Bài tập về biện luận nghiệm của phương trình

1 418 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 07:00

BIN LUN NGHIM CA PHƯƠNG TRNH      !"#$% & "#'()*+,($%-./,01 23  4  4= − + +y x x 25  !"#C$% 4& "#C'()*+m,($%-./,01  4  4  6− + − =x x m  723  8 4 94 5  !"# :1,0#$% ∈ R 3-./,018  9 4 96$;,($-( 23,0 điểm < 4 2  < 4 = − − +y x x $;"# 25  !"# 4&=,"#'()*+,(-./,01  < 4 4  − − + = x x m 23,0 điểm < 4 4 = − + +y x x $;"# 25  !"# 4&=,"#'()*+,($%-./,01 < 4 4 6− − =x x m 23,0 điểm < 4 2 < = − +y x x $;"#25  !"# 4&=,"#'1$$,0#$%3-./,01$;,($ < 4 4 6 < − + − = x x m  23,0 điểm < 4 4 4= − + −y x x $;"# 25  !"# 4&=,"#'()*+,($%-./,01 < 4 4 4− + − =x x m 23,0 điểm  = −y x x $;"# 25  !"# 4&=,'1$$,0#$%3-./,01$;,($   4 6− + − =x x m  23,0 điểm  4  <= − + −y x x $;"# 25  !"# 4&=,"#'()*+,($%-./,01   4  < − + = + x x m  2  4  <= + −y x x >?) 2   !"#$% 4 7()*+,($%-./,01  4  4 2 6 + + + = x x m '63   4  2= − + −xy x $;"# 25  !"# 4 &=,"#'$#@3-./,01  4  6− + =xx k $;A,,(-( Câu I.(3 điểm)    4= − + −y x x 25  !"#B$ 47()*+ m ,($%-./,01   4− + − =x x m Câu I ( 3,0 điểm )   4  2= − + −xy x $;"# 5  !"#  &=,"#'$#@3-./,01$;A,,(-(   4  6 − + = xx k  Câu I ( 3,0 điểm )  < 4 4 2− −= x xy $;"# 5  !"# &=,"#'B()*+,($$%-./,01 < 4 4 6− − =x x m . BIN LUN NGHIM CA PHƯƠNG TRNH      !"#$% &
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập về biện luận nghiệm của phương trình, Bài tập về biện luận nghiệm của phương trình, Bài tập về biện luận nghiệm của phương trình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay