Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập pot

9 265 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 14:20

   !"#$##$##%#&#'()*+,-  .#%  !"#$"%&'() !$*+, %+$ /012$3-4, 5667"890$:;<+=:;($>?$"@4,5A$ $%($%-'064:B, / 01/+ 90C +=)$3+D$0$01EF2$32$3G C%&"+D$0$/4$1$-=@H90<H IJ'B!+A$E:$"&K1$, IL!$*M:$"!$M=N+O&K1$BP%, I59A$%-Q!$!."$$, # 23$ %+K!:R$64:B:$"&K1$:S($,T40!+Q+U-V$:$M0"W0@ 01E, 5+19W:$":!%F+4X90<X90YG, Z#:$"*(ON2$3!$3+4$!F$0;[:)\9;[: )\\\\\G Z#:$"N-KDB*(ORSF6!V:$"[+$*0!V. %,,,G, A$E'('+Q$$3-0$0;-3]B%,  4#'5$.#+*$3#  .#% 5"$$5=!-&"B%M:$""$$+U04Q!:$""$$:), ^$3%0-$.B%_`a_FbG?6Ac%7%3^$3de$.f5g90Y, / 23$ 5h+=$9FgJ_iJ\G U04Q!:$":%[:P?302$A, L!$*4$#W=0%0$&:U4(3(=2EU0'2$3!EU02 39,5OA&:U0W1 6 78. 9 #:;<#"#$#= 5)$3$"-Q9W+$+2$$&c%+c$$0], j$3#"kE!B%M:$"lA, U04Zjjj $M:$"$@, L!$*?M8?3$.02$A,U04!$*"$!(m, ><-  9 n0Wk%+2B%?!=.?!+2J#='0:)2%0!,o$!57 TZ%0$% j34+1+ p %-k I^P+1qq, Ir$+1qq,, ^$3%0/%$"$!-m+O%s_/%$"$!C$*+2%5!$?6(# ^$3%0n0[0h$$A@  ?<-  @A J$3k+-$M!$+,YY:0 Y C$.$$ ILk%C $!5t$+A?$.$$($:0 Y ILk%5'$!TY:0YZ%0$%#:0Y ILk%+2%%0$!?$*($YH:0 %c+-R+cc%$7=+5A`%Fr!jGj`%FuG, / @/B J$3k:$3:0Yv0V1$w-K$V$"$!-K$V+x7M:$"V M0-m+O% ^V?$*$!!7$%57L$-$$d%-%$&$%`$%Z%0$% # @r:2$%?%V0.-KD:2$$4+1% 6 CD#E99  CD)3 ^Ok+O%-k7$+O$.$.0%k$3+$U0$c0V%, ^Ok+O%-k-KD4.E)'c%$.$.E)hM$.E$:!E ZcE)'!(%(4M)$.'!C y%02y5'N+1%, rc:9n0Vc$M$.%$?K-z-m4! / CD)*>FG>,-5$.#H - Về kinh tế: IZc$M-Q$+*!$*M$%2+A?1+A?$*+A:2$!." $$4+$M:$3)$3kE!0W{%1$$!:."$#k I^V?$*1-$c!$*!:$"F:%$!2$v+!? $E$%2?$* (-OG, - Về văn hoá – xã hội-Q$%E?6Q!8OV!$*$! -!$M!:)2%0s, - Về chính trị và quốc phòng%cOk+x?$37%[W:)2%0_,C$*+2c| P%7%[21&'()!$*:$"?3+ I>JK#8LM&B- TKD^$3%0 -$M$-OE{!$*B%!$+?%v0$%$+[% o$%$+45$M%0?$ o$%$+4ZD:$"4 o$%$+45':$"4  N'<)!/j6M0c?%+=B%-KD^$3%0,^$!+x+$*0E% '-$%$+4D:S($-OE{!$*B%-KD$3%0C +=!+'Y;90:" h!+'$390:S($qq$390 Z;($>%0140$}.=-KD%$3% Z!+$M:$3D+O%-k~E#:%$+#+$3  N'<!*+<' T$%$+44+O%6#?ck7"+O+"E)!$*B%)$. $!+x+$*0E% 5A$$%($>%Z!+'$390:"h!+'H$390$7%+4$DE$E$:S ($q,$390 T$%$+4c$M?$"+1040•-OE{!$*)$.% ^M#?+4$-KD%$3%+K+Q6/:$:"h$%$+4 6 N'<2O*+<' o$%$+4$V-OE{6!$*-KD$!+x+$*0 E% J$>%A$$% -OE{6!$*-KD,J$>%!+'H$390$" ($>+"% ZO!+1040•+1:$"4j0%-%%8?$"+D$:kc7$02= T$%$+4$"m$3!+$M:$3)$.-0+%c+$M:$3)$.% P=AQR#)$ST  =U#B#$#EM O%6+v$h$$"0=-($3kB"-+v$h$ Zh+$%6%:!+%(4v0Yk Ij5CyF:*.!(Kh$$.?$*G Ij~F:*.!(Kh$$.?$*G O%6B%V$3+$U0$c0V% O%6O!+1040•B%A$  !&#*$3#M  V$3#ST O%6h$ W@T="/X# o$$4^Vh$k%4E2jvB"-+v$h$, ov0!-0W1Mk%? +2m0-4$W5%0,O%6Z%&#D?$", j$.%W5'C &2%0 Zc!--`2'0'E#C E#2$M,5N!(Kh$-!-z`2= `2#`2-m%0,Zc!:$h$+!2$Wj$%Z%?n,o$!+v?n-!V+v$h$ ($0, W@T2O;/X# o$$4n0$8%E2jvE2Z, x+$*0%%(KjT$.`#FL%&$%0G,Z!(Kh$5'? 2%0 &N$8%-%.+!2$F%.`#T%d1Z'G, j$.5'? 2% Zc04k+2-JKj-$.E#€'-(KL+N+$LE%0E%W$8%-!E#.% .+!2$L2D56`k`#-%d1',•N$8%!(Kh$-!-zE2 E2dK W@T2YRX# o$$45/`2Z$(Kh$C4dK j'? +2%0, Z!(Kh$EEE-N%($%W%$+=W$8% Lk%? -Vh$Q(3%$8%-V+!2$t?6%0-Vh$k%5'5/%$. j",Zc!04h$+'0%?$*(KjE#(KC40K W@T2YR4 o$$4/%0C40K+"P"  C Z!:$h$%.N2? 5'%0 j$.5'? 2%0 Z!%.++R?%(%L-%: :T :d#2T'0^$.?M0x?n‚+1%&"= 0,,Z!?!?6.&N+v$Wk%'4E)?+$&@ =M/&/M$;@S$($Z*$"$8%Vh$+v?nƒ-2%0 ?1 /ZV$3#S/[ W=S/[#O$8"v?nE2jv+v?nE2Z{T, \=U#B#$ IM-Y+v?n- IM+Q6.#EW!Em-h.!O?$*2 IO%6#+$?n‚ I5-Q$!$*'-h% \=S/[8"]S IJ$3k6:0 Y Iv?n?v$m(VE%E2jvE25!$?6 Iv?nc6%0$!%WWLk%'%5'? (=%?$*c01E:B~+v$ ICM0x?O$% $M2+v?nc+.?%B.+cY-4$+VE%+.+VE% $+. Iv?n-Q$!$*'-h% \=S/[8"!L$' IJ$3k6:0 Y IQ?v$+(E25$ME2j Iv? c6%+O%6:!?n‚(=/5'? &2%0=--KDc +O%6B Iv?nc04-$E2~$nO,c+]+0x+VE%,^V+v?nc!V Bv5!0A$5@$!T&. Iv?n-Q$!$*'-h% \=S/[^/B IJ$3k6:0 Y IZB"(VE%?$*?v$+ ,$M!kVE%,j}$M%?O$% $M+v?nR, IZ!+v?n-v?nE20KE2Z€+v?nE2ZE25Cv,,, IO%6$%-0(K$!?$*-v!+=0!€W$8%B€?.+K?v$m+v?n I5-Q$!$*'2$3 :2-Q$v-h% 6 2+<<#+)#E#&#*$3#STS/['&B*+\,-  V$3#ST * Thế mạnh Z!0R1$E$WV+v$h$-Q$+*!$*!2$3, 5$./$cM=-$$$M-$7|$"0$.?$*E$/$3+$ -Q$!$*-'0$3 CM0x%.?n‚-Q$$3&'()!V.%'2$3'97 92$+4$$%Eh Z!(~E2W0$Mh$c$M09w+$3-FE2E2v%$,,,G, ^$:k0!0„+}$MVW#$;0!D$$"T4`%L%5%0 -Q$!$*(-O * Hạn chế O%6?O$% 04$ME2E$„0)EA('W4$$%2$3:%$!$ .$%-:$"$8%!0$M, J0%$M+1(-0$Mh$-#$&%$M$.%$-z7S&c$0~&4-W+4$!+@K ~!E$+1+,Z!$.%$:!-0%+!E#0VS4$q / V$3#S/[ - Thuận lợi: IL!$*M2$3$3+$+%(4!-4$2E+x?$3-4, IZ!v-Q$$.$.:!:!EwE-'0E, IT#$c+$M:$3+*!!:2$3!'0#04$q - Hạn chế:5A&.O$M$.%$?K-m4!,,, _2#$%`8O$8X##E/B  V&5$&)B=" C$*2-01V?$*1F$.m:0 Y G-@%$5!$?6(# T?$*#+$:k n0V$3+$U0$c0V%,  a`#EB="+4 rkAcC$*2.:k%0%k$(#+$M~%-Q0%$M+1U0# +$B%:2:k.<X, O%6!3E$!$VN?$*+%(4 5$.$.$.V?$*h:!E$E 5$.%$?KE4-W?A?$*!?%! b2:G@ V$G@:  2#A - Biểu hiện: I5D?@&4-!'?@&4(#7%90, I$3+1?690.Y  Z, I5DE$A /$A, - Nguyên nhân%n0V1$k" / Kc>: - Biểu hiện ITQ0%?690%Y00,d%'?:2+MEA+c$c00, I1U0:2:k%.<X'?nU0-2(# - Nguyên nhân: I%n0V1$k. Io$!?$*+2, IZc$c0V% # NG@ %n0V1$k".c$ck4+17%90@#%lWB%!:$ :k4+1N0V% WN'@@" - Biểu hiện I5/!+"! I5D$/!%•$?$% Ij@+2?  IL40$W/(KC40KW%?  I_W0$M? {%+=0V%-4:2{%$0V%-4U0c0%V - Nguyên nhân:$:2:k-4/!%•$?$%D$%'-4$0V%c0%V WNG@@< - Biểu hiện: I5A$$%/!+"! Ij$c5'%0 IL40$ I_W=0V%4:$:kU0/_+1(#D$'0%W%0?15'.,JWB% (K5AE#.W5?15'? :2,Z$0V%4:$:k/_1(#D$'%0%W%0?15' .,o$c0V%5'%0V(K1$m$3+$'0@% - Nguyên nhân:$:2:kcU0/_1(#D$% !+O@*$ d$M:kk%? 0V%+2-40V%4cU0 d$M:kk%%00V%0%0V%:2 5'.5?1cE)+$-M0V%0%0V%:2  !&#d3*&# e=M * Biểu hiện •'0)04W0$M+v$h$ Cv$m%W+v?n4-E2 * Nguyên nhân I%c:k$3+$U0$c0V% IO%6c+1(- I%04(>?Oc% /eY"H>A>8 * Biểu hiện d4-$E2~$(+x@#%cYHE2c+1($.:0 `2~$$M$VE% Z"+1N0V% *Nguyên nhân I%c:k$3+$U0$c0V%-Q0%- IO%6$% 04 Id%N0V% #e=A * Biểu hiện t!6…N%-$-7!66++xV:k$3+$U0 (>?OE!$!$c% * Nguyên nhân I%c:k$3+$U0$c0V% It!6…N%-$($>%04 (Y * Biểu hiện †/0$3+$U0-1A&%+xV:k$3+$U0 5$$E$=-$$3+$$"0" j3E$!$/$3+$U0$c0V%!$*.+…N%-$-7%$.?$*$.$.$3+$U0$c0V% * Nguyên nhân I%c:k$3+$U0$c0V%cE)'c% I$3+1%+1U0- 6ea`#E:G@+'<8%,$A8. * Anh hưởng đến sản xuất nông nghiệp M$3U0%-Q$+*!$*M2$3-h%9m+%(4!'v2$!$*02 62y-'0:"Q,,, rc:9Tz-m4!:kA$$":2D+O *Anh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống - Thuận lợi+*!$*!-'0$3wEo5^5(-Oq+U044+1:%$!&'() 0V%:2, - Khó khăn: IZ!4+1$%2$(-O2$3:%$!lW)$"B%E)'0V%:k"+1 E2, I1U0%':c:9$370!0c$"?O2E, IZ!$.%$0%?K-z-m4! I^($>?$"?AB%A$$"(-0%+!E#0VS4$:2cq'W-+"E& +A$E, Id2$A$.$.(>?OE!$ 2OG(<  2OG^'X#4  ?d-X#f/(KC40KW%G Zc:$*:k$3+$U0$c0V%$0V%+2-4 $3+1?690.Y  Z?$.+1$3+1?690- L'Y0V%-0V%+20V%4 Z7%D?$"-+$/$3+$$c0V% 5=E$c!-4$$3+$$"0", / ?d-4fg(-;<#7-`'Z rk0%k&k+4$c0V%c7%90 $3+1?690.Y  Z?$.+1$3+1?690R L'Y0V%-0%:2 Z7%D?$"+$/&k+4$c0V% 5=E$0%+x&k+4$3+#k$$M-$  2O'&^'="\2O;  @/B)h# ^V?$*%-=($3k+-$M 5$.$.V?$*%+%(4$c$.?$*$.$.$3+$U0$c0V% / @S/[^/B v?nC ?1v?n%0?1 Iv?n0W1$!?K$$M‚M0-m+O%0W12€ IL$.$.h&%#$%+D$N0V% JK+v?nN?$*d$M Iv?n}%?O$% $M+v?nR+A?A?$*:h:B$M0-m+O%}$"$!$ V?$*E' IZ!(4+O%6OWB%?$* I5$.$.: $3++%$:S000W$$M09(-O!$*:$"?$* #e@ST 5:$Vh$2? 0%E !$$3+$6WV+v$h$5'? c7%$3+$U0$c0V% WV5'? 7%$.$.$V2+$ `A+25AE#0V%0%+265'.-4$-0V%:2,5'.0V%0%6?.5AE# +2O!+1B%$c':2c 6 2OG^'#'  =G@ ‡0$MC c+1%?6($H00$M%0c+1%($0, rk$3+$?$*$3R3,1U0%+D$V#$/:2+"U0 5+%$cYc0+ Ic0+VE%$"0YX($3k)$.v0VE%[VE%0xVE%]+! Ic0+…N%-$$"0#HX($3k)$. `$v0!3E$!$$3+$ Ij3E$!$/$3+$U0-!1A&% IZ!3E$!$/$3+$$c0V%/A&%/8%m-!/%$3+$:2 / =#G@T d$MC c+1%/H0+"YH00$M%0c+1%/y0+"+1%YH0, rk0!0•0%$M+1U09 j3E$!$+%(4 Iˆ+1%/H0+"H0†/$3+$-!1-!:$0!$*.+…N%-$c0V Iˆ+1%.H0/!$*:S0 I…N%-$c0V+0V # ="G@T#G Z%/YH0W F;cWjT$.`#G rkck2+$ B"-+0V2 Ie!&#)93 d$MC 2C C  C1 d$M5'C ^C 5 C1 d$M%05C1%0 C1 ^V+v$h$4E2 jv+v?nE2jv ^Vh$84E2jv +"(K?40K 5/H  CW&, Zh+O%7%3$ j%%0F5tG+O%6# +$D+O 5':$"4'" Zh+O%7%3$ ^'%0F5tG,O%%D +O':$"4'04 Z!:2$h$D!?M0x E#.?c0~! %.?%(% ZB"-+v$h$,1 %?6H0c$M h$+!2$h$~ +v?n0W2+O% 6?A?$*+%(4 O%6%#k+1 (-B"-' ? y+2%0$!?M0x E#.%.+v ?n$8%h$ ZB"-%.E# . v?n%0?1 ‚0W1 o$:!E%E q Zc+$"0E 20$% J=:kc8-Q-?2&$ W5'. dV%+2-40V%4c 0%$M ZO!+1B%+O%6c $c# L'0V%0%0V% :2 J+xN5C ~ Zc+1(-N '+2-B" J+x $3+$!$3+$ $3+$ $3+$&k+4 C$`{(m?3$.$.$. eYL(h/%'$;8 eY$;%$;g - Biểu hiệnJ$3k/9-Q/$0 - Nguyên nhân: I†/)$./.E$$0 I†/v9 Ir%$!%Q-k IL!/ - Biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng I0?E)7-kB%ME{(m?3$./ I5$*:%$-?3!$*/$%7ME{(m+?3/2(' I5)$3$"-Qv$3%/ /eY$;%((<8i# - Biểu hiện:%ck+%(4E$[%+%?OE$0,`=-$E$c& $0c#3B - Nguyên nhân Ir%$!7!0@ Ig$>002$AE - Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học I•'()0W13A7$%!:?v$.$. IC%E!+R^$3%0 It$+ p $3:%$! eYL(h/%'$;A *Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất @#%cY$3%($3k+c/$3%+E{(m2$3?67'+=A$%b A$,5$3%+%E{(m‰+v?nc.6%~-4$WV+v$h$?O!$c% x *Nguyên nhân L!/ Z%!%Q-k Š$>002$A+ * Các biện pháp bảo vệ đất j4"&c$0~+WV+v$h$ C3!$*/ O%+O'('0$Mh$ Zc:"40W1($3k+2$3 5'0%E{(m$37$.+ Cc'$4kQ Z2$>0+(!c%[ 6eYL(h/%'$;*&# 5$.E{(m$37$":$30$.+0?'?n~2$>0 @# 5$.:!E7-kx•$3:%$!:!E,5!-Kk'2$>0 5$.(-O?v24!$.(-O?37%:2?O2$>0!$*(-O E$!$ r%$!E{(mQ-k?M8!v$.:!:k$.?$* J %'"'#. e%'"ZcY+MdŠ\A+!7%'0W%$3% 5640'?nE$!$ 5642$>002$A  78.#E;+$/&H#.  -' * Hoạt động của bão ở Việt nam 5A$$%4+1/!H:"h!,x?$3-!!Y?K4+104 dV%?K0(=/C %0, CK4+104WN?$*5C1,%0C1kOWB%?K 5?60‹$90c/+"#?K * Hậu quả của bão d%-.($31F00G'h+v1+A$%2 5B$M('%-00xVN?$*, o$c04-0-hM!{%=1+$3%",,, Š$>002$A'(O?3 * Biện pháp phòng chống bão J)?!k&!M7!66($*B%#?K 52?!M+!!WM+-$M, ZB3+.:]N?$*, `#!(':$c?K04, Z-z-mW+v?n&c$0~-z7SW0$Mh$, / 4h> -Nới diễn rav?nE2jvv?nE2Z{- - Hậu quả o'-m.($31 _A+"4+1E&+A$E - Biện pháp IT0!269-zB$M IC3/ #eKj5$k - Nơi diên ra:J$>%04:)+v$h$ - Hậu quả: IT00-B) I+%$(>&c$0~ - Biện phápt$4!+$*0('!$*B-Q$v/()?!-z7S (e]<& - Nới diễn ra: $.@# - Hậu quả Io'$"$.0[W+"E&E$4 Io'!/ - Biện phápv/!$*!26B-Q$ e=A #$&%5'? 5'.V?$*%0?1 j7'$34$-MA$B% 6e!+c#5$.#)/%'$;" J63E$!$!7!6E$%$N 0?E)$cMN 0?$3E{(mQ-k$.$.$.+$M:$*$3E{(m$$4c*mv$+Q 0?-Q02$AVQ$.=1EB%A$ L++4$4!$('ED+O('EW0@'?n$:9E{(mQ-k!$.$. $. 9/%2$>002$A:$*0E!?302$A . Về văn hoá – xã hội -Q$%E?6Q!8OV!$*$! -!$M!:)2%0s, - Về chính trị và quốc phòng%cOk+x?$37%[W:)2%0_,C$*+2c| P%7%[21&'()!$*:$"?3+ I>JK#8LM&B- TKD^$3%0. %'"'#. e%'"ZcY+MdŠA+!7%'0W%$3% 5640'?nE$!$ 5642$>002$A  78.#E;+$/&H#.  -' * Hoạt động của bão ở Việt nam 5A$$%4+1/!H:"h!,x?$3-!!Y?K4+104 dV%?K0(=/C. nghiệp M$3U0%-Q$+*!$*M2$3-h%9m+%(4!'v2$!$*02 62y-'0:"Q,,, rc:9Tz-m4!:kA$$":2D+O *Anh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống - Thuận lợi+*!$*!-'0$3wEo5^5(-Oq+U044+1:%$!&'() 0V%:2, -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập pot, Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập pot, Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn