SỔ THEO DÕI QUI TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI ppsx

1 426 5
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 19:20

. QUI TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Mã tài liệu: NS – 20 – BM03 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI Stt Họ tên người khiếu nại Ngày thụ lý Nội dung vụ. THEO DÕI KHIẾU NẠI Stt Họ tên người khiếu nại Ngày thụ lý Nội dung vụ việc Cách giải quyết Ngày Theo dõi
- Xem thêm -

Xem thêm: SỔ THEO DÕI QUI TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI ppsx, SỔ THEO DÕI QUI TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI ppsx, SỔ THEO DÕI QUI TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay