1000 câu hỏi trắc nghiệm lớp 10,11,12 - có đáp án

129 1,872 2
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 22:00

. : A. Men-đê-l - p. B. La-voa-di-ê. C. Đê-mô-crit. D. Rơ-dơ-pho. Câu 2. Electron đợc tìm ra năm 1897 do công lao chủ yếu của : A. Rơ-dơ-pho. B. Tôm-xơn. C. Chat-wich. D. Cu-lông. Câu 3. Thí nghiệm. tử. Câu 27. Chỉ ra nội dung đúng: A. Chỉ có nguyên tử oxi mới có 8 proton. B. Chỉ có nguyên tử oxi mới có 8 nơtron. C. Chỉ có nguyên tố oxi mới có 8 electron ở vỏ electron. D. Cả A, B, C. Câu. electron. C. 32 electron. D. 36 electron. Câu 42. Các electron ở lớp nào liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất ? A. Lớp N. B. Lớp M. C. Lớp L. D. Lớp K. Câu 43. Sắt 26 Fe là nguyên tố A. s. B.
- Xem thêm -

Xem thêm: 1000 câu hỏi trắc nghiệm lớp 10,11,12 - có đáp án, 1000 câu hỏi trắc nghiệm lớp 10,11,12 - có đáp án, 1000 câu hỏi trắc nghiệm lớp 10,11,12 - có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn