Chuyên đề 4: Oxi - Lưu huỳnh và hợp chất

6 2,574 53
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 23:00

Tài liệu Ơn thi ĐH-CĐ 2010-2011 Chun đề: Lưu huỳnh và hợp chất Lưu hành nội bộ. Chuyên đề: LƯU HUỲNH VÀ HP CHẤT I/. KIẾN THỨC CƠ BẢN: 1/. Đặc điểm cấu tạo: Nguyên tử S thuộc phân nhóm chính nhóm VI (VIA), có 6e ngoài cùng ns 2 np 4 Dễ nhận 2e, thể hiện tính oxi hóa, đặc biệt khi S phản ứng với kim loại mạnh (Na 2 S) Góp chung 2e tạo 2 liên kết cộng hóa trò, khi S phản ứng với phi kim (H 2 S) S cũng có thể tạo thêm 2 liên kết cho nhận sau khi góp chung 2e với nguyên tử khác (SO 3 , H 2 SO 4 ), trong trường hợp này, S có số oxi hóa dương. 2/. Tính oxi hóa – khử của S và SO 2 . S hay SO 2 chứa S mang số oxi hóa trung gian nên vừa có tính oxi hóa (khi tác dụng với chất khử), vừa thể hiện tính khử (khi tác dụng với chất oxi hóa). Tính oxi hóa Tính khử S S oxi hóa khi loại (trừ Au, Pt) thành sunfua kim loại hóa trò thấp. Fe + S → FeS S oxi hóa phi kim có độ âm điện kém hơn S (trừ N 2 , I 2 ). S + H 2 o o 350 450 → ¬  H 2 S 2S + C o t → CS 2 (lỏng) S + O 2 → SO 2 S + 2H 2 SO 4 → 3SO 2 + 2H 2 O S + 4HNO 3 → SO 2 + 4NO 2 + 2H 2 O 3S + KClO 3 → 2SO 2 + 2KCl SO 2 SO 2 + 2H 2 → S + 2H 2 O SO 2 + 2CO → S + 2CO 2 SO 2 + 2Mg → S + 2MgO 2SO 2 + O 2 2 5 o V O 450 C ˆ ˆ ˆ ˆ† ‡ ˆ ˆ ˆ ˆ SO 3 SO 2 + Cl 2 + 2H 2 O → H 2 SO 4 + 2HCl 5SO 2 + 2KMnO 4 + 2H 2 O → 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 SO 4 SO 2 + NO 2 → SO 3 + NO 3/. Tính khử của H 2 S Trong H 2 S, S có số oxi hóa -2, thấp nhất nên thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxi hóa như O 2 , Cl 2 , SO 2 , KMnO 4 , FeCl 3 , K 2 Cr 2 O 4 . H 2 S + O 2 → S + H 2 O 2H 2 S + 3O 2 (dư) → 2SO 2 + 2H 2 O H 2 S + Cl 2 → S + 2HCl 2H 2 S + SO 2 → 3S + 2H 2 O H 2 S + 2FeCl 3 → 2FeCl 2 + S + HCl 5H 2 S + 2KMnO 4 + 3 H 2 SO 4 → 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 5S + 8H 2 O 4/. Tính oxi hóa của H 2 SO 4 Tác dụng với Sản phẩm Do H + H 2 SO 4 loãng Kim loại trước H Muối sunfat (tan) + H 2 Do 2 4 SO − H 2 SO 4 đặc, nóng Kim loại mạnh hơn Fe Fe và kim loại yếu hơn Sunfat kim loại + (SO 2 , S, H 2 S) + H 2 O Sunfat kim loại + SO 2 + H 2 O Phi kim (C, S, P) Oxit axit hay oxiaxit + SO 2 + H 2 O Chú ý: Fe, Al, Cr: không tác dụng với H 2 SO 4 đặc nguội. Các hợp chất của kim loại có hóa trò thấp cũng bò H 2 SO 4 đặc oxi hóa. 2FeO + 4H 2 SO 4 (đ) → Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + 4H 2 O 2FeS + 10H 2 SO 4 (đ) → Fe 2 (SO 4 ) 3 + 9SO 2 + 10H 2 O Nhận biết gốc 2 4 SO − : dùng ion Ba 2+ (Ba(NO 3 ) 2 hoặc Ba(OH) 2 hoặc BaCl 2 ) II/. KIẾN THỨC BỔ SUNG: Giải toán liên quan đến lưu huỳnh và hợp chất 1/. Nhận biết: SO 2 : làm phai màu dung dòch KMnO 4 hay dung dòch Br 2 Chăm chỉ học lý thuyết! Siêng năng làm bài tập! Con đường tới thành cơng! Trang 1 Tài liệu Ơn thi ĐH-CĐ 2010-2011 Chun đề: Lưu huỳnh và hợp chất Lưu hành nội bộ. SO 2 tác dụng với Ba(OH) 2 tạo kết tủa BaSO 3 tan trong dung dòch HCl còn SO 3 tác dụng với Ba(OH) 2 tạo kết tủa BaSO 4 không tan trong dung dòch HCl. H 2 S tạo kết tủa đen với dung dòch muối kim loại nặng CuCl 2 + H 2 S → CuS↓ + 2HCl 2/. Sunfua kim loại: Tan trong nước gồm sunfua kim loại kiềm, BaS, CaS, SrS, MgS. Không tan trong nước, tan trong HCl: sunfua kim loại trước Pb (trong dãy hđhh). Không tan trong HCl, tan trong HNO 3 : CuS, Ag 2 S, PbS. Sunfua kim loại + O 2 oxit kim loại (hóa trò cao) + SO 2 Kim loại (trước Pb) + S o t → hỗn hợp rắn +HCl → phần không tan là S dư 3/. Oxi hóa SO 2 bằng oxi Gọi m t và m s lần lượt là khối lượng hỗn hợp trước và sau phản ứng Bảo toàn khối lượng t s t s t s t s m = m M < M n > n d < d   ⇒     Với M : Phân tử khối trung bình, d: tỉ khối hỗn hợp, n: số mol hỗn hợp khí. Hiệu suất phản ứng: sp (thực tế) chất thgia (đã phản ứng) sp (lí thuyết) chất thgia (tối đa) n n h = n n = Nếu 2 2 SO 2 2 O n 2 SO dư và hiệu suất tính theo O n ≥ ⇒ Nếu 2 2 SO 2 2 O n 2 O dư và hiệu suất tính theo SO n ≤ ⇒ III/. BÀI TẬP VẬN DỤNG: Câu 1/. Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VI (VIA) có cấu hình e ngoài cùng là A. ns 2 B. ns 2 np 3 C. ns 2 np 4 D. ns 2 np 5 Câu 2/. Khuynh hướng chính của oxi là A. nhường 2e, có tính khử mạnh B. nhận thêm 2e, có tính khử mạnh C. nhường 2e, có tính oxi hóa mạnh D. nhận thêm 2e, có tính oxi hóa mạnh Câu 3/. Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế O 2 bằng cách A. cho ozon tác dụng với dung dòch KI. B. nhiệt phân muối Hg(NO 3 ) 2 . C. nhiệt phân KMnO 4 hoặc KClO 3 . D. chưng cất phân đoạn không khí lỏng. Câu 4/. Chọn phát biểu sai A. O 2 và O 3 là hai dạng thù hình của oxi. B. Tính oxi hóa của O 3 mạnh hơn O 2 . C. O 2 và O 3 đều có thể oxi hóa Ag thành Ag 2 O. D. Thù hình là 2 dạng đơn chất của cùng 1 nguyên tố. Câu 5/. Chọn câu đúng A. Điện phân dung dòch NaOH hoặc H 2 SO 4 thu được O 2 . B. O 2 có thể oxi hóa hầu hết kim loại kể cả Ag, Au, Pt. C. Cho O 2 qua dung dòch KI, tạo sản phẩm làm xanh hồ tinh bột. D. Trong không khí, O 2 chiếm khoảng 80% thể tích. Câu 6/. Chọn nhóm đơn chất có dạng thù hình A. C, S, P, Cl 2 . B. C, S, O 2 , P. C. S, O 2 , N 2 , Si D. P, I 2 , O 2 , S. Câu 7/. Trong hợp chất, lưu huỳnh có các số oxi hóa thông dụng sau: A. 0, +4, +6 B. 0, -2, +6 C. -1, -2, +4 D. -2, +4, +6 Chăm chỉ học lý thuyết! Siêng năng làm bài tập! Con đường tới thành cơng! Trang 2 Tài liệu Ơn thi ĐH-CĐ 2010-2011 Chun đề: Lưu huỳnh và hợp chất Lưu hành nội bộ. Câu 8/. Ở trạng thái cơ bản, lưu huỳnh có số e độc thân là: A. 0 B. 2 C. 4 D. 6 Câu 9/. Điều nhận xét nào sau đây không đúng về lưu huỳnh: A. có 2 dạng thù hình B. vừa có tính oxi hóa và khử C. điều kiện thường: thể rắn D. dễ tan trong nước. Câu 10/. Chọn dãy hóa chất được xếp theo thứ tự tính axit giảm dần. A. H 2 O, H 2 S, H 2 Se B. H 2 Se, H 2 S, H 2 O C. H 2 S, H 2 Se, H 2 O D. H 2 Se, H 2 O, H 2 S Câu 11/. Chọn phát biểu đúng. A. H 2 S chỉ có tính khử. B. S chỉ có tính oxi hóa. C. SO 2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. D. SO 3 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. Câu 12/. S thể hiện tính khử khi tác dụng với A. HNO 3 đặc B. KClO 3 C. Fe hoặc H 2 D. HNO 3 đặc hoặc KClO 3 Câu 13/. SO 2 thể hiện tính khử khi phản ứng với A. CaO, Mg B. Br 2 , O 2 C. H 2 S, KMnO 4 D. H 2 O, NaOH Câu 14/. Cho sơ đồ phản ứng: FeS 2 → X → SO 2 . Chất X là A. H 2 S B. Fe 2 (SO 4 ) 3 C. SO 3 D. Na 2 SO 3 Câu 15/. Cho sơ đồ FeS 2 → A → H 2 SO 4 . Chất A là A. H 2 S B. SO 2 C. SO 3 D. SO 2 hoặc H 2 S Câu 16/. SO 2 và SO 3 đều thuộc loại oxit A. axit B. bazơ C. lưỡng tính D. trung tính Câu 17/. Cho 0,2 mol khí SO 2 tác dụng với dung dòch chứa 0,3 mol NaOH thu được: A. 0,2 mol Na 2 SO 3 B. 0,2 mol NaHSO 3 C. 0,15 mol Na 2 SO 3 D. Na 2 SO 3 và NaHSO 3 đều 0,1 mol Câu 18/. Cho SO 3 dư qua dung dòch Ba(OH) 2 thu được muối A. BaSO 3 B. BaSO 4 C. Ba(HSO 4 ) 2 D. Ba(HSO 3 ) 2 Câu 19/. Chọn phát biểu đúng về NaHSO 3 A. là hợp chất lưỡng tính. B. chỉ tác dụng với axit C. chỉ tác dụng với dung dòch bazơ D. dung dòch NaHSO 3 có môi trường bazơ Câu 20/. Cặp chất nào sau đây không cháy trong oxi ? A. H 2 S, Cl 2 B. CO 2 , SO 3 C. H 2 S, SO 2 D. CH 4 , C 6 H 6 Câu 21/. Có thể dùng dung dòch nào sau đây để phân biệt SO 2 và CO 2 ? A. Ca(OH) 2 B. Ba(OH) 2 C. Br 2 D. NaOH Câu 22/. Không phân biệt được bằng dung dòch Br 2 (hoặc KMnO 4 ) cặp chất khí A. C 2 H 4 , SO 2 B. C 2 H 2 và CO 2 C. CH 4 và SO 2 D. H 2 S và CO 2 Câu 23/. Kim loại bò thụ động trong H 2 SO 4 đặc, nguội là A. Al, Cu B. Zn, Cu, Cr C. Fe, Ag D. Fe, Al, Cr Câu 24/. Phương pháp tiếp xúc điều chế H 2 SO 4 , trải qua mấy giai đoạn ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 25/. Cho các chất sau: (1) H 2 S (2) Cl 2 (3) SO 2 (4) O 2 . Không xảy ra phản ứng trực tiếp giữa A. 2 và 3 B. 1 và 2 C. 1 và 3 D. 2 và 4 Câu 26/. Oleum là sản phẩm tạo thành khi cho A. H 2 SO 4 đặc hấp thụ SO 3 B. H 2 SO 4 loãng hấp thụ SO 3 C. H 2 SO 4 đặc hấp thụ SO 2 D. H 2 SO 4 loãng hấp thụ SO 2 Câu 27/. Cho 0,2 mol Cu tan hết trong dung dòch H 2 SO 4 đặc, nóng. Thể tích khí thu được (đktc) là A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít Chăm chỉ học lý thuyết! Siêng năng làm bài tập! Con đường tới thành cơng! Trang 3 Tài liệu Ơn thi ĐH-CĐ 2010-2011 Chun đề: Lưu huỳnh và hợp chất Lưu hành nội bộ. Câu 28/. Cho 0,15 mol hỗn hợp Cu và Zn tác dụng với H 2 SO 4 đặc, nóng thu được 1,344 lít SO 2 (đktc). Số mol H 2 SO 4 đã tham gia phản ứng là A. 0,3 mol B. 0,12 mol C. 0,15 mol D. 0,06 mol Câu 29/. Cho 3,2g bột S tan hết trong dung dòch H 2 SO 4 đặc, nóng thu được V lít khí (đktc), giá trò của V là A. 4,48 B. 6,72 C. 2,24 D. 3,36 Câu 30/. Trong các chất sau, chọn hợp chất chứa hàm lượng S cao nhất A. CuS B. FeS C. FeS 2 D. CuFeS 2 Câu 31/. Oxi hóa 4,48 lít SO 2 (đktc) thu được 4,8g SO 3 . Hiệu suất của phản ứng là A. 20% B. 30% C. 40% D. 50% Câu 32/. Nung hỗn hợp gồm 0,2 mol SO 2 và 0,2 mol O 2 (có xúc tác). Hỗn hợp sau phản ứng tác dụng đủ với 0,1 mol Br 2 . Hiệu suất phản ứng oxi hóa SO 2 là A. 40% B. 25% C. 50% D.60% Câu 33/. Nung hỗn hợp gồm 0,2 mol O 2 và 0,4 mol SO 2 (trong bình kín có xúc tác). Hiệu suất phản ứng là 60%. Tỉ số áp suất của bình trước và sau phản ứng (cùng T, V) là A. 1,25 B. 0,8 C. 1,50 D. 1,75 Câu 34/. Trong công nghiệp, điều chế SO 2 bằng cách A. cho Na 2 SO 3 tác dụng với dung dòch H 2 SO 4 B. nhiệt phân các muối sunfit kim loại. C. đốt cháy H 2 S hoặc oxi hóa S bằng H 2 SO 4 đặc, nóng D. đốt cháy S hoặc quặng sunfua kim loại Câu 35/. Cho phản ứng: Fe + H 2 SO 4 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + H 2 O. Hệ số của H 2 SO 4 và SO 2 trong phản ứng trên (theo thứ tự) là A. 1, 1 B. 3, 3 C. 6, 3 D. 4, 1 Câu 36/. SO 2 thể hiện tính axit trong phản ứng với dung dòch A. Ba(OH) 2 B. KMnO 4 C. Br 2 D. H 2 S Câu 37/. Chọn phát biểu sai A. Axit H 2 SO 4 có tính axit mạnh hơn H 2 SO 3 . B. Có thể dùng H 2 SO 4 đặc để làm khô các oxit axit thể khí. C. Để pha loãng, ta thêm nước vào dung dòch H 2 SO 4 đặc. D. Có thể nhận biết H 2 SO 4 và muối sunfat bằng dung dòch BaCl 2 . Câu 38/. Cho các dd sau (1) NaOH, (2) BaCl 2 , (3) nước clo, (4) Na 2 SO 4 . dd H 2 S có thể tác dụng được với A. 1, 2 và 4 B. 1 và 3 C. 2 và 3 D. 1, 2 và 3 Câu 39/. Cho 104g dung dòch BaCl 2 10% tác dụng với dung dòch H 2 SO 4 dư. Lượng kết tủa thu được là A. 11,25g B. 11,65g C. 116,5g D. 1165g Câu 40/. Ngoài cách nhận biết H 2 S bằng mùi, có thể dùng dung dòch A. CuCl 2 B. Pb(NO 3 ) 2 C. BaCl 2 D. CuCl 2 hoặc Pb(NO 3 ) 2 Câu 41/. Lấy 16,9g oleum công thức H 2 SO 4 .3SO 3 trung hòa vừa đủ bởi Vml dd NaOH 2M. Giá trò V là A. 200 B. 400 C. 150 D. 300 Câu 42/. Có thể tạo thành H 2 S khi cho A. CuS vào dung dòch HCl. B. FeS tác dụng với H 2 SO 4 loãng. C. Khí H 2 tác dụng với SO 2 . D. FeS tác dụng với H 2 SO 4 đặc, nóng. Câu 43/. Trong các phản ứng sau, chọn phản ứng trong đó H 2 S có tính axit A. 2FeCl 3 + H 2 S → 2FeCl 2 + S + 2HCl B. H 2 S + 4Cl 2 + 4H 2 O → H 2 SO 4 + 8HCl C. 2H 2 S + 2K → 2KHS + H 2 D. 2H 2 S + O 2 → 2S + 2H 2 O Câu 44/. Có thể dùng 1 hóa chất nào sau đây để phân biệt các dd không màu: Na 2 SO 4 , NaCl, H 2 SO 4 , HCl A. Na 2 CO 3 B. quỳ tím C. NaOH D. BaCO 3 Câu 45/. Vật bằng Ag để trong không khí ô nhiểm H 2 S bò xám đen do phản ứng: 4Ag + 2H 2 S + O 2 → 2Ag 2 S + 2H 2 O. Vai trò của H 2 S là A. chất khử B. chất oxi hóa C. chất tự oxi hóa khử D. axit Chăm chỉ học lý thuyết! Siêng năng làm bài tập! Con đường tới thành cơng! Trang 4 Tài liệu Ơn thi ĐH-CĐ 2010-2011 Chun đề: Lưu huỳnh và hợp chất Lưu hành nội bộ. Câu 46/. Chọn câu sai. A. Trong phân tử H 2 SO 4 , S có cộng hóa trò 6, số oxi hóa +6. B. H 2 SO 4 đặc hút nước mạnh, khi nóng có tính oxi hóa mạnh. C. Dung dòch H 2 S để trong không khí có thể bò oxi hóa. D. Các muối sunfua kim loại có thể hòa tan trong dung dòch HCl. ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 Câu 1: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH) 2 bằng một lượng vừa đủ dd H 2 SO 4 20% thu được ddmuối trung hồ có nồng độ 27,21%. Kim loại M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65) A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Mg. Câu 2: SO2 ln thể hiện tính khử trong các phản ứng với A. H2S, O2, nước Br2. B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4. C. dung dịch KOH, CaO, nước Br2. D. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4. Câu 3: Hòa tan hồn tồn 3,22 gam hh X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 lỗng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dd chứa m gam muối. Giá trị của m là: A. 9,52. B. 10,27. C. 8,98. D. 7,25. ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Câu 1: Trường hợp khơng xảy ra phản ứng hóa học là A. 3O2 + 2H2S o t → 2H2O + 2SO2. B. FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl. C. O3 + 2KI + H2O → 2KOH + I2 + O2. D. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O. Câu 2: X là kim loại thuộc PNC nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 lỗng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là A. Ba. B. Ca. C. Sr. D. Mg. Câu 3: Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện khơng có khơng khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần khơng tan G. Để đốt cháy hồn tồn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của V là A. 2,80. B. 3,36. C. 3,08. D. 4,48. Câu 4: Hồ tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 (ở đktc). Cơ cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là A. 38,93 gam. B. 103,85 gam. C. 25,95 gam. D. 77,86 gam. ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Câu 1: Để phân biệt CO 2 và SO 2 chỉ cần dùng thuốc thử là A. nước brom. B. CaO. C. dung dịch Ba(OH) 2 . D. dung dịch NaOH. Câu 2: Chất khí X tan trong nước tạo ra một dd làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ và có thể được dùng làm chất tẩy màu. Khí X là A. NH 3 . B. CO 2 . C. SO 2 . D. O 3 . ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007, Khối A Câu 1: Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là A. Fe. B. CuO. C. Al. D. Cu. Câu 2: Hồ tan 5,6 gam Fe bằng dd H2SO4 lỗng (dư), thu được dd X. dd X phản ứng vừa đủ với V ml dd KMnO4 0,5M. Giá trị của V là (cho Fe = 56) A. 80. B. 40. C. 20. D. 60. Câu 3: Cho m gam hh Mg, Al vào 250 ml dd X chứa hh axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dd Y (coi thể tích dd khơng đổi). dd Y có pH là A. 1. B. 6. C. 7. D. 2. Câu 4: Hồ tan hồn tồn 2,81 gam hh gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hh muối sunfat khan thu được khi cơ cạn dd có khối lượng là (cho H = 1, O = 16, Mg = 24, S = 32, Fe = 56, Zn = 65) A. 6,81 gam. B. 4,81 gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008, khối A Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách A. điện phân nước. B. nhiệt phân Cu(NO3)2. C. nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2. D. chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng. Câu 2: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 lỗng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hố: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag) A. Fe, Cu. B. Cu, Fe. C. Ag, Mg. D. Mg, Ag. Chăm chỉ học lý thuyết! Siêng năng làm bài tập! Con đường tới thành cơng! Trang 5 Tài liệu Ôn thi ĐH-CĐ 2010-2011 Chuyên đề: Lưu huỳnh và hợp chất Lưu hành nội bộ. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009, khối A Câu 1: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là A. 101,68 gam. B. 88,20 gam. C. 101,48 gam. D. 97,80 gam. Câu 2: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học? A. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. B. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2. C. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. D. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội. Câu 3: Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn (có chứa một oxit) nặng 0,95m gam. Phần trăm khối lượng PbS đã bị đốt cháy là A. 95,00%. B. 25,31%. C. 74,69%. D. 64,68%. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007, Khối B Câu 1: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ A. nhận 13 electron. B. nhận 12 electron. C. nhường 13 electron. D. nhường 12 electron. Câu 2: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được (cho Fe = 56) A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4. B. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư. C. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4. D. 0,12 mol FeSO4. Câu 3: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là A. giấy quỳ tím. B. Zn. C. Al. D. BaCO3. Câu 4: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là A. FeS. B. FeS2. C. FeO D. FeCO3. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008, khối B Câu 1: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn là không đáng kể) A. a = 0,5b. B. a = b. C. a = 4b. D. a = 2b. Câu 2: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là A. vôi sống. B. cát. C. muối ăn. D. lưu huỳnh. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009, khối B Câu 1: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z là A. hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO. B. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3. C. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3. D. Fe2O3. Câu 2: Trộn 100 ml dd hh gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dd hh gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dd X. dd X có pH là A. 13,0. B. 1,2. C. 1,0. D. 12,8. Câu 3: Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau: KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 và AgNO3. Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất là A. KClO3. B. KMnO4. C. KNO3. D. AgNO3. Câu 4: Có các thí nghiệm sau: (I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội. (II) Sục khí SO2 vào nước brom. (III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven. (IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dd H2SO4 đặc, nóng thu được dd X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dd X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là A. 52,2. B. 54,0. C. 58,0. D. 48,4. Câu 6: Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon? A. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn. B. Chữa sâu răng. C. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. D. Sát trùng nước sinh hoạt. Chăm chỉ học lý thuyết! Siêng năng làm bài tập! Con đường tới thành công! Trang 6 . Tài liệu Ơn thi ĐH-CĐ 201 0-2 011 Chun đề: Lưu huỳnh và hợp chất Lưu hành nội bộ. Chuyên đề: LƯU HUỲNH VÀ HP CHẤT I/. KIẾN THỨC CƠ BẢN: 1/. Đặc điểm cấu tạo: Nguyên. 5 Tài liệu Ôn thi ĐH-CĐ 201 0-2 011 Chuyên đề: Lưu huỳnh và hợp chất Lưu hành nội bộ. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009, khối A Câu 1: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một. ĐH-CĐ 201 0-2 011 Chun đề: Lưu huỳnh và hợp chất Lưu hành nội bộ. Câu 8/. Ở trạng thái cơ bản, lưu huỳnh có số e độc thân là: A. 0 B. 2 C. 4 D. 6 Câu 9/. Điều nhận xét nào sau đây không đúng về lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 4: Oxi - Lưu huỳnh và hợp chất, Chuyên đề 4: Oxi - Lưu huỳnh và hợp chất, Chuyên đề 4: Oxi - Lưu huỳnh và hợp chất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay