BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN docx

39 870 6
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 07:20

5.1 Nguyên tắc hoạt động 5.2 Bảo vệ dòng điện cực đại (cấp III) 5.2.1 Bảo vệ dòng điện cực đại 5.2.2 Bảo vệ dòng điện cực đại có kiểm tra điện áp 5.3 Bảo vệ dòng điện cắt nhanh ( cấp I và cấp II) 5.4 Tổng kết: Bảo vệ dòng điện 3 cấp 5.5 Đánh giá Bảo vệ quá dòng điện 5.6 Bải tập mẫu 1 o Nguyên tắc hoạt động: BVDĐ là loại bảo vệ tác động khi dòng điện đi qua chỗ đặt thiết bị bảo vệ lớn hơn giá trị định trước. o BVDĐ được phân thành:  Bảo vệ dòng điện cực đại  Bảo vệ dòng điện cắt nhanh 2 5.2.1 Bảo vệ dòng điện cực đại 5.2.2 Bảo vệ dòng điện cực đại có kiểm tra điện áp 3 5.2.1.1 Dòng khởi động 5.2.1.2 Độ nhạy 5.2.1.3 Thời gian tác động 5.2.1.4 Vùng bảo vệ 4 o Dòng khởi động của BV I kđ là dòng nhỏ nhất đi qua BV mà làm cho BV khởi động nhưng nó phải lớn hơn dòng điện phụ tải cực đại đi qua BV. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào các yếu tố khác. 5 maxkd lv I I> o Dòng trở về của BV phải lớn hơn dòng tự mở máy để đảm bảo rơ le trở về ngay sau khi cắt NM. o Hay I tv > I mm max =K mm .I lv max , vì khi NM điện áp giảm thấp, động cơ nối vào thanh góp B tự hãm. Khi loại trừ NM điện áp được phục hồi, các động cơ tự mở máy. Dòng điện mở máy sẽ lớn hơn dòng ban đầu (khi chưa NM). Nếu I tv < I mm max thì bảo vệ sẽ tác động (không chọn lọc) 6 maxtv at mm lv I K K I = o Mà nên o Dòng khơi động rơ le: 7 1 tv tv kd I K I = < maxat mm lv tv kd tv tv K K I I I K K = = maxtv at mm lv I K K I = max sd sd kd R kd at mm lv I tv I K K I I K K I K K K   = =  ÷   Trong đó:  K at = 1.1 đ n 1.2ế  K sd tùy thu c vào s đ BVộ ơ ồ  K I t s bi n dòng đi nỷ ố ế ệ  K mm = 2 đ n 3ế  K V = 0.8 đ n 0.85ế  I lv max dòng đi n làm vi c c c đ iệ ệ ự ạ o Xác định I lv max o Ví dụ 1: 2 đường dây song song. 8 max 10 pt S MVA = 22kV max max 10 3 322 pt lv S I U = = o Dòng điện cưởng bức cực đại là khi một đường dây không làm việc. Nên dòng cưởng bức là: o Xác định I lv max o Ví dụ 2: Khi ngừng đường dây D2 thì TDL đòng lại làm đường dây D1 tăng tải. 9 1 D 2 D TDL max 2 4 pt S MVA = max1 3 pt S MVA = max max 7 3 322 pt lv S I U Σ = = 22kV o Độ nhạy ký hiệu K nh được xác định bằng tỷ số của dòng qua rơ le khi ngắn mạch ở cuối vùng bảo vệ và dòng khởi động của rơ le 10 min minNM NM quaR nh kd kd R I I K I I = = o Độ nhạy vùng chính K nh >1.5 o Độ nhạy vùng dự trữ K nh >1.2 o Nếu độ nhạy không thỏa mãn điều kiện trên thì phải dùng sơ đồ nối dây rơ le kiểu khác để đảm bảo độ nhạy. Nếu vẫn không thỏa mãn thì cần áp dụng bảo vệ khác nhạy hơn [...]... khi dòng điện qua rơ le lớn hơn dòng điện khởi động 19 o o o Để phân biệt giữa NM và quá tải đồng thời nâng cao độ nhạy của BVDĐ CĐ, người ta dùng sơ đồ BV dòng điện cực đại có kiểm tra áp Khi NM thì dòng điện tăng và điện áp giảm xuống nên cả rơ le dòng điện và rơ le điện áp đều khởi động ( BV chỉ tác động khi cả rơ le dòng điện và rơ le điện áp thỏa mãn) Dòng khởi động của BV được tính: K at I kd =... xác định nào đó khi dòng điện vượt quá giá trị khởi động thì gọi là đặc tính thời gian phụ thuộc, gồm có:  Đặc tính thời gian có độ dốc chuẩn  Đặc tình thời gian rất dốc  Đặc tình thời gian rất dốc Rơ le có đặc tính phụ thuộc khởi động khi dòng điện vượt quá giá trị dòng khởi động, thời gian tác động phụ thuộc vào dòng điện qua rơ le Dòng điện qua rơ le càng lớn thì thời gian tác động giảm 13 o Đặc... Thời gian tác động Vùng bảo vệ 23 o Khi có 1 nguồn cung cấp: Dòng điện khởi động BV cắt nhanh bằng hệ số an toàn nhân với dòng điện ngắn mạch lớn nhất cuối vùng bảo vệ I I kd = K at I NM max o Kat = 1.1 đến 1.2 Ví dụ: I I kd A = K at I NB max I I kd B = K at I NC max IN I I kd I N B max Vùng bảo vệ l 24 o Khi có 1 nguồn cung cấp: Đường dây làm việc hợp bộ với MBA Thì ta chọn dòng điện khởi động sao cho... khởi động sao cho nó không tác động khi có NM sau thanh cái C Trong trường hợp này việc bảo vệ rất có hiệu quả vì vùng bảo vệ bao gồm đường dây và cả MBA I = K at I NC max I kd A A Kat = 1.1 đến 1.2 B C IN 25 I I kd l o Khi có 2 nguồn cung cấp: Dòng điện khởi động BV cắt nhanh 2 phía phải giống nhau và bằng hệ số an toàn nhân với dòng điện ngắn mạch lớn nhất cuối vùng bảo vệ nào lớn nhất o Ví dụ: I I... (theo chiều dài hoặc theo giá trị tổng trở) U fa Xác định vùng bảo vệ bằng phương trình: I Ký hiệu: I kd = I VBV L Z = I N B max IN I I kd I N B max Vùng bảo vệ l 30 5.3.2.1 5.3.2.2 5.3.2.3 5.3.2.4 Dòng khởi động Độ nhạy Thời gian tác động Vùng bảo vệ 31 o Dòng điện khởi động BV cắt nhanh trì hoãn bằng hệ số an toàn nhân với dòng điện khởi động cấp I của BV liền sau nó (theo chiều từ nguồn đi đến tải... nối vào: thì dòng điện khởi động sẽ là dòng lớn nhất của 2 giá trị sau: thứ nhất là dòng khởi động phối hợp với dòng khởi động cấp I của BV B Thứ hai là dòng khởi động được tính theo dòng điện NM tại D Ví dụ: I II kd A A =K I I at kdB Và I II kd A B = K at I ND max C D 33 o Độ nhạy BVCN trì hoãn (cấp II) yêu cầu phải lớn hơn hoặc bằng khoảng 1.3 đến 1.5 K nh ≥ (1.3 → 1.5) 34 o o Thời gian tác động. .. Loại này làm việc theo đặc tính thời gian phụ thuộc khi dòng điện NM nhỏ và đặc tính thời gian độc lập khi dòng điện NM lớn (Nói cách khác, khi dòng điện NM nhỏ hơn khoảng 10 đến 20 lần dòng điện định mức thì đặc tính là đặc tính thời gian phụ thuộc Khi dòng điện NM lớn hớn khoảng trên thì đặc tính là đặc tính là đường thẳng) Thường dùng bảo vệ rộng rãi lưới phân phối 14 o Đặc tính thời gian rất dốc:... áp khởi động được chọn sao cho rơ le không khởi động khi điện áp min và rơ le trở về ngay sau khi cắt NM U kd = o U lv min K tv K at KU Kat = 1.1 đến 1.2 Độ nhạy ≥ 1.5 U kd K nh = ≥ 1.5 U N max UN max là điện áp NM cực đại khi có NM tại cuối vùng bảo vệ 21 5.3.1 Bảo vệ cắt nhanh tức thời (BVCN cấp I) 5.3.2 Bảo vệ cắt nhanh trì hoãn (BVCN cấp II) 22 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 Dòng khởi động Độ... đảm bảo tính chọn lọc thì thời gian tác động của BVCN trì hoãn (cấp II) phải lớn hơn thời gian tác động của BVCN (cấp I) Ký hiệu: t = t + ∆t II A I A t ≈ 0.3 → 0.5s II 35 o o o Xác định vùng bảo vệ bằng đồ thị: Ta vẽ đường cong dòng NM và vẽ giá trị dòng khởi động rồi tìm giao điểm Từ giao điểm vừa tìm được ta suy ra vùng bảo vệ (theo chiều dài hoặc theo giá trị tổng trở) U fa Xác định vùng bảo vệ bằng... đảm bảo tính chọn lọc thì thời gian BV A khi có NM tại N2 phải lớn hơn tB1: t A1 ≥ Δt + t B1   Xác định được điểm A 1 trên đặc tuyến của BV A  N2 t Chọn đặc tính trong cataloge sao cho thảo mãn t A1 ≥ Δ t + t B1 với mọi dòng NM bé hơn IN2max A1 ∆t B1 17 Lưu ý vẽ các đặc tính l phải cùng cấp điện áp N2 t A1 ∆t B1 l t A1 ∆t B1 18 I o Vùng bảo vệ quá dòng cực đại: khi dòng điện qua rơ le lớn hơn dòng . Nguyên tắc hoạt động 5.2 Bảo vệ dòng điện cực đại (cấp III) 5.2.1 Bảo vệ dòng điện cực đại 5.2.2 Bảo vệ dòng điện cực đại có kiểm tra điện áp 5.3 Bảo vệ dòng điện cắt nhanh ( cấp I và cấp II) 5.4. phân thành:  Bảo vệ dòng điện cực đại  Bảo vệ dòng điện cắt nhanh 2 5.2.1 Bảo vệ dòng điện cực đại 5.2.2 Bảo vệ dòng điện cực đại có kiểm tra điện áp 3 5.2.1.1 Dòng khởi động 5.2.1.2 Độ. Tổng kết: Bảo vệ dòng điện 3 cấp 5.5 Đánh giá Bảo vệ quá dòng điện 5.6 Bải tập mẫu 1 o Nguyên tắc hoạt động: BVDĐ là loại bảo vệ tác động khi dòng điện đi qua chỗ đặt thiết bị bảo vệ lớn hơn
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN docx, BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN docx, BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN docx, CHƯƠNG 5: BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN, 2 BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CỰC ĐẠI, 3 BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CẮT NHANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay