Chuyên đề sắt và hợp chất bài tập

2 752 7
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 09:44

Chuyên đề sắt và hợp chất bài tập (N2) TÀI LIỆU HÓA HỌC VÔ CƠ 12 LỚP A1 CHUYÊN ĐỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT BÀI TẬP (N2) Dạng 2: BT về oxit săt ́ + HNO3 (H2SO4 đặc, nóng) α β M0 (1) hỗn hợp rắn (M, MxOy) (2) M+n + N (S ) m gam m1 gam (n: max) Dạng 3: BT khać Câu 1: Để m gam bột Fe trong không khí một thời gian thu dược 11,28 gam hỗn hợp X gồm 4 chất. Hòa tan hết X trong lượng dư dung dịch HNO3 thu được 672ml khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của m là: A. 5,6. B. 11,2. C. 7,0. D. 8,4. Câu 2: Cho 11,36 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm 1 khử duy nhất, đo ở đktc) và dung d ịch Y. Cô c ạn dung d ịc + HNO 3 (H 2 SO 4 đ ặc, nóng) TÀI LIỆU HÓA HỌC VÔ CƠ 12 -LỚP A1 CHUYÊN ĐỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT BÀI TẬP (N2) Dạng 2: BT về oxit sắt M 0 hỗn hợp rắn (M, M x O y ) M +n + N  (S  ) m gam m 1 gam (n: max) Dạng 3: BT khác Câu 1: Để m gam bột Fe trong không khí một thời gian thu dược 11,28 gam hỗn hợp X gồm 4 chất. Hòa tan hết X trong lượng dư dung dịch HNO 3 thu được 672ml khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của m là: A. 5,6. B. 11,2. C. 7,0. D. 8,4. Câu 2: Cho 11,36 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 phản ứng hết với dung dịch HNO 3 loãng, dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm 1 khử duy nhất, đo ở đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 49,09. B. 35,50. C. 38,72. D. 34,36. Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam bột Fe trong bình O 2 thu được 7,36 gam hỗn hợp X gồm Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 và một phần Fe còn dư. Hòa tan hoàn toàn lượng hỗn hợp X ở trên vào dung dịch HNO 3 thu được V lít hỗn hợp khí Y gồm NO 2 và NO có tỷ khối so với H 2 bằng 19. Giá trị của V là A. 0,896. B. 0,672. C. 1,792 D. 0,448 Câu 4: Cho 11,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 vào dung dịch HNO 3 loãng, dư thu được V lít khí Y gồm NO và NO 2 có tỉ khối so với H 2 bằng 19. Mặt khác, nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với khí CO nóng dư thì sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9,52 gam Fe. Giá trị của V là A. 1,40. B. 2,80. C. 5,60. D. 4,20. Câu 5: Nung m gam bột Cu trong oxi thu được 24,8 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Cu, CuO và Cu 2 O. Hoà tan hoàn toàn X trong H 2 SO 4 đặc nóng 1 thoát ra 4,48 lít khí SO 2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là A. 9,6. B. 14,72. C. 21,12. D. 22,4. Câu 6(SP.L4.12): Nung 3,08 gam bột Fe trong không khí thu được 3,72 gam hh A gồm Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , FeO và Fe (dư) Hòa tan hh A vào dung dịch H 2 SO 4 loãng, dư thấy giải phóng V lít khí (đktc). Giá trị của V là: A. 0,336 B. 0,504 C. 0,224 Câu 7(SP.L4.12): Đun nóng m gam bột Fe ngoài không khí, sau một thời gian thu được 8,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 . Cho X tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2 SO 4 đặc dư, đun nóng thấy giải phóng 1,68 lít khí SO 2 duy nhất (đktc). Giá trị của m là: A. 5,6 B. 6,72 C. 5,88 D. 4,9. Câu 8(NH.L2.12): Cho 11,36 gam hh gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 phản ứng hết với dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO sản phẩm khử duy nhất (ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan được tối đa 11,2 gam Fe. Số mol của HNO 3 có trong dung dịch ban đầu là: A. 0,94 mol B. 0,64 mol C. 0,86 mol D. 0,78 mol. Câu 9(NH.L4.12): Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hh X gồm Fe, FeO, Fe 3 O 4 và Fe 2 O 3 trong 50 ml dd H 2 SO 4 18M (đặc, dư, đun nóng), thu được dd Y và V lít khí SO 2 (đktc và là sản phẩm khử duy nhất). Cho 450 ml dd NaOH 2M vào dung dịch Y thu được 21,4 gam kết tủa. Giá trị của V là: A. 3,36 lít B. 4,48 lít C. 6,72 lít D. 5,60 lít. Câu 10(ĐHKB.12): Đốt 5,6 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là: A. 18,0. B. 22,4. C. 15,6 D. 24,2. Câu 11(CĐKB.11): Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe và 0,2 mol Fe 2 O 3 vào dung dịch axit H 2 SO 4 loãng (dư), thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của m là: A. 54,0 B. 59,1 C. 57,4 D. 60,8. Câu 12(CĐ.09): Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl 3 . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 2,16 B. 5,04 C. 4,32 D. 2,88. Câu 13(ĐHKB.11): Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe 2 (NO 3 ) 3 0,24M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là: A. 20,80 B. 32,50 C. 48,75 D. 29,25. (1) (2) . 14,72. C. 21,12. D. 22,4. Câu 6(SP.L4.12): Nung 3,08 gam bột Fe trong không khí thu được 3,72 gam hh A gồm Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , FeO và Fe (dư) Hòa tan hh A vào dung dịch H 2 SO 4 loãng, dư thấy. 0,504 C. 0,224 Câu 7(SP.L4.12): Đun nóng m gam bột Fe ngoài không khí, sau một thời gian thu được 8,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 . Cho X tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2 SO 4 . 11,2 gam Fe. Số mol của HNO 3 có trong dung dịch ban đầu là: A. 0,94 mol B. 0,64 mol C. 0,86 mol D. 0,78 mol. Câu 9(NH.L4.12): Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hh X gồm Fe, FeO, Fe 3 O 4 và Fe 2 O 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề sắt và hợp chất bài tập, Chuyên đề sắt và hợp chất bài tập, Chuyên đề sắt và hợp chất bài tập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay