Đề tài “Chiến lược tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB” ppt

36 322 1
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 02:21

. lược tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB” để nghiên cứu về chiến lược tại ngân hàng ACB và xin đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB. I. Tổng quan về Ngân. Chiến lược đầu tư và phát triển 30 2. Sự phù hợp của ngân hàng ACB với nguồn lực của nó 32 3. Đánh giá về chiến lược của Ngân hàng Á Châu ACB 33 V. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược phát. CHIẾN LƯỢC GVHD:Th.S SÁI THỊ LỆ THỦY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA  Đề tài “Chiến lược tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB” . NHÓM 13- LỚP K12KDN4 Trang 1 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài “Chiến lược tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB” ppt, Đề tài “Chiến lược tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB” ppt, Đề tài “Chiến lược tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB” ppt, Phân tích ngành ngân hàng, Phân tích môi trường quốc gia và toàn cầu, Cơ hội và những mối đe dọa đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam, Chuỗi giá trị của ngân hàng ACB, Các khối xây dựng cơ bản của lợi thế cạnh tranh của ngân hàng ACB

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay