SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM _ “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các trường học trong huyện hiện nay”

22 2,072 70
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 20:55

Sáng Kiến Kinh Nghiệm. Năm Học: 2012 - 2013 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các trường học trong huyện hiện nay” A- PHẦN MỞ ĐẦU: 1- Tính cấp thiết của đề tài: Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên: Đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Vì vậy, việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho người cán bộ, đảng viên của Đảng, nhất là giai đoạn Đảng cầm quyền là nhân tố quan trọng hàng đầu trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Trong mọi hoàn cảnh của cách mạng, nhất là khi cách mạng gặp khó khăn hay những thời kỳ chuyển giai đoạn mới việc giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên càng có ý nghĩa vô cùng to lớn. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc … công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Do đó người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng, phải giữ gìn đạo đức cách mạng mới là người cách mạng chân chính. Chính vì thế, ngay từ khi thành lập Đảng, Người đã đặt lên hàng đầu nhiệm vụ tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy cách mạng nước ta đã vượt qua những khó khăn, thử thách, đi đến thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay, khi đất nước ta chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, phát triển mạnh mẽ nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, tiếp tục mở rộng hợp tác quan hệ quốc tế, yêu cầu Đảng ta phải có một đội ngũ, đảng viên đủ về số lượng và đạt được những yêu cầu về chất lượng. Đặc biệt là về phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên phải được nâng cao hơn nữa để họ ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới. Trong thời gian qua, nhờ giữ vững được phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn có ý thức bảo vệ thanh danh của Đảng, bảo vệ danh hiệu cao quý của người đảng viên cộng sản. Nhiều cán bộ, đảng viên đã trưởng thành, tiếp cận nhanh với cơ chế quản lý mới, vững vàng trong công cuộc đổi mới chuyển sang nền kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế. 1 Sáng Kiến Kinh Nghiệm. Năm Học: 2012 - 2013 Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm, sự nghiệp đổi mới cũng đương đầu với nhiều khó khăn thử thách cần vượt qua, đó là bên cạnh những gương tốt, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của đa số đảng viên cũng xuất hiện một bộ phận cán bộ, đảng viên sa sút về phẩm chất đạo đức cách mạng. Sự phân hoá giàu nghèo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên diễn ra rất rõ rệt. Số giàu lên không bình thường đang tăng lên, một số cán bộ, đảng viên vì ý thức trách nhiệm kém để xảy ra thất thoát tài sản của Nhà nước. Có một số cán bộ chưa có chức thì tỏ ra gần gũi, thân mật với quần chúng, nhưng khi đã có chức, có quyền thì tỏ thái độ hách dịch, quan cách, xa rời quần chúng, bạn bè, đồng chí của mình. Họ sống thiếu trung thực, bằng mặt mà không bằng lòng, nói sai sự thật, chạy theo lối sống thực dụng, lối sống vì đồng tiền. Sự suy thoái về phẩm chất đạo đức của một số bộ phận cán bộ, đảng viên cũng đã làm tổn hại đến uy tín, thanh danh của Đảng, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: “Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những ưu điểm, đang nổi lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, chưa ngăn chặn đẩy lùi đươc sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống…” 1 . Tình hình sa sút phẩm chất đạo đức ngày càng nghiêm trọng đó có nhiều nguyên nhân. Do tác động tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, do tổ chức Đảng nhiều nơi buông lỏng việc quản lý, giáo dục đảng viên và cán bộ, công chức nhà nước, song về chủ quan là do một số cán bộ, đảng viên sa vào chủ nghĩa cá nhân, coi nhẹ giáo dục và tự giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, không thấy hết mặt trái của nền kinh tế thị trường và thời mở cửa, thiếu biện pháp giáo dục và ngăn ngừa, có lúc, có nơi còn bông lỏng kỷ cương, kỷ luật. Muốn có đạo đức người cán bộ, đảng viên, phải tự rèn luyện mình về mọi mặt, nghĩa là phải đấu tranh để xoá bỏ những thói hư tật xấu, lạc hậu trong bản thân và xây dựng những phẩm chất tốt đẹp của con người mới phù hợp với quy luật tiến hoá của xã hội. Vì vậy, để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong mỗi cơ quan, đơn vị trở thành vấn đề quan trọng cấp bách, quan hệ trực tiếp đến chất lượng lãnh đạo và uy tín của Đảng, đến sự thành công của công cuộc đổi mới. Việc nâng cao tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn Đảng nói chung, Đảng bộ cơ sở xã phường và trong các nhà trường, trường học nói riêng là công việc cấp bách và cần thiết, vì vậy bản thân tôi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục 2 Sáng Kiến Kinh Nghiệm. Năm Học: 2012 - 2013 nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các trường học trong huyện hiện nay” làm đề tài để nghiên cứu . Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học mới, có nhiều vấn đề còn đang được nghiên cứu, trong khi trình độ của bản thân còn hạn chế. Hơn nữa lại là cán bộ quản lí trường học nên việc tiếp cận và học tập không được chuyên sâu. Do vậy, đề tài sáng kiến kinh nghiệm chắc chắn sẽ không đề cập hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống. 2- Mục tiêu và nhiệm vụ: - Mục tiêu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong nhà trường và đề xuất các giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ các bộ, đảng viên ở địa bàn nghiên cứu trong thời kỳ hiện nay. - Nhiệm vụ: Trên cơ sở mục tiêu trên, nhiệm vụ của đề tài là đánh giá đúng thực trạng việc rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong nhà trường ưu, khuyết, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; đề xuất một số giải pháp nhằm giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thời kỳ mới. 1 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB CTQG ST, H, 2001, TR 138 3- Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi về không gian: Chuyên đề triển khai nghiên cứu tại trường Tiểu học huyện Krông Păk. - Phạm vi về thời gian: Từ khi có Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ chính trị về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kết quả sau 5 năm thực hiện cuộc vận động Phạm vi về nội dung: + Tình hình tiếp thu và quán triệt nội dung cuộc vận động cho cán bộ, đảng viên trong nhà trường. + Chuyển biến về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong nhà trường. 3 Sáng Kiến Kinh Nghiệm. Năm Học: 2012 - 2013 + Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của cuộc vận động đối với cán bộ, đảng viên và các hoạt động của nhà trường. 4-Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp khảo sát tổng hợp kết hợp với phương pháp luận để đặt vấn đề và đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề nghiên cứu. 5-Bố cục đề tài: Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài được chia thành 2 phần lớn và 4 ý nhỏ. I/ Cơ sở lý luận và thực trạng của đề tài. 1. Cở sở lý luận. 2. Thực trạng. II/ Phương hướng, mục tiêu và những giải pháp. 1. Phương hướng, mục tiêu. 2. Một số giải pháp cơ bản - Đề xuất. B- PHẦN NỘI DUNG: I- Cơ sở lý luận và thực trạng: Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở trường tiểu học huyện trong giai đoạn hiện nay. 1- Cơ sở lý luận: Một số nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đạo đức theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là đạo đức cách mạng, đạo đức cách mạng không chỉ đối lập với đạo đức phong kiến, đạo đức tư sản mà còn là đạo đức có giá trị phổ biến cao. Giá trị định hướng cho hành động của con người đến với cái chân, thiện, mỹ, nhân đạo, nhân văn và tiến bộ. Theo quan niệm của Hồ Chí Minh thì đạo đức cách mạng là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân mình. Hết lòng phục vụ cho nhân dân. Vì Đảng, vì nhân dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi công việc. Ra sức học tập Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, luôn luôn tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”. 2 * Vai trò và sức mạnh của đạo đức cách mạng: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn ý thức rất rõ ràng về vai trò và sức mạnh của đạo đức cách mạng. Người quan tâm đến vấn đề giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức cách mạng cho mọi người. 4 Sáng Kiến Kinh Nghiệm. Năm Học: 2012 - 2013 Đồng thời, Người cũng là hiện thân của đạo đức cách mạng, tấm gương vô cùng trong sáng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta học tập và noi theo. Hồ Chí Minh là người có nhiều công hiến về tư tưởng đạo đức cách mạng, đây là một trong những đặc sắc nổi bật nhất của Người. Ngay từ khi vừa giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã quan tâm nhiều tới đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đến tận cuối đời, Người vẫn căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân” 3 . Người coi đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng. Người nhấn mạnh: “ Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” 4 . Dù bất cứ hoàn cảnh nào Hồ Chí Minh đều tin tưởng cách mạng nhất định sẽ thành công. Nhưng thời gian nhanh hay chậm , mức độ lớn hay nhỏ, thuận lợi hay khó khăn … tất cả tuỳ thuộc vào đạo đức cách mạng. Người cách mạng rất cần đạo đức là vấn đề được Hồ Chí Minh hết sức coi trọng. Người khẳng định: “ Làm cách mạng là để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang” 5 . Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không. Tuy năng lực công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, nhưng ai giữ được đạo đức cách mạng đều là người cao thượng. Người từng khẳng định: Chúng ta đem tinh thần mà chiến thắng vật chất. Đạo đức cách mạng còn ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp: Đổi xã hội cũ thành xã hội mới và xây dựng mỹ tục thuần phong. Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước, khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ tinh thần, chất phát, khiêm tốn “Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hoá. 2 Hồ Chí Minh, toàn tập, NXB CTQG, H, 1996, tập 8, TR 237-238 3 Đội ngũ cán bộ công chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng CSVN Ban CHTW, 1989 4 Hồ Chí Minh, toàn tập, NXB CTQG, H, 1995, tập 5 tr 252-253 5 Hồ Chí Minh, toàn tập, NXB CTQG, H, 1996, tập 9 tr 283 5 Sáng Kiến Kinh Nghiệm. Năm Học: 2012 - 2013 + NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG • Tính thống nhất - Thống nhất giữa đạo đức và chính trị: Cũng như Các Mác và V.I Lênin, Hồ Chí Minh nhận rõ vai trò của đạo đức là để phục vụ sự nghiệp cách mạng, lý tưởng đạo đức cao nhất của Hồ Chí Minh là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Hồ Chí Minh tiếp thu tinh hoa của tư tưởng đạo đức phương tây và tin theo Chủ nghĩa Mác-Lênin. Người tìm thấy ở đó vũ khí tinh thần mới sắc bén hơn, hiệu nghiệm hơn cho công cuộc giải phóng dân tộc và nhân loại. Mong muốn hàng ngày của Hồ Chí Minh là đào tạo những thanh niên có đạo đức cách mạng để xây dựng cuộc sống mới, vì hạnh phúc của nhân dân. - Thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và hành động: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn được biểu hiện bằng những hành động thiết thực và hiệu quả công việc. Hành động của Hồ Chí Minh lại hàm chứa những tư tưởng đạo đức. Lời nói phải đi đôi với việc làm, nói ít làm nhiều và làm có hiệu quả đó là người có đạo đức. Hồ Chí Minh cũng nhắc nhở: Quyết tâm không phải ở hội trường, ở lời nói, mà phải quyết tâm trong công tác, trong hành động. “ trung với nước, hiếu với dân” là tư tưởng đạo đức lớn nhất của mỗi người Việt Nam Nhưng khi nói về vấn đề ấy, Hồ Chí Minh nhắc nhở mọi người phải thể hiện thiết thực: Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đó chính là một trong những tiêu chuẩn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. - Thống nhất giữa đức và tài: Đức-Tài, Hồng-Chuyên là hai vấn đề cần có của mỗi người. Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, con người mới không thể không có tri thức, không thể không nắm vững khoa học kỹ thuật. vì vậy, Bác Hồ căn dặn chúng ta coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc. - Thống nhất giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường, giữa việc lớn và việc nhỏ, giữa việc chung và việc riêng: Ở Hồ Chí Minh, đạo đức trước hết là đạo đức cách mạng, là nhằm giải quyết những việc “Ích quốc, lợi dân”. Khi bàn về xây dựng đạo đức gia đình mới, Người viết: “Gia đình to (là cả nước) và gia đình nhỏ, cái nào nặng? cái nào nhẹ? Người cách mạng chọn gia đình to. Vì người cách mạng biết nếu gia đình to bị áp bức, bóc lột thì gia đình nhỏ sẽ suy sụp, không phát triển được. Vì vậy không thể bo bo giữ gia đình nhỏ mà không nghĩ đến gia đình to. Đấy là cách hiểu xa, thấy rộng, phải hy sinh cái nhỏ cho cái lớn, phải hy sinh cái riêng cho cái chung. Hồ Chí Minh còn khẳng định: “Rất quan tâm đến gia đình là đúng, và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình cũng tốt, gia đình tốt thì 6 Sáng Kiến Kinh Nghiệm. Năm Học: 2012 - 2013 xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng Chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt. Tục ngữ có câu: “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn” 6 . 6 Hồ chí minh toàn tập, NXB CTQG, H, 1996, tập 8, tr 498 • Tính toàn diện: Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng cho mọi người nhất là cán bộ, đảng viên, vì cán bộ, đảng viên là cái dây chuyền của bộ máy. Cán bộ là những người đem chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ kém, thì đường lối, chính sách hay cũng không thể thực hiện được. Đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện trong mọi lúc, mọi nơi. Nó được biểu hiện trong nhiều mối quan hệ nhưng tập trung có 3 mối quan hệ: Đối với mình, đừng tự mãn, tự ty, nếu tự mãn, tự ty thì không tiến bộ. Đối với đồng chí mình, phải thân ái với nhau, nhưng không che đậy những điều dở, không nên ghen ghét đố kỵ và khinh kẻ không bằng mình. Đối với công việc, trước hết phải nghĩ cho kỹ, có công việc trước mắt thành công nhưng thất bại về sau. Phải xem công việc đó có năng suất, hiệu quả không? phải cẩn thận không phải là nhút nhát, do dự. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự tiếp nối biện chứng giữa Chủ nghĩa nhân đạo truyền thống và Chủ nghĩa nhân đạo hiện đại - Chủ nghĩa nhân đạo Mácxít. Bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vừa đậm đà truyền thống nhân ái, thương người da diết, vừa mang tính chiến đấu triệt để, mạnh mẽ, kiên cường để chống mọi kẻ thù: Đế quốc, phong kiến, truyền thống lạc hậu, chủ nghĩa cá nhân, cái xấu, cái ác, cái sai, nhằm hướng con người tới chân, thiện, mỹ. + NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: Người có đạo đức cách mạng là người phải có phẩm chất “Trung với nước, hiếu với dân, quyết tâm phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đây là phẩm chất đạo đức bao trùm, quan trọng nhất và chi phối các phẩm chất khác. Trung, hiếu là những khái niệm đạo đức trong xã hội phong kiến phương đông. Trên cơ sở kế thừa, phát triển chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam, khắc phục, vượt qua những hạn chế của truyền thống đó, Hồ Chí Minh khẳng định: Trung với nước, hiếu với dân. Nhưng Người đã nâng phạm trù Trung, Hiếu lên tầm cao và chất lượng mới. 7 Sáng Kiến Kinh Nghiệm. Năm Học: 2012 - 2013 Hồ Chí Minh khẳng định nước là của dân và dân là chủ nhân của nước. Vì vậy, các Vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Thái độ trung thành để “giữ lấy nước” chính là ở chỗ phải giành và giữ được độc lập cho tổ quốc, xây dựng đất nước phồn vinh. Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước với hành trang là chủ nghĩa yêu nước và lòng thương sâu sắc đối với nhân dân lao động. Cả cuộc đời Người chỉ có một ham muốn “ham muốn tột bậc là nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Từ “Trung với Vua, hiếu với cha mẹ”, Người chuyển thành “Trung với nước, hiếu với dân” là một cuộc cách mạng quan trọng trong quan niệm đạo đức truyền thống. Trước, quan là phụ mẫu của nhân dân, thì nay cán bộ, đảng viên là “Đầy tớ trung thành của nhân dân”. Hồ Chí Minh cho rằng, hiếu với dân là phải lấy dân làm gốc, phải thực hiện dân chủ cho dân, dân nắm mọi quyền hạn, bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Đảng, Nhà nước hoạt động phải gần dân, phải biết làm học trò dân mới được làm thầy của nhân dân. Trung với nước, với Đảng, với lý tưởng cách mạng và hiếu với dân là cái gốc của người cách mạng, là chuẩn mực và giá trị cao nhất của đạo đức cách mạng. Trong tình hình hiện nay, điều này phải thực hiện bằng sự kiên định lập trường chính trị vững vàng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực tham gia đường lối đổi mới của Đảng, đem lại những kết quả thiết thực , góp phần vào thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Người có đạo đức cách mạng là người có các phẩm chất: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cơ bản, được Hồ Chí Minh đề cập thường xuyên vì nó gắn với hoạt động hằng ngày của mỗi người cách mạng và quan hệ mật thiết với phẩm chất “Trung với nước, hiếu với dân”, thì “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” sẽ tạo khả năng giữ vững độc lập, xây dựng đất nước. “Cần” là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai, đúng giờ, chu đáo để không ngừng nâng cao năng suất lao động. Hồ Chí Minh đã nhắc nhở cán bộ, công nhân viên: tiền lương của ta là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Ai lười biếng là lừa gạt dân. Tục ngữ Trung Quốc có câu: “Không có việc gì khó, chỉ e ta không siêng?”. Tục ngữ ta có câu: “Nước chảy mãi, đá cũng mòn”, “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”. Vì vậy, “Cần” là đức tính cần có của mỗi người. Hồ Chí Minh nghiêm khắc phê phán: Người lười biến là có tội với đồng bào, với Tổ quốc. 8 Sáng Kiến Kinh Nghiệm. Năm Học: 2012 - 2013 Chữ “Cần” chẳng những có nghĩa hẹp, như: Tay siêng làm thì hàm siêng nhai. Nó lại có nghĩa rộng là mọi người đều phải cần, cả nước đều phải cần. Người siêng năng thì mau tiến bộ. Cả nhà siêng năng thì chắc ấm no. Cả làng siêng năng thì làng phồn thịnh. Cả nước siêng năng thì nước giàu mạnh” 7 . “Kiệm” là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Như vậy chữ “Kiệm” ở đây Bác nói khá toàn diện: Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm trong tiêu dùng, tiết kiệm để tích trữ thêm vốn, mở rộng vốn sản xuất, tiết kiệm ở cả trong xã hội và trong mỗi cá nhân. “Cần” và “kiệm” phải đi đôi với nhau như hai chân của con người: “Cần” mà không “kiệm” thì “làm chừng nào, xào chừng ấy”. Cũng như một cái thùng không có đáy; nước đổ vào chừng nào, chảy hết chừng ấy, tay không lại hoàn tay không. “Kiệm” mà không “cần” thì không tăng thêm, không phát triển được. Cũng như cái thùng chỉ đựng được một ít nước, không tiếp tục đổ thêm vào, lâu ngày 7 Hồ chí minh toàn tập, NXB CTQG, H, 1995, tập 5, tr 632-633 chắc nước đó sẽ hao bớt dần, cho đến khi khô kiệt. “Liêm” là trong sạch, không tham lam. Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sống yên đều là bất liêm. Chữ “liêm” cũng có ý nghĩa đối với cán bộ bởi vì cán bộ liêm hay không liêm sẽ có tác động rất lớn đến tinh thần của nhân dân. Người cán bộ không được tham ô, phải luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công, của nhân dân. “Liêm” trở thành thước đo bản chất con người, bản chất cách mạng của mỗi người. Đánh giá ý nghĩa của cần, kiệm, liêm, Hồ Chí Minh viết: “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ” 8 . “Chính” nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không thẳng thắn, đứng đắn, tức là tà. “Chính” thường được giải quyết trong mối quan hệ: Đối với mình: Tự mình phải chính trước, mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý. Đối với Người: trừ việt gian bán nước, phát xít thực dân là những ác quỷ, mà ta phải cương quyết đánh đổi, đối với tất cả những người khác thì phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ. Đối với việc: Phải đặt việc công, việc nước lên trên việc tư, việc nhà. Đã là 9 Sáng Kiến Kinh Nghiệm. Năm Học: 2012 - 2013 việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Đã là việc ác thì nhỏ mấy cũng tránh. Đồng thời, việc gì dù lợi cho mình mà làm hại cho nước thì quyết không làm. Hồ Chí Minh còn chỉ ra mối quan hệ giữa cần, kiệm, liêm, chính. Người viết: “Cần, kiệm, liêm, là gốc rễ của chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có cành, lá, hoa, quả mới là hoàn toàn. Một người phải cần, kiệm, liêm, nhưng còn phải chính mới là người hoàn hảo” 9 . “Cần, kiệm, liêm, chính” là những đức tính không thể thiếu được của một con người, cũng như trời có bốn mùa, đất có bốn phương. Hồ Chí Minh cho rằng: “ Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa thì không thành trời. Thiếu một phương thì không thành đất. Thiếu một đức thì không thành người” 10 . Đối với cán bộ, đảng viên, cần, kiệm, liêm, chính vô cùng cần thiết, bởi vì: “Cán bộ các cơ quan, đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút ”11 . “Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở thành hủ bại, biến thành sâu mọt của nhân dân” 12 . 8 Hồ chí minh toàn tập, NXB CTQG, H, 1995, tập 5, tr 642 9 Hồ chí minh toàn tập, NXB CTQG, H, 1995, tập 5, tr 643 10 Hồ chí minh toàn tập, NXB CTQG, H, 1995, tập 5, tr 631. 11 Hồ chí minh toàn tập, NXB CTQG, H, tập 5, tr 641. 12 Hồ chí minh toàn tập, NXB CTQG, H, 1995, tập 5, tr 104. “Chí công vô tư” là ham làm những việc ích quốc lợi dân, không ham địa vị và công danh phú quý. Có chí công, vô tư thì lòng dạ mới trong trẻo, đầu óc mới sáng suốt. Theo Người, chủ nghĩa cá nhân dẫn đến hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm: kiêu ngạo, công thần, tự cao tự đại, quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô hủ hoá, lãng phí, tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành, độc đoán, chuyên quyền, tự cao tự đại, coi thường tập thể, dẫn tới mất đoàn kết, không chấp hành đúng chính sách của Đảng và Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân. Người kêu gọi: Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. 10 [...]... Chí Minh là tấm gương vô cùng trong sáng và đẹp đẽ về thực hành đạo đức cách mạng cho đảng viên và cán bộ nhất là thế hệ trẻ Việt Nam học tập và noi theo 2- Thực trạng việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức ở nhà trường trong thời gian qua * Vài nét về tình hình chung của trường: Trường là một trong 3 trường Tiểu học. .. số giải pháp cơ bản Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ các bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở nhà trường trong giai đoạn hiện nay Để thực hiện được mục tiêu, phương hướng nêu trên, theo tôi trong thời gian đến cán bộ, đảng viên trong nhà trường cần thực hiện một số giải pháp sau đây: 2.1.Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Chủ... đẹp của mình, mỗi cán bộ, đảng viên trong đó có bản thân tôi phải ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi nâng cao đạo đức cách mạng là tấm gương sáng để giáo viên và các em học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới của Đảng 3 Kiến nghị: Để nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước tôi xin có một vài kiến nghị như sau:... thực hiện cuộc vận động trong nhà trường nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường trong những năm tiếp theo II- Phương hướng, mục tiêu và những giải pháp: Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ các bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay 1- Phương hướng, mục tiêu từ nay đến 2015 Trên cơ sở các. .. tra việc cán bộ công chức thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện Nghị quyết các cấp đề ra - Thường xuyên đúc rút kinh nghiệm kịp thời giải quyết những tồn tại Đặc biệt làm tốt công tác tư tưởng cho toàn thể cán bộ, Đảng viên, công nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường 2 Kết luận: Công tác rèn luyện, giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công. .. trì và nâng cao chất lượng việc tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đảng viên, giáo viên học tập nâng cao nhận thức về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy * Đối với Ngành và Công đoàn giáo dục: - Tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh Thông qua tổ chức các. .. các chính sách mới của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực giáo dục, công tác và đời sống của cán bộ, đảng viên - Nâng cao năng lực công tác chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên, lấy hiệu quả công tác làm thước đo phẩm chất của từng cán bộ giáo viên, công nhân viên - Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, coi trọng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, thực hiện. .. Tăng cường tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em học sinh tìm hiểu và tổ chức các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Có đánh giá sơ kết, tổng kết hàng năm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO a Giáo trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, chương trình trung cấp lý luận chính trị Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn năm 2004 b Giáo trình môn Xây dựng Đảng, chương... thời thực hiện hình thức kỉ luật nghiêm minh đối với các trường hợp sai phạm - Vận dụng nội dung giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bằng những giải pháp cụ thể đã nêu trên nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức cho người cán bộ, đảng viên, công chức trong nhà trường là góp phần làm cho Đảng, chính quyền Nhà nước ngày càng được trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới xây dựng... sau: * Đối với tổ chức Đảng: 19 Năm Học: 2012 - 2013 Sáng Kiến Kinh Nghiệm - Đảng cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong nhà trường, đặc biệt là cán bộ người dân tộc thiểu số, - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên thoái hoá biến chất, vi phạm phẩm chất đạo đức cách mạng, phẩm chất, đạo đức nhà giáo, để lập lại . Sáng Kiến Kinh Nghiệm. Năm Học: 2012 - 2013 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công. 2013 nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các trường học trong huyện hiện nay” làm đề tài để nghiên cứu . Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học. Cơ sở lý luận và thực trạng: Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở trường tiểu học huyện trong
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM _ “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các trường học trong huyện hiện nay”, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM _ “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các trường học trong huyện hiện nay”, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM _ “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các trường học trong huyện hiện nay”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay