Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật có vú I docx

9 741 8

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,707 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 23:20

Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật có vú I 1. koala /kəʊˈɑː.lə/ - gấu túi 2. armadillo /ˌɑː.məˈdɪl.əʊ/ - con tatu 3. kangaroo /ˌkæŋ.gərˈuː/ - con căng-gu-ru a. tail /teɪl/ - đuôi b. hind legs /ha ɪnd legs/ - chân sau c. pouch /paʊtʃ/ - túi 4. bat /bæt/ - dơi 5. anteater d. forelegs /ˈfɔː.legs/ - chân trước /ˈæntˌiː.təʳ/ - loài thú ăn kiến 6. chipmunk /ˈtʃɪp.mʌŋk/ - sóc chuột 7. rat /ræt/ - chuột 8. gopher /ˈgəʊ.fəʳ/ - chuột túi 9. mouse /maʊs/ - chuột 10. squirrel /ˈskwɪr.əl/ - con sóc 11. porcupine /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/ - con nhím a. quill /kwɪl/ - lông nhím 12. beaver /ˈbiː.vəʳ/ - con hải li 13. rabbit /ˈræb.ɪt/ - con thỏ 14. hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/ - hà mã 15. llama /ˈlɑː.mə/ - lạc đà không bướu 16. rihnoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/ - con tê giác a. horn /hɔːn/ - sừng 17. elephant /ˈel.ɪ.fənt/ - con voi a. horn /hɔːn/ - vòi b. tusk /tʌsk/ - ngà 18. zebra /ˈzeb.rə/ - ngựa vằn 19. bison /ˈbaɪ.sən/ - bò rừng bison 20. pony /ˈpəʊ.ni/ - ngựa nhỏ 21. horse /hɔːs/ - ngựa a. mane /meɪn/ - bờm 22. foal /fəʊl/ - ngựa con 23. donkey /ˈdɒŋ.ki/ - con lừa 24. lamb /læm/ - cừu con 25. sheep /ʃiːp/ - 26. deer /dɪəʳ/ - 27. fawn /fɔːn/ - cừu con hươu hươu nhỏ 28. goat /gəʊt/ - con dê 29. giraffe /dʒɪˈrɑːf/ - hươu cao cổ 30. hog /hɒg/ - lợn 31. calf /kɑːf/ - con bê 32. cow /kaʊ/ - bò cái 33. camel /ˈkæm.əl/ - lạc đà a. hump /hʌmp/ - cái bướu 34. bull /bʊl/ - bò đực 35. moose /muːs/ - nai sừng tấm a. antler /ˈænt.ləʳ/ - gạc b. hoof /huːf/ - móng guốc . Từ vựng tiếng Anh về các lo i động vật có vú I 1. koala /kəʊˈɑː.lə/ - gấu t i 2. armadillo /ˌɑː.məˈdɪl.əʊ/ - con tatu 3. kangaroo /ˌkæŋ.gərˈuː/ - con căng-gu-ru a. tail. - đu i b. hind legs /ha ɪnd legs/ - chân sau c. pouch /paʊtʃ/ - t i 4. bat /bæt/ - d i 5. anteater d. forelegs /ˈfɔː.legs/ - chân trước /ˈænt i .təʳ/ - lo i thú ăn kiến . porcupine /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/ - con nhím a. quill /kwɪl/ - lông nhím 12. beaver /ˈbiː.vəʳ/ - con h i li 13. rabbit /ˈræb.ɪt/ - con thỏ 14. hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/ - hà mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật có vú I docx, Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật có vú I docx, Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật có vú I docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay