Phát triển thị trường Option tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

121 415 1
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2013, 17:07

Phát triển thị trường Option tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp - 1 - MỤC LỤC LỜI MƠÛ ĐẦU i Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG OPTION 1.1. Những vấn đề cơ bản về thò trường tài chính thò trường chứng khoán .1 1.1.1. Thò trường tài chính .1 1.1.2. Thò trường chứng khoán (TTCK) 4 1.2. Thò trường các công cụ tài chính phái sinh .7 1.3. Tổng quan về thò trường Option - những vấn đề lý luận cơ bản .9 1.3.1. Một số khái niệm thuật ngữ 9 1.3.2. Lòch sử phát triển thò trường option trên thế giới .10 1.3.3. Phân loại Đặc điểm các loại option 12 1.3.3.1. Phân loại theo quyền của người mua 12 1.3.3.2. Phân loại theo thời gian thực hiện option (Expiration Date) .13 1.3.3.3. Phân loại theo tài sản cơ sở (Underlying Asset) .13 a) Option chứng khoán 13 b) Option chỉ số chứng khoán .15 c) Option tiền tệ (Currency Options) 16 d) Option về hợp đồng Future .18 e) Option về lãi suất 19 1.3.3.4. Một số loại option đặc biệt khác .21 a) Option linh hoạt (Flex Option) 21 b) Các loại option ngoại lai (Exotic Options) 21 c) Option chứng khoán dành cho nhân viên (Employee stock option - ESOs) 22 1.3.4. Vai trò các thành phần tham gia thò trường option 22 1.3.5. Vấn đề đònh giá option (phí quyền chọn) .24 1.3.6. Các chiến lược kinh doanh về option .26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 27 - 2 - Chương 2: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OPTION TẠI VIỆT NAM 2.1. Thực trạng triển khai sử dụng các công cụ tài chính phái sinh ở nước ta thời gian qua .28 2.2. Thực trạng khả năng xây dựng phát triển thò trường option tại Việt Nam 2.2.1. Thò trường quyền chọn tiền tệ (Currency Options) .33 2.2.1.1. Option ngoại tệ .33 2.2.1.2. Option tiền đồng Việt Nam 44 2.2.1.3. Kết quả ban đầu triển vọng phát triển thò trường option tiền tệ .50 2.2.2. Thò trường quyền chọn vàng (Gold Options) 51 2.2.2.1. Sơ lược thực trạng triển khai 51 2.2.2.2. Những thuận lợi khó khăn .52 2.2.2.3. Kết quả ban đầu triển vọng phát triển Gold options thời gian tới 55 2.2.3. Quyền chọn về lãi suất .56 2.2.4. Khả năng xây dựng phát triển các loại quyền chọn khác tại Việt Nam .58 2.2.4.1. Quyền chọn chứng khoán chỉ số chứng khoán VN- index .58 2.2.4.2. Quyền chọn về hợp đồng Future .64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 64 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OPTION TẠI VIỆT NAM nk' alt='thị trường tài chính việt nam thực trạng giải pháp' title='thị trường tài chính việt nam thực trạng giải pháp'>GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OPTION TẠI VIỆT NAM 3.1. Một số giải pháp chung cho phát triển tổng thể thò trường các loại option hiện có tại Việt Nam .66 3.1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo nhận thức cho công chúng về công cụ option .66 3.1.2. Tạo lập phát triển các cơ sở vật chất, kỹ thuật hoàn thiện khung pháp lý cho các giao dòch về option .70 3.1.3. Giải pháp đẩy mạnh việc hiện đại hoá hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, mở đường cho các công cụ phái sinh phát triển .72 - 3 - 3.1.4. Các NHTM cần xác đònh các mức phí option mang tính hấp dẫn, kích thích khách hàng tìm đến sử dụng các giao dòch này hơn trong giai đoạn chúng vẫn chưa thực sự phổ biến tại nước ta .73 3.1.5. Nhóm các giải pháp nhằm cải thiện nâng cao tính hiệu quả của TTTC Việt Nam 74 3.1.6. Tăng cường công tác nghiên cứu, phát triển thò trường, tăng cường hợp tác quốc tế tiến tới sớm triển khai phát triển các loại option khác tại nước ta .76 3.1.7. Nhóm các giải pháp nhằm ngăn ngừa hạn chế các tác động tiêu cực hay “thảm họa” có thể xảy ra từ việc lạm dụng công cụ option khi nó được thực hiện phổ biến tại Việt Nam trong tương lai 77 3.2. Các nhóm giải pháp riêng nhằm phát triển từng loại option tại Việt Nam từ nay đến năm 2010 . 79 3.2.1. Các giải pháp phát triển thò trường quyền chọn tiền tệ .79 3.2.2. Các giải pháp phát triển thò trường quyền chọn vàng 83 3.2.3. Các giải pháp phát triển thò trường quyền chọn lãi suất 84 3.3. Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng sớm triển khai các loại option chưa được thực hiện tại Việt Nam 85 3.3.1. Giải pháp cho option chứng khoán .85 3.3.2. Giải pháp cho option về hợp đồng Future 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .88 KẾT LUẬN ĐỀ TÀI .xi TÀI LIỆU THAM KHẢO .xiii PHỤ LỤC 1: Các chiến lược kinh doanh về option. PHỤ LỤC 2: Quyết đònh 163/2003/QĐ-TTG (ngày 5/8/2003) của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2010. PHỤ LỤC 3: Quyết đònh 1452/2004/QĐ-NHNN (ngày 10/11/2004) của Thống đốc NHNN về giao dòch hối đoái của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. PHỤ LỤC 4: Option chứng khoán dành cho nhân viên tại Việt Nam. - 4 - LỜI MƠÛ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Trong giai đoạn hiện nay, hội nhập hoá nền kinh tế đất nước đang được thúc đẩy mạnh mẽ tại Việt Nam với hàng loạt các cải cách quan trọng trên nhiều lónh vực. Đặc biệt, trong lónh vực tài chính - tiền tệ là quá trình chuyển từ chính sách “tài chính kềm chế” sang tự do hoá tài chính nhằm tiến tới phù hợp xu hướng chung của thế giới. Để rút ngắn khoảng cách trong hội nhập, nâng cao hiệu quả kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong nước, đồng thời tạo cơ hội cho giới doanh nghiệp nhà đầu tư Việt Nam có thể tiếp cận, sử dụng những công cụ tài chính cao cấp hữu ích; trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây, NHNN đã từng bước cho phép đưa vào thực hiện hoặc triển khai thí điểm rất nhiều các công cụ tài chính phái sinh trên thò trường tài chính ngân hàng nước ta. Đến nay, các giao dòch phái sinh như: nghiệp vụ mua bán kỳ hạn (forward), giao dòch hoán đổi (swap), quyền chọn (option) hợp đồng giao sau (future) là những sản phẩm dòch vụ đang được giới ngân hàng Việt Nam chú trọng phát triển trong xu hướng mở rộng các sản phẩm dòch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại cung cấp cho khách hàng. Trong đó, đáng chú ý nhất là option - công cụ quản trò rủi ro hữu ích cho các nhà đầu tư tài chính kinh doanh trên thò trường quốc tế. Đây là công cụ đa chức năng, có thể giúp xử lý rủi ro về tỷ giá hối đoái trong thương mại quốc tế, rủi ro giá cả trong buôn bán hàng hoá kỳ hạn, cũng là công cụ đầu tư tốt trên thò trường tiền tệ thò trường chứng khoán. Ngoài ra, Việt Nam hiện đang trong quá trình xây dựng phát triển hoàn chỉnh thò trường chứng khoán để đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng lớn. Do vậy, nghiên cứu phát triển những công cụ tài chính đồng hành với thò trường chứng khoán như công cụ option, nhằm tạo thêm nguồn hàng hoá chất lượng cao cho thò trường này là việc làm có ý nghóa rất thiết thực trong lúc này. Có thể nói, những lợi ích mà giao dòch option mang lại là điều không cần bàn cải. Tuy nhiên, để đưa các loại option vào triển khai thực tiển khuyến khích các nhóm đối tượng khách hàng sử dụng nó hiệu quả là điều không dễ dàng trong điều kiện nước ta hiện nay. Bởi thò trường tài chính tiền tệ Việt Nam vẫn còn nhiều yếu kém; điều kiện cơ sở hạ tầng còn rất thiếu để option phát huy hết công năng. Đặc biệt là hạ tầng phần mềm liên quan đến khung pháp lý làm nền tảng phục vụ cho giao dòch option, cũng như tâm lý còn e dè lạ lẫm của mọi - 5 - giới về công cụ mới này. Điều trên dẫn đến kết quả là: tuy thực tế thò trường tài chính Việt Nam hiện cũng tồn tại khá đa dạng các công cụ phái sinh (và cũng đã có 3 loại option được đưa vào giao dòch, thí điểm), nhưng ở một chừng mực nào đó, kết quả triển khai thời gian qua là không mấy khả quan chưa đáp ứng đủ như kỳ vọng. Do vậy, tác giả nhận thức rằng việc nghiên cứu, tìm hiểu chuyên sâu để đưa ra các giải pháp nhằm phát triển khả năng sử dụng các loại optionViệt Nam được sôi động hơn; cũng như phát triển tổng thể thò trường giao dòch loại sản phẩm này tại nước ta trong giai đoạn tới là hết sức cần thiết cấp bách. Đây không phải là công việc của riêng Nhà nước hay giới ngân hàng. Mà tất cả những ý kiến đóng góp từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tài chính - tiền tệ những ai quan tâm đến nghiệp vụ này đều hữu ích đáng được khuyến khích. Xuất phát từ những điều trên, cũng như nhận thấy đây là vấn đề mang tính thời sự khá “nóng” trong bối cảnh chúng ta hội nhập - hội nhập luôn cả những bất ổn, biến động về tỷ giá hối đoái, giá cả của các hàng hoá trên thò trường quốc tế, nên rất cần đến những công cụ như option. Do vậy, tác giả đã chọn đề tài: “Phát triển thò trường option tại Việt Nam Thực trạng giải pháp” cho Luận văn thạc só của mình thật sự phát hiện nhiều điều thú vò khi nghiên cứu, tìm hiểu sâu về đề tài này. 2. Mục tiêu nội dung nghiên cứu − Tìm hiểu, làm sáng tỏ đặc điểm, vai trò thò trường công cụ tài chính phái sinh nói chung, đặc biệt là option, trong bối cảnh Việt Nam mới đưa vào giao dòch các công cụ này. − Nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về thò trường option để làm nền tảng khảo sát thực trạng triển khai công cụ này tại Việt Nam. − Trọng tâm của đề tài là nghiên cứu, thu thập thông tin để tìm hiểu phân tích những thuận lợi, khó khăn gặp phải cũng như tổng kết những kết quả đạt được ban đầu cùng các triển vọng sắp tới từ việc thực hiện các loại option hiện có tại nước ta. Qua đó, giúp đưa ra các giải pháp thiết thực hiệu quả cho phát triển làm sôi động hơn nữa các giao dòch quyền chọn này. − Ngoài ra, đề tài Luận văn cũng sẽ chú trọng đến việc phát triển tổng thể tất cả các thò trường option trong tương lai tại Việt Nam bằng một số nghiên cứu - 6 - về: vai trò, lợi ích sự cần thiết đưa các loại option khác chưa có tại nước ta sớm được thực hiện. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng xây dựng phát triển các thò trường option loại này trong tương lai. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu − Phần cơ sở lý luận tổng quan, đề tài sẽ đi vào phân tích, giới thiệu tất cả các loại option hiện có đang được giao dòch phổ biến trên thế giới, kể cả một số loại option đặc biệt. Tuy nhiên, trong nghiên cứu thực trạng tại Việt Nam, tác giả sẽ chỉ đi vào phân tích 3 loại chủ yếu là: option tiền tệ (gồm option ngoại tệ option tiền đồng); option lãi suất option vàng tại nước ta. − Đề tài cũng hướng đến hai loại option khác: option chứng khoán option về hợp đồng future. Tuy nhiên, do chúng chưa được thực hiện tại nước ta nên khi đề cập đến 2 loại này, tác giả sẽ nghiên cứu theo hướng nhằm tăng khả năng sớm triển khai chúng tại Việt Nam đến năm 2010. − Ngoài ra, do có sự giới hạn nên trong khuôn khổ Luận văn này, đề tài không thể đi sâu vào những vấn đề như: các kỹ thuật đònh giá option; các chiến lược phối hợp kinh doanh quyền chọn; lợi ích - rủi ro cho các bên tham gia giao dòch option… 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp (với nguồn dữ liệu, thông tin được tác giả sưu tầm, tập hợp từ các sách báo, tạp chí chuyên ngành; tại thư viện; thông qua các website trên Internet…); Phương pháp duy vật biện chứng; phương pháp phân tích - tổng hợp; phương pháp so sánh - đối chiếu; phương pháp diễn dòch - quy nạp phương pháp quan sát thực tế từ thực tiễn … để hình thành nên bản Luận văn này. 5. Kết cấu của đề tài Với phạm vi nghiên cứu như trên, nội dung chính của Luận văn gồm 3 chương, 88 trang. Trong đó: a. Chương 1: Tổng quan về thò trường option - 27 trang; b. Chương 2: Thực trạng khả năng xây dựng - phát triển thò trường option tại Việt Nam - 38 trang; c. Chương 3: Các giải pháp phát triển thò trường option tại Việt Nam - 23 trang. - 7 - Chương 1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG OPTION 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1.1. Thò trường tài chính 1.1.1.1. Khái niệm Trong một nền kinh tế, nhu cầu về vốn để đầu tư các nguồn tiết kiệm có thể phát sinh từ những chủ thể khác nhau. Những chủ thể có cơ hội đầu tư sinh lời thì thiếu vốn; trái lại những người có vốn nhàn rỗi lại không có cơ hội đầu tư. Từ đó, nền kinh tế hình thành nên một cơ chế để chuyển vốn từ tiết kiệm sang đầu tư. cơ chế này được thực hiện trong khuôn khổ của thò trường tài chính. Hình dung một cách tổng thể, trong một nền kinh tế thò trường, thò trường tài chính là một trong ba loại thò trường có mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với nhau. Đó là thò trường sản phẩm; thò trường tài chính thò trường các yếu tố sản xuất. Đònh nghóa: Thò trường tài chính xét về bản chất là nơi diễn ra sự luân chuyển vốn từ những người có nguồn vốn nhàn rỗi tới những người cần sử dụng vốn. Đó là thò trường giao dòch các loại tài sản tài chính hay các công cụ tài chính. Trong đó, tài sản tài chính là một dạng điển hình của tài sản vô hình mà giá trò có thể không liên quan đến hình thức vật lý mà dựa vào trái quyền hợp pháp của chúng trên một lợi ích tương lai nào đó. Các tài sản tài chính thường gặp là: tín phiếu công ty (commercial paper), tín phiếu kho bạc (treasury bills), trái phiếu công ty (debentures), trái phiếu chính phủ (government bonds), cổ phiếu thường (common stocks), cổ phiếu ưu đãi (preferred stocks)… Ngoài ra, thò trường tài chính còn giao dòch các công cụ tài chính phái sinh (dirivatives). 1.1.1.2. Chức năng của thò trường tài chính − Một là, tập trung các khoản tiết kiệm thành nguồn vốn lớn tài trợ ngắn hạn dài hạn cho các chủ thể cần vốn trong nền kinh tế (chức năng quan trọng nhất) − Hai là, kích thích tiết kiệm đầu tư, góp phần tăng hiệu suất sử dụng vốn của toàn xã hội. − Ba là, hình thành giá các tài sản tài chính. - 8 - − Bốn là, tạo tính thanh khoản cho tài sản tài chính. − Năm là, giúp giảm thiểu chi phí tìm kiếm chi phí thông tin, đảm bảo cho các giao dòch tài chính diễn ra giữa những người mua những người bán. 1.1.1.3. Phân loại thò trường tài chính a) Căn cứ vào tính chất chuyên môn hoá thò trường: ta có ba loại (i) Thò trường công cụ nợ: là thò trường trong đó, người cần huy động vốn dựa trên việc phát hành các công cụ nợ ngắn, trung hoặc dài hạn (trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu…). Đặc điểm của công cụ nợ là dựa trên quan hệ vay mượn, có thời hạn, lãi suất được ấn đònh trước cố đònh. Người sở hữu công cụ nợ không có tiếng nói trong việc quản lý công ty. (ii) Thò trường công cụ vốn: là thò trường trong đó, người cần vốn huy động vốn bằng cách phát hành các cổ phiếu bán cho người có vốn. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu góp vốn vào công ty với tinh thần lời ăn lỗ chòu. Họ có quyền được chia phần trên lãi ròng tài sản của công ty. Khác với công cụ nợ, cổ phiếu không có lãi cố đònh mà cổ tức phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các cổ phiếu được xem là những chứng khoán dài hạn. (iii) Thò trường công cụ tài chính phái sinh: là thò trường phát hành mua đi bán lại các chứng khoán phái sinh. Đây là thò trường cao cấp, giao dòch các công cụ tài chính cao cấp như: hợp đồng kỳ hạn (forward), hợp đồng hoán đổi (swap), hợp đồng giao sau (future) hợp đồng quyền chọn (option). Mục 1.2 dưới đây sẽ đi sâu phân tích về thò trường này. b) Căn cứ vào cơ cấu thò trường: có hai loại (i) Thò trường sơ cấp (Primary Market): còn gọi là thò trường cấp một, là nơi diễn ra các hoạt động mua bán chứng khoán mới phát hành lần đầu. Đây là một thò trường không liên tục là nơi duy nhất chứng khoán đem lại vốn cho đơn vò phát hành. Giá chứng khoán trên thò trường sơ cấp do tổ chức phát hành quyết đònh, thường được in ngay trên chứng khoán. (ii) Thò trường thứ cấp (Secondary Market): còn gọi là thò trường cấp hai, là nơi giao dòch mua đi bán lại các chứng khoán đã phát hành lần đầu trên thò trường sơ cấp. Thò trường thứ cấp đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán, nó có đặc điểm là một thò trường hoạt động liên tục, các khoản tiền thu được từ việc bán - 9 - chứng khoán thuộc về nhà đầu tư nhà kinh doanh chứng khoán chứ không thuộc về nhà phát hành. Giao dòch trên thò trường thứ cấp phản ánh nguyên tắc cạnh tranh tự do giá chứng khoán trên thò trường này do cung cầu quyết đònh. Trong thực tế không có sự phân biệt rõ đâu là thò trường sơ cấp, đâu là thò trường thứ cấp nên việc phân chia này chỉ có ý nghóa lý thuyết. Thường thì trong một thò trường sẽ vừa có giao dòch của thò trường sơ cấp, vừa có giao dòch của thò trường thứ cấp giữa chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau. c) Căn cứ vào thời hạn luân chuyển vốn của các công cụ tài chính: có hai loại (i) Thò trường tiền tệ (Money Market): là thò trường mua bán trao đổi các công cụ nợ ngắn hạn có thể chuyển nhượng được trong vòng một năm, qua đó cung ứng nhu cầu vốn ngắn hạn giữa các chủ thể trong nền kinh tế nhằm thoả mãn nhu cầu thanh khoản đầu tư ngắn hạn. Thò trường tiền tệ là thò trường OTC (Over the Counter Market) hình thức tài chính đặc trưng là tài chính gián tiếp. Đóng vai trò trung gian tài chính trên thò trường này là các Ngân hàng thương mại (NHTM). Theo mô hình các nước phát triển, thò trường tiền tệ bao gồm: thò trường liên ngân hàng (Inter-bank Market), thò trường hối đoái thò trường ngoại hối (Foreign Exchange Market) thò trường vốn ngắn hạn (Short term Loans Market). (ii) Thò trường vốn (Capital Market): hay thò trường vốn dài hạn, là nơi huy động, tập trung nhiều nguồn vốn trong xã hội thành những nguồn vốn tài trợ dài hạn cho doanh nghiệp Chính phủ, thường dùng cho các dự án đầu tư có thời hạn từ một năm trở lên. Thò trường vốn gồm ba thò trường bộ phận:  Thò trường tín dụng trung dài hạn còn được gọi là thò trường thế chấp (Mortgage Market): cung cấp tín dụng trung dài hạn cho các doanh nghiệp thường đòi hỏi phải có tài sản thế chấp. Hoạt động trên thò trường này là các NHTM các tổ chức tín dụng phi ngân hàng.  Thò trường cho thuê tài chính (Leasing Market): cho thuê tài chính là một hình thức tín dụng dài hạn, tạo điều kiện cho người đi vay có quyền sử dụng dài hạn tài sản thuê phù hợp nhu cầu. Khi kết thúc hợp đồng thuê tài chính, nó còn tạo cơ hội cho người đi thuê sở hữu luôn tài sản thuê. Hoạt động trên thò trường này là các công ty cho thuê tài chính. - 10 -  Thò trường chứng khoán - TTCK (Securities Market): là một bộ phận rất quan trọng của thò trường vốn. Các vấn đề liên quan về TTCK sẽ được trình bày chi tiết ở Mục 1.1.2 dưới đây. Như vậy, thò trường tiền tệ thò trường vốn là hai bộ phận cấu thành nên thò trường tài chính, chúng cùng thực hiện một chức năng là cung cấp vốn cho nền kinh tế. Các nghiệp vụ hoạt động ở trên hai thò trường này có mối liên quan tác động tương hỗ lẫn nhau. Các biến đổi (về giá cả, lãi suất) trên thò trường tiền tệ có ảnh hưởng lớn đến việc phát hành mua bán các chứng khoán trên thò trường vốn. Ngược lại, những thay đổi (về chỉ số chứng khoán, thò giá cổ phiếu) của thò trường vốn cũng phản ánh các hiện tượng tốt hay xấu, đã, đang hoặc sẽ xảy ra trên thò trường tiền tệ. 1.1.2. Thò trường chứng khoán (TTCK) 1.1.2.1. Khái niệm vai trò TTCK TTCK là một bộ phận cấu thành của thò trường vốn, đó là nơi diễn ra các hoạt động giao dòch mua bán các chứng khoán trung dài hạn như các loại trái phiếu, cổ phiếu các công cụ tài chính khác (chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ tài chính phái sinh …). TTCK được xem là thò trường vốn dài hạn, nơi tập trung các nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế. Do đó, nó có tác động rất lớn đến môi trường đầu tư nói riêng nền kinh tế nói chung. Mặt khác, TTCK là một thò trường cao cấp, sự tạo lập phát triển thò trường này có ý nghóa quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế các nước có nền kinh tế thò trường. TTCK có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế. Cụ thể: (i) TTCK giúp huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. (ii) TTCK cung cấp môi trường đầu tư lành mạnh với các cơ hội lựa chọn phong phú cho công chúng. Qua đó, TTCK góp phần đáng kể trong việc khuyến khích tiết kiệm quốc gia cho đầu tư phát triển. (iii) TTCK tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán. Chính khả năng thanh khoản là một trong những đặc tính hấp dẫn của chứng khoán đối với người đầu tư. (iv) TTCK giúp đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp đồng thời xác đònh giá trò thò trường của doanh nghiệp thông qua diễn biến giá chứng khoán doanh nghiệp đó trên thò trường. (v) TTCK tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vó mô. Nó được xem là phong vũ biểu của nền kinh tế bởi các chỉ báo của TTCK phản ảnh động thái của nền kinh tế một cách nhạy bén chính xác. (vi) Ngoài ra, TTCK còn đóng vai [...]... để thực hiện Call option; Call option để thực hiện Put option; Put option để thực hiện Call option; Put option để thực hiện Put option Trong mỗi trường hợp có hai giá thực hiện: một cho option đầu một cho option thứ hai − Lookback option: là loại option mà khoản thanh toán phụ thuộc vào giá tối đa giá tối thiểu của tài sản trong vòng đời của option Trong một lookback call option, khoản thanh... trên giá thực hiện ngược lại thì bằng không “Cash-or-nothing put option “Asset-or-nothing put option được đònh nghóa tương tự − Option theo người chọn (Chooser option) : là loại option mà trong một vài ngày trước thời điểm đáo hạn, người nắm giữ có thể chọn option đó là put option hay call option - 28 - − Option kép (Compound option) : là option tính trên option Có 4 loại: Call option để thực hiện... cao kích thích thò trường thứ cấp về quyền chọn phát triển theo Từ đó, giao dòch option trở nên phổ biến đến các nhà đầu tư Do có nhiều ưu việt nên chỉ sau một thời gian ngắn, hàng loạt thò trường option khác lần lượt ra đời tại hầu hết những thò trường tài chính lớn ở Mỹ Châu Âu (Bảng 1.3) Bảng 1.3: Tóm lược lòch sử phát triển các thò trường giao dòch option tại Mỹ Châu Âu Số Thò TT trường. .. tế vó mô Việt Nam Để nhận dạng xây dựng - phát triển các loại thò trường option tại Việt Nam trong giai đoạn tới, ngoài việc đưa ra các phân loại, đặc điểm cũng như những lợi ích nổi trội của từng loại option, ở Chương này, người viết đã tập trung phân tích những vấn đề lý luận cơ bản quan trọng khác về option như: Một số khái niệm thuật ngữ liên quan; Lòch sử phát triển thò trường option trên... Exchange” “London International Financical Future Exchange” (LIFFE) bắt đầu giao dòch option năm 1982 Ngoài ra còn có Optionsmakalarna (OM) tại Thụy Điển; thò trường Monep tại Pháp; Đức có thò trường Deutsche Terminborese (Eurex) Đây là các thò trường giao dòch sôi động về các loại option tại Châu Âu - 18 - Lòch sử phát triển thò trường option thế giới đã chứng kiến sự cạnh tranh giữa thò trường tập... quan về thò trường quyền chọn - 35 - Chương 2 THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OPTION TẠI VIỆT NAM 2.1 THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH Ở NƯỚC TA THỜI GIAN QUA Ở các nước có thò trường tài chính phát triển, các công cụ tài chính phái sinh (swap, forward, future, option) rất được ưa dùng Đó là những công cụ đa chức năng, có thể giúp xử lý rủi ro... đồng giao sau quyền chọn Một số nhận đònh tổng quan về thực trạng triển khai sử dụng các công cụ này Việt Nam thời gian qua như sau: 2.1.1 Các giao dòch phái sinh còn đơn điệu chưa được ưa chuộng, phổ biến tại Việt Nam Có thể nhìn nhận những nổ lực rất đáng khích lệ của các nhà hoạch đònh chính sách tài chính NHNN Việt Nam trong những năm qua khi đã cố gắng đưa - 36 - vào thò trường hầu... thái ITM gọi là option ở vùng hái ra tiền 3 Giảm giá quyền chọn OTM (Out the Money) Là trạng thái khi người nắm giữ option, nếu bỏ qua phí quyền chọn, thực hiện quyền chọn sẽ chòu lỗ Lúc này: giá thò trường < strike price (đối với HĐQC mua) giá thò trường > strike price (đối với HĐQC bán) Optiontrạng thái OTM gọi là option ở vùng mất tiền 1.3.2 Lòch sử phát triển thò trường option trên thế... Trong thực tế, thò trường option ngày càng phát triển mạnh phát huy tính hữu ích của nó là nhờ một phần ở sự đa dạng các loại tài sản cơ sở của option (từ các loại hàng hoá thông thường đến tiền tệ, vàng, chứng khoán, chỉ số chứng khoán, lãi suất…) Nhìn chung, thò trường option các thò trường công cụ tài chính phái - 15 - sinh khác là những cải tiến rất thành công cho thò trường tài chính cho... kinh doanh trên thương trường quốc tế vốn ngày càng mang tính toàn cầu hoá hiện nay 1.3 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG OPTION NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 1.3.1 Một số khái niệm thuật ngữ Hợp đồng quyền chọn HĐQC (Option Contract): là một thoả thuận giữa bên mua bên bán quyền chọn mà theo đó, bên bán option đồng ý trao cho bên mua option một quyền chứ không phải nghóa vụ để thực hiện việc mua (hoặc . 2: THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG XÂY DỰNG – PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OPTION TẠI VIỆT NAM 2.1. Thực trạng triển khai và sử. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OPTION TẠI VIỆT NAM 3.1. Một số giải pháp chung cho phát triển tổng thể thò trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thị trường Option tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, Phát triển thị trường Option tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, Phát triển thị trường Option tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, Sự cần thiết của đề tài, Mục tiêu – nội dung nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu, Chức năng của thò trường tài chính, Cơ cấu và các thành phần tham gia TTCK, Thò trường giao dòch kỳ hạn Forward Thò trường giao dòch hoán đổi Swap, Thò trường giao sau Future Thò trường quyền chọn Option, Một số khái niệm và thuật ngữ, Phân loại theo thời gian thực hiện option Expiration date: có 2 loại, Một số loại option đặc biệt khác a Option linh hoạt Flex Option, Các yếu tố ảnh hưởng đến phí option Các kỹ thuật đònh giá option, Các chiến lược kinh doanh về option, Một số những trở ngại khác Những thành tựu và kết quả ban đầu, 6.89 6.90 6 Option ngoại tệ, Option tiền đồng Việt Nam, Những thuận lợi và khó khăn, Kết quả ban đầu và triển vọng phát triển Gold options thời gian tới, Về thực trạng triển khai Một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình thí điểm, Về triển vọng đối với option lãi suất trong giai đoạn tới, Quyền chọn về hợp đồng Future hay option về hàng hoá, Các giải pháp phát triển thò trường quyền chọn tiền tệ, Các giải pháp phát triển thò trường quyền chọn vàng, Các giải pháp phát triển thò trường quyền chọn lãi suất, Giải pháp cho option về hợp đồng Future hay option về hàng hoá, Phương pháp nghiên cứu Vai trò quản lý rủi ro giá cả, rủi ro hối đoái Nội dung Chương 2 là kết quả quá trình nghiên cứu, thu thập thông tin, Ngoài ra, có một điều tác giả muốn nhấn mạnh thêm rằng, trong bối, CHIẾN LƯC QUYỀN CHỌN ĐƠN LẼ, CHIẾN LƯC QUYỀN CHỌN PHỐI HP, CHIẾN LƯC QUYỀN CHỌN ĐƠN LẼ, CHIẾN LƯC QUYỀN CHỌN PHỐI HP, Khái niệm – Đặc điểm về ESOP, Sơ lược về lòch sử phát triển ESOP Vài trò – ý nghóa và lợi ích của ESOP, Điều kiện để được hưởng ESOP Thực trạng sử dụng ESOP tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay