Đề thi số 1 TN-THPT Vật lí 12 Năm 2010

16 165 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 05:00

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) Họ và tên thí sinh: Số báo danh: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1. Nguồn nào sau đây có thể phát ra cả tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia tử ngoại: A. đèn dây tóc nóng đỏ. B. đèn huỳnh quang. C. cơ thể sống. D. nguồn hồ quang. Câu 2. Trong điện từ trường, các véctơ cường độ điện trường và véctơ cảm ứng từ luôn: A. có phương vuông góc với nhau. B. cùng phương, cùng chiều. C. có phương lệch nhau góc 45 0 . D. cùng phương, ngược chiều. Câu 3. Một cuộn dây khi mắc vào điện áp xoay chiều 50V - 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5W. Hệ số công suất của mạch có giá trị là: A. 0,75. B. 0,50. C. 0,25. D. 0,15. Câu 4. Trong hiện tượng giao thoa theo phương pháp của Y-âng, dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,45μm chiếu vào hai khe hẹp cách nhau 1mm thì trên màn chắn cách hai khe 2m. Khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng bậc 5 là: A. 4,5mm. B. 3,6mm. C. 5,4mm. D. 0,9mm. Câu 5. Công thức tính công suất của một đoạn mạch điện xoay chiều là: A. 2 P Z.I .cos= ϕ B. P U.I= C. P R.I.cos= ϕ D. 2 P R.I= Câu 6. Cho đoạn mạch xoay chiều RLC gồm R = 100Ω, ( ) 4 10 C F − = π và ( ) 2 L H= π mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng ( ) u 200cos100 t V= π . Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: A. 1A. B. 0,5A. C. 1,4A. D. 2A. Câu 7. Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng thí nghiệm là ánh sáng Mặt Trời thì điều khẳng định nào sau đây là không đúng ? A. Đối xứng hai bên vân trung tâm là các dải sáng màu. B. Các dải màu biến thiên liên tục như màu cầu vồng. C. Tất cả các dải màu đều phân tách rõ ràng và không chồng lên nhau. D. Vân trung tâm là vân sáng trắng. Câu 8. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Bước sóng điện từ mà mạch chọn sóng thu được có giá trị là: A. 150m. B. 250m. C. 500m. D. 100m. Câu 9. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình ( ) x 3cos t cm 2 π   = π +  ÷   , pha dao động của chất điểm tại thời điểm t = 1s là: A. 2(s) B. 1,5π(rad) C. 0,5(Hz) D. -3(cm) Câu 10. Đặt vào hai đầu tụ điện ( ) 4 10 C F − = π một điện áp xoay chiều tần số 100Hz, dung kháng của tụ điện là: A. 50Ω B. 25Ω C. 200Ω D. 100Ω Câu 11. Bước sóng là: A. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong 1 giây. B. khoảng cách giữa hai phần tử ngắn nhất dao động cùng pha. C. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha. D. khoảng cách giữa hai vị trí xa nhất của mỗi phần tử sóng. Câu 12. Tại điểm M cách tâm sóng một khoảng x có phương trình dao động ( ) M 2 x u 4cos 200 t cm π   = π −  ÷ λ   . Tần số của sóng là: A. 100Hz. B. 0,01s. C. 100s. D. 200Hz. Đáp án các mã đề thi Mã đề thi 152 Câu 13. Trong hiện tượng giao thoa theo phương pháp của Y-âng, dùng ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe cách nhau 1mm thì trên màn chắn cách hai khe 2m, khoảng vân đo được là 1,1mm. Bước sóng của ánh sáng làm thí nghiệm là: A. 5,5m. B. 5mm. C. 5,5mm. D. 0,55μm. Câu 14. Để gây được hiện tượng quang điện, bức xạ rọi vào kim loại được thỏa mãn điều kiện nào sau đây ? A. Tần số lớn hơn giới hạn quang điện. B. Tần số nhỏ hơn giới hạn quang điện. C. Bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện. D. Bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện. Câu 15. Cho mạch điện xoay chiều gồm một điện trở và một hộp đen có chứa một linh kiện, hoặc điện trở, hoặc cuộn dây, hoặc tụ điện. Biết điện áp hai đầu mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện trong mạch. Linh kiện trong hộp đen là: A. điện trở. B. tụ điện. C. cuộn dây có cảm kháng lớn hơn điện trở. D. cuộn dây. Câu 16. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình ( ) 2 x 4cos t cm 3 π   = + π  ÷   . Biên độ dao động của chất điểm là: A. 4m B. 4cm C. cmπ D. 2 cm 3 π Câu 17. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng hai nguồn dao động có tần số 50Hz và đo được khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 2mm. Bước sóng của sóng trên mặt nước là: A. 2mm. B. 4mm. C. 8mm. D. 1mm. Câu 18. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véctơ B ur và véctơ E ur luôn luôn: A. dao động ngược pha. B. trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng. C. biến thiên tuần hoàn theo không gian, không tuần hoàn theo thời gian. D. dao động cùng pha. Câu 19. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm: A. tăng lên 4 lần. B. tăng lên 2 lần. C. giảm đi 4 lần. D. giảm đi 2 lần. Câu 20. Độ lớn vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi: A. li độ bằng không. B. pha cực đại. C. gia tốc có độ lớn cực đại. D. li độ có độ lớn cực đại. Câu 21. Một vật dao động điều hòa theo phương trình ( ) x 6cos4 t cm= π , chu kì dao động của vật là: A. 4s. B. 0,5s. C. 6s. D. 2s. Câu 22. Một sóng lan truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là: A. 400cm/s. B. 6,25m/s. C. 400m/s. D. 16m/s. Câu 23. Phát biểu nào sau đây không đúng ? Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều: A. được đo bằng ampe kế nhiệt. B. bằng giá trị trung bình của cường độ dòng điện chia cho 2. C. bằng giá trị cường độ dòng điện cực đại chia cho 2 . D. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. Câu 24. Phát biểu nào sau đây về sóng âm là không đúng ? A. Sóng âm là sóng dọc. B. Sóng âm có thể gây ra được hiện tượng sóng dừng. C. Sóng âm có thể gây ra được hiện tượng giao thoa. D. Sóng âm có thể lan truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không. Câu 25. Động năng trong dao động điều hòa biến đổi theo thời gian: A. như hàm côsin. B. không đổi. C. tuần hoàn với chu kì T. D. tuần hoàn với chu kì 0,5T. Câu 26. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã: A. tác dụng một ngoại lực làm giảm lực cản của môi trường đối với chuyển động. B. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần tử của từng chu kì để bổ sung phần năng lượng vừa bị mất. C. tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào dao động. Đáp án các mã đề thi D. kích thích lại dao động sau khi dao động tắt dần. Câu 27. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: A. ( ) 2 2 L C Z R Z Z= + + B. ( ) 2 2 L C Z R Z Z= − + C. ( ) 2 2 L C Z R Z Z= + − D. L C Z R Z Z= + + Câu 28. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng: A. ánh sáng bứt các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại. B. ánh sáng giải phóng các êlectron liên kết để chúng trở thành êlectron tự do và lỗ trống ở chất bán dẫn. C. ánh sáng giải phóng các êlectron liên kết để chúng trở thành êlectron tự do và lỗ trống ở kim loại. D. dòng điện chạy qua chất bán dẫn làm nó phát quang. Câu 29. Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng ? A. Sóng điện từ mang năng lượng. B. Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ và giao thoa. C. Tốc độ lan truyền sóng điện từ trong chân không bằng vận tốc ánh sáng. D. Mọi sóng điện từ đều không thể truyền trong nước. Câu 30. Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 2pF, lấy π 2 = 10. Tần số dao động của mạch có giá trị là: A. 1Hz. B. 1MHz. C. 2,5Hz. D. 2,5MHz. Câu 31. Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng: A. hấp thụ sóng điện từ của môi trường. B. giao thoa sóng điện từ. C. cộng hưởng điện trong mạch LC. D. bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở. Câu 32. Tính theo thứ tự của các tia có khả năng đâm xuyên giảm dần, thứ tự nào sau đây là đúng ? A. Tia sáng tím, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X. B. Tia tử ngoại, tia sáng đỏ, tia hồng ngoại, tia X. C. Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia sáng tím. D. Tia X cứng, tia X mềm, tia tử ngoại, tia hồng ngoại. _____________________________________________________________________________________________ II. PHẦN RIÊNG [ 8 câu] Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Câu 33. Phát biểu nào sau đây về hiện tượng phóng xạ là không đúng ? Sau hai chu kì bán rã: A. khối lượng chất phóng xạ chỉ còn 1/4 so với ban đầu. B. hằng số phóng xạ chỉ còn 1/4 so với ban đầu. C. số hạt chất phóng xạ chỉ còn 1/4 so với ban đầu. D. số mol của lượng chất chỉ còn 1/4 so với ban đầu. Câu 34. Ở trạng thái dừng, nguyên tử: A. không bức xạ và không hấp thụ năng lượng. B. không bức xạ nhưng có thể hấp thụ năng lượng. C. vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng. D. không hấp thụ, nhưng có thể bức xạ năng lượng. Câu 35. Giới hạn quang điện của kim loại làm catốt là 0 300nm λ = . Công thoát của kim loại dùng làm catốt là: A. 4,14eV. B. 2,21eV. C. 1,16eV. D. 6,62eV. Câu 36. Phát biểu nào sau đây về quang phổ là không đúng ? A. Đám khí ở áp suất thấp nhưng khi bị kích thích có thể phát ra quang phổ liên tục. B. Quang phổ liên tục cho biết nhiệt độ của nguồn phát. C. Quang phổ vạch có thể cho biết thành phần cấu tạo của nguồn sáng. D. Nhiệt độ của nguồn phát phổ liên tục càng cao thì phổ càng mở rộng về phía ánh sáng tím. Câu 37. Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, điện áp hai đầu tụ điện: A. ngược pha với điện áp hai đầu cuộn dây. B. ngược pha với điện áp hai đầu điện trở. C. cùng pha với điện áp hai đầu cuộn dây. D. cùng pha với điện áp hai đầu điện trở. Câu 38. Sóng cơ không truyền được trong môi trường nào sau đây ? A. Chân không. B. Chất rắn. C. Chất lỏng. D. Chất khí. Câu 39. Một con lắc lò xo quả nặng có khối lượng 200g dao động điều hòa theo phương trình ( ) x 4cos10t cm= . Độ cứng của lò xo là: A. 20N/m. B. 2000N/m. C. 20000N/m. D. 200N/m. Câu 40. Hạt phôtôn có năng lượng là 1,035eV thì tương ứng với sóng điện từ có tần số là: A. 2,5.10 -14 Hz. B. 2,5.10 14 Hz. C. 1,55.10 -33 Hz. D. 1,55.10 33 Hz. Đáp án các mã đề thi SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) Họ và tên thí sinh: Số báo danh: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng: A. ánh sáng bứt các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại. B. dòng điện chạy qua chất bán dẫn làm nó phát quang. C. ánh sáng giải phóng các êlectron liên kết để chúng trở thành êlectron tự do và lỗ trống ở kim loại. D. ánh sáng giải phóng các êlectron liên kết để chúng trở thành êlectron tự do và lỗ trống ở chất bán dẫn. Câu 2. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Bước sóng điện từ mà mạch chọn sóng thu được có giá trị là: A. 100m. B. 250m. C. 150m. D. 500m. Câu 3. Một sóng lan truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là: A. 6,25m/s. B. 400m/s. C. 400cm/s. D. 16m/s. Câu 4. Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng ? A. Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ và giao thoa. B. Sóng điện từ mang năng lượng. C. Tốc độ lan truyền sóng điện từ trong chân không bằng vận tốc ánh sáng. D. Mọi sóng điện từ đều không thể truyền trong nước. Câu 5. Cho đoạn mạch xoay chiều RLC gồm R = 100Ω, ( ) 4 10 C F − = π và ( ) 2 L H= π mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng ( ) u 200cos100 t V= π . Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: A. 1A. B. 2A. C. 1,4A. D. 0,5A. Câu 6. Phát biểu nào sau đây về sóng âm là không đúng ? A. Sóng âm có thể gây ra được hiện tượng sóng dừng. B. Sóng âm có thể lan truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không. C. Sóng âm là sóng dọc. D. Sóng âm có thể gây ra được hiện tượng giao thoa. Câu 7. Tại điểm M cách tâm sóng một khoảng x có phương trình dao động ( ) M 2 x u 4cos 200 t cm π   = π −  ÷ λ   . Tần số của sóng là: A. 200Hz. B. 100s. C. 0,01s. D. 100Hz. Câu 8. Đặt vào hai đầu tụ điện ( ) 4 10 C F − = π một điện áp xoay chiều tần số 100Hz, dung kháng của tụ điện là: A. 100Ω B. 50Ω C. 200Ω D. 25Ω Câu 9. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm: A. tăng lên 4 lần. B. tăng lên 2 lần. C. giảm đi 2 lần. D. giảm đi 4 lần. Câu 10. Trong điện từ trường, các véctơ cường độ điện trường và véctơ cảm ứng từ luôn: A. cùng phương, ngược chiều. B. cùng phương, cùng chiều. C. có phương vuông góc với nhau. D. có phương lệch nhau góc 45 0 . Câu 11. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình ( ) 2 x 4cos t cm 3 π   = + π  ÷   . Biên độ dao động của chất điểm là: A. 4m B. 2 cm 3 π C. cmπ D. 4cm Đáp án các mã đề thi Mã đề thi 216 Câu 12. Bước sóng là: A. khoảng cách giữa hai phần tử ngắn nhất dao động cùng pha. B. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha. C. khoảng cách giữa hai vị trí xa nhất của mỗi phần tử sóng. D. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong 1 giây. Câu 13. Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 2pF, lấy π 2 = 10. Tần số dao động của mạch có giá trị là: A. 1Hz. B. 2,5Hz. C. 2,5MHz. D. 1MHz. Câu 14. Phát biểu nào sau đây không đúng ? Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều: A. được đo bằng ampe kế nhiệt. B. bằng giá trị cường độ dòng điện cực đại chia cho 2 . C. bằng giá trị trung bình của cường độ dòng điện chia cho 2. D. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. Câu 15. Trong hiện tượng giao thoa theo phương pháp của Y-âng, dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,45μm chiếu vào hai khe hẹp cách nhau 1mm thì trên màn chắn cách hai khe 2m. Khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng bậc 5 là: A. 5,4mm. B. 3,6mm. C. 4,5mm. D. 0,9mm. Câu 16. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình ( ) x 3cos t cm 2 π   = π +  ÷   , pha dao động của chất điểm tại thời điểm t = 1s là: A. 0,5(Hz) B. 1,5π(rad) C. 2(s) D. -3(cm) Câu 17. Nguồn nào sau đây có thể phát ra cả tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia tử ngoại: A. đèn huỳnh quang. B. nguồn hồ quang. C. cơ thể sống. D. đèn dây tóc nóng đỏ. Câu 18. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã: A. tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào dao động. B. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần tử của từng chu kì để bổ sung phần năng lượng vừa bị mất. C. kích thích lại dao động sau khi dao động tắt dần. D. tác dụng một ngoại lực làm giảm lực cản của môi trường đối với chuyển động. Câu 19. Độ lớn vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi: A. li độ có độ lớn cực đại. B. li độ bằng không. C. pha cực đại. D. gia tốc có độ lớn cực đại. Câu 20. Một cuộn dây khi mắc vào điện áp xoay chiều 50V - 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5W. Hệ số công suất của mạch có giá trị là: A. 0,75. B. 0,15. C. 0,25. D. 0,50. Câu 21. Tính theo thứ tự của các tia có khả năng đâm xuyên giảm dần, thứ tự nào sau đây là đúng ? A. Tia tử ngoại, tia sáng đỏ, tia hồng ngoại, tia X. B. Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia sáng tím. C. Tia sáng tím, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X. D. Tia X cứng, tia X mềm, tia tử ngoại, tia hồng ngoại. Câu 22. Trong hiện tượng giao thoa theo phương pháp của Y-âng, dùng ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe cách nhau 1mm thì trên màn chắn cách hai khe 2m, khoảng vân đo được là 1,1mm. Bước sóng của ánh sáng làm thí nghiệm là: A. 5,5mm. B. 0,55μm. C. 5mm. D. 5,5m. Câu 23. Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng thí nghiệm là ánh sáng Mặt Trời thì điều khẳng định nào sau đây là không đúng ? A. Tất cả các dải màu đều phân tách rõ ràng và không chồng lên nhau. B. Vân trung tâm là vân sáng trắng. C. Các dải màu biến thiên liên tục như màu cầu vồng. D. Đối xứng hai bên vân trung tâm là các dải sáng màu. Câu 24. Công thức tính công suất của một đoạn mạch điện xoay chiều là: A. P U.I= B. P R.I.cos= ϕ C. 2 P R.I= D. 2 P Z.I .cos= ϕ Câu 25. Cho mạch điện xoay chiều gồm một điện trở và một hộp đen có chứa một linh kiện, hoặc điện trở, hoặc cuộn dây, hoặc tụ điện. Biết điện áp hai đầu mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện trong mạch. Linh kiện trong hộp đen là: A. tụ điện. B. cuộn dây có cảm kháng lớn hơn điện trở. Đáp án các mã đề thi C. cuộn dây. D. điện trở. Câu 26. Động năng trong dao động điều hòa biến đổi theo thời gian: A. không đổi. B. tuần hoàn với chu kì 0,5T. C. như hàm côsin. D. tuần hoàn với chu kì T. Câu 27. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: A. ( ) 2 2 L C Z R Z Z= + − B. ( ) 2 2 L C Z R Z Z= − + C. ( ) 2 2 L C Z R Z Z= + + D. L C Z R Z Z= + + Câu 28. Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng: A. hấp thụ sóng điện từ của môi trường. B. cộng hưởng điện trong mạch LC. C. giao thoa sóng điện từ. D. bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở. Câu 29. Để gây được hiện tượng quang điện, bức xạ rọi vào kim loại được thỏa mãn điều kiện nào sau đây ? A. Tần số lớn hơn giới hạn quang điện. B. Bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện. C. Bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện. D. Tần số nhỏ hơn giới hạn quang điện. Câu 30. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véctơ B ur và véctơ E ur luôn luôn: A. dao động ngược pha. B. dao động cùng pha. C. biến thiên tuần hoàn theo không gian, không tuần hoàn theo thời gian. D. trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng. Câu 31. Một vật dao động điều hòa theo phương trình ( ) x 6cos4 t cm= π , chu kì dao động của vật là: A. 2s. B. 4s. C. 6s. D. 0,5s. Câu 32. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng hai nguồn dao động có tần số 50Hz và đo được khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 2mm. Bước sóng của sóng trên mặt nước là: A. 8mm. B. 4mm. C. 1mm. D. 2mm. _____________________________________________________________________________________________ II. PHẦN RIÊNG [ 8 câu] Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Câu 33. Ở trạng thái dừng, nguyên tử: A. vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng. B. không bức xạ nhưng có thể hấp thụ năng lượng. C. không hấp thụ, nhưng có thể bức xạ năng lượng. D. không bức xạ và không hấp thụ năng lượng. Câu 34. Giới hạn quang điện của kim loại làm catốt là 0 300nm λ = . Công thoát của kim loại dùng làm catốt là: A. 6,62eV. B. 1,16eV. C. 2,21eV. D. 4,14eV. Câu 35. Phát biểu nào sau đây về hiện tượng phóng xạ là không đúng ? Sau hai chu kì bán rã: A. số hạt chất phóng xạ chỉ còn 1/4 so với ban đầu. B. số mol của lượng chất chỉ còn 1/4 so với ban đầu. C. hằng số phóng xạ chỉ còn 1/4 so với ban đầu. D. khối lượng chất phóng xạ chỉ còn 1/4 so với ban đầu. Câu 36. Một con lắc lò xo quả nặng có khối lượng 200g dao động điều hòa theo phương trình ( ) x 4cos10t cm= . Độ cứng của lò xo là: A. 20N/m. B. 20000N/m. C. 200N/m. D. 2000N/m. Câu 37. Phát biểu nào sau đây về quang phổ là không đúng ? A. Quang phổ vạch có thể cho biết thành phần cấu tạo của nguồn sáng. B. Quang phổ liên tục cho biết nhiệt độ của nguồn phát. C. Nhiệt độ của nguồn phát phổ liên tục càng cao thì phổ càng mở rộng về phía ánh sáng tím. D. Đám khí ở áp suất thấp nhưng khi bị kích thích có thể phát ra quang phổ liên tục. Câu 38. Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, điện áp hai đầu tụ điện: A. cùng pha với điện áp hai đầu điện trở. B. cùng pha với điện áp hai đầu cuộn dây. C. ngược pha với điện áp hai đầu cuộn dây. D. ngược pha với điện áp hai đầu điện trở. Câu 39. Sóng cơ không truyền được trong môi trường nào sau đây ? A. Chất lỏng. B. Chân không. C. Chất rắn. D. Chất khí. Câu 40. Hạt phôtôn có năng lượng là 1,035eV thì tương ứng với sóng điện từ có tần số là: A. 2,5.10 -14 Hz. B. 1,55.10 -33 Hz. C. 2,5.10 14 Hz. D. 1,55.10 33 Hz. Đáp án các mã đề thi SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) Họ và tên thí sinh: Số báo danh: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1. Trong hiện tượng giao thoa theo phương pháp của Y-âng, dùng ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe cách nhau 1mm thì trên màn chắn cách hai khe 2m, khoảng vân đo được là 1,1mm. Bước sóng của ánh sáng làm thí nghiệm là: A. 0,55μm. B. 5,5mm. C. 5mm. D. 5,5m. Câu 2. Trong điện từ trường, các véctơ cường độ điện trường và véctơ cảm ứng từ luôn: A. cùng phương, cùng chiều. B. có phương vuông góc với nhau. C. cùng phương, ngược chiều. D. có phương lệch nhau góc 45 0 . Câu 3. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng: A. ánh sáng bứt các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại. B. ánh sáng giải phóng các êlectron liên kết để chúng trở thành êlectron tự do và lỗ trống ở kim loại. C. ánh sáng giải phóng các êlectron liên kết để chúng trở thành êlectron tự do và lỗ trống ở chất bán dẫn. D. dòng điện chạy qua chất bán dẫn làm nó phát quang. Câu 4. Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng: A. cộng hưởng điện trong mạch LC. B. bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở. C. giao thoa sóng điện từ. D. hấp thụ sóng điện từ của môi trường. Câu 5. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm: A. tăng lên 2 lần. B. giảm đi 2 lần. C. tăng lên 4 lần. D. giảm đi 4 lần. Câu 6. Tại điểm M cách tâm sóng một khoảng x có phương trình dao động ( ) M 2 x u 4cos 200 t cm π   = π −  ÷ λ   . Tần số của sóng là: A. 100Hz. B. 200Hz. C. 0,01s. D. 100s. Câu 7. Độ lớn vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi: A. li độ bằng không. B. pha cực đại. C. li độ có độ lớn cực đại. D. gia tốc có độ lớn cực đại. Câu 8. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: A. ( ) 2 2 L C Z R Z Z= + − B. L C Z R Z Z= + + C. ( ) 2 2 L C Z R Z Z= + + D. ( ) 2 2 L C Z R Z Z= − + Câu 9. Nguồn nào sau đây có thể phát ra cả tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia tử ngoại: A. nguồn hồ quang. B. đèn huỳnh quang. C. đèn dây tóc nóng đỏ. D. cơ thể sống. Câu 10. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng hai nguồn dao động có tần số 50Hz và đo được khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 2mm. Bước sóng của sóng trên mặt nước là: A. 1mm. B. 8mm. C. 2mm. D. 4mm. Câu 11. Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 2pF, lấy π 2 = 10. Tần số dao động của mạch có giá trị là: A. 1Hz. B. 1MHz. C. 2,5Hz. D. 2,5MHz. Câu 12. Tính theo thứ tự của các tia có khả năng đâm xuyên giảm dần, thứ tự nào sau đây là đúng ? A. Tia X cứng, tia X mềm, tia tử ngoại, tia hồng ngoại. B. Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia sáng tím. C. Tia sáng tím, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X. D. Tia tử ngoại, tia sáng đỏ, tia hồng ngoại, tia X. Câu 13. Đặt vào hai đầu tụ điện ( ) 4 10 C F − = π một điện áp xoay chiều tần số 100Hz, dung kháng của tụ điện là: A. 50Ω B. 200Ω C. 100Ω D. 25Ω Câu 14. Bước sóng là: Đáp án các mã đề thi Mã đề thi 419 A. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha. B. khoảng cách giữa hai vị trí xa nhất của mỗi phần tử sóng. C. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong 1 giây. D. khoảng cách giữa hai phần tử ngắn nhất dao động cùng pha. Câu 15. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Bước sóng điện từ mà mạch chọn sóng thu được có giá trị là: A. 500m. B. 250m. C. 150m. D. 100m. Câu 16. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình ( ) 2 x 4cos t cm 3 π   = + π  ÷   . Biên độ dao động của chất điểm là: A. cmπ B. 4m C. 2 cm 3 π D. 4cm Câu 17. Một cuộn dây khi mắc vào điện áp xoay chiều 50V - 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5W. Hệ số công suất của mạch có giá trị là: A. 0,15. B. 0,75. C. 0,25. D. 0,50. Câu 18. Phát biểu nào sau đây không đúng ? Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều: A. được đo bằng ampe kế nhiệt. B. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. C. bằng giá trị cường độ dòng điện cực đại chia cho 2 . D. bằng giá trị trung bình của cường độ dòng điện chia cho 2. Câu 19. Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng thí nghiệm là ánh sáng Mặt Trời thì điều khẳng định nào sau đây là không đúng ? A. Đối xứng hai bên vân trung tâm là các dải sáng màu. B. Vân trung tâm là vân sáng trắng. C. Tất cả các dải màu đều phân tách rõ ràng và không chồng lên nhau. D. Các dải màu biến thiên liên tục như màu cầu vồng. Câu 20. Động năng trong dao động điều hòa biến đổi theo thời gian: A. tuần hoàn với chu kì T. B. tuần hoàn với chu kì 0,5T. C. không đổi. D. như hàm côsin. Câu 21. Cho đoạn mạch xoay chiều RLC gồm R = 100Ω, ( ) 4 10 C F − = π và ( ) 2 L H= π mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng ( ) u 200cos100 t V= π . Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: A. 0,5A. B. 2A. C. 1,4A. D. 1A. Câu 22. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã: A. tác dụng một ngoại lực làm giảm lực cản của môi trường đối với chuyển động. B. kích thích lại dao động sau khi dao động tắt dần. C. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần tử của từng chu kì để bổ sung phần năng lượng vừa bị mất. D. tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào dao động. Câu 23. Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng ? A. Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ và giao thoa. B. Mọi sóng điện từ đều không thể truyền trong nước. C. Tốc độ lan truyền sóng điện từ trong chân không bằng vận tốc ánh sáng. D. Sóng điện từ mang năng lượng. Câu 24. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình ( ) x 3cos t cm 2 π   = π +  ÷   , pha dao động của chất điểm tại thời điểm t = 1s là: A. 1,5π(rad) B. 2(s) C. 0,5(Hz) D. -3(cm) Câu 25. Trong hiện tượng giao thoa theo phương pháp của Y-âng, dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,45μm chiếu vào hai khe hẹp cách nhau 1mm thì trên màn chắn cách hai khe 2m. Khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng bậc 5 là: A. 0,9mm. B. 5,4mm. C. 4,5mm. D. 3,6mm. Câu 26. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véctơ B ur và véctơ E ur luôn luôn: A. dao động ngược pha. Đáp án các mã đề thi B. dao động cùng pha. C. trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng. D. biến thiên tuần hoàn theo không gian, không tuần hoàn theo thời gian. Câu 27. Một vật dao động điều hòa theo phương trình ( ) x 6cos4 t cm= π , chu kì dao động của vật là: A. 0,5s. B. 6s. C. 4s. D. 2s. Câu 28. Một sóng lan truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là: A. 400m/s. B. 16m/s. C. 6,25m/s. D. 400cm/s. Câu 29. Phát biểu nào sau đây về sóng âm là không đúng ? A. Sóng âm có thể lan truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không. B. Sóng âm có thể gây ra được hiện tượng giao thoa. C. Sóng âm là sóng dọc. D. Sóng âm có thể gây ra được hiện tượng sóng dừng. Câu 30. Cho mạch điện xoay chiều gồm một điện trở và một hộp đen có chứa một linh kiện, hoặc điện trở, hoặc cuộn dây, hoặc tụ điện. Biết điện áp hai đầu mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện trong mạch. Linh kiện trong hộp đen là: A. cuộn dây. B. điện trở. C. cuộn dây có cảm kháng lớn hơn điện trở. D. tụ điện. Câu 31. Công thức tính công suất của một đoạn mạch điện xoay chiều là: A. 2 P Z.I .cos= ϕ B. 2 P R.I= C. P R.I.cos= ϕ D. P U.I= Câu 32. Để gây được hiện tượng quang điện, bức xạ rọi vào kim loại được thỏa mãn điều kiện nào sau đây ? A. Tần số nhỏ hơn giới hạn quang điện. B. Bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện. C. Tần số lớn hơn giới hạn quang điện. D. Bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện. _____________________________________________________________________________________________ II. PHẦN RIÊNG [ 8 câu] Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Câu 33. Phát biểu nào sau đây về quang phổ là không đúng ? A. Nhiệt độ của nguồn phát phổ liên tục càng cao thì phổ càng mở rộng về phía ánh sáng tím. B. Quang phổ liên tục cho biết nhiệt độ của nguồn phát. C. Đám khí ở áp suất thấp nhưng khi bị kích thích có thể phát ra quang phổ liên tục. D. Quang phổ vạch có thể cho biết thành phần cấu tạo của nguồn sáng. Câu 34. Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, điện áp hai đầu tụ điện: A. cùng pha với điện áp hai đầu điện trở. B. ngược pha với điện áp hai đầu cuộn dây. C. ngược pha với điện áp hai đầu điện trở. D. cùng pha với điện áp hai đầu cuộn dây. Câu 35. Phát biểu nào sau đây về hiện tượng phóng xạ là không đúng ? Sau hai chu kì bán rã: A. số hạt chất phóng xạ chỉ còn 1/4 so với ban đầu. B. hằng số phóng xạ chỉ còn 1/4 so với ban đầu. C. khối lượng chất phóng xạ chỉ còn 1/4 so với ban đầu. D. số mol của lượng chất chỉ còn 1/4 so với ban đầu. Câu 36. Giới hạn quang điện của kim loại làm catốt là 0 300nm λ = . Công thoát của kim loại dùng làm catốt là: A. 1,16eV. B. 4,14eV. C. 6,62eV. D. 2,21eV. Câu 37. Ở trạng thái dừng, nguyên tử: A. không hấp thụ, nhưng có thể bức xạ năng lượng. B. không bức xạ nhưng có thể hấp thụ năng lượng. C. không bức xạ và không hấp thụ năng lượng. D. vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng. Câu 38. Sóng cơ không truyền được trong môi trường nào sau đây ? A. Chất khí. B. Chất rắn. C. Chân không. D. Chất lỏng. Câu 39. Hạt phôtôn có năng lượng là 1,035eV thì tương ứng với sóng điện từ có tần số là: A. 1,55.10 33 Hz. B. 2,5.10 -14 Hz. C. 1,55.10 -33 Hz. D. 2,5.10 14 Hz. Câu 40. Một con lắc lò xo quả nặng có khối lượng 200g dao động điều hòa theo phương trình ( ) x 4cos10t cm= . Độ cứng của lò xo là: A. 2000N/m. B. 20000N/m. C. 20N/m. D. 200N/m. Đáp án các mã đề thi SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) Họ và tên thí sinh: Số báo danh: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1. Một sóng lan truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là: A. 16m/s. B. 400m/s. C. 6,25m/s. D. 400cm/s. Câu 2. Phát biểu nào sau đây về sóng âm là không đúng ? A. Sóng âm có thể lan truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không. B. Sóng âm có thể gây ra được hiện tượng giao thoa. C. Sóng âm là sóng dọc. D. Sóng âm có thể gây ra được hiện tượng sóng dừng. Câu 3. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: A. ( ) 2 2 L C Z R Z Z= + − B. ( ) 2 2 L C Z R Z Z= − + C. ( ) 2 2 L C Z R Z Z= + + D. L C Z R Z Z= + + Câu 4. Một cuộn dây khi mắc vào điện áp xoay chiều 50V - 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5W. Hệ số công suất của mạch có giá trị là: A. 0,50. B. 0,25. C. 0,15. D. 0,75. Câu 5. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véctơ B ur và véctơ E ur luôn luôn: A. trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng. B. dao động ngược pha. C. dao động cùng pha. D. biến thiên tuần hoàn theo không gian, không tuần hoàn theo thời gian. Câu 6. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng: A. ánh sáng giải phóng các êlectron liên kết để chúng trở thành êlectron tự do và lỗ trống ở kim loại. B. ánh sáng giải phóng các êlectron liên kết để chúng trở thành êlectron tự do và lỗ trống ở chất bán dẫn. C. dòng điện chạy qua chất bán dẫn làm nó phát quang. D. ánh sáng bứt các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại. Câu 7. Tính theo thứ tự của các tia có khả năng đâm xuyên giảm dần, thứ tự nào sau đây là đúng ? A. Tia sáng tím, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X. B. Tia X cứng, tia X mềm, tia tử ngoại, tia hồng ngoại. C. Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia sáng tím. D. Tia tử ngoại, tia sáng đỏ, tia hồng ngoại, tia X. Câu 8. Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng: A. bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở. B. hấp thụ sóng điện từ của môi trường. C. giao thoa sóng điện từ. D. cộng hưởng điện trong mạch LC. Câu 9. Một vật dao động điều hòa theo phương trình ( ) x 6cos4 t cm= π , chu kì dao động của vật là: A. 6s. B. 2s. C. 0,5s. D. 4s. Câu 10. Bước sóng là: A. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong 1 giây. B. khoảng cách giữa hai vị trí xa nhất của mỗi phần tử sóng. C. khoảng cách giữa hai phần tử ngắn nhất dao động cùng pha. D. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha. Câu 11. Công thức tính công suất của một đoạn mạch điện xoay chiều là: A. 2 P Z.I .cos= ϕ B. P U.I= C. P R.I.cos= ϕ D. 2 P R.I= Câu 12. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã: A. tác dụng một ngoại lực làm giảm lực cản của môi trường đối với chuyển động. B. tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào dao động. C. kích thích lại dao động sau khi dao động tắt dần. Đáp án các mã đề thi Mã đề thi 537 [...]... D; 11 D; 12 A; 13 A; 14 D; 15 B; 16 D; 17 A; 18 D; 19 C; 20 B; 21 D; 22 C; 23 B; 24 A; 25 C; 26 B; 27 A; 28 A; 29 A; 30 A; 31 B; 32 D; 01 C; 02 B; 03 B; 04 D; 05 C; 06 C; 07 D; 08 C; Đáp án mã đề: 537 01 B; 02 A; 03 A; 04 C; 05 C; 06 B; 07 B; 08 D; 09 C; 10 C; 11 D; 12 D; 13 D; 14 A; 15 C; 16 A; 17 B; 18 D; 19 D; 20 C; 21 C; 22 D; 23 D; 24 A; 25 D; 26 B; 27 D; 28 D; 29 D; 30 B; 31 B; 32 B; 01 C; 02... điện trở Đáp án các mã đề thi C cùng pha với điện áp hai đầu cuộn dây D ngược pha với điện áp hai đầu điện trở Đáp án các mã đề thi SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2 010 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút Đáp án mã đề: 15 2 01 D; 02 A; 03 D; 04 A; 05 D; 06 A; 07 C; 08 B; 09 B; 10 A; 11 B; 12 A; 13 D; 14 C; 15 D; 16 B; 17 B; 18 D; 19 A; 20 A; 21 B; 22 C; 23 B; 24... D; 31 C; 32 D; 01 B; 02 A; 03 B; 04 A; 05 A; 06 A; 07 A; 08 B; Đáp án mã đề: 216 01 D; 02 B; 03 B; 04 D; 05 A; 06 B; 07 D; 08 B; 09 A; 10 C; 11 D; 12 A; 13 C; 14 C; 15 C; 16 B; 17 B; 18 B; 19 B; 20 B; 21 D; 22 B; 23 A; 24 C; 25 C; 26 B; 27 A; 28 B; 29 C; 30 B; 31 D; 32 B; 01 D; 02 C; 03 C; 04 A; 05 D; 06 C; 07 B; 08 C; Đáp án mã đề: 419 01 A; 02 B; 03 C; 04 A; 05 C; 06 A; 07 A; 08 A; 09 A; 10 D; 11 D;... A; Đáp án các mã đề thi Sở GD-ĐT Tỉnh Kiên Giang KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2 010 Môn: Vật Lý Thời gian làm bài 60 phút Đáp án mã đề: 15 2 01 - - - ~ 09 - / - - 17 - / - - 25 - - - ~ 02 ; - - - 10 ; - - - 18 - - - ~ 26 - / - - 03 - - - ~ 11 - / - - 19 ; - - - 27 - - = - 04 ; - - - 12 ; - - - 20 ; - - - 28 - / - - 05 - - - ~ 13 - - - ~ 21 - / - - 29 - - - ~ 06 ; - - - 14 - - = - 22 - -... - 32 - / - - 01 ; - - - 09 ; - - - 17 ; - - - 25 - - = - 02 - / - - 10 - - - ~ 18 - - - ~ 26 - / - - 03 - - = - 11 - - - ~ 19 - - = - 27 ; - - - 04 ; - - - 12 ; - - - 20 - / - - 28 ; - - - 05 - - = - 13 ; - - - 21 - - - ~ 29 ; - - - 06 ; - - - 14 - - - ~ 22 - - = - 30 ; - - - Đáp án mã đề: 18 6 Đáp án mã đề: 220 Đáp án các mã đề thi 07 ; - - - 15 - / - - 23 - / - - 31 - / - - 08 ; - - - 16 - - - ~ 24... - 15 - - - ~ 23 - / - - 31 - - = - 08 - / - - 16 - / - - 24 - - - ~ 32 - - - ~ 01 - - - ~ 09 ; - - - 17 - / - - 25 - - = - 02 - / - - 10 - - = - 18 - / - - 26 - / - - 03 - / - - 11 - - - ~ 19 - / - - 27 ; - - - 04 - - - ~ 12 ; - - - 20 - / - - 28 - / - - 05 ; - - - 13 - - = - 21 - - - ~ 29 - - = - 06 - / - - 14 - - = - 22 - / - - 30 - / - - 07 - - - ~ 15 - - = - 23 ; - - - 31 - - - ~ 08 - / - - 16 ... - - ~ 01 - / - - 09 - - = - 17 - / - - 25 - - - ~ 02 ; - - - 10 - - = - 18 - - - ~ 26 - / - - 03 ; - - - 11 - - - ~ 19 - - - ~ 27 - - - ~ 04 - - = - 12 - - - ~ 20 - - = - 28 - - - ~ 05 - - = - 13 - - - ~ 21 - - = - 29 - - - ~ 06 - / - - 14 ; - - - 22 - - - ~ 30 - / - - 07 - / - - 15 - - = - 23 - - - ~ 31 - / - - 08 - - - ~ 16 ; - - - 24 ; - - - 32 - / - - Đáp án mã đề: 254 Đáp án các mã đề thi ... Giới hạn quang điện của kim loại làm catốt là A 2,21eV B 6,62eV C 1, 16eV D 4 ,14 eV Câu 38 Phát biểu nào sau đây về hiện tượng phóng xạ là không đúng ? Sau hai chu kì bán rã: A số mol của lượng chất chỉ còn 1/ 4 so với ban đầu B hằng số phóng xạ chỉ còn 1/ 4 so với ban đầu C số hạt chất phóng xạ chỉ còn 1/ 4 so với ban đầu D khối lượng chất phóng xạ chỉ còn 1/ 4 so với ban đầu Câu 39 Phát biểu nào sau đây về... tần số 50Hz và đo được khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 2mm Bước sóng của sóng trên mặt nước là: A 8mm B 4mm C 1mm D 2mm _ II PHẦN RIÊNG [ 8 câu] Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Câu 33 Hạt phôtôn có năng lượng là 1, 035eV thì tương ứng với sóng điện từ có tần số là: A 2,5 .10 -14 Hz B 1, 55 .10 -33Hz... lần Đáp án các mã đề thi Câu 25 Cho đoạn mạch xoay chiều RLC gồm R = 10 0Ω, C = 10 −4 2 ( F ) và L = ( H ) mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu π π đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng u = 200cos100πt ( V ) Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: A 2A B 1, 4A C 0,5A D 1A Câu 26 Trong hiện tượng giao thoa theo phương pháp của Y-âng, dùng ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe cách nhau 1mm thì trên màn chắn . 2 010 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút Đáp án mã đề: 15 2 01. D; 02. A; 03. D; 04. A; 05. D; 06. A; 07. C; 08. B; 09. B; 10 . A; 11 . B; 12 . A; 13 . D; 14 . C; 15 . D; 16 . B; 17 . B; 18 . D; 19 2,5 .10 14 Hz. C. 1, 55 .10 -33 Hz. D. 1, 55 .10 33 Hz. Đáp án các mã đề thi SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2 010 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ. B; 08. C; Đáp án mã đề: 419 01. A; 02. B; 03. C; 04. A; 05. C; 06. A; 07. A; 08. A; 09. A; 10 . D; 11 . D; 12 . A; 13 . A; 14 . D; 15 . B; 16 . D; 17 . A; 18 . D; 19 . C; 20. B; 21. D; 22. C; 23. B; 24.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi số 1 TN-THPT Vật lí 12 Năm 2010, Đề thi số 1 TN-THPT Vật lí 12 Năm 2010, Đề thi số 1 TN-THPT Vật lí 12 Năm 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay