Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh bình phước)

140 1,215 3
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 21:30

Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh bình phước) Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh bình phước) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC    NGUYỄN VĂN NGHIÊM ĐÁNH GIÁ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN CÁC MÔN TỰ NHIÊN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước) LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội – Năm 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC    NGUYỄN VĂN NGHIÊM ĐÁNH GIÁ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN CÁC MÔN TỰ NHIÊN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước) Ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục () LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thu Hương Hà Nội – Năm 2013 - i - LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề “Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước)” hoàn toàn là kết quả nghiên cứu của chính bản thân tôi và chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào của người khác. Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi đã thực hiện nghiêm túc các quy tắc đạo đức nghiên cứu; các kết quả trình bày trong luận văn là sản phẩm nghiên cứu, khảo sát của riêng cá nhân tôi; tất cả các tài liệu tham khảo sử dụng trong luận văn đều được trích dẫn tường minh, đúng theo quy định. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu và các nội dung khác trong luận văn của mình. Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Nghiêm - ii - LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn cô giáo - TS. Nguyễn Thị Thu Hương đã định hướng khoa học, hướng dẫn tận tình, chu đáo trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Xin được bày tỏ lòng biết ơn đến: Lãnh đạo sở GD-ĐT Bình Phước, lãnh đạo trường THPT chuyên Quang Trung cùng bạn bè đồng nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả được theo học chương trình sau đại học và thực hiện luận văn này. Quý thầy cô giáo cùng các anh chị thuộc Viện đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐHQG Hà Nội và Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo – ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, đã tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong suốt thời gian học tập tại trường. Lãnh đạo và các đồng nghiệp thuộc các trường THPT trong tỉnh Bình Phước đã nhiệt tình hỗ trợ, hợp tác cùng tác giả trong quá trình thực hiện đề tài. Xin đặc biệt cảm ơn mẹ cha và những người thân trong gia đình đã luôn giúp đỡ, động viên tác giả hoàn thành luận văn này ! - iii - MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii QUY ƯỚC VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN vi DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH vii DANH MỤC PHỤ LỤC x MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3 3. Ý nghĩa của nghiên cứu 3 4. Giới hạn nghiên cứu của đề tài 4 4.1. Giới hạn đối tượng nghiên cứu 4 4.2. Giới hạn khách thể và địa bàn nghiên cứu 4 5. Câu hỏi nghiên cứu 4 6. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4 6.1. Khách thể nghiên cứu: 4 6.2. Đối tượng nghiên cứu 5 7. Phương pháp nghiên cứu và công cụ nghiên cứu 5 7.1. Phương pháp khảo cứu tài liệu 5 7. 2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 6 7. 3. Công cụ sử dụng trong nghiên cứu 6 8. Cấu trúc của luận văn 7 Chương 1 TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 8 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 8 1.1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan ở trong nước 8 - iv - 1.1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan ở ngoài nước 10 1.2. Sơ lược chính sách và tình hình ứng dụng CNTT trong giáo dục 13 1.3. Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động dạy học 15 1.3.1. Khái niệm và cấu trúc của hoạt động dạy học 15 1.3.2. Hoạt động dạy và hoạt động học 20 1.4. Chuẩn năng lực CNTT cho giáo viên 22 1.5. Khung lý thuyết nghiên cứu của đề tài 24 1.6. Các khái niệm sử dụng trong nghiên cứu 26 1.6.1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học 26 1.6.2. Mức độ ứng dụng CNTT 27 1.6.3. Các yếu tố được chọn trong nghiên cứu 27 Kết luận Chương 1 29 Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1. Giới thiệu chung về địa bàn nghiên cứu 31 2.2. Mẫu nghiên cứu 32 2.3. Quy trình nghiên cứu 34 2.4. Xây dựng công cụ đo lường 36 2.4.1. Xác định các chỉ báo 36 2.4.2. Xây dựng bảng hỏi 42 2. 5. Khảo sát thử và đánh giá công cụ đo lường 44 Kết luận chương 2 48 Chương 3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 49 3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 49 3.2. Đánh giá thang đo 50 3.2.1. Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 50 3.2.1.1. Thang đo “Mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học” 50 - v - 3.2.1.2. Thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH 51 3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 53 3.2.3. Kiểm định độ tin cậy của thang đo 60 3.2.3. Hiệu chỉnh lại mô hình nghiên cứu 64 3.3. Kết quả khảo sát mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên THPT tỉnh Bình Phước 65 3.3.1. Mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên Bình Phước 65 3.3.2. Kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản 72 3.3.3. Sự hỗ trợ của BGH và đồng nghiệp 73 3.3.4. Thái độ của giáo viên đối với việc ứng dụng CNTT trong HĐDH 73 3.3.5. Điều kiện tiếp cận thiết bị cá nhân 74 3.3.6. Kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên dụng 75 3.3.7. Điều kiện tiếp cận thiết bị nhà trường 75 3.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến “Mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên THPT tỉnh Bình Phước” 77 Kết luận chương 3 84 KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ 86 1. Kết luận 86 2. Khuyến nghị: 87 3. Những điểm còn hạn chế và gợi ý nghiên cứu tiếp theo 89 Tài liệu tham khảo 90 Phụ lục 93 - vi - QUY ƯỚC VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CNTT Công nghệ thông tin và truyền thông ĐH Đại học GD-ĐT Giáo dục đào tạo HĐDH Hoạt động dạy học ICT Công nghệ thông tin và truyền thông PPGD Phương pháp giảng dạy TB Trung bình THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TW Trung ương UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc - vii - DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH Hình 1. 1. Mô hình khung lý thuyết nghiên cứu của đề tài 25 Hình 2. 1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu 35 Hình 3. 1. Phân bổ mẫu khảo sát theo huyện, thị xã 49 Hình 3. 2. Mô hình nghiên cứu chính thức 64 Hình 3. 3. Tần suất các mức ứng dụng CNTT trong HĐDH 66 Hình 3. 4. Biểu đồ tần số mức độ ứng dụng CNTT theo địa bàn công tác 68 Hình 3. 5. Tần suất các mức sử dụng máy tính cơ bản 73 Hình 3. 6. Tần suất các mức đánh giá sự hỗ trợ của BGH và đồng nghiệp 73 Hình 3. 7. Tần suất các mức nhận định của giáo viên về vai trò tích cực của việc ứng dụng CNTT trong HĐDH 74 Hình 3. 8. Tần suất các mức tiếp cận với thiết bị CNTT cá nhân 74 Hình 3. 9. Tần suất các mức kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên dụng 75 Hình 3. 10. Tần suất điều kiện tiếp cận thiết bị CNTT của nhà trường 76 Hình 3. 11. Biểu đồ trung bình mức độ các yếu tố trong nghiên cứu 76 Hình 3. 12. Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa 80 Hình 3. 13. Mô hình hồi quy tuyến tính 82 Hình 3. 14. Biểu đồ mức độ tác động của các yếu tố 83 Bảng 2. 1. Số lượng giáo viên các môn tự nhiên ở 13 trường chọn mẫu 33 Bảng 2. 2. Số lượng giáo viên được chọn vào mẫu 34 Bảng 2. 3. Cấu trúc bảng hỏi 43 Bảng 2. 4. Thông tin mẫu khảo sát thử nghiệm 44 Bảng 2. 5. Hệ số Cronbach’s Alpha các thang đo 48 Bảng 3. 1. Phân bổ mẫu theo vùng công tác và chuyên môn 49 Bảng 3. 2. Phân tích thống kê biến tổng 50 Bảng 3. 3. Phân tích thống kê biến tổng 52 - viii - Bảng 3. 4. Chỉ số KMO và Kiểm định Bartlett 53 Bảng 3. 5. Kết quả EFA khái niệm mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH 53 Bảng 3. 6. Chỉ số KMO và kiểm định Bartlett 55 Bảng 3. 7. Kết quả EFA các yếu tố tác động đến mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH 56 Bảng 3. 8. Tương quan biến tổng các biến quan sát mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH 60 Bảng 3. 9. Tương quan biến tổng các biến quan sát nhân tố 1 61 Bảng 3. 10. Tương quan biến tổng các biến quan sát nhân tố 2 61 Bảng 3. 11. Tương quan biến tổng các biến quan sát nhân tố 3 62 Bảng 3. 12. Tương quan biến tổng các biến quan sát nhân tố 4 62 Bảng 3. 13. Tương quan biến tổng các biến quan sát nhân tố 5 63 Bảng 3. 14. Tương quan biến tổng các biến quan sát nhân tố 6 63 Bảng 3. 15. Hệ số Cronbach’s Alpha các nhân tố 64 Bảng 3. 16. Thống kê mô tả thực trạng Mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH 65 Bảng 3. 17. Kiểm định so sánh trung bình Mức độ ứng dụng CNTT theo địa bàn 67 Bảng 3. 18. Trung bình mức độ ứng dụng CNTT theo địa bàn công tác 68 Bảng 3. 19. Bảng chéo phân bổ tần số các mức ứng dụng CNTT giữa 2 nhóm giáo viên 68 Bảng 3. 20. Thống kê mô tả trung bình mức độ ứng dụng CNTT của giáo viên theo môn học 69 Bảng 3. 21. Kiểm nghiệm Homogeneity 69 Bảng 3. 22. Phân tích ANOVA một yếu tố 70 Bảng 3. 23. Phân tích Post Hoc… theo phương pháp Dunnett t-tests 70 Bảng 3. 24. Phân bổ tần suất mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH 71 [...]... giữa các yếu tố có ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng CNTT của giáo viên giảng dạy các môn khoa học tự nhiên bậc THPT Kết quả nghiên cứu sẽ cho thấy: i) Thực trạng mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên giảng dạy các môn khoa học tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bình Phước ii) Chỉ ra các yếu tố tác động và mức độ tác động của từng yếu tố đến mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên giải dạy các môn. .. những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước) với mong muốn góp phần thúc đẩy việc ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên THPT tỉnh Bình Phước - 2 - 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên THPT đồng thời xác... nghiên cứu của đề tài 4.1 Giới hạn đối tượng nghiên cứu Đề tài chỉ nghiên cứu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy đồng thời xác định các yếu tố ảnh hưởng để mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên giảng dạy các môn khoa học tự nhiên bậc THPT 4.2 Giới hạn khách thể và địa bàn nghiên cứu Giới hạn về khách thể nghiên cứu của đề tài là giáo viên các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học. .. lĩnh vực ứng dụng CNTT và truyền thông phục vụ dạy học Nghiên cứu đã chỉ ra rằng năng lực sử dụng CNTT, nguồn lực của nhà trường về CNTT, thái độ và động lực của giáo viên, chính sách và sự quan tâm của lãnh đạo là những yếu tố chủ yếu tác động đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy Nghiên cứu cũng đã chỉ ra các yếu tố tác động đến năng lực ứng dụng CNTT của giáo viên Nghiên cứu của Naser... thuộc các trường THPT công lập (hiện tại chưa có trường dân lập) trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo mẫu chọn trong nghiên cứu này 5 Câu hỏi nghiên cứu 1) Giáo viên giảng dạy các môn khoa học tự nhiên bậc THPT ứng dụng CNTT trong HĐDH như thế nào? 2) Những yếu tố nào ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên giảng dạy các môn khoa học tự nhiên bậc THPT? 6 Khách thể và đối tượng nghiên cứu. .. cầu dạy và học và đến năm 2020 “e-learning được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh Tuy nhiên việc ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên ở mức độ nào, những yếu tố nào ảnh hưởng đến mức độ ấy và làm thế nào để nâng cao mức độ ứng dụng CNTT trong dạy học cho giáo viên THPT đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào được tiến hành Trước thực trạng đó tác giả chọn đề tài Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến. .. hành động, hình thành thế giới quan khoa học và những phẩm chất của nhân cách”[10] Từ khái niệm trên, có thể rút ra một số đặc trưng cơ bản của HĐDH như sau: - Dạy học là một hoạt động kép gồm hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của người học Trong đó, Dạy (giáo viên) giữ vai trò chủ đạo, dạy hướng đến học, dạy thúc đẩy học và làm cho học thành công; Học (người học) giữ vai trò chủ động, tự giác,... nghiên cứu: - Khách thể: Giáo viên các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh thuộc các trường THPT công lập trên địa bàn tình Bình Phước - 4 - - Tổng thể: Toàn thể giáo viên các môn tự nhiên bậc THPT trên địa bàn tỉnh Bình Phước Bình Phước có 22 trường THPT công lập (hiện chưa có trường ngoài công lập) với tổng số 614 giáo viên dạy các môn tự nhiên (không kể giáo viên môn Tin học) [24] - Mẫu nghiên cứu: Mẫu nghiên cứu. .. khái niệm hoạt động dạy học là các hoạt động trong quá trình dạy học của giáo viên bao gồm công việc chuẩn bị phương tiện dạy học, lựa chọn phương pháp dạy học, xác định mục tiêu dạy học và nội dung dạy học, đến việc thực hiện hoạt động dạy của người giáo viên Hoạt động dạy học được xem xét cả trước, trong và sau khi lên lớp Trước khi lên lớp là công tác chuẩn bị như tìm kiếm tài liệu, soạn giáo án,... xã hội học Phương pháp điều tra xã hội học nhằm thu thập thông tin về việc ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên, mức độ, những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình ứng dụng CNTT trong HĐDH cũng như những khó khăn giáo viên gặp phải trong quá trình ứng dụng CNTT trong HĐDH Bảng hỏi được phát cho giáo viên các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh đang công tác trên các trường được chọn trên địa bàn tình Bình Phước . Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước) . Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước) . giáo viên giảng dạy các môn khoa học tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bình Phước. ii) Chỉ ra các yếu tố tác động và mức độ tác động của từng yếu tố đến mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh bình phước), Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh bình phước), Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh bình phước), Chương 1 TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Chương 3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU, KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ, Những điểm còn hạn chế và gợi ý nghiên cứu tiếp theo, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn