Từ vựng tiếng Anh về các phương pháp và thuốc điều trị bệnh pps

3 1,188 4
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 23:20

Từ vựng tiếng Anh về các phương pháp và thuốc điều trị bệnh Nhấn chuột vào hình để nghe audio 1. bed rest /bed rest/ - giường bệnh 2. surgery /ˈsɜː.dʒər.i/ - phẫu thuật 3. heating pad /ˈhiː.tɪŋ pæd/ - đệm nhiệt 4. ice pack /aɪs pæk/ - chườm đá 5. capsule /ˈkæp.sjuːl/ - thuốc con nhộng 6. tablet /ˈtæb.lət/ - thuốc viên (trong vỉ) 7. pill /pɪl/ - viên thuốc 8. injection /ɪnˈdʒek.ʃən/ - tiêm 9. ointment /ˈɔɪnt.mənt/ - thuốc mỡ 10. eye drops /aɪ drɒps/ - thuốc nhỏ mắt . Từ vựng tiếng Anh về các phương pháp và thuốc điều trị bệnh Nhấn chuột vào hình để nghe audio 1. bed rest /bed rest/ - giường bệnh 2. surgery /ˈsɜː.dʒər.i/. /ˈkæp.sjuːl/ - thuốc con nhộng 6. tablet /ˈtæb.lət/ - thuốc viên (trong vỉ) 7. pill /pɪl/ - viên thuốc 8. injection /ɪnˈdʒek.ʃən/ - tiêm 9. ointment /ˈɔɪnt.mənt/ - thuốc mỡ . /ɪnˈdʒek.ʃən/ - tiêm 9. ointment /ˈɔɪnt.mənt/ - thuốc mỡ 10. eye drops /aɪ drɒps/ - thuốc nhỏ mắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về các phương pháp và thuốc điều trị bệnh pps, Từ vựng tiếng Anh về các phương pháp và thuốc điều trị bệnh pps, Từ vựng tiếng Anh về các phương pháp và thuốc điều trị bệnh pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay