Từ vựng tiếng Anh về các loại xe tải pot

6 1,120 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 22:20

Từ vựng tiếng Anh về các loại xe tải 1. street cleaner /striːt ˈkliː.nəʳ/ - xe quét đường 2. tow truck /təʊ trʌk/ - xe kéo 3. fuel truck /fjʊəl trʌk/ - xe chở nhiên liệu 4. pickup truck /pɪkʌp trʌk/ 5. snow plow /sn əʊ plaʊ/ 6. garbage truck /ˈgɑː.bɪdʒ trʌk/ - xe chở hàng nhỏ mui trần - xe ủi tuyết - xe chở rác 7. sanitation worker /ˌsæn.ɪˈteɪ.ʃən ˈwɜː.kəʳ/ - công nhân vệ 8. lunch truck /l ʌntʃ trʌk/ - xe phục vụ đồ ăn 9. panel truck /ˈpæn.əl trʌk/ - xe giao hàng sinh 10. delivery person /dɪˈlɪv.ər.i ˈpɜː.sən/ - người giao hàng 11. moving van /ˈmuː.vɪŋ væn/ - xe t ải lớn, chở đồ đạc khi chuyển nhà 12. mover /ˈmuː.vəʳ/ - nhân viên dịch vụ chuyển nhà 13. cement truck /sɪˈment trʌk/ - xe trộn xi măng 14. dump truck /dʌmp trʌk/ - xe đổ vật liệu 15. tractor trailer /ˌtræk.təˈtreɪ.ləʳ/ - xe đầu kéo 16. truck driver /trʌk ˈdraɪ.vəʳ/ 17. transporter /trænˈspɔː.təʳ/ 18. flatbed /flæt bed/ - người lái xe tải - băng tải - ô tô sàn phẳng . Từ vựng tiếng Anh về các loại xe tải 1. street cleaner /striːt ˈkliː.nəʳ/ - xe quét đường 2. tow truck /təʊ trʌk/ - xe kéo 3. fuel truck /fjʊəl trʌk/ - xe chở nhiên. /ˈgɑː.bɪdʒ trʌk/ - xe chở hàng nhỏ mui trần - xe ủi tuyết - xe chở rác 7. sanitation worker /ˌsæn.ɪˈteɪ.ʃən ˈwɜː.kəʳ/ - công nhân vệ 8. lunch truck /l ʌntʃ trʌk/ - xe phục vụ đồ ăn . nhà 13. cement truck /sɪˈment trʌk/ - xe trộn xi măng 14. dump truck /dʌmp trʌk/ - xe đổ vật liệu 15. tractor trailer /ˌtræk.təˈtreɪ.ləʳ/ - xe đầu kéo 16. truck driver /trʌk ˈdraɪ.vəʳ/
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về các loại xe tải pot, Từ vựng tiếng Anh về các loại xe tải pot, Từ vựng tiếng Anh về các loại xe tải pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn