Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành (tóm tắt)

24 226 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 15:25

-1- MỞ ĐẦU Hin nay, s n giao thông và thit b ng lc trang b diesel u này dn s cn kit nhanh ngun nhiên liu truyn thng và gây ô nhim ng trm trng. Mt khác, tiêu chun v khí ththì ngày càng ngt nghèo. Vì vy, cn nghiên cu và s dng các loi nhiên liu thay th có m phát thc hi th mt mt gim ô nhing, mt khác có th p phn nhiên liu truyn th thiu ht. Trong các loi nhiên liu thay th  dng, LPG là nhiên liu có ti c các yêu cu trên. S d tn dt v hiu sut cao cng ng thi gim phát thic bit là phát thi khói bi, thành phn phát thi quan trng và rt khó x lý c. Vì vy,  tài Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hànhc tin. i. Mục đích nghiên cứu của đề tài c kh  dng LPG làm nhiên liu thay th trên các       ng c   kinh t, k thut và phát thi cng nhiên liu LPG/diesel.   c gii pháp chuy   n hành sang chy ng nhiên liu LPG/diesel. ii. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ng nghiên ci di  AVL 5402 trang b h thng phun nhiên liu kiu tích áp (common Rail) và  h   c s dng ph bin trên các xe khách ti Hà Ni. Vic nghiên cu và thc nghic thc hin trong phòng thí nghim ti Phòng thí nghit trong, Ving li hc Bách khoa Hà Ni. iii. Nội dung nghiên cứu - Nghiên ccung cp nhiên liu LPG/diesel và to hn hp  - Nghiên cm quá trình cháy và hình thành phát thi c LPG/diesel. - Nghiên cu ng ca t l LPG thay th  k thut và phát thi c - Nghiên cu ng ca n góc phun sm t c -    làm vic  nh c    ng nhiên liu LPG/diesel khi lp lên xe khách. -2- iv. Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cu lý thuyt kt hp thc nghim. - Lý thuyt: Nghiên cu xây dng mô hình lý thuyt mô t quá trình to hn hp, quá trình cháy và hình thành phát thi c   .  dng phn mm AVL BOOST kt hp lp trình trên ngôn ng  tính toán các thông s quá trình cháy và phát thi c phân tích kt qu ng cho nghiên cu thc nghim. - Thc nghim: Th nghim trong phòng thí nghing ca t l LPG thay th c tính kinh t, k thut và phát thi c    d ng nhiên liu  xut t l LPG thích hp. ng dng gii pháp nghiên c b kh  ng dng ca kt qu nghiên cu vào thc t. v. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn - Phân tích và mô ph c quá trình hình thành hn hp, quá trình cháy và hình thành phát th     d ng nhiên liu LPG/diesel. - c ng ca t l LPG và góc phun s kinh t, k thut và phát thi ca n hành s dng nhiên liu LPG/diesel, t a chc các giá tr hm bo s hài  - i pháp kh thi chuyn hành sang s dng nhiên liu LPG/diesel. - Góp phn gi x n phát thi quan trng và khó x lý, gim s ph thuc vào nhiên liu truyn thnh ng trong vic nghiên cu ng dng nhiên liu thay th  tin giao thông s dt trong. CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm của LPG (Liquefied Petroleum Gas).   4 H 10 ) và bropan (C 3 H 8    LPG là loi nhiên liu có th d c chuyi sang th lng bng vit thích hp hoc gim nhi  d tn tr và vn chuyn. Ngoài ra, LPG còn có nhit tr i các loi nhiên liu truyn thng u diesel. 1.1.1 Tính chất lý hóa của LPG -3-  nhi l o ng áp sut bng áp sut khí quyn, LPG b bii t th lng thành th . T trng LPG nh c, i vi butan t 0,55 - 0,58 ln, propan t 0,5 - 0,53 ln. LPG lng gây bng nng trên da khi tip xúc trc tip, nht là vi dòng LPG rò r trc tip vào da. Nhi ca LPG khi cháy rt cao t 1900 o C÷1950 o C. 1.1.2 Ưu điểm của LPG so với các loại nhiên liệu truyền thống LPG có tr s octan nghiên cu  5- v. Vì vy, LPG rt có li th khi muu sut nhit . Trong s dt b liên quan. Vic s dng LPG làm nhiên lit trong góp phn thay th mt phn nhiên liu truyn thn kit và gim phát thi ô nhim ng. 1.1.3 Tình hình sản xuất LPG 1.1.3.1 Tình hình sản xuất LPG trên thế giới Tng ngun cung LPG trên th gi   t 239 triu t  2013, tng công sut khai thác và s dng LPG ca th gii t 260 triu tn. D sut khai thác có th t 291,7 triu tn. 1.1.3.2 Tình hình sản xuất LPG ở Việt nam Hin nay,  Vit Nam có th tm chia ra 4 cm khai thác khí quan trng:  ng bng Bc B, vùng bin Cu Long, vùng bi và thm la Tây Nam hà máy lc du Dung Qut, Dinh C vi tng sng trên 600.000 tn cho nhu cu s dng LPG trong c. 1.2 Tình hình nghiên cứu sử dụng LPG cho động cơ đốt trong Vi sc ép v bo v ng cng vi m ca LPG là sn phm cháy sch và có nhing cao nên LPG c s dng khá rng rãi làm nhiên liu thay th ng t trong. Theo các thng kê, trên toàn th gii hin có khong 13 triu xe ô tô chy LPG. Trong , phn ln là xe s dng ng bc ic nghiên cu s dng LPG  ng  diesel    c bit quan trng v gim ô nhim môi ng nên hin nay  rt c quan tâm.  Vit Nam, theo quy hoch phát trin giao thông vn t   diesel có th trên 1,5 triu chic. u kin thun li cho vic nghiên cu s dng LPG làm nhiên liu thay th  gim tiêu th nhiên liu truyn thng và bo v ng. 1.2.1 Sử dụng LPG cho động cơ đốt cháy cưỡng bức 1.2.1.1 Đặc điểm kết cấu động cơ LPG đốt cháy cưỡng bức m kt cu chung cng bc hoàn toàn   khác  h thng cung cp nhiên liu và to hn hp. Các nhà nghiên c ra rc thit k  s a sm tng gim mt chút -4- so v u sut, công sut và gim sut tiêu hao nhiên liu. Vic chuygin và r tin, ch cn trang b thêm h thng cung c thng khác vc gi nguyên. Cho nên hu ht cháy ng bc hin nay ng c chuyi là t  1.2.1.2 Phương pháp cung cấp nhiên liệu và tạo hỗn hợp Vic cung cp nhiên liu và to hn hp  ng   t cháy ng bc có th c thc hin bng cng np nh s dng b hòa trn,  ng np và phun trc tip . Vic cung cng n gin, d thc hic áp di sang chy LPG, tuy nhiên công su gim mt chút.  phun trc tic áp d to mi. 1.2.1.3 Đặc điểm làm việc và phát thải của động cơ LPG đốt cháy cưỡng bức Do nhiên liu LPG r ng y LPG có th tit kim cho phí nhiên liu n 30%. Hng phát thi th so vi y. Phát thi CO gin 80%, phát thi rn và khói thm na so v  chy tt vi hn hp nht,  và gim phát tha. Tóm li, LPG rt thích h làm nhiên liu thay th trên . Vic chuy dn, d dàng và chi phí thp. Tuy nhiên, công su    gim mt chút khi s dng  pháp cung cp nhiên liu ng ng np. 1.2.2 Sử dụng LPG cho động cơ diesel 1.2.2.1 Phương pháp cung cấp nhiên liệu và tạo hỗn hợp trong động cơ LPG/diesel Do LPG có tr s octan cao và s cetan thp nên nhiên liu này khó có th s dng c theo cách ng ca nhiên liu diesel và thay th hoàn toàn nhiên li có th c s d thay th mt phn nhiên liu diesel theo cách hoc là to hn hc vi không khí còn nhiên lic phun vào xilanh  khi to quá trình cháy hoc LPG c hòa trn  trng thái lng vi diesel  c phun        t cháy nh nhiên liu diesel t cháy. h hai rt phc tp nên c s dcác ng  LPG/diesel hin nay s dng ph bin ng np cng  to hn hp c vi không khí.  Vit Nam, vic nghiên cu s dng nhiên liu LPG/diesel trên c quan tâm nhi T c hi u s dng khí hoá lng cho xe buýt thành ph vì mo v u s dng -5- nhiên liu LPG/diesel cho xe buýt 22 ch trang b t qu nghiên cu cho thy s dng nhiên liu LPG/diesel gic chi phí nhiên liu chung và gi khói ca xe. Tuy nhiên, nghiên cu này mi  m vi t l LPG thay th thng ca t l LPG thay th c tính kinh t, k thut và phát thi ca xe. 1.2.2.2 Đặc tính làm việc và phát thải của động cơ LPG/diesel cấp LPG vào ống nạp Các công trình nghiên cu s dng nhiên liu LPG/diesel c thc hin trên các mdiesel khác nhau vu kin vn hành và thí nghi l nhiên liu khí LPG khác nhau và có các kt qu   a) Đặc điểm quá trình cháy Goldsworthy và Negurescu  ra r l propan thay th thì thi gian cháy tr ca phn nhiên liu diesel phun ln th nht chút. Tuy nhiên, t cháy sau khi phun ln th m cháy chính din ra s t và áp sut ci y ch vi nhiên liu diesel. Tuy nhiên, Lata và cng s nghiên cli ch ra kt qu c li  t l LPG thay th nh. K l LPG thay th t n khong 30% thì thi gian cháy tr cng nhiên li u tip tip ti gian cháy tr gim. b) Giới hạn tỷ lệ LPG thay thế gây cháy kích nổ Goldsworthy ch ra rng  t l propan thay th lên trên 20%, t  t b   t hin ting gõ. Theo Bradley thì kích n ng xy ra khi t t khí th ln  góc quay trc khuu và  toàn ti t l LPG thay th n 25% là bu xut hin kích n trong khi nghiên cu ca Lata và cng s cho thy vi t l LPG thay th n trên 50% kích n v t hin. c) Hiệu suất của động cơ Lata và cng s cho thy hiu sut ch th và hiu sut có ích c chng nhiên liu LPG/diesel  ti ln vi t l LPG thay th n 40%     i hiu su    y vi ch nhiên liu diesel khong 6%. Tuy nhiên,  các ch  ti nh và trung bình thì hiu sung y vng nhiên liu li thy diesel. d) Đặc điểm phát thải Goldsworthy cho th    l propan thì phát thi NO x gim. Nghiên cu ca Saleh và ca Lata và công s v ng nhiên liu  ra s gim NO x  l LPG thay th. Tuy nhiên, nghiên cu ca Alla và cng s li ch ra rng nhiên liu propan- l propan thay th ng phát thi -6- NO x i s gii thích là propan cháy có nhi n ng c V phát thng nhiên liu khí-diesel nói chung hay LPG/diesel nói riêng, hu ht các nhà nhiên cu ch ra rng phát thi HC  l nhiên liu khí thay thc bit là  ch  ti nh. Phát thi HC  ti tht nhiu so vi phát thi HC  ti cao khi cùng t l nhiên liu khí. Tuy nhiên, Negurescu li báo cáo HC gim trong kt qu thí nghim ca mình  ch  toàn t l LPG. V phát thi CO, Goldsworthy cho thy  l propan thì phát thi . Kt qu  c khnh trong nghiên c ng nhiên liu LPG/diesel ca Lata và cng s và nghiên c   ng nhiên liu khí thiên nhiên-diesel ca Papagiannakis. e) Nghiên cứu giảm phát thải  ci thin phát thi, mt s nhà nghiên c sung H 2 ng np cùng LPG. H 2 c tính cháy nhanh và cháy kit s giúp m rng gii hn cháy cho hn h ci thin quá trình cháy nhiên liu diesel và LPG. 1.3 Kết luận Vic s dng LPG làm nhiên liu thay th t trong có ý c và thc tin cao. ng  diesel, vic s dng LPG làm nhiên liu thay th theo cách s dng ng nhiên liu LPG/diesel c quan tâm nht. u công trình nghiên cu v vic s dng ng nhiên liu này trên các  các nhn xét v c tính làm vic và phát thi cng  c tóm rt  - V hing kích n: xy ra khi t l LPG thay th t quá n trên 50%. - V din bin quá trình cháy: ng cn thi gian cháy tr, thi gian cháy chính, t cháy  ti nh c công b khác nhau. - V phát thi NO x : a s tác gi công b kt qu phát thi này gim t s khác li cho rng NO x  l LPG thay th. - Phát th tác gi công b kt qu t s li cho  l LPG. - V phát thi HC và cht thi rn PM: Các công trình nghiên cu cho th l LPG thay th. Chính vì vy, vic nghiên c ng ca LPG thay th trên các lo h thng nhiên liu tích áp và h thng nhiên liu truyn thng s dng ng nhiên liu c tính làm vic và phát thi ct cn thi c các thông s u chnh hp lý giúp cho vic cho vic chuyn i hiu qu các loi này sang chng nhiên liu LPG/diesel. -7- CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH CHÁY VÀ HÌNH THÀNH PHÁT THẢI TRONG ĐỘNG CƠ LPG/DIESEL 2.1 Mở đầu Vic nghiên cu lý thuyt nhm xây dng và phát trin các mô hình toán biu din các quá trình to hn hp, cháy và hình thành phát thi CO, HC, NO x và Soot cng , nh các thông s  tính kinh t, k thut và phát thi c c các nhân t ng, cung cp s li cho vic nghiên cu thc nghi chuyn hành sang chy LPG/diesel.  tài này, tác gi s nghiên cu lý thuyt v s dng ng nhiên li trang b h thng phun nhiên liu diesel kiu tích áp (common rail) u khi n t. Vic cung cng nhiên li  c thc hin vi vic cung cp và to hn hp LPG-không khí  ng ng np, còn nhiên liu diesel c phun trc tip vào hn hng nht LPG-không khí trong xilanh  cui quá trình nén. Hình 2.2 Sơ đồ phân vùng hỗn hợp trên 1 tia phun 2.2 Đặc điểm quá trình tạo hỗn hợp và cháy trong động cơ LPG/diesel 2.2.1 Quá trình cung cấp nhiên liệu và tạo hỗn hợp trong xilanh S phân b nhiên lic khi s cháy xy ra gm 3 vùng (hình 2.2): Vng diesel cao, vùng hn hp c c-LPG-không khí và vùng hn hp nhng nht ca LPG- không khí. 2.2.2 Quá trình cháy Tn ti 4 vùng trong quá trình cháy (hình 2.3) cháy; vùng cháy khuych tán, vùng cháy lan tràn màng la, vùng hn hp ng nha LPG-không khí.  -LPG- -không khí -8- Hình 2.3 Sơ đồ phân vùng xilanh ứng với 1 tia phun trong quá trình cháy 2.3 Các giả thiết để nghiên cứu quá trình tạo hh & cháy Coi t chuyng ca nhiên liu ti l i trong quá trình phun; Các thông s c tính ca nhiên lii trong quá trình phun; Trong quá trình phân tán và xé nh, nhiên liu diesel tn ti  th lt thúc quá trình này các ht nhiên liu ngay lp tc chuyn sang th khí; Trong quá trình cháy, th tích bung cháy ng vi mi tia phun c chia thành 4 vùng. 2.4 Các mô hình toán 2.4.1 Mô hình phun nhiên liệu và tạo hỗn hợp Dm ca Liu và Karim áp dng nhiên liu khí/diesel.  dài tia nhiên liu phun (hình 2.4) S(m): dt P S a            25,0 95.2   dài tia nhiên liu  dng ht, d: dt P S br a hat 25,0 95,2              br a hoi ttd P S             25,0 95,2  S = S hat + S hoi  D/2 Vùng nhiên liu diesel  Vùng hn hng nh Vùng cháy khuych tán Vùng cháy lan tràn màng la Màng la -9- Hình 2.4 Sơ đồ phân bố nhiên liệu diesel trong tia phun 2.4.2 Mô hình cháy và tỏa nhiệt 2.4.2.1 Thời gian cháy trễ Thi gian cháy tr tính theo góc quay trc khunh theo công th: 2.4.2.2 Tốc độ cháy và tỏa nhiệt của nhiên liệu diesel và LPG a) Tốc độ cháy của nhiên liệu trong vùng tia phun b) Tốc độ cháy của hỗn hợp LPG-không khí bên ngoài tia phun Mô hình cháy lan tràn màng la kiu ri c áp d tính toán t cháy và ta nhin này.             =                      2.4.2.3 Thành phần sản vật cháy ở trạng thái cân bằng Theo Ferguson và Rakopoulosn ng cháy ca nhiên liu n 11 thành phn sn vt cháy là: NvNOvOHvOvHvHv COvOvNvOHvCOvNONOHC 111098726 52423222122 79.021.0            c gii b   p Newton-Raphson c các thành phn mol y 1 , y 2 , y 3 , y 4 , y 5 , y 6 , y 7 , y 8 , y 9 , y 10 , y 11 y, ti mi thm ng vi mu kin nhi và áp sut  () =(  )   0.36+ 0.22      1   (  ) 1  1 17190  + 21.2   (  )   12.4  0.63    =  1        + 1  .         1       +1  +  2          + 1  .       exp  2       +1  Các ht nhiên liu diesel O x y 2b  u diesel S hat S hoi S -10- ca chu trình nhiu có th c thành phn mol ca các thành phn sn vt cháy  u kin cân bng hóa hc. 2.4.3 Mô hình nhiệt động S i khng ca mi vùng dm i bng tng khng nhn vào và ma nó: Th tích môi cht V trong xilanh bng tng th tích ca các vùng V i : Áp dnh lut th nht nhing h Áp dnh lut th nht nhing hc cho các vùng cháy:     u din áp sut khí th dP/dt, nhit  các vùng hn h    ui /dt và nhi  các vùng hn h   dT bi /dt.                                                   n i pi ii N j j ujui ui uiui n i pui ui N j j jbi bi bibi n i i pbi bi n i i i i n i i i i c VR V Pdt dx um dt dR Tm dt dQ Pc R t x um t R Tm t m hh t m h t Q Pc R dt dR R V ui dt dm m V t V t P u b 111 11 ui b i u pf pf bi 11 1 / d d d d d d )( d d d d d d d d 2.4.4 Mô hình truyền nhiệt n nhit t khí th trong xilanh ra thành bu np xilanh, piston và lót xilanh  :   wicwii TTAQ   Vi h s truyn nhit α w c tín: 8,053,08,02,0 130 cTpD w    2.4.5 Mô hình hình thành phát thải độc hại 2.4.5.1 Mô hình hình thành phát thải HC a) Nguồn HC ban đầu    =      =1 =     =1      +     +        =    +     =1      +      +     =1         =   +   +       +     +     =   +      =     +                    =1    /        =     +      +            +                    =1     /    [...]... thải của động cơ; chưa đánh giá được ảnh hưởng của tỷ lệ LPG thay thế đến đặc tính kích nổ và rung của động cơ, do đ chưa xác định chính xác được tỷ lệ LPG thay thế tối đa CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CUNG CẤP LPG TRONG ĐỘNG CƠ LPG/ DIESEL 3.1 Giới thiệu chung Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel được thực hiện trên hai động cơ diesel đặc trưng là động cơ AVL-5402... lượng cung cấp LPG phù hợp với các chế độ làm việc của động cơ theo yêu cầu đặt ra là cơ sở quan trọng cho việc thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm sâu về sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel cho động cơ nghiên cứu CHƯƠNG 4 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 4.1 Mục đích, đối tượng và trang thiết bị thử nghiệm 4.1.1 Mục đích thử nghiệm Việc thử nghiệm sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel trên hai động cơ diesel trang... việc của động cơ, từ đ đưa ra được áp suất phun LPG phù hợp khi sử dụng nhiên liệu này trên động cơ diesel 5 Đề tài cũng đã đánh giá sơ bộ được sự hoạt động bình thường của xe lắp động cơ lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel ở các chế độ làm việc khác nhau, không có sự khác biệt rõ ràng so với khi sử dụng đơn nhiên liệu diesel Hướng phát triển Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel đến... lệ LPG đến tính kinh tế nhiên liệu Nghiên cứu được thực hiện ở 100% tải với các tỷ lệ LPG thay thế 10%, 20%, 30%, 40%, 50% ở các tốc độ khác nhau a) Ảnh hưởng của tỷ lệ LPG đến tổng tiêu thụ nhiên liệu khối lượng Ở tốc độ trên 2000v/ph tiêu hao nhiên liệu tổng (LPG + diesel) của động cơ chạy lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel giảm một chút so với chạy đơn nhiên liệu diesel vì lượng tiêu hao nhiên liệu LPG. .. với diesel 100%, HC giảm đáng kể cũng như diễn biến áp suất và độ rung động của động cơ Vì vậy, khi sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel ở 100% tải góc phun sớm tối ưu nên lựa chọn giảm 40TK so với góc phun sớm tối ưu của động cơ khi động cơ sử dụng hoàn toàn diesel 4.3 Thử nghiệm trên động cơ diesel trang bị hệ thống cung cấp nhiên liệu truyền thống (động cơ D1146TI) Hệ thống cung cấp LPG của động cơ. .. của động cơ là phù hợp nhất và mang tính thực tiễn cao, không yêu cầu phải thay đổi kết cấu động cơ 2 Kết quả nghiên cứu mô phỏng và thực nghiệm sử dụng LPG trên động cơ diesel hiện hành đã đánh giá được sự ảnh hưởng của tỷ lệ LPG thay thế đến tính năng kinh tế, kỹ thuật, phát thải độc hại và các thông số điều chỉnh tối ưu của động cơ, từ đ định hướng được việc sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel trên. .. các kết luận sau đây: - Sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel trên động cơ diesel giúp giảm đáng kể suất tiêu hao nhiên liệu tổng và suất tiêu hao năng lượng của động cơ so với khi sử dụng đơn nhiên liệu - Sử dụng LPG/ diesel giúp giảm đáng kể phát thải khói bụi (Soot, PM của động cơ, tuy nhiên phát thải HC tăng cao - Nghiên cứu mô phỏng chưa đánh giá được ảnh hưởng của áp suất phun LPG đến các chỉ tiêu... trên động cơ Cụ thể là:  Đối với động cơ diesel trang bị hệ thống nhiên liệu tích áp (động cơ AVL 5402 diesel) chạy lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel: - Với tốc độ trên 50% tốc độ định mức, tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ và suất tiêu hao năng lượng giảm nhiều khi tăng tỷ lệ LPG thay thế Ví dụ ở tốc độ thiết kế 3000v/ph, với tỷ lệ LPG thay thế 30% và tổng nhiên liệu tiêu thụ giảm tới 9,41%; với tỷ lệ LPG thay. .. hợp sử dụng đơn nhiên liệu diesel và lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel với tỷ lệ LPG thay thế 20% về diến biến áp suất khí thể trong xi lanh và mô men động cơ Với sai lệch kết quả giữa thực nghiệm và mô phỏng không quá 3% nên mô hình mô phỏng có thể sử dụng được để nghiên cứu quá trình làm việc của động cơ với lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel 2.5.2 Ảnh hưởng của tỷ lệ LPG đến chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đ /cơ. .. đổi khác nhau trên động cơ trang bị hệ thống -22- nhiên liệu tích áp so với động cơ trang bị hệ thống cung cấp nhiên liệu truyền thống do đặc điểm phun nhiên liệu diesel và tạo hỗn hợp khác nhau KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Kết luận Đề tài đã rút ra được các kết luận sau đây: 1 Việc sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel trên động cơ diesel hiện hành là rất khả thi Phương pháp cung cấp LPG bằng cách phun . phát thi khói bi, thành phn phát thi quan trng và rt khó x lý c. Vì vy,  tài Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành c.  pháp cung cp nhiên liu ng ng np. 1.2.2 Sử dụng LPG cho động cơ diesel 1.2.2.1 Phương pháp cung cấp nhiên liệu và tạo hỗn hợp trong động cơ LPG/ diesel Do LPG có tr s octan. dung nghiên cứu - Nghiên ccung cp nhiên liu LPG/ diesel và to hn hp  - Nghiên cm quá trình cháy và hình thành phát thi c LPG/ diesel. - Nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành (tóm tắt), Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành (tóm tắt), Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành (tóm tắt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay