Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa pps

3 238 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 18:20

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH quyết định xử lý trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc NHCSXH. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian cụ thể Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chấp nhận hoặc không chấp nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Khách hàng hoặc người được uỷ quyền làm đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu số 01/NRR) gửi lên NHCSXH cấp huyện; 2. Nhận thông báo về kết quả xử lý nợ từ NHCSXH cấp huyện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu 01/NRR); Số bộ hồ sơ: 03 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu 01/NRR) Thông tư số 65/2005/TT-BTC v Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Khách hàng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa Thông tư số 65/2005/TT- BTC v . Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa Thông tin. quả xử lý nợ từ NHCSXH cấp huyện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu 01/NRR); Số bộ hồ sơ: 03 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị xử lý. lý nợ (mẫu 01/NRR) Thông tư số 65/2005/TT-BTC v Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Khách hàng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa pps, Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa pps, Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay