Ôn tập địa lý 12 - Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập pps

47 300 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 20:20

Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn LinhĐề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - Ti min phớ eBook, thi, Ti liu hc tp 1 PHN I. KIN THC C BN BI 1 . VIT NAM TRấN NG I MI V HI NHP 1) Cụng cuc ủi mi l mt cuc ci cỏch ton din v kinh t-xó hi: a/ Bi cnh: -Nc ta ủi lờn t mt nn kinh t nụng nghip l ch yu, li chu hu qu nng n ca chin tranh. -u thp k 80 ca th k XX, nn kinh t ri vo tỡnh trng khng hong kộo di. b/ Din bin: Cụng cuc ủi mi manh nha t 1979, ủc xỏc ủnh & ủy mnh t sau 1986. i mi theo 3 xu th: -Dõn ch húa ủi sng KT-XH. -Phỏt trin nn kinh t hng húa nhiu thnh phn theo ủnh hng XHCN. -Tng cng giao lu & hp tỏc vi cỏc nc trờn th gii. c/ Thnh tu ủt ủc sau i mi: -Thoỏt ra cuc khng hong kinh t, lm phỏt ủc ủy lựi. -Tc ủ tng trng kinh t cao -C cu kinh t chuyn dch theo hng cụng nghip húa, hin ủi húa -C cu kinh t lónh th cú nhiu chuyn bin rừ nột, hỡnh thnh cỏc vựng kinh t trng ủim. -t ủc thnh tu to ln v xoỏ ủúi gim nghốo, ủi sng nhõn dõn ủc ci thin. 2) Nc ta trong hi nhp quc t v khu vc: a/ Bi cnh: -Ton cu húa ủang l xu th tt yu. -Vit Nam v Hoa K bỡnh thng húa quan h t ủu nm 1995 v nc ta gia nhp ASEAN t thỏng 7 nm 1995. -Vit Nam gia nhp T chc Thng mi th gii (WTO). b/ Thnh tu ủt ủc: -Thu hỳt mnh ngun vn ủu t nc ngoi. -Hp tỏc kinh t-khoa hc k thut, khai thỏc ti nguyờn, bo v mụi trng, an ninh khu vcủc ủy mnh. -Tng giỏ tr xut nhp khu ngy cng tng. 3) Mt s ủnh hng chớnh ủ ủy mnh cụng cuc ủi mi. - Thc hin tng trng ủi ủụi vi xoỏ ủúi gim gim nghốo - Hon thin c ch chớnh sỏch ca nn kinh t tri thc. - y mnh CNH- HH gn vi nn kinh t tri thc. - Phỏt trin bn vng, bo v ti nguyờn mụi trng. - y mnh phỏt trin y t giỏo dc BI 2 . V TR A Lí, PHM VI LNH TH I.V trớ ủa lý: - Nm rỡa ụng ca bỏn ủo ụng Dng, gn trung tõm khu vc NA. - H to ủ ủa lý: + V ủ: 23 0 23B - 8 0 34B + Kinh ủ: 102 0 09 - 109 0 24 - Nm mỳi gi th 7. II. Phm vi lónh th: a. Vựng ủt: Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn LinhĐề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - Ti min phớ eBook, thi, Ti liu hc tp 2 - Din tớch ủt lin v cỏc hi ủo 331.212 km 2 . - Biờn gii cú hn 4600 km, tip giỏp cỏc nc Trung Quc, Lo, Campuchia. - ng b bin di 3260 km, cú 28 tnh, thnh giỏp bin. - Nc ta cú 4000 ủo ln nh, trong ủú cú 2 qun ủo Trng Sa (Khỏnh Ho), Hong Sa ( Nng). b. Vựng bin: Din tớch khong 1 triu km 2 gm ni thu, lónh hi, vựng tip giỏp lónh hi, vựng ủc quyn kinh t v vựng thm lc ủa. c. Vựng tri: khong khụng gian bao trựm trờn lónh th. III. í ngha ca v trớ ủa lý: a. í ngha v t nhiờn - Thiờn nhiờn mang tớnh cht nhit ủi m giú mựa. - Thiờn nhiờn chu nh hng sõu sc ca bin. - a dng v ủng thc vt v cú nhiu ti nguyờn khoỏng sn. - Cú s phõn hoỏ ủa dng v t nhiờn: phõn hoỏ Bc Nam, min nỳi v ủng bng * Khú khn: bóo, l lt, hn hỏn b. í ngha v KT, VH, XH v quc phũng - V kinh t: + Cú nhiu thun li ủ phỏt trin giao thng vi cỏc nc trờn th gii. L ca ngừ ra bin thun li cho Lo, ụng Bc Thỏi Lan, Tõy Nam Trung Quc. To ủiu kin thc hin chớnh sỏch m ca, hi nhp vi cỏc nc trờn th gii. + Vựng bin rng ln, giu cú, phỏt trin cỏc ngnh kinh t bin (khai thỏc, nuụi trng, ủỏnh bt hi sn, giao thụng bin, du lch) - V vn húa- xó hi: thun li cho nc ta chung s ho bỡnh, hp tỏc hu ngh v cựng phỏt trin vi cỏc nc lỏng ging v cỏc nc trong khu vc NA. - V chớnh tr quc phũng: v trớ quõn s ủc bit quan trng ca vựng NA. BI 4. LCH S HèNH THNH V PHT TRIN LNH TH VIT NAM * Bng niờn biu ủa cht - Giai ủon Tin Cambri - Giai ủon C kin to - Giai ủon Tõn kin to I. Giai ủon Tin Cambri: - õy l giai ủon c nht, kộo di nht trong lch s phỏt trin ca lónh th Vit Nam: Cỏch ủõy 2 t nm, kt thỳc cỏch ủõy 540 triu nm. a. Ch din ra trong mt phm vi hp trờn phn lónh th nc ta nh: Vũm sụng Chy, Hong Liờn Sn, sụng Mó, ủa khi Kon Tum b. Cỏc thnh phn t nhiờn rt s khai ủn ủiu - Khớ quyn rt loóng, hu nh cha cú ụxi - Thu quyn hu nh cha cú lp nc trờn mt - Sinh vt nghốo nn: to, ủng vt thõn mm: sa, hi qu. 2. Giai ủon C kin to -Thi gian din ra l 475 triu nm. -Kt thỳc cỏch ủõy 65 triu nm. -c ủim khỏi quỏt : Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn LinhĐề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - Ti min phớ eBook, thi, Ti liu hc tp 3 +Din ra trong thi gian khỏ di. +Cú nhiu bin ủng mnh m nht trong lch s phỏt trin t nhiờn nc ta. +Lp v cnh quan nhit ủi nc ta ủó rt phỏt trin. -í ngha ca giai ủon C kin to ủi vi thiờn nhiờn Vit Nam: i b phn lónh th nc ta ủó ủc ủnh hỡnh. 3. Giai ủon Tõn kin to -Bt ủu t k Palờụgen cỏch ủõy 65 triu nm, tri qua k Nờụgen, k T v kộo di ủn ngy nay. -Giai ủon din ra ngn nht. -Chu s tỏc ủng mnh m ca k vn ủng to nỳi Anpi v nhng bin ủi khớ hu cú quy mụ ton cu. -Cỏc quỏ trỡnh ủa mo : hot ủng xõm thc, bi t ủc ủy mnh, h thng sụng sui ủó bi ủp nhng ủng bng chõu th, cỏc khoỏng sn cú ngun gc ngoi sinh ủc hỡnh thnh. -iu kin thiờn nhiờn nhit ủi m ủc th hin rừ nột trong cỏc quỏ trỡnh phong húa v hỡnh thnh ủt, trong ngun nhit m di do ca khớ hu, s phong phỳ v ủa dng ca th nhng v gii sinh vt ủó to nờn din mo v sc thỏi ca thiờn nhiờn nc ta ngy nay. BI 6. T NC NHIU I NI I. c ủim chung ca ủa hỡnh: 1. a hỡnh ủi nỳi chim phn ln din tớch nhng ch yu l ủi nỳi thp + i nỳi chim 3/4 din tớch c nc, B chim 1/4 din tớch c nc. + i nỳi thp, nu k c ủng bng thỡ ủa hỡnh thp di 1000m chim 85% din tớch , nỳi cao trờn 2000m chim khong 1% din tớch c nc. 2. Cu trỳc ủa hỡnh nc ta khỏ ủa dng: - a hỡnh ủc tr húa v cú tớnh phõn bt rừ rt. - a hỡnh thp dn t Tõy Bc xung ụng Nam. - a hỡnh gm 2 hng chớnh: + Hng Tõy Bc ụng Nam : Dóy nỳi vựng Tõy Bc, Bc Trng Sn. + Hng vũng cung: Cỏc dóy nỳi vựng ụng Bc, Nam Trng Sn. 3. a hỡnh ca vựng nhit ủi m giú mựa: lp v phong húa dy, hot ủng xõm thc-bi t din ra mnh m. 4.a hỡnh chu tỏc ủng mnh m ca con ngi: dng ủa hỡnh nhõn to xut hin ngy cng nhiu: cụng trỡnh kin trỳc ủụ th, hm m, giao thụng, ủờ, ủp, kờnh rch II. Cỏc khu vc ủa hỡnh: A. Khu vc ủi nỳi: 1. a hỡnh nỳi chia lm 4 vựng: a. Vựng nỳi ụng Bc + Nm t ngn S.Hng vi 4 cỏnh cung ln (Sụng Gõm, Ngõn Sn, Bc Sn, ụng Triu) chm ủu Tam o, m v phớa bc v phớa ủụng. + Nỳi thp ch yu, theo hng vũng cung, cựng vi sụng Cu, sụng Thng, sụng Lc Nam. + Hng nghiờng chung Tõy Bc ụng Nam, cao phớa Tõy Bc nh H Giang, Cao Bng. Trung tõm l ủi nỳi thp, cao trung bỡnh 500-600 m; giỏp ủng bng l vựng ủi trung du di 100 m. b. Vựng nỳi Tõy Bc + Gia sụng Hng v sụng C, ủa hỡnh cao nht nc ta, hng nỳi chớnh l Tõy Bc ụng Nam (Hong Liờn Sn, Pu Sam Sao, Pu en inh) + Hng nghiờng: Thp dn v phớa Tõy; Phớa ụng l nỳi cao ủ s Hong Liờn Sn, Phớa Tõy l Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn LinhĐề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - Ti min phớ eBook, thi, Ti liu hc tp 4 nỳi trung bỡnh dc biờn gii Vit-Lo, gia l cỏc dóy nỳi xen cỏc sn nguyờn, cao nguyờn ủỏ vụi t Phong Th ủn Mc Chõu. Xen gia cỏc dóy nỳi l cỏc thung lng sụng (S., S.Mó, S.Chu) c. Vựng nỳi Bc Trng Sn: + T Nam S.C ti dóy Bch Mó. + Hung chung TB-N, gm cỏc dóy nỳi so le, song song, hp ngang, cao 2 ủu, thp trng gia. Phớa Bc l vựng nỳi Tõy Ngh An, phớa Nam l vựng nỳi Tõy Tha Thiờn-Hu, gia l vựng nỳi ủỏ vụi Qung Bỡnh. +Mch nỳi cui cựng l dóy Bch Mó cng l ranh gii gia Trng Sn Bc v Trng Sn Nam. d. Vựng nỳi Nam Trng Sn + Gm cỏc khi nỳi, cao nguyờn ba dan chy t ni tip giỏp dóy nỳi Bch Mó ti bỏn bỡnh nguyờn NB, bao gm khi nỳi Kon Tum v khi nỳi Nam Trung B. + Hng nghiờng chung: vi nhng ủnh cao trờn 2000 m nghiờng dn v phớa ụng; cũn phớa Tõy l cỏc cao nguyờn xp tng cao khong t 500-1000 m: Plõy-Ku, k Lk, Lõm Viờn, M Nụng, Di Linh. to nờn s bt ủi xng gia 2 sn ụng-Tõy ca ủa hỡnh Trng Sn Nam. 2. a hỡnh bỏn bỡnh nguyờn v ủi trung du + Nm chuyn tip gia min nỳi v ụng Bc. + Bỏn bỡnh nguyờn NB vi bc thm phự sa c cao khong 100 m, b mt ph ba dan cao khong 200 m; + Di ủi trung du rỡa phớa Bc v phớa Tõy ủng bng sụng Hng v thu hp li rỡa ủng bng ven bin min Trung. B. Khu vc ủng bng 1. B chõu th (BSH, BSCL) a. BSH + ủ/bng phự sa ca h thng sụng Hng v Thỏi Bỡnh bi ủp, ủc khai phỏ t lõu, nay ủó bin ủi nhiu. + Din tớch: 15.000 km 2 . + a hỡnh: Cao rỡa Tõy, Tõy Bc v thp dn v phớa bin, chia ct thnh nhiu ụ nh. + Trong ủờ, khụng ủc bi ủp phự sa hng nm, gm cỏc rung cao bc mu v cỏc ụ trng ngp nc; Ngoi ủờ ủc bi ủp phự sa hng nm. b. BSCL + ng bng phự sa ủc bi t ca sụng Tin v sụng Hu, mi ủc khai thỏc sau BSH. + Din tớch: 40.000 km 2 . + a hỡnh: thp v khỏ bng phng. + Khụng cú ủờ, nhng mng li sụng ngũi kờnh rch chng cht, nờn vo mựa l b ngp nc, mựa cn nc triu ln mnh vo ủ/bng. Trờn b mt ủ/bng cũn cú nhng vựng trng ln nh: TM, TGLX 2. B ven bin + /bng do phự sa sụng bin bi ủp + Din tớch: 15.000 km 2 . + a hỡnh: Hp ngang v b chia ct thnh tng ụ nh (Ch cú ủng bng Thanh Hoỏ, Ngh An, Qung Nam, Phỳ Yờn tng ủi rng) + Phn giỏp bin cú cn cỏt v ủm phỏ, tip theo l ủt thp trng, trong cựng ủó bi t thnh ủng bng. t ớt phự sa, cú nhiu cỏt. IV. Th mnh v hn ch v thiờn nhiờn ca cỏc KV ủi nỳi v ủ/bng trong phỏt Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn LinhĐề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - Ti min phớ eBook, thi, Ti liu hc tp 5 trin KT-XH 1. KV ủi nỳi + Khoỏng sn: Nhiu loi, nh: ủng, chỡ, thic, st, crụm, bụ xớt, apatit, than ủỏ, VLXDThun li cho nhiu ngnh cụng nghip phỏt trin. + Thu nng: Sụng dc, nhiu nc, nhiu h chaCú tim nng thu ủin ln. + Rng: Chim phn ln din tớch, trong rng cú nhiu g quý, nhiu loi TV, cõy dc liu, lõm th sn, ủc bit l cỏc vn quc giaNờn thun li cho bo tn h sinh thỏi, bo v mụi trng, bo v ủt, khai thỏc g + t trng v ủng c: Thun li cho hỡnh thnh cỏc vựng chuyờn canh cõy cụng nghip (NB, Tõy Nguyờn, Trung du min nỳi phớa Bc.), vựng ủng c thun li cho chn nuụi ủi gia sỳc. Vựng cao cũn cú th nuụi trng cỏc loi TV cn nhit v ụn ủi. + Du lch: iu kin ủa hỡnh, khớ hu, rng, mụi trng sinh thỏiThun li cho phỏt trin du lch sinh thỏi, ngh dng, tham quan + Hn ch: Xúi mũn ủt, ủt b hoang hoỏ, ủa hỡnh him tr ủi li khú khn, nhiu thiờn tai: l quột, ma ủỏ, sng muiKhú khn cho sinh hot v sn xut ca dõn c, ủu t tn kộm, chi phớ ln cho phũng v khc phc thiờn tai. 2. KV ủng bng + Thun li cho phỏt trin nn nụng nghip nhit ủi ủa dng, vi nhiu loi nụng sn cú giỏ tr xut khu cao. + Cung cp cỏc ngun li thiờn nhiờn khỏc nh: thu sn, khoỏng sn, lõm sn. + Thun li cho phỏt trin ni c trỳ ca dõn c, phỏt trin cỏc thnh ph, khu cụng nghip + Phỏt trin GTVT ủng b, ủng sụng. + Hn ch: Bóo, L lt, hn hỏn thng xy ra, gõy thit hi ln v ngi v ti sn. BI 8. THIấN NHIấN CHU NH HNG SU SC CA BIN 1. Khỏi quỏt v Bin ụng: - Bin ụng l mt vựng bin rng, cú din tớch 3,477 triu km 2 . - L bin tng ủi kớn. - c tớnh núng m v chu nh hng ca giú mựa. - Bin ụng giu khoỏng sn v hi sn. 2. nh hng ca Bin ụng ủn thiờn nhiờn Vit Nam. a. Khớ hu: Nh cú bin ụng nờn khớ hu nc ta mang tớnh hi dng ủiu ho, lng ma nhiu. b. a hỡnh v cỏc h sinh thỏi vựng ven bin. - a hỡnh vnh ca sụng, b bin mi mũn, cỏc tam giỏc chõu vi bói triu rng ln, cỏc bói cỏt phng, cỏc ủo ven b v nhng rn san hụ. - Cỏc h sinh thỏi vựng ven bin rt ủa dng v giu cú: h sinh thỏi rng ngp mn, h sinh thỏi ủt phốn, h sinh thỏi rng trờn ủo c. TNTN vựng bin: - Ti nguyờn khoỏng sn: du m, khớ ủt vi tr lng ln b Nam Cụn Sn v Cu Long, cỏt, qung titan, ,tr lng mui bin ln tp trung NTB. - Ti nguyờn hi sn: cỏc loi thu hi sn nc mn, nc l vụ cựng ủa dng (2.000 loi cỏ, hn 100 loi tụm), cỏc rn san hụ qun ủo Hong Sa, Trng Sa. d. Thiờn tai: - Bóo ln, súng lng, l lt. - St l b bin Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn LinhĐề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - Ti min phớ eBook, thi, Ti liu hc tp 6 - Hin tng cỏt bay ln chim ủng rung ven bin min Trung Cn cú bin phỏp s dng hp lý, phũng chng ụ nhim mụi trng bin v phũng chng thiờn tai, cú chin lc khai thỏc tng hp kinh t bin. BI 9. THIấN NHIấN NHIT I M GIể MA I. Khớ hu nhit ủi giú mựa m: a. Tớnh cht nhit ủi: - Nm trong vựng ni chớ tuyn nờn tng bc x ln, cỏn cõn bc x dng quanh nm. - Nhit ủ trung bỡnh nm trờn 20 0 C - Tng s gi nng t 1400 3000 gi/nm. b. Lng ma, ủ m ln: - Lng ma trung bỡnh nm cao: 15002000 mm. Ma phõn b khụng ủu. - m khụng khớ cao trờn 80%. c. Giú mựa: *Giú mựa mựa ủụng: (giú mựa B) -T thỏng XI ủn thỏng IV -Ngun gc: cao ỏp lnh Xibia -Hng giú ụng Bc. -Phm vi: min Bc (d.Bch Mó tr ra) -c ủim: +Na ủu mựa ủụng: lnh, khụ +Na sau mựa ủụng: lnh, m, cú ma phựn. Riờng t Nng tr vo, giú tớn phong BBC thi theo hng B gõy ma vựng ven bin min Trung, cũn Nam B v Tõy Nguyờn l mựa khụ. *Giú mựa mựa h: (giú mựa TN) -T thỏng V ủn thỏng X -Hng giú Tõt Nam. +u mựa h: khi khớ t Bc n Dng thi vo gõy ma ln cho Nam B v Tõy Nguyờn, riờng ven bin Trung B v phn nam ca Tõy Bc cú hot ủng ca giú Lo khụ, núng. +Gia v cui mựa h: giú tớn phong t Nam Bỏn Cu di chuyn v ủi hng thnh giú Tõy Nam, gõy ma ln cho Nam B v Tõy Nguyờn. Cựng vi di hi t nhit ủi gõy ma cho c 2 min Nam, Bc v ma vo thỏng IX cho Trung B. Riờng Min Bc giú ny to nờn giú mựa ụng Nam thi vo (do nh hng ỏp thp Bc B). II. Cỏc thnh phn t nhiờn khỏc a.a hỡnh: * Xõm thc mnh vựng ủi nỳi - B mt ủa hỡnh b ct x, nhiu ni ủt tr si ủỏ. - a hỡnh vựng nỳi ủỏ vụi cú nhiu hang ủng, thung khụ. - Cỏc vựng thm phự sa c b bo mũn to thnh ủt xỏm bc mu. - Hin tng ủt trt, ủỏ l xy ra khi ma ln. *Bi t nhanh ủng bng h lu sụng. BSH v BSCL hng nm ln ra bin vi chc ủn hng trm một. b.Sụng ngũi, ủt, sinh vt: b.1. Sụng ngũi: -Mng li sụng ngũi dy ủc. Con sụng cú chiu di hn 10 km, nc ta cú 2.360 con sụng. Trung bỡnh c 20 km ủng b bin gp mt ca sụng. -Sụng ngũi nhiu nc giu phự sa. Tng lng nc l 839 t m 3 /nm. Tng lng phự sa hng Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn LinhĐề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - Ti min phớ eBook, thi, Ti liu hc tp 7 nm khong 200 triu tn. -Ch ủ nc theo mựa. Mựa l tng ng vi mựa ma, mựa cn tng ng mựa khụ. b.2. t ủai: Quỏ trỡnh Feralit l quỏ trỡnh hỡnh thnh ủt ch yu nc ta loi ủt feralit l loi ủt chớnh vựng ủi nỳi nc ta. Lp ủt phong hoỏ dy. b.3. Sinh vt: - H sinh thỏi rng nhit ủi m lỏ rng thng xanh l cnh quan ch yu nc ta cỏc loi nhit ủi chim u th. - Cú s xut hin cỏc thnh phn cn nhit ủi v ụn ủi nỳi cao. 3. nh hng ca thiờn nhiờn nhit ủi m giú mựa ủn hot ủng sn xut v ủi sng. a/ nh hng ủn sn xut nụng nghip: - Nn nhit m cao thun li ủ phỏt trin nn nụng nghip lỳa nc, tng v, ủa dng hoỏ cõy trng, vt nuụi, phỏt trin mụ hỡnh Nụng - Lõm kt hp, nõng cao nng sut cõy trng. - Khú khn: L lt, hn hỏn, dch bnh, khớ hu thi tit khụng n ủnh, mựa khụ thiu nc, mựa ma tha nc b/ nh hng ủn cỏc hot ủng sn xut khỏc v ủi sng: - Thun li ủ phỏt trin cỏc nghnh lõm nghip, thu sn, GTVT, du lchủy mnh cỏc hot ủng khai thỏc, xõy dng vo mựa khụ. - Khú khn: + Cỏc hot ủng GTVT, du lch, cụng nghip khai thỏc chu nh hng trc tip ca s phõn mựa khớ hu, ch ủ nc sụng. + m cao gõy khú khn cho qun lý mỏy múc, thit b, nụng sn. + Cỏc thiờn tai nh: ma bóo, l lt hn hỏn v din bin bt thng nh dụng, lc, ma ủỏ, sng mui, rột hi, khụ núng gõy nh hng ln ủn ủi sng v sn xut. + Mụi trng thiờn nhiờn d b suy thoỏi. BI 11 & 12. THIấN NHIấN PHN HểA A DNG I. Thiờn nhiờn phõn hoỏ theo Bc-Nam. 1. Thiờn nhiờn phõn hoỏ theo Bc Nam ch yu thay ủi ca khớ hu ranh gii l dóy Bch Mó. a/Min khớ hu min Bc: (t dóy nỳi Bch Mó tr ra) -Khớ hu nhit ủi m giú mựa cú mựa ủụng lnh -Nhit ủ trung bỡnh: 20 0 C-25 0 C, biờn ủ nhit trung bỡnh nm ln (10 0 C-12 0 C). S thỏng lnh di 20 0 C cú 3 thỏng. - S phõn hoỏ theo mựa: mựa ủụng-mựa h -Cnh quan: i rng nhit ủi giú mựa. Cỏc loi nhit ủi chim u th, ngoi ra cũn cú cỏc cõy cn nhit ủi, ụn ủi, cỏc loi thỳ cú lụng dy. b/Min khớ hu min Nam: (t dóy nỳi Bch Mó tr vo) -Khớ hu cn xớch ủo giú mựa, núng quanh nm. -Nhit ủ trung bỡnh: >25 0 C, biờn ủ nhit trung bỡnh nm thp (3 0 C-4 0 C). Khụng cú thỏng no di 20 0 C. - S phõn hoỏ theo mựa: mựa ma-mựa khụ -Cnh quan: ủi rng cn xớch ủo giú mựa. Cỏc loi ủng vt v thc vt thuc vựng xớch ủo v nhit ủi vi nhiu loi. II. Thiờn nhiờn phõn hoỏ theo ụng Tõy. a.Vựng bin v thm lc ủa: - Thiờn nhiờn vựng bin ủa dng ủc sc v cú s thay ủi theo tng dng ủa hỡnh ven bin, thm lc ủa. Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn LinhĐề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - Ti min phớ eBook, thi, Ti liu hc tp 8 b.Vựng ủng bng ven bin: Thiờn nhiờn thay ủi theo tng vựng: - ng bng Bc B v Nam B m rng vi cỏc bói triu thp phng, thiờn nhiờn trự phỳ. - Di ủ/bng ven bin Trung B hp ngang, b chia ct, b bin khỳc khuu, cỏc cn cỏt, ủm phỏ ph bin thiờn nhiờn khc nghit, ủt ủai kộm mu m, nhng giu tim nng du lch v kinh t bin. c.Vựng ủi nỳi: Thiờn nhiờn rt phc tp (do tỏc ủng ca giú mựa v hng ca cỏc dóy nỳi). Th hin s phõn hoỏ thiờn nhiờn t ụng-Tõy Bc B v ụng Trng Sn v Tõy Nguyờn. III.Thiờn nhiờn phõn hoỏ theo ủ cao 1/ ai nhit ủi giú mựa. - Min Bc: Di 600-700m - Min Nam t 900-1000m -c ủim khớ hu: nhit ủ cao, mựa h núng, ủ m thay ủi tu ni. -Cỏc lai ủt chớnh: nhúm ủt phự sa (chim 24% din tớch c nc). Nhúm ủt Feralit vựng ủi nỳi thp (> 60%). -Cỏc h sinh thỏi: rng nhit ủi m lỏ rng thng xanh, rng nhit ủi giú mựa. 2.ai cn nhit ủi giú mựa trờn nỳi - Min Bc: 600-2600m. - Min Nam: T 900-2600m. - Khớ hu mỏt m, khụng cú thỏng no trờn 25 0 C, ma nhiu hn, ủ m tng. -Cỏc lai ủt chớnh: ủt feralit cú mựn vi ủc tớnh chua, tng ủt mng. -Cỏc h sinh thỏi: rng cn nhit ủi lỏ rng v lỏ kim 3. ai ụn ủi giú mựa trờn nỳi T 2600m tr lờn (ch cú Hong Liờn Sn) -c ủim khớ hu: quanh nm nhit ủ di 15 0 C, mựa ủụng di 5 0 C -Cỏc lai ủt chớnh: ch yu l ủt mựn thụ. -Cỏc h sinh thỏi: cỏc loi thc vt ụn ủi: Lónh sam, quyờn IV. Cỏc min ủa lý t nhiờn: 1.Min Bc v ụng Bc Bc B -Phm vi: T ngn sụng Hng, gm vựng nỳi ụng Bc v ủụng bng BcB. -c ủim chung: Quan h vi nn Hoa Nam v cu trỳc ủa cht kin to. Tõn kin to nõng yu. Giú mựa ụng Bc xõm nhp mnh. -a hỡnh: - Hng vũng cung (4 cỏnh cung). Hng nghiờng chung l Tõy Bc ụng Nam. +i nỳi thp (ủ cao trung bỡnh khong 600m). +Nhiu ủa hỡnh ủỏ vụi (caxt). +ng bng Bc B m rng. B bin phng, nhiu vnh, ủo, qun ủo. -Khớ hu: mựa h núng, ma nhiu, mựa ủụng lnh, ớt ma. Khớ hu, thi tit cú nhiu bin ủng. Cú bóo. -Sụng ngũi: mng li sụng ngũi dy ủc. Hng Tõy Bc ụng Nam v hng vũng cung. -Th nhng, sinh vt: ai nhit ủi chõn nỳi h thp. Trong thnh phn cú thờm cỏc loi cõy cn nhit (d, re) v ủng vt Hoa Nam. -Khoỏng sn: giu khoỏng sn: than, st, thic, vonfram, vt liu xõy dng, chỡ-bc-km, b du khớ s.Hng 2.Min Tõy Bc v Bc Trung B -Phm vi: hu ngn sụng Hng ủn dóy Bch Mó. -c ủim chung: quan h vi Võn Nam v cu trỳc ủa hỡnh. Giai ủan Tõn kin to ủa hỡnh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn LinhĐề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - Ti min phớ eBook, thi, Ti liu hc tp 9 ủc nõng mnh. Giú mựa ụng Bc gim sỳt v phớa Tõy v phớa Nam. -a hỡnh: ủa hỡnh nỳi trung bỡnh v cao chim u th, ủ dc cao. + Hng Tõy Bc ụng Nam. +ng bng thu nh, chuyn tip t ủng bng chõu th sang ủng bng ven bin. +Nhiu cn cỏt, bói bin, ủm phỏ. -Khớ hu: giú mựa ụng Bc suy yu v bin tớnh. S thỏng lnh di 2 thỏng ( vựng thp). BTB cú giú phn Tõy Nam, bóo mnh, mựa ma lựi vo thỏng VIII, XII, I. L tiu món thỏng VI. -Sụng ngũi: sụng ngũi hng Tõy Bc ụng Nam; BTB hng Tõy-ụng. Sụng cú ủ dc ln, nhiu tim nng thu ủin -Th nhng, sinh vt: cú ủ h thng ủai cao: ủai nhit ủi giú mựa, ủai cn nhit ủi giú mựa trờn nỳi cú ủt mựn khụ, ủai ụn ủi trờn 2600m. Rng cũn nhiu Ngh An, H Tnh. -Khoỏng sn: cú thic, st, apatit, crụm, titan, vt liu xõy dng. 3.Min Nam Trung B v Nam B. -Phm vi: t dóy Bch Mó tr vo Nam. -c ủim chung: cỏc khi nỳi c, cỏc b mt sn nguyờn búc mũn, cỏc cao nguyờn badan, ủng bng chõu th ln Nam B, ủng bng nh, hp NTB. -a hỡnh: khi nỳi c Kontum. Cỏc nỳi, sn nguyờn, cao nguyờn cc Nam Trung B v Tõy Nguyờn. Cỏc dóy nỳi l hng vũng cung. Sn ụng thỡ dc, sn Tõy thoi. + ng bng ven bin thỡ thu hp, ủng bng Nam B thỡ m rng. +ng b bin Nam Trung B nhiu vng vnh. -Khớ hu: cn xớch ủo. Hai mựa ma, khụ rừ. Mựa ma Nam B v Tõy Nguyờn t thỏng V ủn thỏng X, XI; ủng bng ven bin NTB t thỏng IX ủn thỏng XII, l cú 2 cc ủi vo thỏng IX v thỏng VI. -Sụng ngũi: 3 h thng sụng: Cỏc sụng ven bin hng Tõy-ụng ngn, dc (tr sụng Ba). Ngoi ra cũn cú h thng sụng Cu Long v h thng sụng ng Nai. -Th nhng, sinh vt: thc vt nhit ủi, xớch ủo chim u th. Nhiu rng, nhiu thỳ ln. Rng ngp mn ven bin rt ủc trng. -Khoỏng sn: du khớ cú tr lng ln thm lc ủa. Tõy Nguyờn giu bụ- xớt. BI 14. S DNG, BO V TI NGUYấN THIấN NHIấN V MễI TRNG I. S dng v bo v ti nguyờn thiờn nhiờn. a. Ti nguyờn rng: - Rng ca nc ta ủang ủc phc hi. + Nm 1943: 14,3 triu ha (70% din tớch l rng giu) + 1983: 7,2 triu ha. + 2005: 12,7 triu ha (chim 38%). - Tng din tớch rng v t l che ph rng nm 2005 vn thp hn nm 1943 (43%). - Cht lng rng b gim sỳt : din tớch rng giu gim, 70% din tớch rng l rng nghốo v rng mi phc hi. * Cỏc bin phỏp bo v: - i vi rng phũng h cú k hoch, bin phỏp bo v, nuụi dng rng hin cú, trng rng trờn ủt trng, ủi nỳi trc. - i vi rng ủc dng: Bo v cnh quan, ủa dng sinh hc ca cỏc vn quc gia v khu bo tn thiờn nhiờn. - i vi rng sn xut: Phỏt trin din tớch v cht lng rng, ủ phỡ v cht lng ủt rng. Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn LinhĐề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - Ti min phớ eBook, thi, Ti liu hc tp 10 * í ngha ca vic bo v rng. - V kinh t: Cung cp g, dc phm, phỏt trin du lch sinh thỏi. - V mụi trng: Chng xúi mũn ủt, hn ch l lt, ủiu ho khớ hu b. a dng sinh hc Suy gim ủa dng sinh hc - Gii sinh vt nc ta cú tớnh ủa dng sinh vt cao. - S lng loi thc vt v ủng vt ủang b suy gim nghiờm trng. Nguyờn nhõn - Khai thỏc quỏ mc lm thu hp din tớch rng t nhiờn v lm nghốo tớnh ủa dng ca sinh vt. - ễi nhim mụi trng ủc bit l mụi trng nc lm cho ngun thu sn b gim sỳt. Bin phỏp bo v ủa dng sinh hc - Xõy dng h thng vn quc gia v khu bo tn thiờn nhiờn. - Ban hnh sỏch ủ Vit Nam. - Quy ủnh khai thỏc v g, ủng vt, thu sn. II. S dng v bo v ti nguyờn ủt. Hin trng s dng ủt - Nm 2005, cú 12,7 triu ha ủt cú rng v 9,4 triu ha ủt s dng trong nụng nghip (chim hn 28% tng din tớch ủt t nhiờn), 5,3 triu ha ủt cha s dng. - Bỡnh quõn ủt nụng nghip tớnh theo ủu ngi l 0,1 ha. Kh nng m rng ủt nụng nghip ủng bng v min nỳi l khụng nhiu. Suy thoỏi ti nguyờn ủt - Din tớch ủt trng ủi trc ủó gim mnh nhng din tớch ủt ủai b suy thoỏi vn cũn rt ln. - C nc cú khong 9,3 triu ha ủt b ủe do sa mc hoỏ (chim khong 28%). Bin phỏp bo v ti nguyờn ủt - i vi ủt vựng ủi nỳi: + p dng tng th cỏc bin phỏp thu li, canh tỏc hp lý: lm rung bc thang, trong cõy theo bng. + Ci to ủt hoang ủi trc bng cỏc bin phỏp nụng-lõm kt hp. Bo v rng, ủt rng, ngn chn nn du canh du c. - i vi ủt nụng nghip: + Cn cú bin phỏp qun lý cht ch v cú k hoch m rng din tớch. + Thõm canh nõng cao hiu qu s dng ủt, chng bc mu. + Bún phõn ci to ủt thớch hp, chng ụ nhim ủt, thoỏi húa ủt. III. S dng v bo v cỏc ti nguyờn khỏc 1.Ti nguyờn nc: a/Tỡnh hỡnh s dng: -Cha khai thỏc ht tim nng v hiu qu s dng thp. Nhiu ni khai thỏc nc ngm quỏ mc. -Tỡnh trng tha nc gõy l lt vo mựa ma, thiu nc gõy hn hỏn vo mựa khụ. - Mc ủ ụ nhim mụi trng nc ngy cng tng, thiu nc ngt. b/Bin phỏp bo v: -Xõy cỏc cụng trỡnh thu li ủ cp nc, thoỏt nc -Trng cõy nõng ủ che ph, canh tỏc ủỳng k thut trờn ủt dc. -Quy hoch v s dng ngun nc cú hiu qu. -X lý c s sn xut gõy ụ nhim. -Giỏo dc ý thc ngi dõn bo v mụi trng. 2.Ti nguyờn khoỏng sn: a/Tỡnh hỡnh s dng: Nc ta cú nhiu m khoỏng sn nhng phn nhiu l m nh, phõn tỏn nờn khú khn trong qun [...]... Cõn b ng m . nhõn - a hỡnh thp. - Ma nhiu, tp trung theo mựa. - nh hng ca thu triu. - a hỡnh dc. - Ma nhiu, tp trung theo mựa. - Rng b cht phỏ. - Ma ớt. - Cõn bng m <0. Bin phỏp phũng chng -. li. - Trng rng, qun lý v s dng ủt ủai hp lý. - Canh tỏc hiu qu trờn ủt dc. - Quy hoch cỏc ủim dõn c. - Trng rng. - Xõy dng h thng thu li. - Trng cõy chu hn. III.Cỏc thiờn tai khỏc -. hoỏ hc, VLXD. +ụng Anh-Thỏi Nguyờn: luyn kim ,c khớ. +Vit Trỡ-Lõm Thao-Phỳ Th: hoỏ cht, giy. +Ho Bỡnh-Sn La: thu ủin. +Nam nh-Ninh Bỡnh-Thanh Hoỏ: dt, ximng, ủin. - Nam B: hỡnh thnh 1 di
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập địa lý 12 - Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập pps, Ôn tập địa lý 12 - Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập pps, Ôn tập địa lý 12 - Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn