Phương pháp đồ thị áp dụng giải bài tập về tính lưỡng tính....

10 1,101 28
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 23:00

SKKN Sử dụng ph ơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 Phần I: Đặt vấn đề - Việc giải quyết bài tập trắc nghiệm khách thờng liên quan đến yếu tố quan trọng mà hầu hết học sinh đều mắc phải đó là yếu tố thời gian để khắc phục yếu tố này học sinh cần năm vững tính sơ đồ hóa và phơng pháp giải quyết nhanh bài tập. - Tăng khả năng t duy, làm nhanh bài tập cho học sinh lớp 12 trong giải quyết bài tập trắc nghiệp dạng tính toán trong sách giáo khoa , sách bài tập , một số dạng bài tập trong các đề thi vào đại học từ năm 2007 đến nay là vấn đề đặt ra cho các giáo viên dạy ôn thi cũng nh dạy học sinh giỏi. - Các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 là loại bài tập khá phổ biến trong chơng trình học phổ thông và chơng trình thi đại học từ năm 2007. Khi làm các bài tập này nhiều học sinh rất lúng túng hoặc làm mất nhiều thời gian. - Để giúp học sinh rèn luyện kĩ giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 , khắc sâu kiến thức, hệ thống hoá kiến thức nâng cao mức độ t duy, khả năng phân tích phán đoán khái quát, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong việc giải quyết bài tập trắc nghiệm với các bài tập trên là lí do tôi chọn đề tài: Sử dụng phơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 GV: Lê Văn Duy Trờng THPT Nguyễn Trung Ngạn 1 SKKN Sử dụng ph ơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 Phần II: nội dung I. cơ sở khoa học DNG 1: CO 2 hoc SO 2 tỏc dng vi Ca(OH) 2 hoc Ba(OH) 2 Thi du: Xet bai toan Ca(OH) 2 tac dung vi CO 2 . Co phan ng: CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O ( 1 ) phn ng to kt ta CO 2 + H 2 O + CaCO 3 Ca(HCO 3 ) 2 ( 2 ) phn ng hon tan kt ta - Trong bi ton ny xut hin 3 i lng 2 CO n , 2 )(OHCa n va 3 CaCO n . ng vi 3 i lng ny cú 3 dng toỏn. Khi ta bit 2 i lng ta s tỡm ra i lng cũn li 3 CaCO n an OHCa = 2 )( a yn CaCO = 3 b xy = xay = 2 xn CO = 2 0 x 1 a x 2 2a 2 CO n - Cú 4 kh nng xy ra: + Kh nng 1:Khụng cú kt ta to thnh( kh nng ny rt ớt xy ra ): 2 CO n = 0 hoc 2 CO n 2 2 )(OHCa n 3 CaCO n = 0 ( 0 = y ) + Kh nng 2: Kt ta t cc i: 2 CO n = 2 )(OHCa n : max 3 CaCO n = 2 CO n = 2 )(OHCa n ( ay = ) + Kh nng 3: Kt ta cha t giỏ tr cc i: 2 CO n < 2 )(OHCa n 3 CaCO n = 2 CO n ( xy = ) + Kh nng 4: Kt ta t cc i ri b ho tan mt phn: ( kh nng ny rt thng xy ra ) 2 )(OHCa n < 2 CO n < 2 )( 2 OHCa n 3 CaCO n = 22 )( 2 COOHCa nn ( xay = 2 ) GV: Lê Văn Duy Trờng THPT Nguyễn Trung Ngạn 2 SKKN Sử dụng ph ơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 DNG 2: Dung dch kim tỏc dng vi mui Al 3+ , Zn 2+ a. Mui Al 3+ phn ng vi dd Kim co cac phan ng Al 3+ + 3 OH - Al(OH) 3 (1) phn ngto kt ta Al(OH) 3 + OH - AlO 2 - + 2H 2 O ( 2 ) phn ng ho tan kt ta 3 )(OHAl n an Al = + 3 yn OHAl = 3 )( xn OH = a 3 x y = xay = 4 b 0 x 1 3a x 2 4a OH n - Trong bi ton ny xut hin 3 i lng + 3 3 )( ,, OHAl OHAl nnn . ng vi 3 i lng ny cú 3 dng toỏn. Khi ta bit 2 i lng ta s tỡm ra i lng cũn li - Cú 4 kh nng xy ra: + Kh nng 1: Khụng cú kt ta to thnh( kh nng ny rt ớt xy ra ): OH n = 0 hoc OH n + 3 4 Al n 3 )(OHAl n = 0 ( 0 = y ) + Kh nng 2: Kt ta t cc i: OH n = + 3 3 Al n max)( 3 OHAl n = + 3 Al n = 3 1 OH n ( ay = ) + Kh nng 3: Kt ta cha t giỏ tr cc i thỡ OH - ht: OH n < + 3 3 Al n 3 )(OHAl n = 3 1 OH n ( 3 x y = ) + Kh nng 4: Kt ta t cc i ri b ho tan mt phn: ( kh nng ny rt thng xy ra ) + 3 3 Al n < OH n < + 3 4 Al n 3 )(OHAl n = + OHAl nn 3 4 ( xay = 4 ) GV: Lê Văn Duy Trờng THPT Nguyễn Trung Ngạn 3 SKKN Sử dụng ph ơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 b. Mui Zn 2+ phn ng vi dd Kim Zn 2+ + 2OH - Zn(OH) 2 (1) phn ngto kt ta Zn(OH) 2 + 2OH - ZnO 2- + H 2 O (2) phn ng ho tan kt ta 2 )(OHZn n an Zn = + 2 yn OHZn = 2 )( a xn OH = 2 x y = 2 4 xa y = b 0 x 1 2a x 2 4a OH n - Trong bi ton ny xut hin 3 i lng + 2 2 )( ,, OHZn OHZn nnn . ng vi 3 i lng ny cú 3 dng toỏn. Khi ta bit 2 i lng ta s tỡm ra i lng cũn li - Cú 4 kh nng xy ra: + Kh nng 1: Khụng cú kt ta to thnh( kh nng ny rt ớt xy ra ): OH n = 0 hoc OH n +2 4 Zn n 2 )(OHZn n = 0 + Kh nng 2: Kt ta t cc i: OH n = +2 2 Zn n max)( 2 OHZn n = +2 Zn n = 2 1 OH n + Kh nng 3: Kt ta cha t giỏ tr cc i thỡ OH - ht: OH n < +2 2 Zn n 2 )(OHZn n = 2 1 OH n + Kh nng 4: Kt ta t cc i ri b ho tan mt phn: ( kh nng ny rt thng xy ra ) +2 2 Zn n < OH n < + 2 4 Zn n 2 )(OHZn n = 2 4 2 + OHZn nn GV: Lê Văn Duy Trờng THPT Nguyễn Trung Ngạn 4 SKKN Sử dụng ph ơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 DNG 3 : Axit tỏc dng vi AlO 2 - v ZnO 2 - a. AlO 2 - tỏc dng vi axit: AlO 2 - + H + + H 2 O Al(OH) 3 Al(OH) 3 + 3 H + Al 3+ + 3H 2 O 3 )(OHAl n an AlO = 2 yn OHAl = 3 )( a xn H = + xy = 3 4 xa y = b 0 x 1 a x 2 4a + H n - Trong bi ton ny xut hin 3 i lng 2 AlO n , + H n va 3 )(OHAl n . ng vi 3 i lng ny cú 3 dng toỏn. Khi ta bit 2 i lng ta s tỡm ra i lng cũn li - Cú 4 kh nng xy ra: + Kh nng 1: Khụng cú kt ta to thnh( kh nng ny rt ớt xy ra ): + H n = 0 hoc + H n 2 4 AlO n 3 )(OHAl n = 0 (y = 0) + Kh nng 2: Kt ta t cc i: + H n = 2 AlO n max)( 3 OHAl n = 2 AlO n = + H n (y = a) + Kh nng 3: Kt ta cha t giỏ tr cc i thỡ OH - ht: + H n < 2 AlO n 3 )(OHAl n = + H n (y = x) + Kh nng 4: Kt ta t cc i ri b ho tan mt phn: ( kh nng ny rt thng xy ra ) 2 AlO n < + H n < 2 4 AlO n 3 )(OHAl n = 3 4 2 + H AlO nn ( 3 4 xa y = ) GV: Lê Văn Duy Trờng THPT Nguyễn Trung Ngạn 5 SKKN Sử dụng ph ơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 b. ZnO 2- tỏc dng vi dd axit: ZnO 2- + 2H + Zn(OH) 2 Zn(OH) 2 + 2H + Zn 2+ + 2H 2 O 2 )(OHZn n an ZnO = 2 2 yn OHZn = 2 )( xn H = + 2 x y = 2 4 xa y = 0 x 1 2a x 2 4a + H n - Trong bi ton ny xut hin 3 i lng + 2 2 2 )( ,, OHZn H ZnO nnn . ng vi 3 i lng ny cú 3 dng toỏn. Khi ta bit 2 i lng ta s tỡm ra i lng cũn li - Cú 4 kh nng xy ra: + Kh nng 1: Khụng cú kt ta to thnh( kh nng ny rt ớt xy ra ): + H n = 0 hoc + H n 2 2 4 ZnO n 2 )(OHZn n = 0 + Kh nng 2: Kt ta t cc i: + H n = 2 2 2 ZnO n max)( 2 OHZn n = 2 2 ZnO n = 2 1 + H n + Kh nng 3: Kt ta cha t giỏ tr cc i thỡ OH - ht: + H n < 2 2 2 ZnO n 2 )(OHZn n = 2 1 + H n + Kh nng 4: Kt ta t cc i ri b ho tan mt phn: ( kh nng ny rt thng xy ra ) 2 2 2 ZnO n < + H n < 2 2 4 ZnO n 2 )(OHZn n = 2 4 2 + OHZn nn GV: Lê Văn Duy Trờng THPT Nguyễn Trung Ngạn 6 SKKN Sử dụng ph ơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 II: BI TP P DNG Cõu 1. Sc 1,12 lớt CO 2 (kc) vo 200ml dd Ba(OH) 2 0,2M khi lng kt ta thu c l A. 78,8g B. 98,5g C. 5,91g D. 19,7g Cõu 2. Hp th hon ton x lớt CO 2 (kc) vo 2 lớt dd Ca(OH) 2 0.01M thỡ thu c 1g kt ta.Giỏ tr ca x l A. 0,224 lớt v 0,672 lớt B. 0.224 lớt v 0,336 lớt C. 0,24 lớt v 0,67 lớt D. 0,42 lớt v 0,762 lớt Cõu 3. Hp th ht V lớt CO 2 (kc) vo 500ml dd Ca(OH) 2 1M thy cú 25g kt ta.Giỏ tr ca V l A. 5,6 lớt B. 16,8 lớt C. 11,2 lớt D. 5,6 lớt hoc 16,8 lớt Cõu 4. Sc V(l) CO 2 (kc) vo 150ml dd Ba(OH) 2 1M,sau phn ng thu c 19,7g kt ta.Giỏ tr ca V l A. 2,24 lớt ; 4,48 lớt B. 2,24 lớt ; 3,36 lớt C. 3,36 lớt ; 2,24 lớt D. 22,4lớt ; 3,36 lớt Cõu 5. Sc V lớt CO 2 (kc) vo 100ml dd Ba(OH) 2 cú pH = 14 to thnh 3,94g kt ta.V cú giỏ tr l A. 0,448 lớt B. 1,792 lớt C. 0,75 lớt D. A hoc B Cõu 6. Sc V lớt CO 2 (kc) vo 100ml dd Ca(OH) 2 2M thu c 10g kt ta.V cú giỏ tr l A. 2,24 lớt B. 6,72 lớt C. 2,24 lớt hoc 6,72 lớt D. 2,24 lớt hoc 4,48 lớt Cõu 7. Dn 10 lớt hn hp khớ gm N 2 v CO 2 (kc) sc vo 2 lớt dd Ca(OH) 2 0,02M thu c 1g kt ta. Tớnh % theo th tớch CO 2 trong hn hp khớ A. 2,24% v 15,68% B. 2,4% v 15,68% C. 2,24% v 15,86% D. 2,8% v 16,68% Cõu 8. Cho 112ml khớ CO 2 (kc) b hp th hon ton bi 200ml dd Ca(OH) 2 ta thu c 0.1g kt ta. Nng mol/lớt ca dd Ca(OH) 2 l A. 0,05M B. 0,005M C. 0,015M D. 0,02M Cõu 9. Hp th hon ton 2,688 lớt khớ CO 2 (kc) vo 2,5 lớt dd Ba(OH) 2 nng a mol/lớt, thu c 15,76g kt ta .Giỏ tr ca a l A. 0,032 B. 0.048 C. 0,06 D. 0,04 Cõu 10. Cho 200ml dung dich AlCl 3 1,5M vao V lit dung dich NaOH 0,5M thu c 15,6 gam kờt tua. Gia tri ln nhõt cua V la: A. 1,2 lit B. 1,8 lit C. 2,4 lit D. 2 lit. Cõu 11. Cho 200 ml dung dch AlCl3 1,5M tỏc dng vi V lớt dung dch NaOH 0,5M, lng kt ta thu c l 15,6 gam. Giỏ tr ln nht ca V l A. 1,2. B. 1,8. C. 2,4. D. 2. GV: Lê Văn Duy Trờng THPT Nguyễn Trung Ngạn 7 SKKN Sử dụng ph ơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 Cõu 12. Cho V lớt dung dch NaOH 2M vo dung dch cha 0,1 mol Al2(SO4)3 v 0,1 mol H2SO4 n khi phn ng hon ton, thu c 7,8 gam kt ta. Giỏ tr ln nht ca V thu c lng kt ta trờn l A. 0,45. B. 0,35. C. 0,25. D. 0,05. Cõu 13. Cho 2,7g Al vo 200g ddNaOH 4%. P xong thu c ddA. Thờm t t 100ml ddHNO 3 vo dd A, kt thỳc p thu c 4,68g kt ta. Nng mol ca ddHNO 3 l: A. 0,6M hoc 1,6M B. 0,6M hoc 2,6M C. 0,6M hoc 2,4M D. 1,6M hoc 3,2M Cõu 14. Mt dd cha x mol NaOH v 0,3mol NaAlO 2 . Cho 1 mol HCl vo dd ú thỡ thu c 15,6g kt ta. Hi khi lng NaOH trong dd l kt qu no sau õy? A.32g B. 3,2g C. 16g D. 32g hoc 16g. Cõu 15. Cho 260ml dd AlCl 3 0,1M tỏc dng vi 40ml dd KOH thỡ thu c 1,872g kt ta. Vy nng mol/l ca dd KOH l: A. 0,18M B. 0,2M C. 0,02M D. 1,8M hoc 2M. Cõu 16. Ly x (lớt) dd NaOH 0,4M cho vo dd cú cha 58,14g Al 2 (SO 4 ) 3 thu c 23,4g kt ta. Tớnh x(lớt)? A. 2,25 (lớt) hay 2,68 (lớt) B. 2,65 (lớt) hay 2,85 (lớt) C. 2,25 (lớt) hay 2,65 (lớt) D. C A,, C u sai Cõu 17. Ho tan 3,9g Al(OH) 3 bng 50ml dd NaOH 3M c ddA. Tớnh V dd HCl 2M cn cho vo A xut hin tr li 1,56g kt ta. A. 0,05 lớt B. 0,12 lớt C. 0,06 lớt hoc 0,12 lớt D. 0,05 lớt hoc 0,12 lớt Cõu 18. Cho 200ml dung dch KOH vo 200 ml dung dch AlCl 3 1M thu c 7,8 gam kt ta. Nng mol/lớt ca dung dch KOH l: A. 1,5mol/lớt B. 3,5mol/lớt C. 1,5 mol/lớt hoc 3,5mol/lớt D. 2mol/lớt hoc 3mol/lớt. Cõu 19. Dn khớ CO 2 vo dd cha 0.15 mol Ca(OH) 2 thu c 10 gam kt ta . Tớnh s mol CO 2 cn dựng A. 0.1 mol B. 0.15 mol C. 0.1 v 0.2 ml D. 0.1 v 0.15 mol Cõu 20. Cho V lớt khớ CO 2 (kc ) hp th ht vo 100 ml dd Ca(OH) 2 0.7M kt thỳc thớ nghim thu c 4 gam kt ta. Giỏ tr ca V A. 1.568 lớt B. 1.568 lớt hoc 0.896 lớt C. 0.896 lớt duy nht D. 0.896 lớt hoc 2.24 lớt Cõu 21. Cho V lớt khớ CO 2 hp th hon ton vo 450ml dd Ba(OH) 2 0.2M thỡ thu c 15.76 ga kt ta. Giỏ tr ca V l: A. 1.792 lớt B. 2.24 lớt C. 2.016 lớt D C A v B Cõu 22. Cho m gam Na tan ht trong 100 ml dd Al 2 (SO 4 ) 3 0.2M. Sau phn ng thu c 0.78 g kt ta. Giỏ tr ca m l: A. 0.69 g B. 2.76 g C. 2.45 g D. 1.69 g GV: Lê Văn Duy Trờng THPT Nguyễn Trung Ngạn 8 SKKN Sử dụng ph ơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 Cõu 23. Rút t t dd Ba(OH) 2 0.2M vo 150 ml dd AlCl 3 0.04 M n khi thu c kt ta. Tớnh giỏ tr th tớch Ba(OH) 2 thu c kt ta ln nht hoc kt ta nh nht A. 45 ml v 60 ml B. 60 ml v 45 ml C. 90 ml v 120 ml D. 45 ml v 90 ml Cõu 24. Rút t t dd HCl 0.1M vo 200 ml dd KAlO 2 . Sau phn ng thu c 1.56 gam kt ta. Tớnh th tớch dd HCl ó dựng A. 0.2 v 1 lớt B. 0.4 v 1 lớt C. 0.2 v 0.8 lớt D. 0.4 v 1 lớt Cõu 25. Hp th hon ton 2,688 lớt khớ CO 2 (ktc) vo 2,5 lớt dung dch Ba(OH) 2 nng a mol/l, thu c 15,76 gam kt ta. Giỏ tr ca a l A. 0,048. B. 0,06. C. 0,04. D. 0,032. Cõu 26. Nh t t 0,25 lớt dung dch NaOH 1,04M vo dung dch gm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al 2 (SO 4 ) 3 v 0,04 mol H 2 SO 4 thu c m gam kt ta. Giỏ tr ca m l A. 1,560. B. 5,064. C. 4,128. D. 2,568. Cõu 27. Ho tan hon ton 47,4 gam phốn chua KAl(SO 4 ) 2 .12H 2 O vo nc, thu c dung dch X. Cho ton b X tỏc dng vi 200 ml dung dch Ba(OH) 2 1M, sau phn ng thu c m gam kt ta. Giỏ tr ca m l A. 54,4. B. 62,2. C. 7,8. D. 46,6. Cõu 28. Cho 200 ml dung dch AlCl 3 1,5M tỏc dng vi V lớt dung dch NaOH 0,5M, lng kt ta thu c l 15,6 gam. Giỏ tr ln nht ca V l A. 2. B. 1,2. C. 1,8. D. 2,4. Cõu 29. Cho V lớt dung dch NaOH 2M vo dung dch cha 0,1 mol Al 2 (SO 4 ) 3 v 0,1 mol H 2 SO 4 n khi phn ng hon ton, thu c 7,8 gam kt ta. Giỏ tr ln nht ca V thu c lng kt ta trờn l A. 0,35. B. 0,45. C. 0,25. D. 0,05. Cõu 30. Thờm m gam kali vo 300ml dung dch cha Ba(OH) 2 0,1M v NaOH 0,1M thu c dung dch X. Cho t t dung dch X vo 200ml dung dch Al 2 (SO 4 ) 3 0,1M thu c kt ta Y. thu c lng kt ta Y ln nht thỡ giỏ tr ca m l A. 1,95. B. 1,71. C. 1,59. D. 1,17. Cõu 31. Ho tan ht m gam ZnSO 4 vo nc c dung dch X. Cho 110 ml dung dch KOH 2M vo X, thu c a gam kt ta. Mt khỏc, nu cho 140 ml dung dch KOH 2M vo X thỡ cng thu c a gam kt ta. Giỏ tr ca m l A. 12,375. B. 22,540. C. 20,125. D. 17,710. GV: Lê Văn Duy Trờng THPT Nguyễn Trung Ngạn 9 SKKN Sử dụng ph ơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 PHN III: KT LUN GV: Lê Văn Duy Trờng THPT Nguyễn Trung Ngạn 10 . huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong việc giải quyết bài tập trắc nghiệm với các bài tập trên là lí do tôi chọn đề tài: Sử dụng phơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản. SKKN Sử dụng ph ơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 . CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 GV: Lê Văn Duy Trờng THPT Nguyễn Trung Ngạn 1 SKKN Sử dụng ph ơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp đồ thị áp dụng giải bài tập về tính lưỡng tính...., Phương pháp đồ thị áp dụng giải bài tập về tính lưỡng tính...., Phương pháp đồ thị áp dụng giải bài tập về tính lưỡng tính....

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay