Từ vựng tiếng Anh về các loại nhạc cụ doc

10 1,064 3
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 23:20

Từ vựng tiếng Anh về các loại nhạc cụ String /str ɪŋ/ - b ộ đ àn dây 1. piano /piˈæn.əʊ/ - đàn piano a. keyboard /ˈkiː.bɔːd/ - bàn phím 2. sheet music / ʃiːt ˈmjuː.zɪk/ - b ản ghi nhạc 3. ukulele /ˌjuː.kəˈleɪ.li/ - đàn ghita Ha-oai 4 dây 4. mandolin /ˌmæn.dəˈlɪn/ - đàn măng-đô-lin 5. banjo /ˈbæn.dʒəʊ/ - đàn bannjo 6. harp /hɑːp/ - đàn hạc 7. violin /ˌvaɪəˈlɪn/ - vi-ô-lông 8. viola /vaɪˈəʊ.lə/ 9. cello /ˈtʃel.əʊ/ - a. bow /baʊ/ - vĩ - đàn an-tô đàn xe-lô 10. bass /beɪs/ - đàn âm trầm a. string /strɪŋ/ - dây đàn 11. guitar /gɪˈtɑːʳ/ - đàn ghi-ta a. pick /pɪk/ - cái gảy đàn Woodwinds /w ʊdwɪnds/ - các nh ạc cụ l àm b ằng gỗ 12. piccolo /ˈpɪk.ə.ləʊ/ - sáo kim 13. flute /fluːt/ - sáo 14. bassoon /bəˈsuːn/ - kèn fagôt 15. oboe /ˈəʊ.bəʊ/ - kèn ô-boa 16.clarinet /ˌklær.ɪˈnet/ - kèn clarinet Percussion /p əˈkʌʃ.ən/ - b ộ trống 17. tambourine /ˌtæm.bəˈriːn/ - trống prôvăng 18. cymbals /ˈsɪm.bəls/ - cái chũm chọe 19. drum /drʌm/ - cái trống a. drumstick /ˈdrʌm.stɪk/ - dùi trống 20. conga /ˈkɒŋ.gə/ - trống sử dụng trong điệu nhảy Mĩ Latinh 21. kettledrum /ˈket.ļ.drʌm/ - trống định âm 22. bongos /ˈbɒŋ.gəʊs/ - trống nhỏ gõ bằng tay Brass /br ɑːs/ - nh ạc cụ bằng đồng 23. trombone /trɒmˈbəʊn/ - kèn trombon 24. saxophone /ˈsæk.sə.fəʊn/ - kèn xắc-sô 25. trumpet /ˈtrʌm.pɪt/ - kèn trompet 26. French horn 27. tuba /ˈtjuː.bə/ - /frentʃ hɔːn/ - kèn có nguồn gốc từ Pháp kèn tuba Other Instruments / ˈʌ ð. əʳ ˈɪn.strə.mənts/ - các nh ạc cụ khác 28. accordion /əˈkɔː.di.ən/ - đàn xếp 29. organ /ˈɔː.gən/ - đàn phong cầm 30. harmonica /hɑːˈmɒn.ɪ.kə/ - kèn acmonica 31. xylophone /ˈzaɪ.lə.fəʊn/ - mộc cầm . Từ vựng tiếng Anh về các loại nhạc cụ String /str ɪŋ/ - b ộ đ àn dây 1. piano /piˈæn.əʊ/ - đàn piano. tuba /ˈtjuː.bə/ - /frentʃ hɔːn/ - kèn có nguồn gốc từ Pháp kèn tuba Other Instruments / ˈʌ ð. əʳ ˈɪn.strə.mənts/ - các nh ạc cụ khác 28. accordion /əˈkɔː.di.ən/ - đàn xếp 29 guitar /gɪˈtɑːʳ/ - đàn ghi-ta a. pick /pɪk/ - cái gảy đàn Woodwinds /w ʊdwɪnds/ - các nh ạc cụ l àm b ằng gỗ 12. piccolo /ˈpɪk.ə.ləʊ/ - sáo kim 13. flute /fluːt/ - sáo 14.
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về các loại nhạc cụ doc, Từ vựng tiếng Anh về các loại nhạc cụ doc, Từ vựng tiếng Anh về các loại nhạc cụ doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay