Chuyên đề sắt và hợp chất bài tập

2 699 6
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 09:44

Chuyên đề sắt và hợp chất bài tập (N2) TÀI LIỆU HÓA HỌC VÔ CƠ 12 LỚP A1 CHUYÊN ĐỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT BÀI TẬP (N2) Dạng 2: BT về oxit săt ́ + HNO3 (H2SO4 đặc, nóng) α β M0 (1) hỗn hợp rắn (M, MxOy) (2) M+n + N (S ) m gam m1 gam (n: max) Dạng 3: BT khać Câu 1: Để m gam bột Fe trong không khí một thời gian thu dược 11,28 gam hỗn hợp X gồm 4 chất. Hòa tan hết X trong lượng dư dung dịch HNO3 thu được 672ml khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của m là: A. 5,6. B. 11,2. C. 7,0. D. 8,4. Câu 2: Cho 11,36 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm 1 khử duy nhất, đo ở đktc) và dung d ịch Y. Cô c ạn dung d ịc . 14,72. C. 21,12. D. 22,4. Câu 6(SP.L4.12): Nung 3,08 gam bột Fe trong không khí thu được 3,72 gam hh A gồm Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , FeO và Fe (dư) Hòa tan hh A vào dung dịch H 2 SO 4 loãng, dư thấy. 0,504 C. 0,224 Câu 7(SP.L4.12): Đun nóng m gam bột Fe ngoài không khí, sau một thời gian thu được 8,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 . Cho X tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2 SO 4 . 11,2 gam Fe. Số mol của HNO 3 có trong dung dịch ban đầu là: A. 0,94 mol B. 0,64 mol C. 0,86 mol D. 0,78 mol. Câu 9(NH.L4.12): Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hh X gồm Fe, FeO, Fe 3 O 4 và Fe 2 O 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề sắt và hợp chất bài tập, Chuyên đề sắt và hợp chất bài tập, Chuyên đề sắt và hợp chất bài tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay