vật lí đại cương - động lực học chất điểm

8 894 17
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 11:04

. Động lực học chất ñiểm Lê Quang Nguyên www4.hcmut.edu.vn/~leqnguyen nguyenquangle59@yahoo.com Nội dung 1. Các ñịnh luật Newton 2. Hệ quy chiếu quán tính 3. Hệ quy chiếu không quán tính, lực. Bài tập 3 Vật m 1 ñược ñặt trên một mặt ngang, nối với vật m 2 qua dây treo và ròng rọc nhẹ. Lực F nghiêng góc θ so với phương ngang tác ñộng lên vật. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt. luật 2 Newton • Lực toàn phần tác ñộng lên một chất ñiểm bằng tích của khối lượng và gia tốc của vật. • Định luật này còn có thể viết dưới dạng: • với p = mv là ñộng lượng của chất ñiểm. tot F
- Xem thêm -

Xem thêm: vật lí đại cương - động lực học chất điểm, vật lí đại cương - động lực học chất điểm, vật lí đại cương - động lực học chất điểm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay