TOAN ON HE LOP 1

11 253 3
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 15:00

Buổi 1 Toán Ôn tập 1. a) Viết các số Năm mươi tư : ………… ; Mười : ………… Bảy mươi mốt : ………… ; Một trăm : ……… b) Khoanh tròn số bé nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37 c) Viết các số 62 ; 81 ; 38 ; 73 theo thứ tự từ lớn đến bé : ……………………………………………………………… 2. a) Nối số với phép tính thích hợp : b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = …………… ; 38 – 32 + 32 = ……………… 25cm + 14cm = ………. ; 56cm – 6cm + 7cm = …………. 3.Viết < , >, = 27 ……… 31 ; 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 ; 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 ; 25 + 41 ……… 41 + 25 4. Lớp em có 24 học sinh nữ , 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học sinh? 5. Một sợi dây dài 25cm . Lan cắt đi 5cm . Hỏi sợi dây còn lại dài mấy xăng ti mét ? 6. Viết số thích hợp vào 7 5 5 4 3 9 6 4 + – + – 1 2 2 4 1 0 2 0 8 7 3 0 4 9 4 4 7.Tính nhẩm : 43 + 6 = …… ; 60 – 20 = …… 50 + 30 = ……… ; 29 – 9 = ……… 7 0 92 – 22 5 0 3 0 1 0 78 – 48 40 + 10 25 – 15 Buổi 2 Toán Luyện tập BÀI 1 : Viết số a) Viết các số từ 89 đến 100 : b) Viết số vào chỗ chấm : Số liền trước của 99 là ………… ; 70 gồm ………… chục và …………đơn vị Số liền sau của 99 là ………… ; 81 gồm ………… chục và …………đơn vị BÀI 2 : (3điểm) a) Tính nhẩm : 3 + 36 = …… ; 45 – 20 = …… ; 50 + 37 = ……… ; 99 – 9 = ……… b)Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 c) Tính : 17 + 14 – 14 = …………… ; 38 cm – 10cm = …………… BÀI 3 : Đồng hồ chỉ mấy giờ ? (1điểm) …………… giờ …………… giờ BÀI 4 : 79 ……… 74 ; 56 …… 50 + 6 (1đểm) ? 60 ……… 95 ; 32 – 2 …… 32 + 2 BÀI 5 : (1điểm) Hình vẽ bên có : ………… hình tam giác ………… hình vuông BÀI 6 :Trong vườn nhà em có 26 cây cam và cây bưởi, trong đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em có bao nhiêu cây bưởi ? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > < = Buổi 3 Toán Luyện tập Bài 1 a).Viết số thích hợp vào chỗ trống : Số liền trước Số đã biết Số liền sau ……………… 41 ………………. ……………… 70 ………………. b). Khoanh vào số lớn nhất : 75 ; 58 ; 92 ; 87 c). Viết các số : 47 ; 39 ; 41 ; 29 theo thứ tự từ bé đến lớn : Bài 2 : Viết số thích hợp vào ô trống : + 20 – 10 – 8 + 5 Bài 3 : a). Đặt tính rồi tính : 24 + 35 67 – 54 73 + 21 98 – 97 b). Tính : 32 + 5 – 13 = ; 76 – 4 + 4 = 30cm + 4cm = ; 18cm – 8cm = Bài 4 : Nối đồng hồ với giờ thích hớp : Bài 5 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 4 0 2 8 1 2 12 4 5 9 6 8 7 11 10 3 2 12 5 6 8 10 3 4 9 7 11 1 12 3 9 7 6 8 5 4 2 1 11 10 10 5 1 4 8 2 6 3 9 7 12 11 2 giờ 6 giờ 7 giờ 9 giờ Hình vẽ bên có : hình tam giác hình tròn hình vuông Bài 6 : Băng giấy màu xanh dài 40cm , băng giấy màu đỏ dài 30cm . Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng ti mét ? Buổi 4 Toán Luyện tập Bài 1. Đặt tính rồi tính : 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 2.Tính : 40 + 20 – 40 = ; 38 – 8 + 7 = 55 – 10 + 4 = ; 25 + 12 + 2 = 25cm + 14cm = ; 56cm – 6cm + 7cm = 48 cm + 21cm = ; 74cm – 4cm + 3cm = Bài 3. Nam có 36 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, trong đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ? Bài 4. Một cửa hàng có 95 quyển vở , cửa hàng đã bán 40 quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở . Bài 5 Một quyển sách có 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ? Buổi 5 Toán Luyện tập Bài 1. a) Viết các số Bốn mươi lăm : ………… ; Năm mươi tư : ………… b) Đọc số : 69 : …………………. ; 100 : …………………… c) Khoanh tròn số bé nhất : 61 ; 38 ; 41 ; 90 d) Viết các số 19 ; 81 ; 74 ; 36 theo thứ tự từ lớn đến bé : Bài 2. a) Nối số với phép tính thích hợp : b) Đặt tính rồi tính : 63 + 32 88 – 25 72 + 16 49 – 39 c) Tính : 35 + 40 – 5 = ; 94 – 3 + 5 = 60cm + 5cm = ; 60m – 40cm = Bài 3. Viết số 50 + …. = 50 49 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 40 75 = …. + … 60 – … > 40 Bài 4. Mẹ mua 20 quả trứng , sau đó mẹ mua thêm 1 chục quả trứng nữa .Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu quả trứng ? 8 0 84 – 4 6 0 4 0 2 0 40 – 20 40 + 20 30 + 10 Bi 5.V on thng AB cú di l 10 cm Bui 6 Toỏn Luyn tp Bài 1 : Đặt tính rồi tính: 87- 45 93- 62 77- 22 68- 43 67- 40 93- 80 78 - 50 46- 30 Bài 2 : Điền dấu >, < = 82 41 53 - 12 87- 36 . 42- 21 63- 20 97- 53 99 - 89 27- 15 96- 74 .36 - 24 68- 21 . 59 - 12 Bài 3 : Lớp 1B có 36 bạn, trong lớp có 24 bạn gái. Hỏi lớp có bao nhiêu bạn trai? Bài 4 : Một quyển truyện có 80 trang. Tùng đã đọc đợc 30 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang Tùng cha đọc? Bài 5 : Gà mẹ ấp 18 quả trứng. Đã nở 8 chú gà con. Hỏi còn lại mấy quả trứng cha nở? Bài 6 : Đoạn đờng dài 78 mét. Em bé đã đi đợc 50 mét. Hỏi bé còn phải đi bao nhiêu mét nữa thì tới nơi? Bui 7 Toỏn Luyn tp Bài 1 : Điền dấu + , - thích hợp vào ô trống 12 5 3 = 14 32 30 2 = 4 14 4 1 = 11 45 20 4 = 69 16 3 2 = 17 84 10 3 = 71 Bài 2 : Tìm 1số biết rằng lấy số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 đợc kết quả là 11? Bài 3 : Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống 12 + 6 6 + 4 + 7 30 + 40 80 - 20 15 + 0 15 - 0 90 - 50 10 + 40 18 5 14 - 4 + 5 70 40 90 - 60 0 + 10 10 + 0 30 + 20 10 + 40 Bài 4 : Nối phép tính với số thích hợp : 80 60 20 60 50 20 + 10 40 + 50 70 90 30 60 40 80 10 Bài 5 : số ? + 20 - 30 - 40 - 20 70 32 + 46 < < 22 + 40 Bài 6 : Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 15, đợc bao nhiêu trừ đI 10 thì đợc kết quả là 25. Bài 7 : Đàn gà có 65 con. Ngời ta đã bán đI một số gà thì còn lại 23 con gà. Hỏi ngời ta đã bán đI bao nhiêu con gà? Bui 8 Toỏn Các số bé hơn 10 I ) Lý thuyết - Dãy số tự nhiên là: 1,2,3,4,5,6, - Các số có 1 chữ số là : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. - Số bé nhất có 1 chữ số là: 0 - Số lớn nhất có 1 chữ số là 9 - Dãy số chẵn là: 0,2,4,6,8,10 - Dãy số lẻ là: 1,3,5,7,9 II ) Bài tập: Bài 1 : - Viết các số chẵn bé hơn 8: - Viết các số lẻ bé hơn 9: 20 30 + 30 30 + - Viết các số lớn hơn 6 nhng bé hơn 9: Bài 2 : - Số lẻ liền sau số 1 là : - Số chẵn bé nhất khác 0 là : - Số ở giữa 6 và 8 là số chẵn hay số lẻ : Bài 3: Cho các số 0, 1, 2, 3,4 - Tìm cặp số có kết quả bằng 5: - Tìm cặp số khi lấy số lớn trừ đi số bé có kết quả bằng 2: Bài 4: Điền dâú :+ , - , = 1 1 1 = 3 2 2 1 = 1 1 1 1 = 3 2 2 1 = 3 2 2 1 = 5 Bài 5 : Điền dâú : >, < ,= 5 1 + 1 + 3 4 + 1 5 - 0 5 2 + 2 - 1 5 - 1 5 + 0 Bui 9 Toỏn Luyn tp Bài 1: Điền số còn thiếu vào ô trống 1 Bài 2 : Điền dấu( + , - ) 5 2 2 = 1 5 2 > 3 1 5 2 2 = 5 5 2 < 3 1 Bài 3: Số 4 = + 1 + 1 6 > 5 + 5 = 2 + + 2 6 < + 2 Bài 4: Có 3 ô tô màu xanh và đỏ . ô tô màu xanh ít hơn ô tô màu đỏ . Hỏi có mấy ô tô màu xanh , mấy ô tô màu đỏ? Bài 5: Tìm một số biết rằng khi lấy số đó cộng với 4 rồi trừ đi 1 thì đợc 5 . 1 3 4 5 .Số đó là .vì Bui 10 Toỏn Luyn tp Bài 1 a) Số có hai chữ số đầu tiên em học là gì ? b) Tìm 2 số lẻ khác nhau có tổng là số nhỏ nhất có 2 chữ số c) Số 10 sẽ là số nào khi ta đổi chỗ các chữ số của nó ? Baì 2 :Tính a) a + 0 = 0 + a = a - 0 = a - a = b) a + b + 1 = với a = 9 , b = 2 9 - b + c = với b = 0 , c = 1 x + 8 - y = với x = 5 , y = 4 Bài 3 : Cho các số 0, 1, 2, 3, 4, 5,. 6 Tìm các nhóm mỗi nhóm có 3 số cộng lại có kết quả bằng 9 Bài 4 : Cho các số 1 , 2, 3 , 4 , 5, 6 a) Tìm các cặp số mà khi cộng lại có kết quả bằng 6 b) Tìm các cặp số mà khi lấy số lớn trừ đi số bé có kết quả bằng 4 Bài 5 : Hình bên có hình vuông hình tam giác đoạn thẳng Bui 11 Toỏn Luyn tp Bài 1 : Tính a) b + 0 = b - b = 0 + b = b - 0 = b) a - b + 1 = với a = 9 . b = 2 9 - b + c = với b = 0 , c = 1 x + 8 - y = với x = 2 , y = 5 Bài 2: Cho các số từ 1 đến 6 a) Tìm các cặp số có tổng bằng 8 b) Tìm các cặp số có hiệu bằng 3 c) Tìm các nhóm 3 số có tổng bằng 8 Bài 3 : Tìm một số biết rằng khi lấy số đó trừ đi 8 đợc bao nhiêu cộng với 8 thì có kết quả bằng 9. Bài 4: Tính 10 - a + b = với a = 8 , b = 0 a + b - 2 = m - n = với m = 10 , n = 6 Bài 5:Trong vờn có 99 cây chuối và cây cam, số cây chuối là 3 chục cây. Hỏi trong vờn có bao nhiêu cây cam? Bài 6: Nam có một số bi, Nam cho Hà 25 viên bi, cho Tùng 2 chục viên bi. Hỏi Nam đã cho đi bao nhiêu viên bi? Bui 12 Toỏn Luyn tp Bài 1 : Tìm tất cả các số lớn hơn số nhỏ nhất có một chữ số nhỏ hơn số lớn nhất có một chữ số. Bài 2: Đánh dấu x vào kết quả đúng . 10 - 8 + 2 > 10 - 7 + 3 8 + 2 > 7 + 3 > 6 + 4 6 + 3 + 1 = 1 + 3 + 6 10 - 9 < 10 - 8 < 10 - 7 4 + 6 - 10 < 10 - 10 + 1 6 + 2 < 7 - 1 < 8 - 5 Bài 3: Cho các số 2, 3, 4, 5, 6, 7 a) Tìm các cặp số có tổng bằng 9 : b) Tìm các cặp số có hiệu bằng 4: [...]...c) T×m c¸c nhãm 3 sè cã tæng b»ng 9: Bµi 4: TÝnh a+7-b= víi a = 3 , b = 9 10 - x - y = víi x = 6 , y = 2 m-n+5= víi m = 10 , n = 7 Bµi 5: H×nh bªn cã  h×nh tam gi¸c  h×nh vu«ng  ®o¹n th¼ng . ; 18 cm – 8cm = Bài 4 : Nối đồng hồ với giờ thích hớp : Bài 5 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 4 0 2 8 1 2 12 4 5 9 6 8 7 11 10 3 2 12 5 6 8 10 3 4 9 7 11 1 12 3 9 7 6 8 5 4 2 1 11 10 10 5 1 4 8 2 6 3 9 7 12 11 2. dâú :+ , - , = 1 1 1 = 3 2 2 1 = 1 1 1 1 = 3 2 2 1 = 3 2 2 1 = 5 Bài 5 : Điền dâú : >, < ,= 5 1 + 1 + 3 4 + 1 5 - 0 5 2 + 2 - 1 5 - 1 5 + 0 Bui 9 Toỏn Luyn tp Bài 1: Điền số còn. tới nơi? Bui 7 Toỏn Luyn tp Bài 1 : Điền dấu + , - thích hợp vào ô trống 12 5 3 = 14 32 30 2 = 4 14 4 1 = 11 45 20 4 = 69 16 3 2 = 17 84 10 3 = 71 Bài 2 : Tìm 1số biết rằng lấy số đó cộng với
- Xem thêm -

Xem thêm: TOAN ON HE LOP 1, TOAN ON HE LOP 1, TOAN ON HE LOP 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn