Từ vựng tiếng Anh về các loài cá và bò sát pptx

5 1,524 8
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 23:20

Từ vựng tiếng Anh về các loài cá và bò sát 1. sea horses /siː hɔːsiz/ - cá ngựa 2. trout /traʊt/ - cá hồi 3. swordfish /ˈsɔːd.fɪʃ/ - cá kiếm a. tail /teɪl/ - đuôi b. fin /fɪn/ - vây c. gill /gɪl/ - mang 4. eel /iːl/ - cá chình 5. shark /ʃɑːk/ - cá mập 6. stingray /ˈstɪŋ.reɪ/ - cá đu ối gai độc 7. flounder /ˈflaʊn.dəʳ/ - cá bơn 8. alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/ - cá xấu Mỹ 9. (garter) snake /sneɪk/ - rắn (loại có sọc dài, không độc ở Mỹ) 10. rattlesnake /ˈræt.ļ.sneɪk/ - rắn chuông . cobra /ˈkəʊ.brə/ - rắn mang bành 12. turtle /ˈtɜː.tļ/ - rùa 13. iguana /ɪˈgwɑː.nə/ - con kì đà 14. salamander /ˈsæl.ə.mæn.dəʳ/ - con kỳ giông 15. lizard /ˈlɪz.əd/ - con thằn lằn 16. tadpole /ˈtæd.pəʊl/ - con nòng nọc 17. frog /frɒg/ - con ếch 18. tortoise /ˈtɔː.təs/ - con rùa a. shell /ʃel/ - mai rùa . Từ vựng tiếng Anh về các loài cá và bò sát 1. sea horses /siː hɔːsiz/ - cá ngựa 2. trout /traʊt/ - cá hồi 3. swordfish /ˈsɔːd.fɪʃ/ - cá kiếm a. tail /teɪl/. 4. eel /iːl/ - cá chình 5. shark /ʃɑːk/ - cá mập 6. stingray /ˈstɪŋ.reɪ/ - cá đu ối gai độc 7. flounder /ˈflaʊn.dəʳ/ - cá bơn 8. alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/ - cá xấu Mỹ 9.
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về các loài cá và bò sát pptx, Từ vựng tiếng Anh về các loài cá và bò sát pptx, Từ vựng tiếng Anh về các loài cá và bò sát pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay