Thanh toán tiền mua gạo và tiền vận chuyển gạo (Cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy) ppsx

5 276 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 07:20

Thanh toán tiền mua gạo và tiền vận chuyển gạo (Cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiền mua gạo và tiền vận chuyển gạo được thanh toán Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ xin Thanh toán tiền mua gạo, tiền vận chuyển gạo và nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Kho bạc Nhà nước; 2. Bước 2: Tạm ứng vốn Căn cứ kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao, hồ sơ đề nghị tạm ứng và danh sách các hộ gia đình đăng ký trồng rừng trên đất nương rẫy và số lượng gạo trợ cấp do chủ đầu tư lập theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC, Kho bạc Nhà nước thực hiện việc tạm ứng cho chủ đầu tư toàn bộ số Tên bước Mô tả bước tiền để mua và vận chuyển gạo đến địa điểm cấp gạo. 3. ước 3: BThanh toán vốn Sau khi trợ cấp gạo cho các gia đình, chủ đầu tư gửi Kho bạc Nhà nước danh sách hộ gia đình đã triển khai trồng rừng và nhận trợ cấp gạo có xác nhận, chữ ký của các hộ gia đình, chữ ký của chủ đầu tư, chữ ký, đóng dấu của Ủy ban nhân dân xã; các hóa đơn, chứng từ có liên quan đến việc mua, vận chuyển gạo. Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát, thanh toán vốn cho chủ đầu tư và thu hồi tạm ứng theo quy định hiện hành. 4. Bước 4: Việc quyết toán Thực hiện theo niên độ ngân sách năm và quyết toán khi kết thúc dự án theo quy định hiện hành. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tạm ứng vốn: + Kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao; Thành phần hồ sơ + Danh sách các hộ gia đình đăng ký trồng rừng trên đất nương rẫy; + Số lượng gạo trợ cấp do chủ đầu tư lập. 2. - Thanh toán vốn: + Danh sách hộ gia đình đã triển khai trồng rừng và nhận trợ cấp gạo có xác nhận, chữ ký của các hộ gia đình, chữ ký của chủ đầu tư, chữ ký, đóng dấu của Uỷ ban nhân dân xã + Các hóa đơn, chứng từ có liên quan đến việc mua, vận chuyển Số bộ hồ sơ: Không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. - Giấy đề nghị trồng rừng thay thế nương rẫy Thông tư liên tịch số 52/2008 2. Danh sách hộ gia đình nhận trợ cấp gạo theo Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC, Ngày 14/4/2008 Thông tư liên tịch số 52/2008 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 3. Danh sách hộ gia đình trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất trên đất nương rẫy chuyển đổi theo Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC, Ngày 14/4/2008 Thông tư liên tịch số 52/2008 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Thanh toán tiền mua gạo và tiền vận chuyển gạo (Cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy) Thông tin Lĩnh vực thống kê:. chuyển gạo được thanh toán Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ xin Thanh toán tiền mua gạo, tiền vận chuyển gạo và nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ tại. tạm ứng cho chủ đầu tư toàn bộ số Tên bước Mô tả bước tiền để mua và vận chuyển gạo đến địa điểm cấp gạo. 3. ước 3: BThanh toán vốn Sau khi trợ cấp gạo cho các gia đình, chủ đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh toán tiền mua gạo và tiền vận chuyển gạo (Cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy) ppsx, Thanh toán tiền mua gạo và tiền vận chuyển gạo (Cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy) ppsx, Thanh toán tiền mua gạo và tiền vận chuyển gạo (Cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy) ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay