Thuyết trình môn quản trị nguồn nhân lực về hoạch định nguồn nhân lực

24 1,186 4
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 15:44

Hoạch định nguồn nhân lực là một quy trình ước đoán những nhu cầu nhân lực của tổ chức trong mối quan hệ với những mục tiêu của tổ chức và những sự thay đổi từ môi trường, và việc lập kế hoạch phải bảo đảm một lực lượng lao động ổn định, có đủ năng lực được tuyển dụng. [...]...BC 5: K hoạch hóa nguồn nhân lực Yêu cầu SP Năng suất LĐ TT lao động bên trong Nhu cầu lao động TT lao động bên ngoài Khả năng lao động Các trường hợp và cách giải quyết 1- Nhu cầu lao động lớn hơn khả năng cung cấp - Đào tạo và đào tạo lại - Kế hoạch hóa kế cận - Đề bạt từ bên trong - Tuyển dụng bên ngoài - Hợp đồng phụ - Làm... lao ng bờn ngoi l rt quan trng vi vic hoch nh ngun nhõn lc: vỡ khụng phi lỳc no ngun cung ni b cng ỏp ng nhu cu, vỡ vy t chc cn quan tõm ngun cung bờn ngoi 6 VAI TRề CA PHềNG NHN S Vai trò của phòng nhân S trong XY DNG và thực hiện CHIN LC Giai on 1 Trỏnh v gii quyt mõu thun Giai on 2 Ngh nhõn s Giai on 3 Tham gia 1 phn vo Xõy dng chin lc Giai on 4 Cỏc b chin lc . CỦA HOẠCH ĐỊNH 2. HAI BƯỚC CHÍNH CỦA HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC 3. Quy trình hoạch định nguồn nhân 3. Quy trình hoạch định nguồn nhân lực lực BƯỚC 1: THU THẬP THÔNG TIN BƯỚC 1:. h0" alt="" NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH 1. KHÁI NIỆM HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC  Hoạch định nguồn nhân lực là một quy trình ước đoán những nhu cầu nhân lực của tổ chức trong. động của chương trình này có thể rộng lớn hơn so với định nghĩa trên. VAI TRÒ CỦA HOẠCH ĐỊNH NGUỒN VAI TRÒ CỦA HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN LỰC  . 2. HAI BƯỚC CHÍNH CỦA HOẠCH ĐỊNH 2. HAI BƯỚC
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình môn quản trị nguồn nhân lực về hoạch định nguồn nhân lực, Thuyết trình môn quản trị nguồn nhân lực về hoạch định nguồn nhân lực, Thuyết trình môn quản trị nguồn nhân lực về hoạch định nguồn nhân lực, Quy trình hoạch định nguồn nhân lực, MỐI QUAN HỆ GIỮA CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC VỚI CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay