Một số cấu trúc tiếng Anh thông dụng pps

6 436 5
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 03:20

. ]]] Một số cấu trúc tiếng Anh thông dụng 1. It is + tính từ + (for sb) + to do st eg: It is difficult for old people to learn English. (Người có tuổi học tiếng Anh thì khó.) 2. To. him. (Anh ta nói nhanh đến mức mà tôi không thể hiểu được anh ta) 20. S1+ be + such + (tính từ) + danh từ + that + S2 + động từ. eg: It is such a difficult exercise that no,one can do it. (Đó là một. English. (Chúng tôi thấy học tiếng Anh khó) 23. To make sure of st/ that + S + động từ (Bảo đảm điều gì) eg: 1. I have to make sure of that information. (Tôi phải bảo đảm chắc chắn về thông tin đó) 2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số cấu trúc tiếng Anh thông dụng pps, Một số cấu trúc tiếng Anh thông dụng pps, Một số cấu trúc tiếng Anh thông dụng pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn