Các dạng bài tập bồi dưỡng HSG Hóa 9 (2)

27 534 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 15:00

Trường THCS Tây An Trang: 1 Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 2 DẠNG 1: CÂU HỎI ĐIỀU CHẾ A. SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG Câu 1: Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau: 1) Ca → CaO → Ca(OH) 2 → CaCO 3 → Ca(HCO 3 ) 2 → CaCl 2 → CaCO 3 2) FeCl 2 FeSO 4 Fe(NO 3 ) 2 Fe(OH) 2 Fe Fe 2 O 3 FeCl 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 Fe(NO 3 ) 3 Fe(OH) 3 * Phương trình khó: - Chuyển muối clorua → muối sunfat: cần dùng Ag 2 SO 4 để tạo kết tủa AgCl. - Chuyển muối sắt (II) → muối sắt (III): dùng chất oxi hoá (O 2 , KMnO 4 ,…) Ví dụ: 10FeSO 4 + 2KMnO 4 + 8H 2 SO 4 → 5Fe 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + 2MnSO 4 + 8H 2 O 4Fe(NO 3 ) 2 + O 2 + 4HNO 3 → 4Fe(NO 3 ) 3 + 2H 2 O - Chuyển muối Fe(III) → Fe(II): dùng chất khử là kim loại (Fe, Cu, ) Ví dụ: Fe 2 (SO 4 ) 3 + Fe → 3FeSO 4 2Fe(NO 3 ) 3 + Cu → 2Fe(NO 3 ) 2 + Cu(NO 3 ) 2 SO 3 → H 2 SO 4 3) FeS 2 → SO 2 SO 2 NaHSO 3 → Na 2 SO 3 NaH 2 PO 4 4) P → P 2 O 5 → H 3 PO 4 Na 2 HPO 4 Na 3 PO 4 * Phương trình khó: - 2K 3 PO 4 + H 3 PO 4 → 3K 3 HPO 4 - K 2 HPO 4 + H 3 PO 4 → 2KH 2 PO 4 ZnO → Na 2 ZnO 2 5) Zn → Zn(NO 3 ) 2 → ZnCO 3 CO 2 → KHCO 3 → CaCO 3 * Phương trình khó: - ZnO + 2NaOH → Na 2 ZnO 2 + H 2 O - KHCO 3 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + KOH + H 2 O A o + X ,t → 6) A Fe B+ → D E+ → G A 7) CaCl 2 → Ca → Ca(OH) 2 → CaCO 3 € Ca(HCO 3 ) 2 Clorua vôi Ca(NO 3 ) 2 Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải ↓ ↑ ↓ o + Y ,t → o + Z ,t → Trường THCS Tây An Trang: 3 8) KMnO 4 → Cl 2 → nước Javen → Cl 2 NaClO 3 → O 2 Al 2 O 3 → Al 2 (SO 4 ) 3 NaAlO 2 9) Al Al(OH) 3 AlCl 3 → Al(NO 3 ) 3 Al 2 O 3 Câu 2: Hãy tìm 2 chất vô cơ thoả mãn chất R trong sơ đồ sau: A B C R R R R X Y Z Câu 3: Xác đònh các chất theo sơ đồ biến hoá sau: A 1 A 2 A 3 A 4 A A A A A B 1 B 2 B 3 B 4 Câu 4: Hoàn thành các phản ứng sau: X + A (5) E F + → X + B (6) (7) G E H F + + → → Fe X + C 4 (8) (9) I L K H BaSO + + → → + ↓ X + D (10) (11) M G X H + + → → B. ĐIỀN CHẤT VÀ HOÀN THÀNH PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG Câu 1: Bổ túc các phản ứng sau: FeS 2 + O 2 o t → A ↑ + B J o t → B + D A + H 2 S → C ↓ + D B + L o t → E + D C + E → F F + HCl → G + H 2 S ↑ G + NaOH → H ↓ + I H + O 2 + D → J ↓ Câu 2: Xác đònh chất và hoàn thành các phương trình phản ứng: FeS + A → B (khí) + C B + CuSO 4 → D ↓ (đen) + E B + F → G ↓ vàng + H C + J (khí) → L L + KI → C + M + N Câu 3: Chọn các chất thích hợp để hoàn chỉnh các PTPƯ sau: a) X 1 + X 2 o t → Cl 2 + MnCl 2 + KCl + H 2 O b) X 3 + X 4 + X 5 → HCl + H 2 SO 4 c) A 1 + A 2 (dư) → SO 2 + H 2 O d) Ca(X) 2 + Ca(Y) 2 → Ca 3 (PO 4 ) 2 + H 2 O e) D 1 + D 2 + D 3 → Cl 2 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + Na 2 SO 4 + H 2 O f) KHCO 3 + Ca(OH) 2 dư → G 1 + G 2 + G 3 g) Al 2 O 3 + KHSO 4 → L 1 + L 2 + L 3 Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải ↓ (1) (2) (3) (4) (1) (8) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11)(12) Trường THCS Tây An Trang: 4 Câu 4: Xác đònh công thức ứng với các chữ cái sau. Hoàn thành PTPƯ: a) X 1 + X 2 → BaCO 3 + CaCO 3 + H 2 O b) X 3 + X 4 → Ca(OH) 2 + H 2 c) X 5 + X 6 + H 2 O → Fe(OH) 3 + CO 2 + NaCl C. ĐIỀU CHẾ MỘT CHẤT TỪ NHIỀU CHẤT 1. Điều chế oxit. Phi kim + oxi Nhiệt phân axit (axit mất nước) Kim loại + oxi OXIT Nhiệt phân muối Oxi + hợp chất Nhiệt phân bazơ không tan Kim loại mạnh + oxit kim loại yếu Ví dụ: 2N 2 + 5O 2 → 2N 2 O 5 ; H 2 CO 3 o t → CO 2 + H 2 O 3Fe + 2O 2 o t → Fe 3 O 4 ; CaCO 3 o t → CaO + CO 2 4FeS 2 + 11O 2 o t → 2Fe 2 O 3 + 8SO 2 ; Cu(OH) 2 o t → CuO + H 2 O 2Al + Fe 2 O 3 o t → Al 2 O 3 + 2Fe 2. Điều chế axit. Oxit axit + H 2 O Phi kim + Hiđro AXIT Muối + axit mạnh Ví dụ: P 2 O 5 + 3H 2 O → 2H 3 PO 4 ; H 2 + Cl 2 ásù → 2HCl 2NaCl + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + 2HCl 3. Điều chế bazơ. Kim loại + H 2 O Kiềm + dd muối BAZƠ Oxit bazơ + H 2 O Điện phân dd muối (có màng ngăn) Ví dụ: 2K + 2H 2 O → 2KOH + H 2 ; Ca(OH) 2 + K 2 CO 3 → CaCO 3 + 2KOH Na 2 O + H 2 O → 2NaOH ; 2KCl + 2H 2 O điện phân cómàng ngăn → 2KOH + H 2 + Cl 2 4. Điều chế hiđroxit lưỡng tính. Muối của nguyên tố lưỡng tính + NH 4 OH (hoăc kiềm vừa đủ) → Hiđroxit lưỡng tính + Muối mới Ví dụ: AlCl 3 + NH 4 OH → 3NH 4 Cl + Al(OH) 3 ↓ ZnSO 4 + 2NaOH (vừa đủ) → Zn(OH) 2 ↓ + Na 2 SO 4 5. Điều chế muối. a) Từ đơn chất b) Từ hợp chất Axit + Bzơ Kim loại + Axit Axit + Oxit bazơ Oxit axit + Oxit bazơ Kim loại + Phi kim MUỐI Muối axit + Oxit bazơ Muối axit + Bazơ Kim loại + DD muối Axit + DD muối Kiềm + DD muối DD muối + DD muối Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 5 * Bài tập: Câu 1: Viết các phương trình phản ứng điều chế trực tiếp FeCl 2 từ Fe, từ FeSO 4 , từ FeCl 3 . Câu 2: Viết phướng trình phản ứng biểu diễn sự điều chế trực tiếp FeSO 4 từ Fe bằng các cách khác nhau. Câu 3: Viết các phương trình điều chế trực tiếp: a) Cu → CuCl 2 bằng 3 cách. b) CuCl 2 → Cu bằng 2 cách. c) Fe → FeCl 3 bằng 2 cách. Câu 4: Chỉ từ quặng pirit FeS 2 , O 2 và H 2 O, có chất xúc tác thích hợp. Hãy viết phương trình phản ứng điều chế muối sắt (III) sunfat. Câu 5: Chỉ từ Cu, NaCl và H 2 O, hãy nêu cách điều chế để thu được Cu(OH) 2 . Viết các PTHH xảy ra. Câu 6: Từ các chất KCl, MnO 2 , CaCl 2 , H 2 SO 4 đặc . Hãy viết PTPƯ điều chế: Cl 2 , hiđroclorua. Câu 7: Từ các chất NaCl, KI, H 2 O. Hãy viết PTPƯ điều chế: Cl 2 , nước Javen, dung dòch KOH, I 2 , KClO 3 . Câu 8: Từ các chất NaCl, Fe, H 2 O, H 2 SO 4 đặc . Hãy viết PTPƯ điều chế: FeCl 2 , FeCl 3 , nước clo. Câu 9: Từ Na, H 2 O, CO 2 , N 2 điều chế xa và đạm 2 lá. Viết phương trình phản ứng. Câu 10: Phân đạm 2 lá có công thức NH 4 NO 3 , phân đạm urê có công thức (NH 2 ) 2 CO. Viết các phương trình điều chế 2 loại phân đạm trên từ không khí, nước và đá vôi. Câu 11: Hỗn hợp gồm CuO, Fe 2 O 3 . Chỉ dùng Al và HCl hãy nêu 2 cách điều chế Cu nguyên chất. Câu 12: Từ quặng pyrit sắt, nước biển, không khí, hãy viết các phương trình điều chế các chất: FeSO 4 , FeCl 3 , FeCl 2 , Fe(OH) 3 , Na 2 SO 4 , NaHSO 4 . Dạng 2: NHẬN BIẾT VÀ TÁCH CÁC CHẤT VÔ CƠ A. NHẬN BIẾT CÁC CHẤT I. Nhận biết các chất trong dung dòch. Hoá chất Thuốc thử Hiện tượng Phương trình minh hoạ - Axit - Bazơ kiềm Quỳ tím - Quỳ tím hoá đỏ - Quỳ tím hoá xanh Gốc nitrat Cu Tạo khí không màu, để ngoài không khí hoá nâu 8HNO 3 + 3Cu → 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O (không màu) 2NO + O 2 → 2NO 2 (màu nâu) Gốc sunfat BaCl 2 Tạo kết tủa trắng không tan trong axit H 2 SO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 ↓ + 2HCl Na 2 SO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 ↓ + 2NaCl Gốc sunfit - BaCl 2 - Axit - Tạo kết tủa trắng không tan trong axit. - Tạo khí không màu. Na 2 SO 3 + BaCl 2 → BaSO 3 ↓ + 2NaCl Na 2 SO 3 + HCl → BaCl 2 + SO 2 ↑ + H 2 O Gốc cacbonat Axit, BaCl 2 , Tạo khí không màu, tạo kết CaCO 3 +2HCl → CaCl 2 + CO 2 ↑ + H 2 O Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 6 AgNO 3 tủa trắng. Na 2 CO 3 + BaCl 2 → BaCO 3 ↓ + 2NaCl Na 2 CO 3 + 2AgNO 3 → Ag 2 CO 3 ↓ + 2NaNO 3 Gốc photphat AgNO 3 Tạo kết tủa màu vàng Na 3 PO 4 + 3AgNO 3 → Ag 3 PO 4 ↓ + 3NaNO 3 (màu vàng) Gốc clorua AgNO 3 , Pb(NO 3 ) 2 Tạo kết tủa trắng HCl + AgNO 3 → AgCl ↓ + HNO 3 2NaCl + Pb(NO 3 ) 2 → PbCl 2 ↓ + 2NaNO 3 Muối sunfua Axit, Pb(NO 3 ) 2 Tạo khí mùi trứng ung. Tạo kết tủa đen. Na 2 S + 2HCl → 2NaCl + H 2 S ↑ Na 2 S + Pb(NO 3 ) 2 → PbS ↓ + 2NaNO 3 Muối sắt (II) NaOH Tạo kết tủa trắng xanh, sau đó bò hoá nâu ngoài không khí. FeCl 2 + 2NaOH → Fe(OH) 2 ↓ + 2NaCl 4Fe(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O → 4Fe(OH) 3 ↓ Muối sắt (III) Tạo kết tủa màu nâu đỏ FeCl 3 + 3NaOH → Fe(OH) 3 ↓ + 3NaCl Muối magie Tạo kết tủa trắng MgCl 2 + 2NaOH → Mg(OH) 2 ↓ + 2NaCl Muối đồng Tạo kết tủa xanh lam Cu(NO 3 ) 2 +2NaOH → Cu(OH) 2 ↓ + 2NaNO 3 Muối nhôm Tạo kết tủa trắng, tan trong NaOH dư AlCl 3 + 3NaOH → Al(OH) 3 ↓ + 3NaCl Al(OH) 3 + NaOH (dư) → NaAlO 2 + 2H 2 O II. Nhận biết các khí vô cơ. Khí SO 2 Ca(OH) 2 , dd nước brom Làm đục nước vôi trong. Mất màu vàng nâu của dd nước brom SO 2 + Ca(OH) 2 → CaSO 3 ↓ + H 2 O SO 2 + 2H 2 O + Br 2 → H 2 SO 4 + 2HBr Khí CO 2 Ca(OH) 2 Làm đục nước vôi trong CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O Khí N 2 Que diêm đỏ Que diêm tắt Khí NH 3 Quỳ tím ẩm Quỳ tím ẩm hoá xanh Khí CO CuO (đen) Chuyển CuO (đen) thành đỏ. CO + CuO o t → Cu + CO 2 ↑ (đen) (đỏ) Khí HCl - Quỳ tím ẩm ướt - AgNO 3 - Quỳ tím ẩm ướt hoá đỏ - Tạo kết tủa trắng HCl + AgNO 3 → AgCl ↓ + HNO 3 Khí H 2 S Pb(NO 3 ) 2 Tạo kết tủa đen H 2 S + Pb(NO 3 ) 2 → PbS ↓ + 2HNO 3 Khí Cl 2 Giấy tẩm hồ tinh bột Làm xanh giấy tẩm hồ tinh bột Axit HNO 3 Bột Cu Có khí màu nâu xuất hiện 4HNO 3 + Cu → Cu(NO 3 ) 2 + 2NO 2 ↑ + 2H 2 O * Bài tập: @. Nhận biết bằng thuốc thử tự chọn: Câu 1: Trình bày phương pháp phân biệt 5 dung dòch: HCl, NaOH, Na 2 SO 4 , NaCl, NaNO 3 . Câu 2: Phân biệt 4 chất lỏng: HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 , H 2 O. Câu 3: Có 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 dung dòch muối (không trùng kim loại cũng như gốc axit) là: clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của các kim loại Ba, Mg, K, Pb. a) Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dòch của muối nào? b) Nêu phương pháp phân biệt 4 ống nghiệm đó?. Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 7 Câu 4: Phân biệt 3 loại phân bón hoá học: phân kali (KCl), đạm 2 lá (NH 4 NO 3 ), và supephotphat kép Ca(H 2 PO 4 ) 2 . Câu 5: Có 8 dung dòch chứa: NaNO 3 , Mg(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 2 , Cu(NO 3 ) 2 , Na 2 SO 4 , MgSO 4 , FeSO 4 , CuSO 4 . Hãy nêu các thuốc thử và trình bày các phương án phân biệt các dung dòch nói trên. Câu 6: Có 4 chất rắn: KNO 3 , NaNO 3 , KCl, NaCl. Hãy nêu cách phân biệt chúng. Câu 7: Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các hỗn hợp sau: (Fe + Fe 2 O 3 ), (Fe + FeO), (FeO + Fe 2 O 3 ). Câu 8: Có 3 lọ đựng ba hỗn hợp dạng bột: (Al + Al 2 O 3 ), (Fe + Fe 2 O 3 ), (FeO + Fe 2 O 3 ). Dùng phương pháp hoá học để nhận biết chúng. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. @. Nhận biết chỉ bằng thuốc thử qui đònh: Câu 1: Nhận biết các dung dòch trong mỗi cặp sau đây chỉ bằng dung dòch HCl: a) 4 dung dòch: MgSO 4 , NaOH, BaCl 2 , NaCl. b) 4 chất rắn: NaCl, Na 2 CO 3 , BaCO 3 , BaSO 4 . Câu 2: Nhận biết bằng 1 hoá chất tự chọn: a) 4 dung dòch: MgCl 2 , FeCl 2 , FeCl 3 , AlCl 3 . b) 4 dung dòch: H 2 SO 4 , Na 2 SO 4 , Na 2 CO 3 , MgSO 4 . c) 4 axit: HCl, HNO 3 , H 2 SO 4 , H 3 PO 4 . Câu 3: Chỉ được dùng thêm quỳ tím và các ống nghiệm, hãy chỉ rõ phương pháp nhận ra các dung dòch bò mất nhãn: NaHSO 4 , Na 2 CO 3 , Na 2 SO 3 , BaCl 2 , Na 2 S. Câu 4: Cho các hoá chất: Na, MgCl 2 , FeCl 2 , FeCl 3 , AlCl 3 . Chỉ dùng thêm nước hãy nhận biết chúng. @. Nhận biết không có thuốc thử khác: Câu 1: Có 4 ống nghiệm được đánh số (1), (2), (3), (4), mỗi ống chứa một trong 4 dung dòch sau: Na 2 CO 3 , MgCl 2 , HCl, KHCO 3 . Biết rằng: - Khi đổ ống số (1) vào ống số (3) thì thấy kết tủa. - Khi đổ ống số (3) vào ống số (4) thì thấy có khí bay lên. Hỏi dung dòch nào được chứa trong từng ống nghiệm. Câu 2: Trong 5 dung dòch ký hiệu A, B, C, D, E chứa Na 2 CO 3 , HCl, BaCl 2 , H 2 SO 4 , NaCl. Biết: - Đổ A vào B → có kết tủa. - Đổ A vào C → có khí bay ra. - Đổ B vào D → có kết tủa. Xác đònh các chất có các kí hiệu trên và giải thích. Câu 3: Có 4 lọ mất nhãn A, B, C, D chứa KI, HI, AgNO 3 , Na 2 CO 3 . + Cho chất trong lọ A vào các lọ: B, C, D đều thấy có kết tủa. + Chất trong lọ B chỉ tạo kết tủa với 1 trong 3 chất còn lại. + Chất C tạo 1 kết tủa và 1 khí bay ra với 2 trong 3 chất còn lại. Xác đònh chất chứa trong mỗi lọ. Giải thích? Câu 4: Hãy phân biệt các chất trong mỗi cặp dung dòch sau đây mà không dùng thuốc thử khác: a) NaCl, H 2 SO 4 , CuSO 4 , BaCl 2 , NaOH. b) NaOH, FeCl 2 , HCl, NaCl. Câu 5: Không được dùng thêm hoá chất nào khác , hãy nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau: KOH, HCl, FeCl 3 , Pb(NO 3 ) 2 , Al(NO 3 ) 3 , NH 4 Cl. Câu 6: Không được dùng thêm hoá chất nào khác , hãy nhận biết 5 lọ mất nhãn sau: NaHSO 4 , Mg(HCO 3 ) 2 , Ca(HCO 3 ) 2 , Na 2 CO 3 , KHCO 3 . Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 8 B. CÂU HỎI TINH CHẾ VÀ TÁCH HỖN HP THÀNH CHẤT NGUYÊN CHẤT I. Nguyên tắc: @ Bước 1: Chọn chất X chỉ tác dụng với A (mà không tác dụng với B) để chuyển A thành AX ở dạng kết tủa, bay hơi hoặc hoà tan; tách khỏi B (bằng cách lọc hoặc tự tách). @ Bước 2: Điều chế lại chất A từ AX * Sơ đồ tổng quát: B A, B X PƯ tách + → XY AX ( ,↓ ↑ , tan) Y PƯ tái tạo + → A Ví dụ: Hỗn hợp các chất rắn: Chất X chọn dùng để hoà tan. CaSO 4 Hỗn hợp 2 4(đặc) H SO 3 4 CaCO CaSO +   →    CO 2 ↑ 2 Ca(OH) 3 CaCO + → ↓ Trình bày: + Cho hỗn hợp đun nóng với H 2 SO 4 CaCO 3 + H 2 SO 4 → CaSO 4 ↓ + CO 2 ↑ + H 2 O + Thu lấy CO 2 đem hấp thụ bằng dd Ca(OH) 2 dư CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O II. Phương pháp tách một số chất vô cơ cần lưu ý: Chất cần tách Phản ứng tách và phản ứng tái tạo lại chất ban đầu Phương pháp tách Al (Al 2 O 3 hay hợp chất nhôm) Al dd NaOH → NaAlO 2 2 CO → Al(OH) 3 ↓ o t → Al 2 O 3 đpnc → Al Lọc, điện phân Zn (ZnO) Zn dd NaOH → Na 2 ZnO 2 2 CO → Zn(OH) 2 ↓ o t → ZnO o 2 t H → Zn Lọc, nhiệt luyện Mg Mg HCl → MgCl 2 NaOH → Mg(OH) 2 ↓ o t → MgO CO → Mg Lọc, nhiệt luyện Fe (FeO hoặc Fe 2 O 3 ) Fe HCl → FeCl 2 NaOH → Fe(OH) 2 ↓ o t → FeO 2 H → Fe Lọc, nhiệt luyện Cu (CuO) Cu 2 4 H SO đặc, nóng → CuSO 4 NaOH → Cu(OH) 2 ↓ o t → CuO 2 H → Cu Lọc, nhiệt luyện III. Bài tập: Câu 1: Tách riêng dung dòch từng chất sau ra khỏi hỗn hợp dung dòch AlCl 3 , FeCl 3 , BaCl 2 . Câu 2: Nêu phương pháp tách hỗn hợp gồm 3 khí: Cl 2 , H 2 và CO 2 thành các chất nguyên chất. Câu 3: Nêu phương pháp tách hỗn hợp đá vôi, vôi sống, silic đioxit và sắt (II) clorua thành từng chất Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 9 nguyên chất. Câu 4: Trình bày phương pháp hoá học để lấy từng oxit từ hỗn hợp : SiO 2 , Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 và CuO. Câu 5: Trình bày phương pháp hoá học để lấy từng kim loại Cu và Fe từ hỗn hợp các oxit SiO 2 , Al 2 O 3 , CuO và FeO. Câu 6: Bằng phương pháp hoá học hãy tách từng kim loại Al, Fe, Cu ra khỏi hỗn hợp 3 kim loại. Câu 7: Tinh chế: a) O 2 có lẫn Cl 2 , CO 2 b) Cl 2 có lẫn O 2 , CO 2 , SO 2 c) AlCl 3 lẫn FeCl 3 và CuCl 2 d) CO 2 có lẫn khí HCl và hơi nước Câu 8: Một loại muối ăn có lẫn các tạp chất: Na 2 SO 4 , MgCl 2 , CaCl 2 , CaSO 4 . Hãy trình bày phương pháp hoá học để lấy NaCl tinh khiết. Viết PTPƯ. Dạng 3: BÀI TOÁN VỀ ĐỘ TAN. @ Hướng giải: Dựa vào đònh nghóa và dữ kiện bài toán ta có công thức: 1. 2 100= × ct H O m S m Trong đó: S là độ tan ct m là khối lượng chất tan 2. = ct ddbh mS S+100 m ddbh m là khối lượng dung dòch bão hoà 2 H O m là khối lượng dung môi @ Bài tập: Câu 1: Xác đònh lượng NaCl kết tinh trở lại khi làm lạnh 548 gam dung dòch muối ăn bão hoà ở 50 o C xuống O o C. Biết độ tan của NaCl ở 50 o C là 37 gam và ở O o C là 35 gam. ĐS: NaCl ket tinh 8( )m g= á Câu 2: Hoà tan 450g KNO 3 vào 500g nước cất ở 250 0 C (dung dòch X). Biết độ tan của KNO 3 ở 20 0 C là32g. Hãy xác đònh khối lượng KNO 3 tách ra khỏi dung dòch khi làm lạnh dung dòch X đến 20 0 C. ĐS: 3 KNO tach ra khoi dd 290( )m g= ù û Câu 3: Cho 0,2 mol CuO tan hết trong dung dòch H 2 SO 4 20% đun nóng (lượng vừa đủ). Sau đó làm nguội dung dòch đến 10 0 C. Tính khối lượng tinh thể CuSO 4 .5H 2 O đã tách khỏi dung dòch, biết rằng độ tan của CuSO 4 ở 10 0 C là 17,4g. ĐS: 4 2 CuSO .5H O 30,7( )m g= DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HOÁ HỌC BÀI TẬP Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 10 Câu 1: Khi hoà tan 21g một kim loại hoá trò II trong dung dòch H 2 SO 4 loãng dư, người ta thu được 8,4 lít hiđro (đktc) và dung dòch A. Khi cho kết tinh muối trong dung dòch A thì thu được 104,25g tinh thể hiđrat hoá. a) Cho biết tên kim loại. b) Xác đònh CTHH của tinh thể muối hiđrat hoá đó. ĐS: a) Fe ; b) FeSO 4 .7H 2 O Câu 2: Cho 4,48g oxit của 1 kim loại hoá trò II tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dòch H 2 SO 4 0,8M rồi cô cạn dung dòch thì nhận được 13,76g tinh thể muối ngậm nước. Tìm công thức muối ngậm H 2 O này. ĐS: CaSO 4 .2H 2 O Câu 3: Một hỗn hợp kim loại X gồm 2 kim loại Y, Z có tỉ số khối lượng 1 : 1. Trong 44,8g hỗn hợp X, số hiệu mol của Y và Z là 0,05 mol. Mặt khác nguyên tử khối Y > Z là 8. Xác đònh kim loại Y và Z. ĐS: Y = 64 (Cu) và Z = 56 (Fe) Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại hoá trò II và 1 kim loại hoá trò III cần dùng hết 170 ml HCl 2M. a) Cô cạn dung dòch thu được bao nhiêu gam muối khô. b) Tính 2 H V thoát ra ở đktc. c) Nêu biết kim loại hoá trò III là Al và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hoá trò II thì kim loại hoá trò II là nguyên tố nào? ĐS: a) 16,07m gam= muối ; b) 2 3,808 H V = lít ; c) Kim loại hoá trò II là Zn Câu 5: Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức R 2 O x phân tử khối của oxit là 102 đvC, biết thành phần khối lượng của oxi là 47,06%. Xác đònh R. ĐS: R là nhôm (Al) Câu 6: Nguyên tố X có thể tạo thành với Fe hợp chất dạng Fe a X b , phân tử này gồm 4 nguyên tử có khối lượng mol là 162,5 gam. Hỏi nguyên tố X là gì? ĐS: X là clo (Cl) Câu 7: Cho 100 gam hỗn hợp 2 muối clorua của cùng 1 kim loại M (có hoá trò II và III) tác dụng hết với NaOH dư. Kết tủa hiđroxit hoá trò 2 bằng 19,8 gam còn khối lượng clorua kim loại M hoá trò II bằng 0,5 khối lượng mol của M. Tìm công thức 2 clorua và % hỗn hợp. ĐS: Hai muối là FeCl 2 và FeCl 3 ; %FeCl 2 = 27,94% và %FeCl 3 = 72,06% Câu 8: Hoà tan 18,4 gam hỗn hợp 2 kim loại hoá trò II và III bằng axit HCl thu được dung dòch A + khí B. Chia đôi B. a) Phần B 1 đem đốt cháy thu được 4,5 gam H 2 O. Hỏi cô cạn dd A thu được bao nhiêu gam muối khan. b) Phần B 2 tác dụng hết clo và cho sản phẩm hấp thụ vào 200 ml dung dòch NaOH 20% (d = 1,2). Tìm C% các chất trong dung dòch tạo ra. c) Tìm 2 kim loại, nếu biết tỉ số mol 2 muối khan = 1 : 1 và khối lượng mol của kim loại này gấp 2,4 lần khối lượng mol của kim loại kia. ĐS: a) 26,95m gam= muối ; b) C% (NaOH) = 10,84% và C% (NaCl) = 11,37% c) Kim loại hoá trò II là Zn và kim loại hoá trò III là Al Câu 9: Kim loại X tạo ra 2 muối XBr 2 và XSO 4 . Nếu số mol XSO 4 gấp 3 lần số mol XBr 2 thì lượng XSO 4 bằng 104,85 gam, còn lượng XBr 2 chỉ bằng 44,55 gam. Hỏi X là nguyên tố nào? ĐS: X = 137 là Ba Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải [...]... khối lượng các chất trong A Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 27 2 Tính giá trò của V và m Đáp số: 1 a) Na ; b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% và %NaCl = 8,03% 2 V = 297 ,4ml và m = 29, 68g Bài 9: Hoà tan hoàn toàn 0,5g hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trò II bằng dung dòch HCl thu được 1,12 lít (đktc) khí hiđro Xác đònh kim loại hoá trò II đã cho Đáp số: Be Bài 10:... Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 18 So sánh 2 tỉ số, tỉ số nào lớn hơn chất đó dư, chất kia phản ứng hết Tính lượng các chất theo chất phản ứng hết BÀI TẬP: Câu 1: Đun nóng 16,8 gam bột sắt và 6,4 gam bột lưu huỳnh (không có không khí) thu được chất rắn A Hoà tan A bằng HCl dư thoát ra khí B Cho khí B đi chậm qua dung dòch Pb(NO 3)2 tách ra kết tủa D màu đen Các phản... còn dư: m hh nhh 2 kim loaiï ( hoac 2 muoiá ) < < n HCl ë M Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 19 BÀI TẬP Câu 1: Cho 31,8g hỗn hợp (X) gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 vào 0,8 lít dung dòch HCl 1M thu được dung dòch (Z) a) Hỏi dung dòch (Z) có dư axit không? b) Lượng CO2 có thể thu được bao nhiêu? Câu 2: Cho 39, 6g hỗn hợp gồm KHSO 3 và K2CO3 vào 400g dung dòch HCl 7,3%,khi xong... thu được 0, 896 lít khí CO 2 (đo ở 54,60C và 0 ,9 atm) và dung dòch X 1 a) Tính khối lượng nguyên tử của A và B Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 25 a) Tính khối lượng muối tạo thành trong dung dòch X 2 Tính % khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu Đáp số: 1 a) A = 24 (Mg) và B = 40 (Ca) b) Khối lượng muối = 3,17g 2 % MgCO3 = 29, 57% và % CaCO3 = 70,43% Bài 10: Chia... của dung dòch mới Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 15 (1) ⇔ m1C1 + m 2 C2 = m1C + m 2 C ⇔ m1 ( C1 - C ) = m 2 ( C - C2 ) ⇔ m1 C 2 - C = m 2 C1 - C 3) Để tính nồng độ các chất có phản ứng với nhau: - Viết các phản ứng xảy ra - Tính số mol (khối lượng) của các chất sau phản ứng - Tính khối lượng hoặc thể tích dung dòch sau phản ứng  Lưu ý: Cách tính khối lượng dung dòch... hay kết tủa m dd sau phản ứng = ∑ khối lượng các chất tham gia • • Nếu sản phẩm tạọ thành có chất bay hơi hay kết tủa m dd sau phản ứng = ∑ khối lượng các chất tham gia − m khiù m dd sau phản ứng = ∑ khối lượng các chất tham gia − m kết tủa Nếu sản phẩm vừa có kết tủa và bay hơi m dd sau phản ứng = ∑ khối lượng các chất tham gia − m khiù − m kết tủa BÀI TẬP: Câu 1: Tính khối lượng AgNO3 bò tách ra... muối tạo thành thường phải lập tỉ lệ giữa số mol kiềm và oxit Chú ý lấy số mol của chất nào không thay đổi ở 2 phương trình làm mẫu số để xét bất đẳng thức Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 26 BÀI TẬP: Bài 1: Cho 7,2 gam hỗn hợp A gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II Cho A hoà tan hết trong dung dòch H2SO4 loãng, thu được khí... hợp Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn Đáp số: %Zn = 28,38% ; %Fe = 36,68% và %Cu = 34 ,94 % Bài 4: Cho 10,72g hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với 500ml dung dòch AgNO 3 Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dòch A và 35,84g chất rắn B Chứng minh chất rắn B không phải hoàn toàn là bạc Bài 5: Cho 0,774g hỗn hợp gồm Zn và Cu tác dụng với 500ml dung dòch AgNO 3 0,04M Sau khi các phản ứng... dòch thay đổi do pha trộn và thể tích kết tủa không đáng kể Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 21 b) Cho dung dòch NaOH (lấy dư) vào 100 ml dung dòch (A) thu được kết tủa (D), lọc lấy kết tủa (D) rồi đem nung đến khối lượng không đổi cân được 2,4 gam chất rắn Xác đònh kim loại trong muối nitrat Dạng 9: BÀI TOÁN CÓ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG * Lưu ý: Trong phản ứng chất ban đầu... clorua và muối nitrat Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 23 b) Hỏi M là kim loại nào? Biết rằng khối lượng muối nitrat tạo thành gấp 1 ,90 5 lần khối lượng muối clorua Câu 5: Khi làm nguội 1026,4g dung dòch bão hoà muối sunfat của kim loại ngậm nước, có công thức M2SO4.H2O với 7 < n < 12 từ nhiệt độ 80 0C xuống nhiệt độ 100C thì thấy có 395 ,4g tinh thể ngậm nước tách ra . CuSO 4 ở 10 0 C là 17,4g. ĐS: 4 2 CuSO .5H O 30,7( )m g= DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HOÁ HỌC BÀI TẬP Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 10 Câu 1: Khi. L 3 Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải ↓ (1) (2) (3) (4) (1) (8) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11)(12) Trường THCS Tây An Trang: 4 Câu 4: Xác đònh công thức ứng với các chữ cái sau FeSO 4 từ Fe bằng các cách khác nhau. Câu 3: Viết các phương trình điều chế trực tiếp: a) Cu → CuCl 2 bằng 3 cách. b) CuCl 2 → Cu bằng 2 cách. c) Fe → FeCl 3 bằng 2 cách. Câu 4: Chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài tập bồi dưỡng HSG Hóa 9 (2), Các dạng bài tập bồi dưỡng HSG Hóa 9 (2), Các dạng bài tập bồi dưỡng HSG Hóa 9 (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay