Từ vựng tiếng Anh về các công viên lân cận potx

5 1,391 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 22:20

Từ vựng tiếng Anh về các công viên lân cận 1. zoo /zuː/ - sở thú 2. bandshell /bændʃel/ - sân khấu vòm 3. vendor /ˈven.dəʳ/ - người bán hàng dạo 4. hand truck /hænd trʌk/ - xe đẩy bằng tay 5. merry-go- round /ˈmer.i.gəʊˌraʊnd/ - vòng quay ngựa gỗ 6. horseback rider /ˈhɔːs.bæk ˈraɪ.dəʳ/ - người cưỡi ngựa 7. bridle path /ˈbraɪ.dļ pɑːθ/ - đường dành cho ngựa đi 8. (duck) pond /pɒnd/ - hồ (vịt) 9. jogging path /ˈdʒɒg.ɪŋ pɑːθ/ - đường chạy bộ 10. bench /bentʃ/ - 11. trash can /træ ʃ ghế dài kæn/ - thùng rác 12. slide /slaɪd/ - ván trượt 13. sandbox /sænd bɒks/ - khuôn cát 14. sprinkler /ˈsprɪŋ.kļ/ - khu vực phun nước 15. playground /ˈpleɪ.graʊnd/ - sân chơi 16. swing /swɪŋ/ - cái đu 17. jungle gym /ˈdʒʌŋ.gļ dʒɪm/ - khung l eo trèo cho trẻ con 18. seesaw /ˈsiː.sɔː/ - bập bênh 19. water fountain /ˈwɔː.təʳ ˈfaʊn.tɪn/ - vòi nước uống công cộng . Từ vựng tiếng Anh về các công viên lân cận 1. zoo /zuː/ - sở thú 2. bandshell /bændʃel/ - sân khấu vòm. 18. seesaw /ˈsiː.sɔː/ - bập bênh 19. water fountain /ˈwɔː.təʳ ˈfaʊn.tɪn/ - vòi nước uống công cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về các công viên lân cận potx, Từ vựng tiếng Anh về các công viên lân cận potx, Từ vựng tiếng Anh về các công viên lân cận potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn