Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP pps

4 307 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 00:20

Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BHXH tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở BHXH tỉnh Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: BHXH cấp huyện hoặc BHXH tỉnh, TP (theo phân cấp thu BHXH để thực hiện. Hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ; 2. Bước 2: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định cho BHXH cấp huyện hoặc phòng “Một cửa” của Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP (theo phân cấp thu BHXH để thực hiện); nhận lại hồ sơ đã giải quyết từ BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh, TP để giao cho người lao động. 3. Bước 3: - BHXH cấp huyện tiếp nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động, chuyển BHXH tỉnh, TP; nhận hồ sơ đã giải quyết từ Tên bước Mô tả bước BHXH tỉnh, TP để trả cho người sử dụng lao động. - BHXH tỉnh, TP tiếp nhận hồ sơ từ BHXH cấp huyện hoặc từ người sử dụng lao động; giải quyết; trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện hoặc người sử dụng lao động. (BHXH Bộ QP, Bộ CA, Ban CYCP có quy định riêng). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính); 2. Quyết định nghỉ việc của người sử dụng lao động (02 bản chính); 3. Danh sách và kinh phí chi trả cho những người thuộc diện tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi theo mẫu số 1A ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24/9/2007 (01 bản chính chung cho cả đợt giải quyết chế độ hưu trí của đơn vị sử dụng lao động). Số bộ hồ sơ: 02 bộ. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên; Luật Bảo hiểm xã hội 2. Nam đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi, nữ đủ 50 đến đủ 54 tuổi thuộc diện tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Nhà nước hoặc nam đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ đủ 50 đến dưới 55 tuổi thuộc diện tinh giản biên chế trong các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá, giao, bán, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn; nông trường, lâm trường quốc doanh được sắp xếp lại theo quy định của pháp luật. NGHỊ ĐỊNH Số 132/2007/NĐ-CP . Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP Thông tin Lĩnh. 2. Quyết định nghỉ việc của người sử dụng lao động (02 bản chính); 3. Danh sách và kinh phí chi trả cho những người thuộc diện tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi theo mẫu số 1A ban. sơ đã giải quyết từ Tên bước Mô tả bước BHXH tỉnh, TP để trả cho người sử dụng lao động. - BHXH tỉnh, TP tiếp nhận hồ sơ từ BHXH cấp huyện hoặc từ người sử dụng lao động; giải quyết;
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP pps, Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP pps, Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn