Thi học kỳ 2 hóa học

8 95 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 10:01

Đề kiểm tra học kì II Năm học 2009 - 2010 Môn Hoá học 8 ( Thời gian - 45 phút) Họ và tên thí sinh: . Ngày sinh: SBD: Tr ờng THCS Ngũ Đoan Giám thị 1: . Giám thị 2: Phần I. Trắc nghiệm (Thời gian 10 phút - 2đ) Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Những chất nào dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. a. Fe 3 O 4, KMnO 4 , KClO 3 , CaCO 3 , H 2 O b. KMnO 4 , KClO 3 , H 2 O, không khí c. KMnO 4 , KClO 3 d. Tất cả các phơng án trên đều đúng Câu 2. Oxit là hợp chất của oxi với: a. Một nguyên tố kim loại b. Một nguyên tố phi kim khác c. Các nguyên tố hoá học khác d. Một nguyên tố hoá học khác Câu 3. Dung dịch là hỗn hợp: a. Của chất rắn trong chất lỏng b. Của chất khí trong chất lỏng c. Đồng nhất của chất rắn trong chất lỏng d. Đồng nhất của dung môi và chất tan Câu 4. Trộn 1ml rợu etylic (cồn) với 10ml nớc cất câu nào sau đây diễn đạt đúng: a. Chất tan là rợu etylic, dung môi là nớc b. Chất tan là nớc, dung môi là rợu etylic c. Nớc hoặc rợu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi d. Cả 2 chất nớc và rợu etylic vừa là chất tan vừa là dung môi Câu 5. Những hợp chất có công thức hoá học sau: NaCl, CaCl 2 , Ba(OH) 2 , H 2 SO 4 , Al 2 (SO 4 ) 3 , HCl, CaCO 3 , H 3 PO 4 , KOH, Fe(OH) 3 , HNO 3 Hãy sắp xếp các chất trên thành các loại: axit, bazơ, muối. Câu 6. Cho các phơng trình sau: a. 3Fe + 2O 2 0 t Fe 3 O 4 b. 2Al + 3H 2 SO 4 Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 c. 2H 2 O DP 2H 2 + O 2 d. 2AL + Fe 2 O 3 0 t Al 2 O 3 + 2Fe Cho biết từng phản ứng thuộc loại phản ứng nào đã học? Đề chẵn Đề kiểm tra học kì II Năm học 2009 - 2010 Môn Hoá học 8 ( Thời gian - 45 phút) Họ và tên thí sinh: . Ngày sinh: SBD: Tr ờng THCS Ngũ Đoan Giám thị 1: . Giám thị 2: Phần I. Trắc nghiệm (Thời gian 10 phút - 2đ) Câu 1. Oxit là hợp chất của oxi với: a. Một nguyên tố hoá học khác b. Các nguyên tố hoá học khác c. Một nguyên tố kim loại d. Một nguyên tố phi kim khác Câu 2. Trộn 1ml rợu etylic (cồn) với 10ml nớc cất câu nào sau đây diễn đạt đúng: a. Nớc hoặc rợu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi b. Cả 2 chất nớc và rợu etylic vừa là chất tan vừa là dung môi c. Chất tan là rợu etylic, dung môi là nớc d. Chất tan là nớc, dung môi là rợu etylic Câu 3. Những hợp chất có công thức hoá học sau: NaCl, CaCl 2 , Ba(OH) 2 , H 2 SO 4 , Al 2 (SO 4 ) 3 , HCl, CaCO 3 , H 3 PO 4 , KOH, Fe(OH) 3 , HNO 3 Hãy sắp xếp các chất trên thành các loại: axit, bazơ, muối. Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Những chất nào dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. a. KMnO 4 , KClO 3 , H 2 O, không khí b. KMnO 4 , KClO 3 c. Fe 3 O 4, KMnO 4 , KClO 3 , CaCO 3 , H 2 O d. Tất cả các phơng án trên đều đúng Câu 5. Dung dịch là hỗn hợp: a. Đồng nhất của chất rắn trong chất lỏng b. Đồng nhất của dung môi và chất tan c. Của chất rắn trong chất lỏng d. Của chất khí trong chất lỏng Câu 6. Cho các phơng trình sau: a. 3Fe + 2O 2 0 t Fe 3 O 4 b. 2Al + Fe 2 O 3 0 t Al 2 O 3 + 2Fe c. 2Al + 3H 2 SO 4 Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 d. 2H 2 O DP 2H 2 + O 2 Cho biết từng phản ứng thuộc loại phản ứng nào đã học? Đề lẻ Đề kiểm tra học kì II Năm học 2009 - 2010 Môn Hoá học 8 ( Thời gian - 45 phút) Phần II. Tự luận. (Thời gian 35 phút - 8đ) Bài 1. Có 4 bình đựng riêng các khí sau: hiđro, nitơ, khí oxi, cácbonic. Bằng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi lọ. Giải thích và viết PTPƯ (nếu có). (3đ) Bài 2. Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng. (5đ) a. Viết phơng trình hoá học b. Tính khối lợng muối sau phản ứng c. Tính thể tích khí hiđrô thu đợc ở đktc Đề kiểm tra học kì II Năm học 2009 - 2010 Môn Hoá học 8 ( Thời gian - 45 phút) Phần II. Tự luận. (Thời gian 35 phút - 8đ) Bài 1. Có 4 bình đựng riêng các khí sau: hiđro, nitơ, khí oxi, cácbonic. Bằng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi lọ. Giải thích và viết PTPƯ (nếu có). (3đ) Bài 2. Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng. (5đ) a. Viết phơng trình hoá học b. Tính khối lợng muối sau phản ứng c. Tính thể tích khí hiđrô thu đợc ở đktc Đề kiểm tra học kì II Năm học 2009 - 2010 Môn Hoá học 8 ( Thời gian - 45 phút) Phần II. Tự luận. (Thời gian 35 phút - 8đ) Bài 1. Có 4 bình đựng riêng các khí sau: hiđro, nitơ, khí oxi, cácbonic. Bằng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi lọ. Giải thích và viết PTPƯ (nếu có). (3đ) Bài 2. Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng. (5đ) a. Viết phơng trình hoá học b. Tính khối lợng muối sau phản ứng c. Tính thể tích khí hiđrô thu đợc ở đktc Đáp án Biểu điểm Hoá học 8 Phần I. Trắc nghiệm (3đ) Câu 1 2 3 4 5 Đáp án c d đ a c Mỗi câu đúng đợc 0,25đ Câu6. Axit: H 2 SO 4 , HCl, H 3 PO 4 , HNO 3 (0,25đ) Bazơ: Ba(OH) 2 , KOH, Fe(OH) 3 (0,25đ) Muối: NaCl, CaCl 2 , , Al 2 (SO 4 ) 3 , CaCO 3 (0,25đ) Câu7. a. Phản ứng hoá học b. Phản ứng thế c. Phản ứng phân huỷ. d. Phản ứng oxi hoá khử Câu8. D (0,5đ) Phần II. Tự luận (7đ) Bài 1. Cho các khí trên qua dung dịch nớc vôi trong Ca(OH) 2 d. Khí nào làm đục nớc vôi trong là khí CO 2 . PTHH: Ca(OH) 2 + CO 2 0 t CaCO 3 + H 2 O (0,75đ) - Lấy que đóm có đầu than hồng cho vào các khí còn lại, khí nào làm que đóm bùng chất là khí oxi. - Cho các khí còn lại qua CuO nung nóng, khí nào làm xuất hiện Cu (màu đỏ) là khí H 2 H 2 + CuO (đen) 0 t Cu đỏ + H 2 O (0,75đ) Khí còn lại không làm d màu CuO là không khí (0,5đ) Bài 3 (3đ) PTHH: Fe + H 2 SO 4 (Loãng) FeSO 4 + H 2 (0,5đ) 56g 98g a. Theo PTHH 56g Fe tác dụng với 98g H 2 SO 4 Khối lợng sắt chỉ bằng gần một nửa khối lợng axit (1đ) ở đây khói lợng sắt(22,4g) gần bằng khối lợng axit (24,5g). Vậy sắt còn d. Khối lợng sắt đã dùng hết là: 98 5,24.56 = 14(gam) (0,5đ) b. Thể tích H 2 thu đợc là: 56 14.4,22 = 5,6(l) (H 2 ) (0,5đ) Đề kiểm tra học kì II Năm học 2009 - 2010 Môn Hoá học 9 ( Thời gian - 45 phút) Họ và tên thí sinh: . Ngày sinh: SBD: Tr ờng THCS Ngũ Đoan Giám thị 1: . Giám thị 2: Phần I. Trắc nghiệm : (Thời gian 10 phút - 3đ) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: 1. Trong các công thức hoá học sau công thức hoá học nào đúng: a) b) c) d) 2. Trong các chất sau chất nào làm mất màu dung dịch brôm: a. CH 4 b. C 2 H 4 c. C 6 H 6 d. C 2 H 5 OH 3. Trong các công thức hoá học sau công thức nào có liên kết 3 trong phân tử: a. CH 3 - CH 3 b. C 2 H 4 c. C 2 H 2 d. CH 4 5. Trong các công thức hoá học cấu tạo benzen công thức hoá học nào đúng: a. a) b) c) d) 6. Trong các công thức hóa học sau công thức nào đúng của axit axetic: a) b) c) d) 7. Trong các chất sau chât nào phản ứng đợc với cả Na và dung dịch NaOH: a) CH 3 - CH 2 OH b) CH 3 - COOH c) CH 3 -O- CH 3 d) 8. Dầu ăn là: a. Là este b. Là este của glixerol c. Là một este của glixerol d. Là hỗn hợp của nhiều este của glixerol và các axit béo. 9. Chọn câu đúng trong các câu sau: a. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ b. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau. c. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối rất lớn 10 Chọn câu trả lời đúng về tính chất vật lý của rợu: a. Tan trong nớc b. Tan vô hạn trong nớc c. Tan ít trong nớc 11. Chọn câu trả lời đúng về tính chất vật lý của axit axetic H H O C H H H O C H H H Cl C H H H H C H OH O C CH 3 H O O C CH 3 H O C CH 2 O H O C CH 3 OH H O C CH 2 OH Đề chẵn a. Tan vô hạn trong nớc b. Tan ít trong nớc c. Không tan trong nớc 12. Chọn câu trả lời đúng về tính chất vật lý của etylen a. Tan ít trong nớc b. Tan nhiều trong nớc c. Tan vô hạn trong nớc Đề kiểm tra học kì II Năm học 2009 - 2010 Môn Hoá học 9 ( Thời gian - 45 phút) Họ và tên thí sinh: . Ngày sinh: SBD: Tr ờng THCS Ngũ Đoan Giám thị 1: . Giám thị 2: Phần I. Trắc nghiệm : (Thời gian 10 phút - 3đ) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: 1. Trong các công thức hoá học sau công thức hoá học nào đúng: a) b) c) d) 2. Trong các chất sau chất nào làm mất màu dung dịch brôm: a. C 2 H 4 b. C 6 H 6 c. CH 4 d. C 2 H 5 OH 3. Trong các công thức hoá học sau công thức nào có liên kết 3 trong phân tử: a. C 2 H 2 b. CH 4 c. CH 3 - CH 3 d. C 2 H 4 5. Trong các công thức hoá học cấu tạo benzen công thức hoá học nào đúng: a. a) b) c) d) 6. Trong các công thức hóa học sau công thức nào đúng của axit axetic: a) b) c) d) 7. Trong các chất sau chât nào phản ứng đợc với cả Na và dung dịch NaOH: a) CH 3 -O- CH 3 b) CH 3 - CH 2 OH c) CH 3 - COOH d) 8. Dầu ăn là: a. Là este b. Là este của glixerol c. Là một este của glixerol d. Là hỗn hợp của nhiều este của glixerol và các axit béo. 9. Chọn câu đúng trong các câu sau: a. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ c. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối rất lớn b. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau. H H O C H H H O C H H H Cl C H H H H C H OH O C CH 3 H O O C CH 3 H O C CH 2 O H O C CH 3 OH H O C CH 2 OH Đề lẻ 10 Chọn câu trả lời đúng về tính chất vật lý của rợu: a. Tan trong nớc b. Tan ít trong nớc c. Tan vô hạn trong nớc 11. Chọn câu trả lời đúng về tính chất vật lý của axit axetic a. Tan ít trong nớc b. Không tan trong nớc c. Tan vô hạn trong nớc 12. Chọn câu trả lời đúng về tính chất vật lý của etylen a. Tan ít trong nớc b. Tan nhiều trong nớc c. Tan vô hạn trong nớc Đề kiểm tra học kì II Năm học 2009 - 2010 Môn Hoá học 9 ( Thời gian - 45 phút) Phần II. Tự luận. (Thời gian 35 phút - 7đ) Câu 1. (3đ ) Hoàn thành phơng trình hoá học sau: a. CH 4 + ? as CH 3 Cl + HCl b. ? + Na CH 3 CH 2 ONa + H 2 c. CH 3 COOH + Na 2 CO 3 CH 3 COONa + ? + ? d. CH 2 = CH 2 + Br 2 ? Câu 2. (4đ) Đốt cháy 6,9g hợp chất hữu cơ A thu đợc 13,2g CO 2 và 8,1g H 2 O a. Xác định các nguyên tố có trong hợp chất A b. Xác định công thức có trong hợp chất A, biết tỉ khối của A so với hiđrô bằng 23. Viết công thức cấu tạo A. Đề kiểm tra học kì II Năm học 2009 - 2010 Môn Hoá học 9 ( Thời gian - 45 phút) Phần II. Tự luận. (Thời gian 35 phút - 7đ) Câu 1(3đ ). Hoàn thành phơng trình hoá học sau: a. CH 4 + ? as CH 3 Cl + HCl b. ? + Na CH 3 CH 2 ONa + H 2 c. CH 3 COOH + Na 2 CO 3 CH 3 COONa + ? + ? d. CH 2 = CH 2 + Br 2 ? Câu 2. (4đ) Đốt cháy 6,9g hợp chất hữu cơ A thu đợc 13,2g CO 2 và 8,1g H 2 O a. Xác định các nguyên tố có trong hợp chất A b. Xác định công thức có trong hợp chất A, biết tỉ khối của A so với hiđrô bằng 23. Viết công thức cấu tạo A. Đáp án Biểu điểm hoá học 9 PhầnI. (3đ) Mỗi câu trả lời đúng đợc 0,25đ: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án c b c b b a b d c b a a Phần II. Tự luận (7đ) Câu1 (2đ). Mỗi ý đúng 0,5đ. a. CH 4 + Cl 2 as CH 3 Cl + HCl b. 2CH 3 CH 2 OH + 2Na 2CH 3 CH 2 ONa + H 2 c. 2CH 3 COOH + Na 2 CO 3 2CH 3 COONa + CO 2 + H 2 O d. CH 2 = CH 2 + Br 2 CH 2 Br - CH 2 Br Câu 2 (4đ). a. Hợp chất A gồm có 3 nguyên tố C : H : O (1,5đ) b. Xác định đợc công thức cấu tạo của A là: C 2 H 6 O (1,5đ) - Viết công thức cấu tạo A: CH 3 O CH (0,5đ) CH 3 CH 2 OH (0,5đ) Câu 3 (1đ). Cho hỗn hợp khi sục qua dung dịch nớc brôm d thì C 2 H 4 đợc giữ lại trong d 2 còn CH 4 không phản ứng đi ra ngoài thu đợc CH 4 CH 2 = CH 2 + Br 2 (dd) CH 2 Br - CH 2 Br . 2O 2 0 t Fe 3 O 4 b. 2Al + 3H 2 SO 4 Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 c. 2H 2 O DP 2H 2 + O 2 d. 2AL + Fe 2 O 3 0 t Al 2 O 3 + 2Fe Cho biết từng phản ứng thuộc loại phản ứng nào đã học? Đề. 2O 2 0 t Fe 3 O 4 b. 2Al + Fe 2 O 3 0 t Al 2 O 3 + 2Fe c. 2Al + 3H 2 SO 4 Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 d. 2H 2 O DP 2H 2 + O 2 Cho biết từng phản ứng thuộc loại phản ứng nào đã học? Đề. (7đ) Câu1 (2 ). Mỗi ý đúng 0,5đ. a. CH 4 + Cl 2 as CH 3 Cl + HCl b. 2CH 3 CH 2 OH + 2Na 2CH 3 CH 2 ONa + H 2 c. 2CH 3 COOH + Na 2 CO 3 2CH 3 COONa + CO 2 + H 2 O d. CH 2 = CH 2 + Br 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi học kỳ 2 hóa học, Thi học kỳ 2 hóa học, Thi học kỳ 2 hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay