Luận văn thạc sĩ: "HOÀN THIỆN CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG ĐỒNG NAI " doc

128 264 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 23:21

B GIÁO D C VÀ ÀO T O Ộ Ụ Đ Ạ TR NG I H C KINH T TP. H CHÍ MINHƯỜ ĐẠ Ọ Ế Ồ ♣ V HU NH NGA Ũ Ỳ HOÀN THIỆN CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. H CHÍ MINH - N m 2009Ồ ă B GIÁO D C VÀ ÀO T O Ộ Ụ Đ Ạ TR NG I H C KINH T TP. H CHÍ MINHƯỜ ĐẠ Ọ Ế Ồ ♣ V HU NH NGA Ũ Ỳ HOÀN THIỆN CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG ĐỒNG NAI Chuyên ngành : Kinh t Tài chính – Ngân hàng. ế Mã s ố : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NG I H NG D N KHOA HOC: ƯỜ ƯỚ Ẫ TS TR M TH XUÂN H NG Ầ Ị ƯƠ TP. H CHÍ MINH - N m 2009 Ồ ă L I CAM OAN Ờ Đ Tôi xin cam oan c c s li u trong lu n v n n y c thu th p t ngu n th c t .đ ố ệ ậ ă đượ ậ ừ ồ ự ế Nh ng ý ki n óng góp v gi i ph p xu t là c a cá nhân tôi t vi c nghiên c uữ ế đ ả đề ấ ủ ừ ệ ứ và rút ra t th c t làm vi c t i Ng n h ng th ng m i c ph n Ngo i th ng Vi từ ự ế ệ ạ ươ ạ ổ ầ ạ ươ ệ Nam chi nh nh ng Nai Đồ H c viên Cao h c K15 ọ ọ M C L C Ụ Ụ Trang CH NG 1: C S LÝ LU N V CHO VAY NGOAI T I V I DN ƢƠ Ơ Ở Ậ Ề Ệ ĐỐ Ớ XNK TAI NHTM 1 1.1. VAI TRÒ C A CHO VAY NGO I T 1Ủ Ạ Ệ 1.1.1. i v i s phát tri n n n kinh t 1Đố ớ ự ể ề ế 1.1.2. i v i NHTM 2Đố ớ 1.1.3. i v i DN XNK 3Đố ớ 1.2. CÁC HÌNH TH C CHO VAY NGO I T CH Y U 4Ứ Ạ Ệ Ủ Ế 1.2.1. C n c v o ph ng th c tài tr XNK 4ă ứ ƣơ ứ ợ 1.2.2. C n c vào th i gian cho vay 5ă ứ ờ 1.2.3. C n c vào tính ch t luân chuy n c a v n 6ă ứ ấ ể ủ ố 1.3. CÁC NHÂN T NH H NG N CHO VAY NGO I T T I NHTM VN 6Ố Ả ƢỞ ĐẾ Ạ Ệ Ạ 1.3.1. Ch nh s ch TGH 6Đ 1.3.2. Chính sách XNK 8 1.3.3. Chính sách tín d ng c a NHTM 9ụ ủ 1.3.4. M i tr ng kinh t 11ƣờ ế 1.3.4.1.Trong n cướ 11 1.3.4.2. Ngo i n cướ 13 1.4. R I RO TRONG CHO VAY NGO I T T I CÁC NHTM VN 13Ủ Ạ Ệ Ạ 1.4.1. Khái ni m v r i ro tín d ng: 13ệ ề ủ ụ 1.4.2. Nguyên nhân d n n r i ro tín d ng 15ẫ đế ủ ụ 1.4.2.1. Nguyên nhân t phía NHừ 15 1.4.2.2. Nguyên nhân t ph a ng i vayừ ườ 16 1.4.2.3. Nguyên nhân khách quan t m i tr ng bên ngoàiừ ườ 16 K T LU N CH NG 1 17Ế Ậ ƢƠ CH NG 2: TH C TR NG V HO T NG CHO VAY NGO I T IƢƠ Ự Ạ Ề Ạ ĐỘ Ạ Ệ ĐỐ V I DN XNK T I VCB NG NAIỚ Ạ ĐỒ 18 2.1. TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I T NH NG NAI 18Ế Ộ Ỉ ĐỒ 2.2. L CH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N VCB 20Ị Ử Ể 2.3. VÀI NÉT V VCB N V K T QU HO T NG KINH DOANHỀ Đ Ế Ả Ạ ĐỘ TRONG GIAI O N 2001-2007 21Đ Ạ 2.3.1. Gi i thi u vài nét v VCB ng Nai 21ớ ệ ề Đồ 2.3.2. K t qu h at ng kinh doanh trong giai o n 2001-2007 22ế ả ọ độ đ ạ 2.3.2.1. C ng t c huy ng v nđộ ố 22 2.3.2.2. Công tác tín d ngụ 23 2.3.2.3. Ho t ng d ch vạ độ ị ụ 24 2.3.2.4. K t qu kinh doanhế ả 26 Ngu n: Vietcombank Nồ Đ 26 2.4. TH C TR NG CHO VAY NGO I T I V I DN XNK T I VCBỰ Ạ Ạ Ệ ĐỐ Ớ Ạ NG NAI 27ĐỒ 2.4.1. Tình hình cho vay ngo i t t i VCB ng Nai 27ạ ệ ạ Đồ 2.4.2. Các hình th c cho vay ngo i t t i VCB ng Nai 30ứ ạ ệ ạ Đồ 2.4.2.1. C n c vào th i gian cho vayă ứ ờ 30 2.4.2.2. C n c v o i t ng DN XNKă ứ đố ượ 33 2.4.3. Các nhân t nh h ng ch y u n cho vay ngo i t t i VCB ng Nai . 34ố ả ƣở ủ ế đế ạ ệ ạ Đồ 2.4.3.1. Chính sách thu hút DN có v n u t v ch nh s ch khuy n khích XKố đầ ư ế c a t nh ng Nai c th c hi nủ ỉ Đồ đượ ự ệ 34 2.4.3.2. Ch nh s ch i u hành n n kinh t c a Nh n cđ ề ề ế ủ ướ 35 2.4.3.3. Chính sách lãi su t cho vay USD so v i VND t i VCB ng Naiấ ớ ạ Đồ 40 2.4.3.4. Ch nh s ch cho vay c m b o c a VCB ng Naiđả ả ủ Đồ 42 2.4.3.5. Các nhân t khác 43ố 2.5. ÇNH GIÇ TÌNH HÌNH CHO VAY NGO I T I V I DN XNK T IĐ Ạ Ệ ĐỐ Ớ Ạ VCB NG NAI 48ĐỒ 2.5.1. Nh ng thành t u t c 48ữ ự đạ đƣợ 2.5.2. M t s t n t i 56ộ ố ồ ạ 2.5.2.1. C ng t c huy ng ngo i t còn nhi u h n chđộ ạ ệ ề ạ ế 56 2.5.2.2. Các hình th c cho vay c n n i uứ đơ đệ 56 2.5.2.3. Quy trình cho vay còn m t s v ng m cộ ố ướ ắ 57 2.5.2.4. Công tác ki m tra s d ng v n vay và tài s n m b o còn mangể ử ụ ố ả đả ả tính hình th cứ 57 2.5.2.5. Các công c phòng ch ng r i ro cho vay ngo i t , các công c pháiụ ố ủ ạ ệ ụ sinh, v n ch a tri n khai t i chi nhánh.ẫ ư ể ạ 58 2.5.2.6. Thi u thông tin v ngành ngh kinh doanh c a khách hàngế ề ề ủ 58 2.5.2.7. Thi u b h p ng so n th o b ng ti ng Anhế ộ ợ đồ ạ ả ằ ế 59 2.5.2.8.Mô hình ch m i m XHTD DN t i chi nhánh còn khá ph c t pấ đ ể ạ ứ ạ 59 2.5.2.9. Tr nh m t s nhân viên tín d ng còn h n ch v ngo i ng và ki nđộ ộ ố ụ ạ ế ề ạ ữ ế th c pháp lu tứ ậ 60 2.5.2.10. Công tác ti p th ch a hi u quế ị ư ệ ả 61 2.6. NGUYÊN NHÂN D N N S T N T I TRONG CHO VAY NGO IẪ ĐẾ Ự Ồ Ạ Ạ T I V I DN XNK T I VCB NG NAI 61Ệ ĐỐ Ớ Ạ ĐỒ 2.6.1. Nguyên nhân t phía khách hàng 61ừ 2.6.2 Nguyên nhân t phía NH 63ừ 2.6.3 Nguyên nhân t m i tr ng kinh doanh 64ừ ƣờ CH NG 3: NH H NG VÀ GI I PHÁP HOÀN THI N CHO VAY ƢƠ ĐỊ ƢỚ Ả Ệ NGO I T I V I DN XNK T I VCB NG NAIẠ Ệ ĐỐ Ớ Ạ ĐỒ 67 3.1. M C TIÆU V NH H NG PHÁT TRI N XNK TRÆN A BÀN T NHỤ ĐỊ ƢỚ Ể ĐỊ Ỉ NG NAI 67ĐỒ 3.1.1 M c tiêu phát tri n kinh t - xã h i t nh ng Nai giai o n 2005-2010 67ụ ể ế ộ ỉ Đồ đ ạ 3.1.2. M c ti u v nh h ng phát tri n XNK tr n a bàn T nh ng Nai 67ụ đị ƣớ ể đị ỉ Đồ 3.2. NH H NG CHO VAY NGO I T C A NHNN TRONG TH I GIAN ĐỊ ƢỚ Ạ Ệ Ủ Ờ T I 68Ớ 3.3. NH H NG PHÁT TRI N C A VCB TRONG TH I GIAN T I 69ĐỊ ƢỚ Ể Ủ Ờ Ớ 3.3.1. VCB phát tri n thành t p o n t i ch nh 69ể ậ đ 3.3.2. Phát tri n m ng d ch v ngân hàng bán l 70ể ả ị ụ ẻ 3.3.3. Ho t ng tín d ng phát tri n theo h ng m b o m c tiêu ch t l ng,ạ độ ụ ể ƣớ đả ả ụ ấ ƣợ an toàn, gi m m nh n t n ng, x lý thu h i n quá h n. 72ả ạ ợ ồ độ ử ồ ợ ạ 3.4. GI I PHÁP HOÀN THI N CHO VAY NGO I T I V I DN XNKẢ Ệ Ạ Ệ ĐỐ Ớ T I VCB NG NAI 72Ạ ĐỒ 3.4.1. Gi i ph p huy ng v n b ng ngo i t 72ả độ ố ằ ạ ệ 3.4.2. Gi i pháp nâng cao ch t l ng cho vay ngo i t i v i DN XNK 74ả ấ ƣợ ạ ệđố ớ 3.4.2.1.Hoàn thi n công tác th m nh cho vayệ ẩ đị 74 3.4.2.2. T ng c ng ki m soát quá trình cho vayă ườ ể 75 3.4.2.3. Gi i pháp phát tri n khách hàng và th tr ngả ể ị ườ 76 3.4.2.4. Hoàn thi n h th ng XHTD n i bệ ệ ố ộ ộ 76 3.4.2.5. Xây d ng chính sách cho vay th ch p tài s n i v i t ng i t ngự ế ấ ả đố ớ ừ đố ượ khách hàng theo x p h ng tín d ngế ạ ụ 77 3.4.2.6. G n k t các công c phái sinh v i cho vay ngo i tắ ế ụ ớ ạ ệ 78 3.4.2.7. Chu n hóa các h p ng b ng ti ng Anhẩ ợ đồ ằ ế 80 3.4.2.8. Gi i ph p a d ng hóa các lo i hình cho vay b ng ngo i tả đ ạ ạ ằ ạ ệ 80 3.4.3. Gi i ph p n ng cao tr nh c a cán b ngân hàng 81ả độ ủ ộ 3.5. KI N NGH I V I CHÍNH PH , NHNN VÀ VCB 81Ế Ị ĐỐ Ớ Ủ 3.5.1. i v i chính ph 81Đố ớ ủ 3.5.2. i v i Ng n h ng nh n c 82Đố ớ ƣớ 3.5.3. i v i VCB 83Đố ớ K T LU NẾ Ậ 84 TÀI LI U THAM KH O Ệ Ả PH L C Ụ Ụ CÁC CH VI T T T DÙNG TRONG LU N V N Ữ Ế Ắ Ậ Ă 1. TCTD 2. NH 3. NHNN 4. VCB 5. VCB N Đ 6. HSC 7. NHTM 8. NHTMCP 9. DN 10. XNK 11. XK 12. NK 13. NQH 14. P. QHKH 15. P. QLN 16. P. QLRR 17. XHTD 18. KCN 19. PGD T ch c tín d ng ổ ứ ụ Ngân hàng Ng n h ng nh n c. ướ Ngân hàng th ng m i c ph n ngo i th ng Vi t Nam ươ ạ ổ ầ ạ ươ ệ Ng n h ng th ng m i c ph n ngo i th ng ng Nai. ươ ạ ổ ầ ạ ươ Đồ H i s chính ộ ở Ng n h ng th ng m i. ươ ạ Ng n h ng th ng m i c ph n ươ ạ ổ ầ Doanh nghi p ệ Xu t nh p kh u ấ ậ ẩ Xu t kh u ấ ẩ Nh p kh u ậ ẩ N qu h n. ợ ạ Phòng Quan h kh ch h ng ệ Phòng Qu n lý n ả ợ Phòng Qu n lý r i ro ả ủ X p h ng tín d ng ế ạ ụ Khu c ng nghi p ệ ph ng giao d ch ị DANH M C CÁC BI U Ụ Ể ĐỒ Bi u 1.1: Huy ng a ph ng – trung ng quy VND ể đồ độ đị ươ ươ Bi u 1.2: C c u cho vay ng n h n – trung d i h n ể đồ ơ ấ ắ ạ ạ Bi u 1.3: Doanh s thanh to n xu t nh p kh u ể đồ ố ấ ậ ẩ Bi u 1.4: Doanh s mua b n ngo i t ể đồ ố ạ ệ Bi u 1.5: T nh h nh thu nh p – chi phí – l i nhu n ể đồ ậ ợ ậ Bi u 2.1: D n cho vay ngo i t theo ng nh ngh ể đồ ư ợ ạ ệ ề Bi u 2.2: C c u t n d ng theo th nh ph n kinh t n m 2007 ể đồ ơ ấ ụ ầ ế ă Bi u 2.3: Di n bi n n qu h n t n m 2001 n n m 2007 ể đồ ễ ế ợ ạ ừ ă đế ă Bi u 2.4: C c u cho vay ng n h n USD-VND ể đồ ơ ấ ắ ạ Bi u 2.5: C c u cho vay TDH USD-VND ể đồ ơ ấ Bi u 2.6: C c u cho vay USD ng n h n –TDH ể đồ ơ ấ ắ ạ 23 24 25 26 26 27 28 29 31 32 32 1. L DO CH N TÀI: Ọ ĐỀ L I M U Ờ Ở ĐẦ Trong th i i ng y nay, v i tr nh ph t tri n cao c a n n kinh t - xã h i, th ờ đạ ớ độ ể ủ ề ế ộ ị tr ng ng y c ng m r ng v ph t tri n theo m i quan h kinh t khu v c v qu c t - ườ ở ộ ể ố ệ ế ự ố ế y l i u ki n m i tr ng thu n l i c c ho t ng s n xu t kinh doanh n i chung v Đ đề ệ ườ ậ ợ để ạ độ ả ấ ho t ng ng n h ng n i riêng ph t tri n. ạ độ ể C ng v i ch nh s ch thu h t v n u t n c ngo i c a t nh ng Nai, ho t ng ớ ố đầ ư ướ ủ ỉ Đồ ạ độ xu t nh p kh u c a khu v c n y ph t tri n kh m nh so v i c c khu v c c n l i c a n n ấ ậ ẩ ủ ự ể ạ ớ ự ạ ủ ề kinh t v ng g p m t ph n ng k v o s ph t tri n c a t nh nh . Nhu c u vay v n ế đ ộ ầ đ ể ự ể ủ ỉ ầ ố b ng ngo i t c a c c DN XNK trên a b n c ng r t l n; c bi t, trong giai o n u t ằ ạ ệ ủ đị ũ ấ ớ đặ ệ đ ạ đầ ư x y d ng c s h t ng, mua s m thi t b nh th i gian qua. Ngo i ra, c ng nghi p s n ự ở ở ạ ầ ắ ế ị ư ờ ệ ả xu t ng nh ph tr c a Vi t Nam v n ch a ph t tri n nên nhu c u nh p kh u nguyên ấ ụ ợ ủ ệ ẫ ư ể ầ ậ ẩ nhiên li u u v o v n c n kh l n, kim ng ch nh p kh u c a t nh ng Nai trong th i ệ đầ ẫ ớ ạ ậ ẩ ủ ỉ Đồ ờ gian qua kh ng ng ng gia t ng. ừ ă ng th i, d n cho vay b ng ngo i t c a chi nh nh NHNT ng Nai c ng theoĐồ ờ ư ợ ằ ạ ệ ủ Đồ ũ m t ng liên t c. B t u t n m 2004-nay, d n cho vay ngo i t c a chi nh nh v t đ ă ụ ắ đầ ừ ă ư ợ ạ ệ ủ ượ m c d n cho vay VND v c ng nh c c NHTM VN kh c, thu nh p t ho t ng choứ ư ợ ũ ư ậ ừ ạ độ vay c a chi nh nh NHNT N mang l h n 80% thu nh p cho ng n h ng. ủ Đ ạị ơ ậ M c d trong th i gian t i, Chi nh nh NHNT N ph t tri n theo nh h ng c a ặ ờ ớ Đ ể đị ướ ủ NHNT VN l ph t tri n d ch v ng n h ng b n l , m r ng i t ng cho vay l c c ể ị ụ ẻ ở ộ đố ượ DNVVN. Nh ng i u n y kh ng c ngh a l NHNT N h n ch cho vay mà m r ng ư đ ề ĩ Đ ạ ế ở ộ thêm i t ng cho vay, kh ng t p trung cho vay v o kh ch h ng l n. V v i th m nhđố ượ ậ ớ ớ ế ạ c a T nh N v thu h t v n u t n c ngo i, DN ho t ng XNK trên a b n t nh aủ ỉ Đ ề ố đầ ư ướ ạ độ đị ỉ đ d ng v phong ph , cho vay n i chung v cho vay ngo i t n i riêng c a chi nh nh s v n ạ ạ ệ ủ ẽ ẫ t ra k ho ch t ng tr ng. Tuy nhiên, hi n nay c ng t c cho vay ngo i t t i chi nh nhđặ ế ạ ă ưở ệ ạ ệ ạ v n c n m t s t n t i liên quan n c ng t c huy ng ngo i t , c c quy tr nh th m nh ẫ ộ ố ồ ạ đế độ ạ ệ ẩ đị [...]... ngoại tệ tại NHNT ĐN • Ba l , trên cơ sở nghiên cứu thực tế t nh h nh cho vay ngoại tệ tại NHNT ĐN, đ nh gi những th nh tựu đạt được cũng như những tồn tại v c c nguyên nh n tồn tại đểđ xuất một số giải ph p, kiến nghị nhằm ho n thiện cho vay ngoại tệ tại NHNT ĐN 3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHI N CỨU: • Đối tượng nghiên cứu: - Lý luận về cho vay ngoại tệ v c c nh n tố ảnh hưởng đến cho vay ngoại tệ đối với. .. từ chƣa đến hàng thanh toán 1.2.2 Căn cứ vào thời gian cho vay Cho vay ngoại tệ là một phần của cho vay Theo tiêu thức phân chia hình thức cho vay ngoại tệ theo thời gian sẽ đƣợc hiểu tƣơng tự nhƣ cho vay, cụ thể nhƣ sau: - Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng Khi nói cho vay ngắn hạn ngƣời ta nghĩ đến cho vay vốn lƣu động nhƣ cho vay mua nguyên liệu, cho vay trả lƣơng.. .cho vay, hệ thống xếp hạn t n dụng, c ng t c marketing,…Ch nh v vậy, t i đã chọn đề tài:”Ho n thiện cho vay ngoại tệ đối với DN XNK trên địa b n tỉnh Đồng Nai l m đềt i tốt nghiệp của m nh Đ y l một đềtài tập trung nghiên cứu cụ thể một mảng cho vay ngoại tệ của NHNT ĐN, t m hiểu c c nh n tố ảnh hưởng đến cho vay ngoại tệ, đ nh gi những tồn tại của hoạt động cho vay ngoại tệ đểtừ đ đ xuất giải... i l n vai tr của hoạt động cho vay ngoại tệ đối với ph t triển nền kinh tế, DN XNK và các NHTM Kế đến l c c h nh thức cho vay ngoại tệ, những nh n tố t c động đến cho vay ngoại tệ Cuối cùng là trình bày c c loại rủi ro cho vay ngoại tệ tại c c NHTM VN Từ đ x c định nguyên nhân ph t sinh rủi ro cho vay nhằm gi p đềt i c định hƣớng trƣớc về việc hoàn thiện của vay ngoại tệ tại chi nh nh VCB ĐN trong... cung ngoại tệ lớn hơn cầu về ngoại tệ th gi đồng nội tệ lên giá, khuyến khích nền kinh tế NK vì giá cả hàng hóa thế giới trở nên rẻ hơn so với gi trong nƣớc Đồng thời, nguồn ngoại tệ huy động đƣợc tại các NH trở nên dồi d o hơn sẽ kéo theo chính sách cho vay ngoại tệ sẽ nới lỏng hơn Ngƣợc lại, nếu cung ngoại tệ nhỏ hơn cầu ngoại tệ thì nền kinh tế xảy ra tình trạng khan hiếm ngoại tệ, đồng ngoại tệ trở... nh n tố ảnh hưởng đến cho vay ngoại tệ đối với c c DN XNK tại NHTM - Đ nh gi thực trạng cho vay ngoại tệ đối với DN XNK tại NHNT ĐN - Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng về hoạt động cho vay ngoại tệ tại NHNT ĐN sẽ đ xuất c c giải ph p ho n thiện cho vay ngoại tệ tại chi nh nh NHNT ĐN • Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động cho vay ngoại tệ tại Chi nh nh NHNT ĐN từ năm 2001 đến 30/6/2008 4 PHƢƠ NG... cho vay của NH, các NH sẽ hạn chế cho vay thậm chí thu hẹp cho vay đồng nội tệ đối với c c DN đang c quan hệ tín dụng, dẫn đến Trang 11 khả năng thực hiện hợp đồng ngoại thƣơng đối với DN XK gặp kh khăn do thiếu vốn lƣu động và nguồn ngoại tệ thực hiện thanh toán về NH sẽ bị giảm dần Đồng thời, với sự mất giá của đồng nội tệ, sự lên giá của đồng ngoại tệ cũng ảnh hƣởng đến khả năng huy động ngoại tệ. .. nƣớc Đối với mặt h ng nh nƣớc không khuyến NK thì NH hoặc từ chối cho vay hoặc cho vay với lãi suất cao Chẳng hạn, NH kh ng ƣu ti n cho vay bằng đồng ngoại tệ đểNK hàng hóa xa xỉ m trong nƣớc có khả năng sản xuất đƣợc Tuy nhiên, NH vẫn cho vay NK nguyên liệu đểsản xuất hàng XK Nhìn chung, chính sách XNK có ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay ngoại tệ của c c NHTM Nhƣ với chính sách hạn chế NK các hàng hóa... hiện hợp đồng XK, Tuy nhiên, cần hiểu rộng hơn về cho vay ngắn hạn không phải chỉ d nh đển i đến cho vay vốn lƣu động mà thời gian cho vay phụ thuộc vào một số điều kiện nhƣ khả năng trả nợ của khách hàng, chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời gian thu hồi nợ, Trong cho vay ngắn hạn c hai phƣơng thức phổ biến là cho vay theo món vay (vay từng lần) và cho vay theo hạn mức Đối với phƣơng thức cho vay từng... động cho vay ngoại tệ tại các NHTM đã gi p nh nƣớc thực hiện các chính sách XNK, chính sách tiền tệ, 1.1.2 Đối với NHTM Cho vay ngoại tệ là một hoạt động không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của một NH đƣợc thể hiện qua: Thứ nhất, khuyến khích khách hàng sử dụng các lo ại hình d ịch v ụ NH khác Cho vay ngoại tệ đ i khi l sự khởi đầu mối quan hệ hợp tác giữa DN XNK với NH Thông qua hoạt động cho vay, . THIỆN CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG ĐỒNG NAI Chuyên ngành : Kinh t Tài chính – Ngân hàng. ế Mã s ố : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC. ĐẠ Ọ Ế Ồ ♣ V HU NH NGA Ũ Ỳ HOÀN THIỆN CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. H CHÍ MINH - N. ƣ - Cho vay ng n h nắ ạ là các kho n vay có th i h n cho vay n 12 tháng. Khi ả ờ ạ đế nói cho vay ng n h n ng i ta ngh n cho vay v n l u ng nh cho vay muaắ ạ ƣờ ĩ đế ố ƣ độ ƣ nguyên li u, cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ: "HOÀN THIỆN CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG ĐỒNG NAI " doc, Luận văn thạc sĩ: "HOÀN THIỆN CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG ĐỒNG NAI " doc, Luận văn thạc sĩ: "HOÀN THIỆN CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG ĐỒNG NAI " doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay