùi hôi thối * Tình hình ô nhiễm và ảnh hưởng  Rác thải dày đặc và nhiều... (0,1 - 2 m), lớp bùn đáy dày (0,1 - 0,4 m) do lâu ngày không nạo vét đã tích tụ nhiều khí độc gây chết nhiều loại thủy sinh + * Biện pháp khắc phục - Công tác tuyên truyền - Giữ gìn vệ sinh môi trường ở hồ - Yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan triển khai thực hiện bàn giao mặt bằng - Đặt các thùng rác trong công viên - Phải có nhà vệ sinh công cộng - Nạo vét đáy hồ định kì b Bầu Thạc Gián – Vĩnh... vét hồ theo định kì - Tiến hành thay nguồn nước trong hồ Nước dưới chân cầu Phú Lộc trở nên đen ngòm IV ĐỀ XUẤT Ý KIẾN - Tuyên truyền ý thức cho người dân - Yêu cầu các cơ quan, KCN, cần nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp xử lý nước thải đạt yêu cầu trước khi thải ra nguồn tiếp nhận - Xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm - Đầu tư tốt cho hệ thống xử lý nước thải . tiến đến thành phố môi trường. Tình trạng ô nhiễm thành phố môi trường. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là nước mặt(ao, hồ, nguồn nước, đặc biệt là nước mặt(ao, hồ, sông, suối,…) đang. m ồ ầ ễ n c c a các sông h này. ướ ủ ồ n c c a các sông h này. ướ ủ ồ * Tình tr ng ô nhi mạ ễ * Tình tr ng ô nhi mạ ễ * nh h ng Ả ở * nh h ng Ả ở Ru ng lúa c a ng i dân thôn Trung S n b th i. kênh b ô nhi m do n c th i t KCN Hòa ộ ị ễ ướ ả ừ Khánh. Khánh. * Đ i v i môi tr ngố ớ ườ - Đ n ngu n n c h B u Tràm và sông Cu ế ồ ướ ồ ầ Đê. - Phát sinh mùi gây ô nhi m môi tr ng không ễ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ô nhiễm môi trường nước sông ở TP Đà nẵng pot, Ô nhiễm môi trường nước sông ở TP Đà nẵng pot, Ô nhiễm môi trường nước sông ở TP Đà nẵng pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay