Đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài. (Sau khi mua bán, trao đổi, tặng cho và để thừa kế di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội) pdf

3 301 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 19:20

Đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài. (Sau khi mua bán, trao đổi, tặng cho và để thừa kế di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Di sản văn hoá Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Di sản văn hóa Cách thức thực hiện: Không quy định Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận được đơn và các giấy tờ có liên quan. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức, cá nhân chủ sở hữu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội gửi hồ sơ xin phép đưa hiện vật ra nước ngoài tới Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 2. Sau khi nhận được đầy đủ đơn và các giấy tờ có liên quan, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin phép của tổ chức, cá nhân chủ sở hữu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội gửi Bộ Thành phần hồ sơ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 2. Giấy chứng nhận chuyển quyền sở hữu của chủ sở hữu cũ; 3. Hồ sơ đăng ký di vật, cổ vật. Số bộ hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài. (Sau khi mua bán, trao đổi, tặng cho và để thừa kế di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội). 1. Tổ chức, cá nhân chủ sở hữu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội gửi hồ sơ xin phép đưa hiện vật ra nước ngoài tới. Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin phép của tổ chức, cá nhân chủ sở hữu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội gửi Bộ Thành phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài. (Sau khi mua bán, trao đổi, tặng cho và để thừa kế di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội) pdf, Đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài. (Sau khi mua bán, trao đổi, tặng cho và để thừa kế di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội) pdf, Đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài. (Sau khi mua bán, trao đổi, tặng cho và để thừa kế di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội) pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn