ô nhiễm nước

2 136 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 07:00

    !"#$%&'() *+,*-    ! " #$ %&*./00123456789 - :;0<=00>?@A@& - -B6@CDE-89->=0DF@& - G123>2389665H@CDF@ '()*+,-(  / 0 1&+, 23 I,  J  <  =0  0> ?@A@ -  B  DE  -  - < =00>?@A@ (4536 ?K94;LDHM43> =04N@ ?K9>23O6, 5H@C0>?@A@ 72+(855/ 9):+,+);$7 3.1.1 Đnh ngha N>=0H0> P 9#6QRD@A -?6345H@C@SH0>=0@ 4 - D T 63 4 4E P  2U  V  @AS>E P S>E P SD>SW 8?BSX@6346> P 4- P D>S HT& 3.1.2. Nguyên nhân : YN>=0RDF3NEH0@S @0@?8OD30Z P 65S06@A3 6>,[D>E P \[]^59_ OD32>FZ P 2_0VT6> P  23V24- P S424- P [O# V `& N >=0   6@C a H  > =0[>O6,6@CDF& YN>=0-TV#DO@b 4c-@S[D>E P ST6> P  >4- P SD3E P dSD3?b2-D4 -9R?>E P  YeT->=0theo thi gianR= ?@AODEZ P fA2N3?V?& YTheo cc tc nhân gây ô nhim S@A- 9E P >=04>8S>=0gD8S>=0R 5S>=0424- P S8a4- P HM$> =0E P Z P 5H8HU[>)S> =0ROT& YTheo v tr không gian@A-9E P >=0 2>S>=0FS>=09S>=0@0Z P S >=0@.0\ 3.1.3 Quản lý và chống ô nhiễm các vực nước Y@hHLD36.DE67i6#4; LDHM3>=04N@& YeZf45H@C@DFV4N @NE 6O-NEDD_HE LD6#0>?@A@& jEDD_5H@C@DF$@ 2TS @  2  OD5> ;S <3= I  6    5  H@C  @ @A@AcgW EDk *567>=0@4LDHM 5H@C@l@ eV3O^0016T0 47>=0G@ >;&&&) jEDD_5H@C@5?N# $2D[OUHB@DF) jEDD_5H@C@V@ $O42>SFS9&&&) YDE/LDHM3>=0@Hm[n -?>=0S[n5OUHMm& 3.1.4. Các loại tiêu chuẩn và chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước : YIO6,5H@C@0f6> P >=0 @S  @A    @A  c    >  23  5 H@C0>?@A@ >.$ (/+,?@AB 0 CDE P 6> P S0DS0cS4,S6> P o6E P S6> P ROT\& >.$ (/+,?@(4E(F$6> P +SH@C5H8 HUSW23pqrSeqrSOS.D0sS H?DS  2DS  0S  ?S  ?S  S   DE34H@CS[0HTZ P SD3?b2-DS 5_?U47D56> P [&    t .$ (/+,?@?+((F$ eHu?0Sv^H 2?^D2SQ234[D_#D[S[,[B\ YI60f6> P >=00>?@A@S @A@Acch tiêu ph bin H     j (G C*CH+, H5[>? @46@CO  6,9w Ha0> P 0oD @LD5HaEDD_& j(&$I&JKL?+((4EMN"HH@CO .#6OR59_gD8? @?0> P [AO6,A A?+(AB 0 (!&O(P&    j(&$I&JKL(4E(F$MN" HH@CO .#6OR9_gD8R?0oD eq  4+  q&    3.1.5.Ô nhiễm nước và quản lý chất lượng nước ở nước ta : Ye>;R46>,Rl*@ ?@7D6>,$+1S+eGS+ SIx&&&)4[D>;$*;?KS p/ST&&&)6y9,>=0@& YILDHM 4N@S91:a e> ;4G>?@A6y9Di94;0> ?@ASEDD_475H@C@& . S@A- 9E P >=04>8S>=0gD8S>=0R 5S>=0424- P S8a4- P HM$> =0E P Z P 5H8HU[>)S> =0ROT& YTheo v tr không gian@A-9E P >=0 2>S>=0FS>=09S>=0@0Z P S >=0@.0 3.1.3 Quản lý và chống ô nhiễm các vực nước. gianR= ?@AODEZ P fA2N3?V?& YTheo cc tc nhân gây ô nhim S@A- 9E P >=04>8S>=0gD8S>=0R 5S>=0424- P S8a4- P HM$> =0E P Z P 5H8HU[>)S> =0ROT& YTheo. HH@CO .#6OR9_gD8R?0oD eq  4+  q&    3.1.5 .Ô nhiễm nước và quản lý chất lượng nước ở nước ta : Ye>;R46>,Rl*@ ?@7D6>,$+1S+eGS+ SIx&&&)4[D>;$*;?KS p/ST&&&)6y9,>=0@& YILDHM
- Xem thêm -

Xem thêm: ô nhiễm nước, ô nhiễm nước, ô nhiễm nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay