BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT pps

37 552 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 07:20

Bảo vệ chống chạm đất là bảo vệ chống ngắn mạch một pha chạm đất N (1) và hai pha chạm nhau chạm đất N (1,1) . Nguyên tắc dựa vào thành phần thứ tự không là I 0 hoặc U 0 muốn nhận được tín hiệu I 0 hay U 0 thì phải dùng bộ lọc thứ tự không 1 Bộ lọc dòng thứ tự không gồm mạch từ hình xuyến ôm lấy cả ba dây pha của mạch cần bảo vệ. Cuộn thứ được quấn trên mạch từ. Dây nối đất nếu có của cáp ba pha cần được cho chui qua mạch từ ứng với ba dây pha. Ngoài ra nếu có nếu thiết bị có nối đất trung tính trực tiếp thì lấy tín hiệu thứ tự không từ dây nối đất 2 Bộ lọc áp thứ tự không là dùng tam giác hở để lấy tín hiệu. Bộ lọc thực hiện bằng biến áp ba pha năm trụ hay tổ hợp ba máy biến áp một pha. 7.1 Bảo vệ cho mạng có dòng chạm đất lớn 7.2 Bảo vệ cho mạng có dòng chạm đất nhỏ 7.3 Bảo vệ điện áp thứ tự không 7.4 Bảo vệ có hướng 3 Khi vận hành bình thường hoặc khi ngắn mạch giữa các pha thì dòng không cân bằng sẽ nhỏ nên bảo vệ thứ tự không sẽ không tác động. Tuy nhiên, khi ngắn mạch chạm đất 1 pha hay 2 pha thì thành phần thứ tự không sẽ lớn nên bảo vệ phát hiện và tác động 7.1.1 Bảo vệ dòng điện cực đại thứ tự không 7.1.2 Bảo vệ cắt nhanh thứ tự không 7.1.3 Bảo vệ thứ tự không 3 cấp 4 5 7.1.1.1 Nguyên tắc 7.1.1.2 Dòng không cân bằng 7.1.1.3 Dòng khởi động 7.1.1.4 Độ nhạy 7.1.1.5 Thời gian tác động 7.1.1.6 Vùng bảo vệ 6 Dựa vào thành phần thứ tự không I 0 hay U 0 7 Khi vận hành bình thường các thành phần sinh ra dòng không cân bằng là: o Thành phần 3I 0 của dòng tải o Dòng từ hóa không hình sin làm xuất hiện thành phần bậc ba o Do tỷ số biến của BI không hoàn toàn giống nhau ở các pha A,B,C Sơ đồ nối rơ le vào bộ lọc dòng thứ tự không: 8 Ta nhớ lại: dòng thứ cấp của biến dòng điện )( 1 ,, µµ ••••• −=−= II n III SC I SCTC Ví dụ pha A: )( 1 ,, µµ AA AI Aa II n III ••••• −=−= Như vậy dòng vào rơ le: 9 )( 1 )( 1 µµ µ CB A I CB A I cbaR III n III n IIII •••••••••• ++−++=++= Dòng điện vào rơ le có thêm thành phần không cân bằng )( 1 ,, µµ AA AI Aa II n III ••••• −=−= )( 1 ,, µµ BB BI Bb II n III ••••• −=−= )( 1 ,, µµ CC CI Cc II n III ••••• −=−= TCKCB TC R III ••• −= 0 3 Ở chế độ tải, mạch BI không bão hòa nên dòng không cân bằng do tải gay ra có thể thực nghiệm hay lấy khoảng (2-4)% dòng điện định mức của BI 10 Khi có NM thì dòng không cần bằng có thể lấy bằng 10% dòng NM cực đại Thực tế có thể lấy 3I 0 = (4-5)% I lvmax [...]... 1.5 I kd Dòng điện thứ tự không nhỏ nhất qua rơle khi NM ở cuối vùng bảo vệ 12 t1 = t2 + ∆t Thời gian tác động của bảo vệ trước sẽ bằng tời gian tác động của bảo vệ sau cộng thêm Δt 13 Khi dòng thứ tự không lớn hơn dòng điện bảo vệ thứ tự không đã định trước 14 Thời gian làm việc, cũng phối hợp bậc thang A B C 1 D 2 E 4 F 3 Bảo vệ TTK chỉ có các bảo vệ 1, 2 và 3 phối hợp với nhau Bảo vệ 4 không quan... động của bảo vệ chông chạm đất lớn hơn thời gian của bảo vệ chống NM nhiều pha thì chọn dòng khởi động theo điều kiện làm việc cực đại I kd = kat (3I 0 + I kcbtaigayra ) ktv I kd = (10% − 20%) I dmBI Nếu thời gian tác động của bảo vệ chông chạm đất nhỏ hơn thời gian của bảo vệ chống NM nhiều pha thì chọn dòng khởi động theo dòng điện NM ngoài I kd = kat I kcb max 11 3I 0min kkd = ≥ 1.3 − 1.5 I kd Dòng. .. :1.2 kxk : 2-3 với bảo vệ cắt chậm, 4-5 với tác động nhanh Uf : điện áp pha CL=Cđv L: điện dung đường dây 29 knh = I g min I kd knh 1.5 với đường dây trên không, 1.25 với cáp ngầm Igmin là dòng chạm đất nhỏ nhất đi qua bảo vệ khi có chạm đất ở cuối vùng bảo vệ, được xác định như sau: 30 Igmin là dòng chạm đất nhỏ nhất đi qua bảo vệ khi có chạm đất ở cuối vùng bảo vệ, được xác định như sau: Mạng không... hiện chạm đất Để thực hiện bảo vệ ta dùng bộ lọc:  Đối với đường dây trên không dùng bộ lọc hình sao  Đối với cáp ngầm cần lưu ý là dây nối đất phải nối chui qua biến dòng điện pha không để tránh tác động sai khi có chạm đất mạch khác 27 7.2.1.1 7.2.2.2 7.2.1.3 7.2.1.4 Dòng khởi động Độ nhạy Thời gian tác động Vùng bảo vệ 28 Dòng điện khởi động I kd = kat k xk 3U f ωCL kat :1.2 kxk : 2-3 với bảo vệ. .. 7.2.1.1 Dòng khởi động 7.2.1.2 Thời gian tác động 7.2.1.3 Vùng bảo vệ 17 Dòng điện khởi động cắt nhanh cấp I I kd = k at 3.I 0 max k at = 1.2 I 0max Dòng điện NM TTK lớn nhất tại cuối phần tử rơ le bảo vệ 18 Bằng zero 19 Vùng bảo vệ cắt nhanh được xác định bằng phương pháp đố thị theo điểm cắt của đường cong 3I0 và đường thẳng dòng khởi động 3I 0 = I I kd 20 7.2.1.1 7.2.2.2 7.2.1.3 7.2.1.4 Dòng khởi động. .. cong 3I0 và đường thẳng dòng khởi động 3I 0 k pd = I II kd 25 7.1.3.1 Cấp I cắt nhanh không 7.1.3.2 Cấp II cắt nhanh có thời gian trì hoãn 7.1.3.3 Cấp III quá dòng cực đại thứ tự không 26 Ở mạng trung tính không nối đất trực tiếp khi chạm đất thì dòng NM có giá trị nhỏ Nó khép mạch với điện dung đường dây so với đất cho nên nó phụ thuộc vào điện dung và điện trở quá độ ở chỗ chạm đất Có thể dùng dòng này... (C − CL ) I0C :tổng dòng dung mỗi pha của mạng U0nm :điện áp pha khi có chạm đất I0L :dòng điện điện dung mỗi pha của đường dây được bảo vệ C: điện dung của mạng CL=Cđv L: điện dung đường dây được bảo vệ 31 Mạng có cuộn dập hồ quang: I g min 3U 0 nm = − 3U 0 nmω (C − CL ) xL xL: điện kháng cuộn dập hồ quang Độ nhạy với cáp ngầm > 1.25; đối với đường dây trên không > 1.5 Do dòng điện dung bé nên độ... tác động Vùng bảo vệ 21 Dòng điện khởi động cắt nhanh cấp II I k II kd 1 = k I ' at I kd 2 k pd ' = 1.1 at 22 3I 0 min knh = II ≥ 1.3 I kd Nếu không thỏa thì phải phối hợp với bảo vệ cấp II của rơle kề sau nó I II kd 1 = k I ' at II kd 2 k pd 23 I 1 t = t + ∆t Khi phối hợp với cấp I bảo vệ sau t = t + ∆t Khi phối hợp với cấp II bảo vệ sau II 1 II 1 II 2 3I 0min sau knh = ≥ 1.2 II I kd 24 Vùng bảo vệ. .. hoặc báo hiệu 32 33 So sánh dòng 34 Do dòng NM nhỏ nên độ nhạy rất kém, để tăng độ nhạy phải phải dòng không cân bằng cách: o Dùng rơle độ nhạy cao o BI tốt o khuyếch đại thứ cấp Bảo vệ thứ tự không mạng trung tính không nối đất trực tiếp có thể báo hiệu hoặc cắt 35 7.2.1.1 Dòng khởi động 7.2.1.3 Thời gian tác động 7.2.1.4 Vùng bảo vệ U gkd = ktc (3U 0 − U kcb ) ktc = 1,3 U0 trong điều kiện làm viêc bình... gian tác động 7.2.1.4 Vùng bảo vệ U gkd = ktc (3U 0 − U kcb ) ktc = 1,3 U0 trong điều kiện làm viêc bình thường lấy khoảng 5% Ukcb điện áp kcb của bộ lọc lấy khoảng 2 %-4 % Để tính bảo vệ báo tính hiệu khi có NM không đối xứng, thời gian chỉnh định chọn lớn hơn bảo vệ lớn nhất, và thường chọn 9s 36 . Bảo vệ chống chạm đất là bảo vệ chống ngắn mạch một pha chạm đất N (1) và hai pha chạm nhau chạm đất N (1,1) . Nguyên tắc dựa vào thành phần thứ tự không là I 0 hoặc. tổ hợp ba máy biến áp một pha. 7.1 Bảo vệ cho mạng có dòng chạm đất lớn 7.2 Bảo vệ cho mạng có dòng chạm đất nhỏ 7.3 Bảo vệ điện áp thứ tự không 7.4 Bảo vệ có hướng 3 Khi vận hành bình thường. động 7.1.1 Bảo vệ dòng điện cực đại thứ tự không 7.1.2 Bảo vệ cắt nhanh thứ tự không 7.1.3 Bảo vệ thứ tự không 3 cấp 4 5 7.1.1.1 Nguyên tắc 7.1.1.2 Dòng không cân bằng 7.1.1.3 Dòng khởi động 7.1.1.4
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT pps, BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT pps, BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT pps, CHƯƠNG 7: BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT, 1 BẢO VỆ CHO MẠNG CÓ DÒNG CĐ LỚN, 2 BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CẮT NHANH TTK, 2 BẢO VỆ CHO MẠNG CÓ DÒNG CĐ NHỎ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay