So sánh chuyện tình giữa Người và Hồn ma trong Tiễn đăng tân thoại và Truyền kỳ mạn lục

7 820 12
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 09:00

. So sánh chuyện tình giữa Người và Hồn ma trong " ;Tiễn đăng tân thoại& quot; và " ;Truyền kỳ mạn lục& quot; Đinh Thị Khang Nhiều năm trở lại đây, có nhiều công trình nghiên cứu Truyền kỳ. bằng tất yếu trong cuộc sống. 3. Văn học kỳ ảo phản ánh sự phức tạp trong tư tưởng con người. Chuyện tình giữa người và hồn ma chỉ là chuyện có trong trí tưởng tượng. Viết về chuyện ma để đạt. Châu: Về mối quan hệ giữa Tiễn đăng tân thoại và Truyền kỳ mạn lục. Tạp chí Văn học, số 3-1987, tr.71-78. (2) Tham khảo Toàn Huệ Khanh: Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết truyền kỳ Hàn Quốc, Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh chuyện tình giữa Người và Hồn ma trong Tiễn đăng tân thoại và Truyền kỳ mạn lục, So sánh chuyện tình giữa Người và Hồn ma trong Tiễn đăng tân thoại và Truyền kỳ mạn lục, So sánh chuyện tình giữa Người và Hồn ma trong Tiễn đăng tân thoại và Truyền kỳ mạn lục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn