Từ vựng tiếng Anh về các môn thể thao đồng đội pdf

9 1,058 7
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 22:20

Từ vựng tiếng Anh về các môn thể thao đồng đội Baseball / ˈbeɪs.bɔːl/ - bóng chày 1. umpire /ˈʌm.paɪəʳ/ - tr ọng tài 2. catcher /ˈkætʃ.əʳ/ - người bắt bóng 3. catcher's mask /ˈkætʃ.ərs mɑːsk/ - mặt nạ của ngư ời bắt bóng 5. bat /bæt/ - gậy 6. batting helmet 4. catcher's mitt /ˈkætʃ.ərs mɪt/ - găng tay bắt bóng đánh bóng /'bætiɳ ˈhel.mət/ - mũ bảo hiểm của người đánh bóng 7. batter /ˈbæt.əʳ/ - người đánh bóng Little League Baseball / ˈlɪt. ļ liːg ˈbeɪs.bɔːl/ - Đ ội bóng chày trẻ em 8. Little Leaguer /ˈlɪt.ļ 'li:gə/ - thành viên đội 9. uniform /ˈjuː.nɪ.fɔːm/ - đ ồng phục Softball / ˈsɒft.bɔːl/ - trò ch ơi tương t ự nh ư bóng chày, chơi trên sân nhỏ hơn với quả bóng mềm to hơn 10. softball /ˈsɒft.bɔːl/ - quả bóng mềm 11. cap /kæp/ - m ũ lưỡi trai 12. glove /glʌv/ - găng tay Football / ˈfʊt.bɔːl/ - bóng b ầu dục 13. football /ˈfʊt.bɔːl/ - quả bóng bầu dục 14. helmet /ˈhel.mət/ - m ũ bảo hiểm Lacrosse /l əˈkrɒs/ - Môn th ể thao d ùng v ợt để bắt v à ném bóng 15. face guard /feɪs gɑːd/ - mũ 16. lacrosse stick /ləˈkrɒs stɪk/ - g ậy bảo vệ mặt gắn vợt để chơi Ice Hockey /a ɪs ˈhɒk.i/ - bóng g ậy tr ên băng 17. puck /pʌk/ - bóng băng 18. hockey stick /ˈhɒk.i stɪk/ - gậy chơi bóng Basketball / ˈbɑː.skɪt.bɔːl/ - bóng r ổ 19. backboard /'bækbɔ:d/ - ván hậu 20. basket /ˈbɑː.skɪt/ - cái rổ 21. basketball /ˈbɑː.skɪt.bɔːl/ - quả bóng rổ Volleyball / ˈvɒl.i.bɔːl/ - bóng truy ền 22. volleyball 23. net /net/ - lưới /ˈvɒl.i.bɔːl/ - quả bóng chuyền Soccer / ˈsɒk.əʳ/ - bóng đá 24. goalie /ˈgoʊli/ - thủ môn 25. goal /gəʊl/ - khung thành 26. soccer ball /ˈsɒk.əʳ bɔːl/ - qu ả bóng đá . Từ vựng tiếng Anh về các môn thể thao đồng đội Baseball / ˈbeɪs.bɔːl/ - bóng chày 1. umpire /ˈʌm.paɪəʳ/. /ˈfʊt.bɔːl/ - quả bóng bầu dục 14. helmet /ˈhel.mət/ - m ũ bảo hiểm Lacrosse /l əˈkrɒs/ - Môn th ể thao d ùng v ợt để bắt v à ném bóng 15. face guard /feɪs gɑːd/ - mũ 16. lacrosse stick. ˈbeɪs.bɔːl/ - Đ ội bóng chày trẻ em 8. Little Leaguer /ˈlɪt.ļ 'li:gə/ - thành viên đội 9. uniform /ˈjuː.nɪ.fɔːm/ - đ ồng phục Softball / ˈsɒft.bɔːl/ - trò ch ơi tương
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về các môn thể thao đồng đội pdf, Từ vựng tiếng Anh về các môn thể thao đồng đội pdf, Từ vựng tiếng Anh về các môn thể thao đồng đội pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn