Từ vựng tiếng Anh về các môn thể thao cá nhân ppsx

10 1,422 7
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 23:20

Từ vựng tiếng Anh về các môn thể thao cá nhân Tennis / ˈten.ɪs/ - qu ần vợt 1. tennis ball 2. racket /ˈræk.ɪt/ - /ˈten.ɪs bɔːl/ - bóng quần vợt vợt Bowling / ˈbəʊ.lɪŋ/ - trò tr ơi bóng g ỗ 3. gutter /ˈgʌt.əʳ/ - đường rãnh 4. lane /leɪn/ - đường băng 5. pin /pɪn/ - chai gỗ 6. bowling ball /bəʊl bɔːl/ - bóng gỗ Golf /g ɒlf/ - chơi gôn 7. golf ball /gɒlf bɔːl/ - bóng gôn 8. hole /həʊl/ - lỗ 9. putter /ˈpʌt.əʳ/ - gậy chơi gôn 10. golfer /ˈgɒl.fəʳ/ - người chơi gôn Handball / ˈh ænd.b ɔːl/ - môn bóng ném 11. glove /glʌv/ - găng tay 12. handball /ˈhænd.bɔːl/ - quả 13. court /kɔːt/ - sân bóng ném Boxing / ˈbɒk.sɪŋ/ - đ ấu quyền 14. head protector /hed prəˈtektəʳ/ - mũ bảo vệ đầu 15. glove /glʌv/ - găng tay 16. referee /ˌref.əˈriː/ - trọng tài 17. ring /rɪŋ/ - vũ đài Ping - Pong / ˈpɪŋ.pɒŋ/ - bóng bàn 18.paddle /ˈpæd.ļ/ - vợt gỗ 19. ping-pong ball /ˈpɪŋ.pɒŋ bɔːl/ - quả bóng bàn Horse Racing /h ɔːs ˈreɪ.sɪŋ/ - đua ng ựa 20. saddle /ˈs æd.ļ/ - yên ngựa 21. jockey /ˈdʒɒk.i/ - vận động viên đua ngựa 22. reins /reinz/ - dây cương Gymnastics /d ʒɪmˈn æs.t ɪks/ - th ể dục 23. gymnast /ˈdʒɪm.næst/ - v ận động viên thể dục 24. balance beam /ˈbæl.ənts biːm/ - thanh thăng bằng Ice Skating /a ɪs ˈskeɪ.tɪŋ/ - trư ợt băng 25. rink /rɪŋk/ - sân băng 26. skate /skeɪt/ - lưỡi trượt 27. blade /bleɪd/ - lưỡi Racquetball / ˈr æk. ɪt bɔːl/ - môn bóng v ợt 28. safety goggles /ˈseɪf.ti ˈgɒg.ļs/ - kính bảo vệ mắt 29. racquet /ˈræk.ɪt/ - vợt 30. racquet ball /ˈræk.ɪt bɔːl/ - qu ả bóng vợt Track and Field /træk ænd fi ːld/ - đi ền kinh 31. runner /ˈrʌn.əʳ/ 32. track /træk/ - - vận động viên điền kinh đường chạy Skiing / ˈskiː.ɪŋ/ - trư ợt tuyết 33. skis /skɪːz/ - ván trượt 34. pole /pəʊl/ - gậy trượt tuyết 35. skier /skiː/ - người trượt tuyết . Từ vựng tiếng Anh về các môn thể thao cá nhân Tennis / ˈten.ɪs/ - qu ần vợt 1. tennis ball 2. racket. /d ʒɪmˈn æs.t ɪks/ - th ể dục 23. gymnast /ˈdʒɪm.næst/ - v ận động viên thể dục 24. balance beam /ˈbæl.ənts biːm/ - thanh thăng bằng Ice Skating /a ɪs ˈskeɪ.tɪŋ/ - trư ợt băng 25 gậy chơi gôn 10. golfer /ˈgɒl.fəʳ/ - người chơi gôn Handball / ˈh ænd.b ɔːl/ - môn bóng ném 11. glove /glʌv/ - găng tay 12. handball /ˈhænd.bɔːl/ - quả 13. court
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về các môn thể thao cá nhân ppsx, Từ vựng tiếng Anh về các môn thể thao cá nhân ppsx, Từ vựng tiếng Anh về các môn thể thao cá nhân ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay