Từ vựng tiếng Anh về các loài chim doc

8 882 3
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 23:20

Từ vựng tiếng Anh về các loài chim 1. pigeon /ˈpɪdʒ.ən/ - bồ câu a. wing /wɪŋ/ - cánh 2. hummingbird /ˈhʌm.ɪŋ.bɜːd/ - chim ruồi 3. crow /krəʊ/ - con quạ a. beak /biːk/ - mỏ 4. sea gull /siː gʌl/ 5. eagle /ˈiː.gļ/ - - mỏng biển đại bàng 6. owl /aʊl/ - con cú 7. hawk /hɔːk/ - diều hâu a. feather /ˈfeð.əʳ/ - lông vũ 8. blue jay /bluː dʒeɪ/ - chim giẻ cùi xanh 9. robin /ˈrɒb.ɪn/ - chim cổ đỏ 10. sparrow /ˈspær.əʊ/ - chim sẻ 11. cardinal /ˈkɑː.dɪ.nəl/ - chim giáo chủ 12. ostrich / ˈɒs.trɪtʃ/ - đà điểu chậu Phi 13. egg /eg/ - trứng 14. canary 15. parakeet /kəˈneə.ri/ - chim hoàng yến /ˌpær.əˈkiːt/ - vẹt đuôi dài 16. parrot /ˈpær.ət/ - vẹt 17. woodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/ - chim gõ kiến 18. peacock /ˈpiː.kɒk/ - con công trống 19. pheasant /ˈfez.ənt/ - gà lôi 20. turkey /ˈtɜː.ki/ - gà tây 21. rooster /ˈruː.stəʳ/ - gà trống 22. chick /tʃɪk/ - gà con 23. chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ - gà 24. pelican /ˈpel.ɪ.kən/ - con bồ nông a. bill /bɪl/ - mỏ 25. duck /dʌk/ - vịt 26. goose /guːs/ - ngỗng 27. penguin /ˈpeŋ.gwɪn/ - chim cánh cụt 28. swan /swɒn/ - 29. flamingo thiên nga /fləˈmɪŋ.gəʊ/ - chim hồng hạc 30. stork /stɔːk/ - con cò 31. nest /nest/ - cái tổ 32.roadrunner /ˈrəʊdˌrʌn.əʳ/ - gà lôi đuôi dài (ở Mêhico và miền nam nước Mĩ) . Từ vựng tiếng Anh về các loài chim 1. pigeon /ˈpɪdʒ.ən/ - bồ câu a. wing /wɪŋ/ - cánh 2. hummingbird /ˈhʌm.ɪŋ.bɜːd/ - chim ruồi 3. crow /krəʊ/. vũ 8. blue jay /bluː dʒeɪ/ - chim giẻ cùi xanh 9. robin /ˈrɒb.ɪn/ - chim cổ đỏ 10. sparrow /ˈspær.əʊ/ - chim sẻ 11. cardinal /ˈkɑː.dɪ.nəl/ - chim giáo chủ 12. ostrich / ˈɒs.trɪtʃ/ -. canary 15. parakeet /kəˈneə.ri/ - chim hoàng yến /ˌpær.əˈkiːt/ - vẹt đuôi dài 16. parrot /ˈpær.ət/ - vẹt 17. woodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/ - chim gõ kiến 18. peacock /ˈpiː.kɒk/
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về các loài chim doc, Từ vựng tiếng Anh về các loài chim doc, Từ vựng tiếng Anh về các loài chim doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay