so ket 2 nam truong hoc than thien

5 129 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 06:00

PGD & ĐT Cẩm thuỷ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Trờng THCS Cẩm Ngọc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cẩm Ngọc, ngày 2 tháng 5 năm 2010 Báo cáo sơ kết hai năm thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực Căn cứ Ch th s 40/2008/BGD T ngy 22/7/2008 ca B Giỏo dc v o to v vic phỏt ng phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trong cỏc trng ph thụng giai on 2008-2013. Căn cứ công văn số 443/QĐ- SGĐT ng y 19/8/2008 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hoá về việc quy định xây dựng trờng học thân thiện học sinh tích cực trong trờng phổ thông Căn cứ công văn số 179/PGD&ĐT của phòng giáo dục huyện Cẩm Thuỷ về việc tổ chức thực hiện xây dựng trờng học thân thiện học sinh tích cực giai đoạn 2008 - 2013 Trong hai năm qua trờng THCS Cẩm Ngọc đã phát đông phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cựccủa Bộ GD&ĐT và đã đạt đợc kết quả nh sau: I. Những thuận lợi khó khăn. 1. Thuận lợi + Nhận đợc sự chỉ đạo sát sao và quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo, sự lãnh đạo thờng xuyên, sâu sắc của BCH Đảng bộ xã, sự ủng hộ tích cực của HĐND, UBND, và các Ban ngành đoàn thể cũng nh toàn thể nhân dân và hội cha mẹ học sinh. + Nhân dân địa phơng có truyền thống hiếu học, quan tâm đến việc học tập của con em mình. + Chất lợng giáo dục những năm vừa qua đang có những bớc chuyển biến đáng mừng. Hai tổ chuyên môn đạt tổ LĐXS Tổ chức công đoànvà đoàn thanh niên đều đạt vững mạnh xuất sắc, đoàn đội hoạt động tốt và có chất lợng cao Có đội ngũ giáo viên trẻ, năng lực chuyên môn tốt, say sa với nghề nghiệp, lao đông tích cực, sáng tạo. Đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phơng pháp giáo dục, phơng pháp dạy học 2. Những khó khăn: + Cơ sở vật chất của nhà trờng còn gặp nhiều khó khăn cha đảm bảo cho quá trình dạy và học, tròng vẫn còn phải học hai ca, các phòng chức năng và th viện cha có và cha đầy đủ. Chất lợng giáo dục còn ở mức độ khiêm tốn. 1 + Điều kiện kinh tế của GV & HS còn thấp. II. Kết quả đạt đợc 1.Tổ chức chỉ đạo - Sau khi nhận đợc công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo , SGD-ĐT, Phòng GD Cẩm Thuỷ, nhà trờng đã triển khai tới CBQGV, HS nắm đợc tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc vận động đó là: - Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực để xây dựng môi trờng giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả trong học tập đạt đợc hiệu quả phù hợp với điều kiện học sinh nhà trờng đồng thời đáp ứng yêu cầu của xã hội. - Xây dựng trờng học thân thiện tạo tính chủ động tích cực sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập và các hoạt động xã hội trong nhà trờng *Công tác tham mu với các cấp ở cơ sở. - Nhà trờng đã phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, kết hợp với hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học giúp nhà trờng thực hiện tốt cuộc vận động. *Hình thức tổ chức tuyên truyền. - Nhà trờng tuyên truyền đến GV,HS thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, qua các tổ chức trong nhà trờng nh: Đoàn Đội, Công đoàn tổ chức thi tìm hiểu về nội dung xây dựng trờng học thân thiện học sinh tích cực. - Nhà trờng tuyên truyền đến phụ huynh và các tổ chức chính trị xã hội của địa phơng thông qua các hội nghị, hội thảo, họp phụ huynh, toạ đàm, - Ngay từ năm đầu tiên nhà trờng đã triển khai cuộc vận động tới toàn thể giáo viên và các em HS hiểu rõ và nhận thức sâu sắc về cuộc vận động này. - Làm các khẩu hiệu tích cực hởng ứng cuộc vận động. - Tổ chức cho giáo viên, học sinh viết cam kết thực hiện cuộc vận động - Nhà trờng đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt cuộc vận động - Tổ chức thảo luận mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động tại đại hội CBCNVC đầu năm học. - Xây dựng, chấn chỉnh nề nếp, kỉ cơng trong dạy và học, đặc biệt là trong kiểm tra đánh giá. 2 Xây dựng trờng, lớp xanh, sạch đẹp an toàn + Sân trờng an toàn, sạch sẽ, có cây xanh thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, phòng học có đủ ánh sáng, bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh. + Sau khi chuyển sang điểm trờng mới nhà trờng đã kết hợp với UBND xã, hội phụ huynh bê tông hoá hệ thống đờng trục, đờng nhánh trong sân trờng, chuyển cây xanh từ trờng cũ sang trờng mới, làm nhà để xe cho GV và HS + Nhà trờng cùng các đoàn thể, tổ chức để các em trồng cây nhân dịp đầu xuân và chăm sóc cây xung quanh khu vực trờng học và khu vực nghĩa trang liệt sĩ 2 C¸c em häc sinh ®Ịu tÝch cùc tham gia b¶o vƯ c¶nh quan m«i trêng gi÷ vƯ sinh c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, nhµ trêng, líp häc vµ c¸ nh©n. + Mua s¾m c¸c thïng ®ùng r¸c. Tån t¹i : Mét sè phßng häc bµn ghÕ cha ®¶m b¶o. 3. D¹y vµ häc cã hiƯu qu¶, phï hỵp víi ®Ỉc ®iĨm løa ti cđa häc sinh t¹i ®Þa ph¬ng x· nhµ, gióp c¸c em tù tin trong häc tËp. Công tác phụ đạo học sinh yếu lu«n ®ỵc nhµ trêng chú trọng. Nhà trường cho giáo viên chủ nhiệm ký cam kết thực hiện tốt việc phụ đạo học sinh yếu để các em dần dần nắm vững kiến thức cơ bản, tự tin trong học tập, hoà nhập vào tập thể ngày càng tốt hơn. Thành lập “Đôi bạn cùng tiến” để các em học sinh giỏi giúp đỡ các em học sinh yêu kém. thµnh lËp líp vµ phơ ®¹o tn 2 bi. * Đối với giáo viên: - Thầy cô giáo phải thân thiện với học sinh trong giảng dạy và giáo dục, luôn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật tri thức, áp dụng phương pháp dạy học tích cực, khơi gợi cảm hứng, làm cho học sinh chủ động tìm tòi, sáng tạo trong học tập. Giáo viên chú trọng thực hiện làm cho mỗi tiết học, mỗi ngày học là một nguồn cảm hứng đối với các em, làm cho trường học là nơi lôi cuốn, hấp dẫn học sinh, thực hiện “Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui”; Trong 2 n¨m qua trêng ®· cã 4 gi¸o viªn cã gi¸o ®¹t gi¸o viªn cã giê d¹y giái cÊp hun. - Thầy cô giáo phải dạy sát đối tượng, phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, ân cần dìu dắt học sinh yếu kém, không để bất kỳ học sinh nào “đứng ngoài tiết dạy” và không đối xử bất công để các em có cảm giác bò bỏ rơi, tự ti, chán học; + C«ng t¸c båi dìng häc sinh giái lu«n ®ỵc nhµ trêng quan t©m kÕt qu¶ trong 2 n¨m qua ®· cã: 11 häc sinh giái cÊp hun vµ 16 häc sinh giái cÊp tØnh + Häc sinh ®ỵc khun khÝch ®Ị xt s¸ng kiÕn vµ cïng c¸c thÇy c« gi¸o thùc hiƯn c¸c gi¶i ph¸p ®Ĩ viƯc d¹y vµ häc cã hiƯu qu¶ ngµy cµng cao. 4. RÌn lun kÜ n¨ng sèng cho häc sinh. + Häc sinh ®· ®ỵc rÌn lun kÜ n¨ng øng xư hỵp lý víi c¸c t×nh hng c¨ng th¼ng trong cc sèng. + H×nh thµnh ë c¸c em häc sinh kÜ n¨ng lµm viƯc theo nhãm, tËp thĨ. + RÌn lun søc kh cho c¸c em häc sinh ý thøc lun tËp chuyªn cÇn, cã ý thøc b¶o vƯ søc kh. 3 + Tuyên truyền giáo dục tới học sinh cách phòng chống tai nạn giao thông, sông nớc và các phơng tiện khác. + Giáo dục học sinh cách ứng xử có văn hoá, chung sống hoà bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội. 5. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tơi, lành mạnh. - y mnh hot ng vn hoỏ, vn ngh, th dc th thao trong nh trng.Tất cả các lp u thc hin nghiờm tỳc việc sinh hoạt văn nghệ vào 15 phút đầu giờ, th dc gia gi. - Tổ chức hội diễn văn nghệ thể dục thể thao vào ngày nhà giáo Việt Nam 20- 11 - Mi tháng t chc c mt hot ng vui chi tp th cho hc sinh di s qun lý ch o ca giỏo viờn chủ nhiệm v Tổng ph trỏch. - Lm tt cụng tỏc qun lý hc sinh hng ngy. 6. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá, cách mạng địa phơng. Gn kt giỏo dc o c, vn hoỏ vi giỏo dc ý thc cụng dõn, ý thc dõn tc, ý thc thc hin cỏc hnh vi vn hoỏ cng ng. - Tổ chức các buổi tuyên truyền cho HS về ATGT, về phòng chống HIV/AIDS, thực hiện cổng trờng tự quản do GV và HS phụ trách, thành lập đội thiếu niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông Qua các hoạt động này giúp các em có thể phòng tránh đợc các thơng tích do TNGT, in, nc v cỏc tai nn khỏc gây ra. Khụng cú cỏc hnh vi bo lc trong trng hc. Khụng cú hc sinh vi phm t nn ma tuý, HIV/AIDS v cỏc t nn xó hi khỏc. - Khụng cú s phõn bit i x trong quan h nam - n; phõn bit giu nghốo Giỏo dc k nng giao tip, ng x vn hoỏ cho hc sinh. - Công tác giáo dục đạo đức, văn hoá và truyền thống dân tộc đợc thực hiện thông qua việc giảng dạy lồng ghép trong các môn học nh môn GDCD, ngữ văn, lịch sử, hoặc thông qua các buổi gặp gỡ trò chuyện với các bác cựu chiến binh, các bậc lão thành cách mạng trong các ngày truyền thống nh: 3/2, 22/12 hoặc tổ chức cho HS viếng, chăm sóc và dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ 4 - Hc sinh cú ý thc trong vic tham gia cỏc cụng tỏc xó hi a phng, thng xuyờn tham gia lao ng v sinh thụn xúm; chm súc v bo qun khuụn viờn c s vt cht nh trng v cỏc cụng trỡnh vn húa a phn g Phong trào tuy mới thực hiện đợc hai năm song với sự cố gắng nỗ lực của các lực lợng giáo dục trong và ngoài nhà trờng cùng với sự quan tâm giúp đỡ và phối hợp của chính quyền và các đoàn thể ở địa phơng phong trào thi đua đã đạt đợc những kết quả quan trọng. Chắc chắn rằng trong những năm tiếp theo phong trào thi đua " Xây dựng trờng học thân thiện học sinh tích cực" của trờng sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và trở thành những hoạt động thờng xuyên, liên tục và đáp ứng đợc với những đòi hỏi về đổi mới giáo dục hiện nay. T/M Ban chỉ đạo Hiệu trởng Nguyễn Huy Tuấn 5 . Căn cứ Ch th s 40 /20 08/BGD T ngy 22 /7 /20 08 ca B Giỏo dc v o to v vic phỏt ng phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trong cỏc trng ph thụng giai on 20 08 -20 13. Căn cứ công. chuyện với các bác cựu chiến binh, các bậc lão thành cách mạng trong các ngày truyền thống nh: 3 /2, 22 / 12 hoặc tổ chức cho HS viếng, chăm sóc và dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ 4 - Hc sinh cú ý thc. PGD & ĐT Cẩm thuỷ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Trờng THCS Cẩm Ngọc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cẩm Ngọc, ngày 2 tháng 5 năm 20 10 Báo cáo sơ kết hai năm thực hiện phong trào thi đua
- Xem thêm -

Xem thêm: so ket 2 nam truong hoc than thien, so ket 2 nam truong hoc than thien, so ket 2 nam truong hoc than thien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay