Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật có vú II pps

8 1,157 6
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 23:20

Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật có vú II 1. leopard 2. tiger /ˈtaɪ.gəʳ/ - 3. lion /ˈlaɪ.ən/ - sư /ˈlep.əd/ - con báo con hổ a. claw /klɔː/ - vu ốt tử 4. cat /kæt/ - con mèo 5. kitten /ˈkɪt.ən/ - mèo con 6. fox /fɒks/ - cáo 7. raccoon /rækˈuːn/ - gấu trúc Mỹ 8. skunk /skʌŋk/ - chồn hôi 9. whale /weɪl/ - cá voi 10. otter /ˈɒt.əʳ/ - con rái cá 11. walrus /ˈwɔːl.rəs/ - con 12. seal /siːl/ - chó moóc biển a. flipper /ˈflɪp.əʳ/ - chân chèo 13. dolphin /ˈdɒl.fɪn/ - cá heo 14. monkey /ˈmʌŋ.ki/ - con khỉ 15. gibbon /ˈgɪb.ən/ - con vượn 16. chimpanzee /ˌtʃɪm.pænˈziː/ - con tinh tinh 17. gorilla /gəˈrɪl.ə/ - con gôlia 18. orangutan /ɔːˈræŋ.u.tæŋ/ - đười ươi 19. baboon 20. panda 21. black bear /bəˈbuːn/ - kh ỉ đầu chó /ˈpæn.də/ - gấu trúc /blæk beəʳ/ - gấu đen 22. polar bear /ˈpəʊ.ləʳ beəʳ/ - gấu trắng 23. grizzly /'grizli/ - gấu xám Bắc Mĩ 24. spaniel /ˈspæn.jəl/ - giống chó lông mượt, tai to cụp 25. terrier /ˈter.i.əʳ/ - chó săn chuyên sục hang bụi 26. retriever /rɪˈtriː.vəʳ/ - chó săn, chuyên tìm con v ật bị đã bắn đem về 27. puppy /ˈpʌp.i/ - chó con 28. shepherd /ˈʃep.əd/ - chó chăn cừu 29. wolf /wʊlf/ - chó sói a. paw /pɔː/ - chân có móng vuốt 30. hyena /haɪˈiː.nə/ - linh cẩu . Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật có vú II 1. leopard 2. tiger /ˈtaɪ.gəʳ/ - 3. lion /ˈlaɪ.ən/ - sư. tìm con v ật bị đã bắn đem về 27. puppy /ˈpʌp.i/ - chó con 28. shepherd /ˈʃep.əd/ - chó chăn cừu 29. wolf /wʊlf/ - chó sói a. paw /pɔː/ - chân có móng vuốt 30. hyena /haɪˈiː.nə/
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật có vú II pps, Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật có vú II pps, Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật có vú II pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay